Müslümanların en şiddetli düşmanı

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
''İnsanlar içerisinde, iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak andolsun ki Yahudilerle şirk koşanları bulursun.''
(Maide Suresi, 82'den)

Mevla Teala Hazretleri Yahudileri düşmanlık hususunda müşriklerle eş tutmuş, hatta onların müşriklerden de katı olduklarına dikkat çekmek için Yahudileri müşriklerden önce getirmiştir.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:
''Bir Yahudi, bir Müslümanla başbaşa kalmaya görsün mutlaka onu öldürmeyi içinden geçirir.'' (Hatib)

Yahudilerin böyle olmalarının sebebi şiddetli inatları, küfür ve nefsin arzularına daldırmaktaki aşırılıkları, körü körüne uymalığa yakın olup, inceleme ve araştırmadan uzaklıkları, peygambere karşı gelme alışkanlıkları ve peygamberleri yalanlayıp onlara karşı dikilme cesaretini kendilerinde bulmalarıdır.

Bu sebeple onlar bir çok peygamberi öldürmüşler, hatta bir çok kere Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)' öldürmeye teşebbüs etmişler, ona büyü yapmışlar ve onu zehirlemiş olup ölümüne vesile olmuşlardır.
Kendileri gibi şiddetli düşman olan müşrikleri de defalarca ona karşı kışkırtarak harbe kaldırmışlardır. Allah'ın kıyamete kadar ardı arkası kesilmeyen lanetleri onların üzerine olsun.Amin

Ayrıca onlar hakkında şöyle denmiştir. Yahudilerin inançlarına göre dini bakımdan kendilerinden olmayan kimselere hangi yol ve şartla olursa olsun kötülük yapmak farzdır. Eğer öldürmeye güçleri yetse öldürürler, yapamazlarsa mallarını gasp etmek, hırsızlık yapmak, veyahut çeşitli hile ve tuzak ve desiseler kurarak ellerinden gelen zararı yapmaya çalışırlar.

Mevlamız bir ayeti kerimede bunu şöyle açıklıyor:

''Kitap ehlinden öylesi de vardır ki ona bir dinar versen ayak direyip ısrar etmedikçe ödemez. Bu da <<Cahil Arapların mallarını almakta bir sakınca yoktur.>> demelerindendir. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.''
(Al-i İmran Suresi, 75.Ayetten)
YAHUDİLERİN İSLAM DÜŞMANLIĞI

Yahudiler, Asr-ı Saadetten bu yana müthiş İslam düşmanı bir kavimdir. Abdullah ibni Sebe'den başlayarak bazen Müslüman kisvesine bürünerek, bazen hristiyanları, bazen diğer gayri müslimleri tahrik ederek, hep Müslümanların aleyhinde bulunmuşlardır.

Bu kavim yanlızca Müslümanların değil, bütün insanlığın düşmanırlar. Fırsat buldukları her yerde, her anda tıpkı engerek yılanı gibi zehirlrini kusmaktadırlar.

Bu kavim sayıca azdır, ama ellerinde ''Tahrip silahları'' olduğu için tesirleri büyüktür.
Yahudiler, insanlığın ahlakını, temel değerlerini yıkmak için çalışmış ve pek çok ülkede ihtilaller, anarşi ve terör hadiseleri hazılamışlardır.

Yahudiler 19.asrın sonlarında ve 20.asrın başlarında kurdukları çeşitli komitlerle dikkatleri çekmeye başladı. Faaliyetleri yapmaktan çok yıkmaya yönelikti.
Hahamlar Merkez Komitesinin hazırladığı siyonistlere ait protokolde ileri sürülen görüşler şunlardır:
DÜNYA HAKİMİYETİ İÇİN BÜTÜN YAHUDİLERE GAYET MAHREM VE AMERİKA YAHUDİLERİNE SON TALİMAT


1- Radyo, televizyon, gazete, sinema, mecmua ve kitaplar üzerinde kontrolünüzü arttırınız.

2- Hukuk, tıp, kimya ve buna benzer bütün tahsillerden Yahudi olmayanları uzaklaştırınız. Yahudileri, bilhassa bu şubelere okumaya teşvik ediniz.

3- Gayrı Yahudilerin mektep ve kolejlerini ihtilal merkez haline getiriniz.

4- Gayrı Yahudi peygamberleri gülünç şekle sokup onları rezil edecek mevzuları icat edip, Yahudi olmayanlar arasında tefrika ve nifak çıkarınız.

5- Gayri Yahudilerin dini müesseselerini zayıflatıp bizlere karşı da kardeşlik hislerini telkin ediniz.

6- Bizden olmayanların kadın ve çocukların ahlakını ifsat ediniz.

7- Değişik insanlar arasında nifak ve mücadele tohumları ekiniz. Irkları birbirine düşman kılınız.

8- Polikacıları satın alıp, hükümetlerini çürütünüz.

9- Memleketlere girme imkanı ve kanunları kolaylaştırınız.

10- Her vasıtaya müracaat ederek para üzerindeki hakimiyetinizi takviye ediniz.

11- Türlü hile ve desiseler kullanarak işçileri elde tutunuz. Mitingler tertip ediniz, grevler yaptırınız, bu mevzuda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyiniz.

''İşte bu usuller sayesinde bulunduğumuz memleketi inkıraza, ahlaksızlığa, iflasa, sivil harbe sürükleyip düşmanların sayısını azaltacağız. Ve memleketi istediğimiz istikamete sürükleyeceğiz.''

''Unutmayınız ki, Bolşevik ihtilali, bizi Rusya'nın efendisi yaptı. Son harp bizi Asya'nın ve Avrupa'nın efendisi kıldı. Bundan yanlız İspanya hariç kaldı. Birleşmiş milletler teşkilatı İsrail Devletini meydana getirdi. Bize bahşedilen bu hazineyi dünyanın merzezi haline getireceğiz.''


alıntı
 
Üst