Allah Fâtırdır.(Görüntülü ve Sesli - Yazı Takipli)

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Fatır
Allah Fâtırdır.

Ayeti kerimde:

Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah'a mahsustur. Yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır. Şüphesiz ki Allah onun şeye kâdirdir. (Fatır: 1).

Yaratan, îcat eden, yoktan var eden Allahtır. Gökler ve yer kainattır. Hepsi Allahın Mülküdür.

Ayeti kerimede:

O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Beden kendi nefislerinizden eşler yarattı. Hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu suretle sizi çoğaltıyor. O'nun benzeri bir şey yoktur. O işitendir, görendir. (Şura: 11).

Allahu Teala ilk yarattığı gibi, yaratmalarıda sürekli edendir. Nesilleri devam ettirendir. Kıyamete kadarda dilediği kadarını yaratacaktır. Allahın'ın yarattıkları sayılamayacağı gibi, yarattıklarının en ince ayrıntısına kadar yine yaratan bilir. Hiçbir şeyi unutmaz.Ayeti kerimelerde:

De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de âşikârı da bilen Allah'ım! Kullarının ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen verirsin." Zümer: 46).

De ki: “Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'tan başkasını mı dost edineyim? O ki, yedirir, kendisi yemez. ”De ki:“ Ben müslümanların ilki başı gibi emrolundum. ”Sakın müşriklerden olma!
(Enam: 14).

Peygamberleri onlara dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, günahlarınızı bağışlamak için sizi çağırıyor ve sizi belirli bir vakte kadar bırakıyor. ”Onlar da:“ Siz de bizim gibi birer beşersiniz. Siz bizi atalarımızın tapındığı şeylerden uzaklaştırmak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil gönderin. ”Dediler. (İbrahim: 10).Kainatta ne varsa hepsi Allah Celle ve Celalühünün ol emrinin eseridir. Yokluk aleminden kalıntı alemine çıkarıp yaratan odur. Ol der oda olur. Yaratmasının sınırı yoktur. Herşeyi ezeli ve ebedi takdirine göre uygular. Dilediğini yapandır.

Ayeti kerimede:

Rabbim! Sen bana hükümranlık verdin, rüyâların tabirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da ahirette de benim yârim yardımcım sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni sâlihler zümresine kat. ”(Yusuf: 101).

Allahu Teala dünyayı yaratırken değer vermemiştir. Bir aldatma, imtihan yeri kılmıştır. Asıl hayat ahiret hayatıdır.

Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. (İsra: 72).

Sırf O'nun cemâlini sabah akşam Rablerine yalvaranlarla birlikte bulun ve sabret. Dünya hayatının güzelliklerini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Bizi anmasını asla unutturduğumuz, hevâ ve hevesine uymuş, haddi aşmış kimselere boyun eğme. (Keyf: 28).

Onlara dünya hayatının tıpkı şöyle anlat: O, gökten indirdiğimiz suya benzer ki, o su sayesinde yeryüzünün bitkileri karışır, arkasından da rüzgarın savurduğu çöp kırıntısı haline döner. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır. Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Bâki kalacak olan sâlih ameller ise, Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlıdır, hem de ümit daha fazla lâyıktır. ( Keyf: 45, 46).

Sakın olduğu denemek için, bazılarından bol verdiğimiz dünya hayatının süs gözlerini dikme! Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. (Tâ-Hâ: 131).

Tüm kainat hizmetimize verilmiş olup sadece imtihandır. Allah zatının bilinmesi için sonsuz ilmiyle yaratmıştır. Bir zerre karşısında tüm yaratılanlar şaşkın kalır, anlıyamazlar. Bir damla pis sudan insanı yaratan Allah herşeye kadirdir.

Göklerin ve yerin yaratıcısı, sahibi, varisi alemlerin Rabbine sonsuz hamd ve senalar olsun.
 
Üst