Türk dil kurumunun faaliyetleri nelerdir

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
Türk dil kurumunun faaliyetleri nelerdir performans ödeviim için gerekli lütfennnn
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
performans ödeviim için gerekli lütfennnn

[h=2]Türk Dil Kurumu[/h]Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı ile 12 Temmuz 1932′de Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Kurumun kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rıfat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri’dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif’at’tır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin gereği, “Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak belirlenmiştir. Atatürk’ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır. 26 Eylül – 5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan Birinci Türk Dili Kurultayı sonunda Kurumun “Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, Lenguistik-Filoloji, Etimoloji, Yayın” adları ile altı kol hâlinde çalışmalarını sürdürmesi kabul edildi.


[h=3]Türk Dil Kurumu’nun Amaçları[/h]1. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak;
2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak.
Atatürk’ün kendisi de Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat inceleyerek, dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk yazılı metinlerin ilk iki cildi onun sağlığında yayımlanmış; 1940′larda yayın hayatına çıkabilen Divanü Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig gibi yapıtlar üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır. Daha sonra birçok cilt hâlinde ortaya çıkacak olan Tarama ve Derleme Sözlüğü’yle ilgili çalışmalar da Atatürk’ün sağlığında başlamıştır. Tarama Sözlüğü, 13. yüzyılda başlayan Batı Türkçe’sinin eski eserlerinin taranmasıyla; Derleme Sözlüğü, Anadolu ağızlarında kullanılan kelimelerin derlenmesiyle oluşturulmuş büyük sözlüklerdir. Çağdaş Türkçenin dilbilgisi, sözlüğü, yazımı ve terimleriyle ilgili çalışmalar da Atatürk tarafından ilgiyle izlenmiştir.
Türk Dil Kurumu’nun kuruluşuyla birlikte çağdaş Türkçede çok hızlı bir arılaştırma akımı da başlamıştır. Bizzat Atatürk’ün öncülük ettiği, Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi akımı 1935 yılına kadar sürmüş; halkın diline girip yerleşmiş sözcüklerin dilden atılması işleminden bu tarihte vazgeçilmiştir. Atatürk’ün ölümünden sonra öz Türkçe akımı Türk aydınları arasında sürekli tartışılan bir konu olmuş ve özellikle 1960′tan sonra Türk Dil Kurumu bu akımın öncülüğünü yapmaya devam etmiştir. 1980′den sonra tartışmalar durulmuş, bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır.
Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile mal varlığını Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na bırakmıştır. Bu iki kurumun bütçesi bugün de Atatürk’ün mirasından karşılanmaktadır. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası sermayesinin %28,9′unu oluşturmaktadır.
Türk Dil Kurumu’nun yapısıyla ilgili ilk önemli değişiklik 1951 yılındaki olağanüstü kurultayda yapılmıştır. Atatürk’ün sağlığında Millî Eğitim Bakanı’nın kurum başkanı olmasını sağlayan tüzük maddesi 1951′de değiştirilmiş; böylece kurumun devletle bağlantısı koparılmıştır. İkinci önemli yapı değişikliği 1982-1983 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 1982′de kabul edilen ve şu anda da yürürlükte olan Anayasa ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, bir Anayasa kuruluşu olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altına alınmış; böylece devletle olan bağlar yeniden ve daha güçlü olarak kurulmuştur.


[h=3]Türk Dil Kurumunun Görevleri[/h]a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak,
b) Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak, Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimolojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak yazım ve imla kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,
c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilinin yapısına uygun dilbilgileri ile Türkçe’nin tarihi ve karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,
d) Bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kavramlarını karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak,
e) Milli varlığının temel unsurlarından biri olan Türk dilinin kuşaklar arasında birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini gözönünde tutarak, yeni nesillerde Türk dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek her türlü tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu kurum ve kuruluşları ile resmi özel eğitim – öğretim kurumları ve kuruluşlarının, basım ve yayım organlarının hizmet ve yararına sunmak, bu konuda gerekli hertürlü işbirliğinde bulunmak,
f) Türk dili ve Türkçe dilbilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, sergiler, geziler düzenlenmek; yurt içi ve yurt dışında yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara katılmak,
g) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayımlamak; süreli veya süresiz yayınlar yapmak,
h) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzelkişilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkarlarla işbirliğinde bulunmak,
ı) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayımları izlemek, incelemek, değerlendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
j) Yabancıların Türkçe’yi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak,
k) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.


