Allah-Allah Yüce Rabbimizin Allah ismi şerifi.(Görüntülü ve Sesli - Yazı Takipli)

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Allah
Yüce Rabbimizin Allah ismi şerifi.Büyük bir evliya şöyle anlatmıştır.Allah:
Zâtından başka hiçbir ilâh bulunmayan Vâcibül vücud'un zât ismi olup, ulûhiyete mahsus sıfatların kendi kendisinde toplamıştır. İsimler içinde en büyüğü en mübarek olanıdır.

Bir Âyet-i kerime'de şöyle buyurulmaktadır.

"Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?" (Meryem: 65).

Allah ism-i şerifi başka dillere çevrilemez. Farsça'da "Hüdâ" , Türkçe'de " Tanrı" , İngilizce'de "Tanrı" ; Allah ism-i şerif'in karşılığı değil, "İlâh" ın karşılığıdır.

Allah ism-i şerif'i herhangi bir kelimeden türetilmiş veya başka bir dilden Arapça'ya nakledilmiş değildir. Başlangıçtan itibaren isim olarak kullanılmıştır. Allah-u Teâlâ'nın Zât-ı Akdes'i bütün isimler ve vasıflardan önce bulunduğu gibi, Allah ism-i şerif'i de öyledir.

Dikkat edilirse "Allah" İsm-i celâl'inin harfinde O vardır. Şöyle ki;

Baştaki elif kaldırılırsa "Lillâh" olur, "Allah için" demektir. Birinci lâm kaldırılırsa "Lehu" olur, "O'nun için" demektir. İkinci lâm kaldırıldığı zaman "Hû" kalır, o da Allah-u Teâlâ'ya râcidir.

Bu ism-i şerif ulûhiyet vasfından değil, ulûhiyet mâbudiyet vasfı ondan alınmıştır.

Allah-u Teâlâ, ibadet edilen zât olduğu için Allah değil, Allah olduğu için ibadet edilir. O'nun ilâhlığı, tapılmayı ve kulluk edilmeye lâyık olması kendiliğindendir.

Bir insan puta tapar, ateşe güneşe, veya sevdiği bazı şeylere tapar. Taptığı zaman onlar ilâh olurlar. Bunlardan vazgeçilip cayıldığı zaman onlar ilâhlık kaybederler. Halbuki insanlar Allah-u Teâlâ'yı ister Mâbud tanısın, ister tanımasınlar, O bizzat Mâbud'dur. O'na herkes ibadet ve kulluk borçludur.

O Allah ki, ortağı ve benzeri olmayan bir Allah'tır. Hiçbir varlığa benzemez, hiçbir bilgi da benzemez. O'nun Zât'ı, cisimlere benzemediği gibi yakınlığı da cisimlerin yakınlığına benzemez. Zât'ı zehirlerine benzemediği gibi sıfatları da mahlûkların vasıflarına benzemez.

Âyet-i kerime'lerde:

"En yüce vasıflar ise Allah'ındır." (Nahl: 60).

"Lemlerin Rabb'i olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir." buyruluyor. (A'râf: 54).

Satın alınmıştır.

İmam Gazali Esmaül hüsnü şerhinde Allah ismi şerifi açıklaması.

ALLAH

Bu Rubûbiyet sıfatlan ile müttesif, gerçekle ile münferit olan varlığın ismidir. Çünkü ondan başka başka bir yerde bizatihi varlığa müstahak değildir. Zira kendinden kendinden değildir. Zatı itibari ile helâka yok mahkumdur ...

Evet, Allah'tan başka hayatta helâka mahkumdur. Yok olacak, baki kalacak olan, ancak ve ancak O'dur!

Lafza-i Celâl bu mânâyadır. Onun asıl kökü hakkında yani (Allah) kelimesi kelimeden meydana gelen hususlarda ileri, geri fikirlerin serdilmesi insana, beyhude çabandan ve yorulmaktan başka bir şey kazandırmaz.

Faide

Şunu iyi bil ki, bu isim, (Allah) Allah'ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür! Çünkü bu, hiç bir şey müstesna, bütün ilahi sıfatlan cem eden zâte delâlet etmektedir .. Diğer isimleri ise, ilim, kudret, fiil gibi yalnız ifade ettikleri mana birimlerine delalet etmektedir ..

