Vecize ve notlar

  • Konbuyu başlatan zeyd
  • Başlangıç tarihi
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#60
“Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi İttihad-ı İslam'dır.”
 
FERASETLİ

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#61
AmeLiniZde RıZayı İlahİ oLmaLı Eger O RaZı Olsa BütÜn DünYa KüSse EhemmiYeti Yok Eger O KabuL Etse BüTün HaLk rEddeTse te'Siri yOk...İmAn HaYatA HayaT Olsa O VakiT Hem GeçMiş HeM GeLeceK ZaManlar İmAn NuruYla NurLanır IşıkLanır Ve vÜcud BuluR...HaYaTın LeZzetİni Ve ZevKini İsTErSeNiz HAyatınıZI imAN nurUyLA nURLanDırınız, FeraizLe zİnetLendiriniz Ve GünaHLardan CekinmekLe MuhAfaza Edinİz...
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#62
Ey muhataplarım! Ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı sâlis-i aşrın (yani on üçüncü asrın) minaresinin başında durmuşum; sureten medenî ve dinde lâkayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye dâvet ediyorum. İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Tâ ki, hakikat-i İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek olan nesl-i cedid gelsin!

/Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 89
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#63
...Zâlim insanların mahkûmu değilim; belki ben, âdil kaderin mahkumuyum, ona mürâcaat ediyorum. Hem, haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâvâ etmek, bir nevî haksızlıktır ve hakka karşı bir nevî hürmetsizliktir...

/MEKTUBAT
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#64
İşte, Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Çünkü, sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikî açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki, iftar vaktinde, o kuru ekmek, bir mü'minin nazarında çok kıymettar bir nimet-i İlâhiye olduğuna kuvve-i zâikası şehadet eder. Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü mânevîye mazhar olur.
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#65
Hakta ittifak, ehakta ihtilâf olduğundan, bazen hak, ehaktan ehaktır; hasen, ahsenden ahsendir. Herkes kendi mesleğine "Hüve hakkun" demeli, "Hüve'l-Hakku" dememeli. Veyahut "Hüve hasen" demeli, "Hüve'l-Hasen" dememeli.

Mektubat | Hakikat Çekirdekleri | 460
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#66
Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel, o dersi benden al.
Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. O belâ ve musibete düşersen,
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risaleinurenstitusu.org%2Ftr%2Fkulliyat%2Fimages%2Fbooks%2Fmesn%2Fb506.gif&hash=17453ef8eb90f5021fe87b46adfa4d99
de, o belâdan kurtul.Mesnevi-i Nuriye | Katre | 71
 
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#67
İlmin i'tası, manen ameli emrediyor; zekanın i'tası, ilmi emrediyor; istidadın bulunması, zekayı; aklın verilmesi, marifetullahı; kudretin verilmesi, çalışmayı; cesaretin verilmesi, cihadı manen ve tekvinen emrediyor.

İşaratül-İcaz
 
KuLL

KuLL

KF Ailesinden
Özel Üye
#69
İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.:gula:
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#70
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg2.blogcu.com%2Fimages%2Fu%2Fz%2Fa%2Fuzaycilar%2Fuzay10_1_.jpg&hash=07147e86c8c9657a0001a8de60440be4

Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenâhi lâzımdır. Zira, şu kitab-ı kebîr-i kâinatın herbir harfinin, bahusus zîhayat herbir harfinin, herbir cümlesine müteveccih birer yüzü, nâzır birer gözü vardır.
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#71
Meşhur bir söz var ki: "Musibet zamanı uzundur." Evet musibet zamanı uzundur. Fakat örf-ü nâsta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayatî neticeler verdiği için uzundur.

İkinci Lem'a
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#73
Eğer Namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.
 
Bitter

Bitter

KF Ailesinden
Özel Üye
#74
Kardeşleriniz nefislerini nefsinize-şerefte,makamda,teveccühte hatta menfaati maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde- tercih ediniz..
(LEMALAR- 3.DÜSTURUNUZ)
 
sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#75
Takdir-i Hüdâ kuvve-i bâzû ile dönmez,

Bir şem'a ki Mevlâ yaka, üflemekle sönmez!
 

Benzer konular

Üst