TARİH
TOPLANTI ADI
KONUŞMACI / LAR
YER
4 Şubat 2011
Alî Şîr Nevayî 'nin Doğumunun 570.Yılı, Ölümünün 510. Yılı Anma Günü
Prof.Dr. Kemal ERASLAN
TTK - ANKARA
26-27 Şubat 2011
Avrasya' da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye Çalıştayı
Başkent Üniversitesi ve TDK İş Birliği
ANKARA
15 Mart 2011
Türkçenin Gücü - Forum
Hacettepe Üniversitesi ve TDK İş Birliği
ANKARA
25 Mart 2011
Evliya Çelebi 'nin 400. Doğum Yıl Dönümü Etkinlikleri
TDK
İSTANBUL
11-13 Nisan 2011
Yeni Lisan Hareketinin Yüzüncü Yıl Dönümü Şöleni
Kocaeli Üniversitesi ve TDK İş Birliği
KOCAELİ
13-16 Nisan 2011
V.Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu
Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi ve TDK İş Birliği
KOSOVA / PRİZREN
28-29 Nisan 2011
Gelibolulu Mustafa Âli Sempozyumu
Gazi Üniversitesi ve TDK İş Birliği
ANKARA
29-30 Nisan 2011
100.Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Şöleni
Türk Edebiyatı Vakfı ve TDK İş Birliği
İSTANBUL
12-14 Mayıs 2011
I.Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve TDK İş Birliği
KARAMAN
13 Mayıs 2011
Karamanoğlu Mehmet Bey'i Anma Etkinliği Çerçevesinde 7.Türkçe Konuşma Yarışması
Hacettepe Üniversitesi ve TDK İş Birliği
ANKARA
28-29 Mayıs 2011
Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye Çalıştayı
TDK
ANKARA
4-6 Haziran 2011
Şingko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski uygurca Araştırmaları Çalıştayı
TDK
ANKARA
12 Temmuz 2011
TDK'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Sözlükçülük Çalıştayı
TDK
ANKARA
12-13 Temmuz 2011
Türkiye Türkçesinin Köken bilgisi Sözlüğü Çalıştayı
TDK
ANKARA
26 Eylül 2011
79. Dil Bayramı
TDK
İSTANBUL
10-13 Ekim 2011
II.Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve TDK İş Birliği
ANKARA
13-15 Ekim 2011
Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Uluslararası Çalıştayı
Cumhuriyet Üniversitesi ve TDK İş Birliği
SİVAS
21-23 Ekim 2011
Uluslararası İşaret Dilleri Konferansı
Gazi Üniversitesi, UCLan Üniversitesi ve TDK İş Birliği
ANKARA
27-29 Ekim 2011
4.Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
Trakya Üniversitesi ve TDK İş Birliği
EDİRNE
11-13 Kasım 2011
Türk Dilinin Edebiyatının Günümüzdeki Sorunları ve Çözümleri - TUDES
Yıldız Teknik Üniversitesi ve TDK İş Birliği
İSTANBUL
19 Kasım 2011
Türk Yurdu- Türk Dili Konulu Panel
Türk Ocakları Derneği Genel Merkezi ile Karaman Valiliği İşbirliği
KARAMAN
22-24 Aralık 2011
IV.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Muğla Üniversitesi ve TDK İş Birliği
MUĞLA
27 Aralık 2011
Mehmet Akif ERSOY'un Ölüm Yıl Dönümü
TDK
ANKARA


 

Üst