Ve yine bu isim, Allah'tan başkasına, ne hakikat ve ne de mecazen delâlet etmeyeceği cihetiyle, bütün isimlerinden daha ahasdır. Yani daha özellik ve hususiyet ifade etmektedir .. Diğer isimler ise, böyle değildir. Ondan başkasına da itlâk edilip çağırılabilir: Kadir, Âlim, Halim gibi .. İşte bu iki sebeptendir ki, Allah ismi, bütün isimlerin en büyüğü olmuştur ...

Bir İnçelik:

Diğer isimlerin mânâları, kula sübutu da tasavvur edilebilir. Hatta kişiye özel rahim, kişiye olan kişiye, sabırlı olana sabûr, çok şükredene şekûr denebilir. Tabii Allah'a denmesi kula denmesi arasında farklar vardır. Lakin "Allah" ismi ise her ne suretle olursa olsun Allah'tan başkasına kadar .. arz ettiğimiz gibi, ne hakikat cihetinden ve ne de mecaz cihetinden.

Bu ismin bu özelliği itibarı iledir ki, Es'sabûr, Eş'şekûr, el'cebbar, el'melik gibi isimler Allah'a izafe: "Bunlar Allah'ın isimlerindendir,) denilmiştir de, Allah ismi, Sebûr ve Şekûr'ün isimlerindendir denilmemiştir. Zaten denemez de!

Neden mi? Çünkü, bu isim (Yani Allah ismi) ilahi mânaların işlem başına alma itibarı ile daha şümullü ve daha kuvvetli olması, başka isimle tarif edilmesine hacet kalmamıştır. Diğerleri ise ancak O'na (Lafza-i Cellâl'e) izafetle tanımlanmıştır ...

Tenbih:

Kulun bu isimden nasibi, son derece teabbud olmalıdır. Yani Allah'a bütün kalbi ile bağlanmalıdır. Hem de öylesine ki, Sözü ondan başkasını görmemeli, ondan başkasına iltifat eylememeli, ondan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı (yani kimseye boyun eğmemeli), ondan başkasından 'korkmamalı !. "Bu niçin olmasın ki, O bu isimden, O'nun (Allah'ın) gerçek iletişim olduğunu, O'ndan başka ne varsa, bütün her şeyin fani, boş ve yokluğa mahkûm olduğunu anlamıştır .... Evet kişi, her şeyden önce kendi fani gibi hayata gözlerini yumacağım bilmelidir Nitekim Resûlüllah Sallallâhü Aleyhi ve Sellem hayata gözlerini bilmelidir: Arab'ın söylediği beyitlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür: "Allah mâada her şey boştur."

Kuranı Kerimde Allah Celle ve Celalühü hakkında ayetler

Şüphesiz ki Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Allah çok affedicidir, şeye kâdirdir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen her şeyden haberdar olandır. Şüphesiz ki Allah çok iyi bilendir, hilim araştırması. Allah, gaybları çok iyi bilendir. O her şeyi hakkıyla bilendir, hükmünde hikmet sav. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü bilendir. Şüphesiz ki Allah bilendir, şeye gücü yeter. O çok yüce, çok büyüktür. O, yücedir, hikmet. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O onun şeye vekildir. Allah iman edenlerin dostudur. Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Azîz ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. O mutlak galip ve övgüye lâyık olan Allahdır. Yoksa O Aziz ve Vehhâb olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? O Azîz'dir, çok bağışlayandır. Şüphesiz ki Aziz ve Hakîm olan ancak sensin. " Muhakkak ki Allah Aziz'dir, intikam. Rabbin şüphesiz ki Azîz'dir, engin merhamet araştırması. Şekil veren Allah'tır. Göklerin ve yerin yaratıcısı O'dur. Şüphesiz ki O iyilik yapandır, merhamet edendir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Şüphesiz ki Allah münafıkların ve kâfirlerin iş toplantı cehennemde araya toplayacaktır. İstediğini yaptırandır. Bütün izzet yalnız Allah'ındır. O işitendir, bilendir. De ki: Ey Allah bir tektir. O Evvel'dir.İlkdir.O Ahir Sondur. Allah çok lütufkârdır. Allah büyük lütuf. Allah bütün âlemler üzerine lütuf ve kerem dendi. Allah müminlere karşı çok lütufkârdır. Rabbin insanlara karşı lütuf dana. Çünkü O'nun senin yerinde lütfu çok büyüktür. Bu Allah'ın fazl-u ikramıdır, kime dilerse ona verir. Allah büyük lütuf. O en âdil hüküm verendir, çok iyi bilendir. O çok bağışlayıcıdır. Ö; günahı bağışlayan, tevbeyi kabul edendir. O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol verendir. O, çok bağışlayan, çok sevendir. Zengindir.Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise şeyden müstağndır, hamde lâyıktır. Ganî'dir ve rahmet. Şüphesiz ki Allah bütün âlemlerden müstağnidir. Allah zengindir, hamdedilmeye lâyıktır.Rabbim müstağnidir, kerem vakti. " Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir. ” Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter! O alçaltıcıdır. Rabbim onu gözetip koruyandır. ” O hükmedenlerin en hayırlısıdır. " O, hikmet sahibi ve övülmeye lâyık olan Allahtır. Allah'ın apaçık bir hak olduğunu bilirler. Yaratan Rabbinin adıyla oku! Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Çok hamdedilen Allahtır. Şüphesiz ki O övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur. ” Şüphesiz ki Allah her şeyi hesap edendir. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın! ” O, ayırdedenlerin en hayırlısıdır. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. ” Sen bağışlayanların en hayırlısısın. ” O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Sen indirenlerin en hayırlısısın. ” Sen vârislerin en hayırlısısın. " O yardımcıların en hayırlısıdır.Sen koruyucuların en hayırlısısın. sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. " O'nun vereceği mükâfat ve ceza daha devamlıdır. " O Hayy'dır (ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir). O Hayy ve Kayyum'dur. (Ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir. Zât ve kemâl sıfatları ile onun şeye hâkim olup, bütün varlıklar O'nunla kâimdir). İnsanların İlâh'ına. Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. Allah onun şeye kâdirdir. Kahredici güce sahiptir. Resulüm! Kullarım sana beni sorunca haber ver ki, ben onlara yakınım. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rabbim size çok yakındır ve duâları kabul edendir. " O, kuvvetlidir, güçlüdür. Muhakkak ki O kuvvetlidir, cezalandırması pek şiddetlidir. Çok büyüktür, yücedir. Mukaddes, her türlü eksiklikten yücedir. Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. O'ndan başka ilâh yoktur. Allah lütufkârdır. Şüphesiz ki Allah Lâtif'tir, haberdar olandır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Ey mülkün sahibi Allah! Din gününün nedeni. Mülkün sahibi, mukaddes. Kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurdalar. İnsanların Melik'ine. Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Sizin mevlânız Allah'tır .O bizim sahibimizdir. Gerçek olan Allahtır. Allah, elbette ölüleri de diriltir. Gözetip koruyandır. İyi bil ki O her şeyi çepeçevre kuşatandır. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır. Şüphesiz ki Allahünü dilediğine verir. O gün mülk Allah'ındır, onların arasında hükmeder. Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. Büyüklükte olmayandır. Allah insanlara yakındır. Biz ne mükemmel kudret sahibiyiz! Yeri de döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz! O ne güzel Mevlâdır. Duâsına ne güzel icabet etmiştik. Ne güzel yardımcıdır! Ey ne güzel vekildir! " Allah göklerin ve yerin nûrudur. Rabbiniz O'dur. Rabbin çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet davası. ” Haham dilediğini yapandır. Rabbin çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. " Rabbin hikmet, bilendir. Şüphesiz ki Rabbin yaratan ve bilendir. Doğrusu Rabbin pek kuvvetlidir ve Azîz'dir. Rabbin şüphesiz ki Azîz'dir, engin merhamet ajanı. Rabbin cezayı çabuk verendir. Şüphesiz ki Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı.Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz! Dönüş sanadır. " Rabbim onu gözetip koruyandır. ” Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. " Rabbim size çok yakındır ve duâları kabul edendir. " Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Rabbim bana gerçekten pek çok iyilikte bulundu. Şüphesiz ki Rabbim dileyeceği görülebilir çok ince düzenler. Şüphesiz ki Rabbim duâları işitendir. " Benim Rabbim gökte ve yerde söyleneni bilir. Yegâne galip ve övülmeye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. Rabbin vekil olarak yeter. " Âlemlerin Haham. Benim Rabbim diriltir ve öldürür. ” Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet dağ. Rabbin Ganî'dir ve rahmet. Rabbin nihayetsiz kerem. Rabbiniz geniş rahmet. O, büyük Arş'ın sebebi. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Doğrusu Rabbim çok merhametlidir ve çok sever. ”Rahman ve Rahim olan Allah. Allah şüphesiz ki sizin üzerinizde murakabe edicidir (hepinizi görüp gözetmektedir). Allah ise kullarına karşı çok merhametlidir.Şüphesiz ki Allah insanlara şefkatlidir ve merhamet edendir. Yüceltendir. Şüphesiz ki rızıklandıran Allahtır.Her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Selâmet verendir. O işitendir, görendir. Allah işitendir, bilendir. Şüphesiz ki O işitendir, yakındır. Allah ise kullarına karşı çok merhametlidir.Şüphesiz ki Allah insanlara şefkatlidir ve merhamet edendir. Yüceltendir. Şüphesiz ki rızıklandıran Allahtır.Her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Selâmet verendir. O işitendir, görendir. Allah işitendir, bilendir. Şüphesiz ki O işitendir, yakındır. Allah ise kullarına karşı çok merhametlidir.Şüphesiz ki Allah insanlara şefkatlidir ve merhamet edendir. Yüceltendir. Şüphesiz ki rızıklandıran Allahtır.Her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Selâmet verendir. O işitendir, görendir. Allah işitendir, bilendir. Şüphesiz ki O işitendir, yakındır.

Yaratan Allah'ın şanı ne yücedir! Şüphesiz ki Allah karşılığını verir, O her şeyi bilir. Allah'ın azabının şiddetli oldugunu keşke bilselerdi! Biliniz ki Allah, azabı pek şiddetli olandır. O kudreti pek çetin olandır. Görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. Görüleni görülmeyeni bilendir, Aziz'dir, hükmünde hikmet.Allah şükrün karşılığını verendir, ceza vermekte acele etmeyendir. Yücedir. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şansı ne yücedir! Allah, Yüceler Yücesidir. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin hükümranlığı pratik olan Allah'tır. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Allah'ın şansı ne yücedir. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir. O, tevbeleri daima kabul edendir. Allah tevbeleri kabul eden ve merhametli olandır. Allah tevbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı! (Suçlunun hemen cezâsını verirdi). Yücedir ve Uludur.Şüphe yok ki sizin ilâhınız bir tektir. Sizi bir tek candan yaratan ve ondan da gönlünün ısınıp huzura kavuşacağı eşini vâreden Allah'tır. O, tek ve Kahhar olan Allah'tır.Allah'ın lütfu geliştiricisi, hikmet ajanı. Şüphesiz ki sen karşılıksız bağışta bulunansın. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. O hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır.Allah müminlerin dostudur. Takvâ sahiplerinin dostu ise Allah'tır. Allah iman edenlerin dostudur. Lütfu bol olandır. Allah bütün âlemler üzerine lütuf ve kerem dendi. Şerefli Arş'ın nedeni. Allah büyük lütuf yığını.Allah onların koştukları ortaklardan yüce ve münezzehtir.O münezzehtir. O, tek ve Kahhar olan Allah'tır. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.O müstağnidir. Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların isnat etmekte vasıflardan yücedir, münezzehtir. Arşın Haham olan Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Seni tenzih ederiz. Lemlerin Haham olan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. " İşte gerçek Rabbiniz Allah budur. Lemlerin Haham olan Allah ne yücedir! Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin veçhi (zâtı) bâki kalacak.Allahın bir yarattığı zerre karşısında aciz kalır. olup herşeyi yoktan var edendir.H mediac var zatı, olup yarattıkları sonradan var etmesiyle olmuştur.Var etmek, yok etmek ancak Allahu Tealanın güç ve kudretindedir.Emretmekte, hükmetmekte ona aittir.Alemlerin Rabbine hamd olsun amin.
 
Üst