Sabit Sabah Namazı Tesbihatı

  • Konbuyu başlatan Mu@YMe
  • Başlangıç tarihi
M

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
#1
1-Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd
2-Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm

3-Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur:

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin

4-Müteakiben 1 def'a

Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en

5-Müteakiben 10 def'a

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi'l-masîyr eklenir

6-Tevbe istiğfâr duâsı okunur

Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)

Allâhümme ecirnâ min külli nâr
Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh
Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân
Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh
Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ
Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh
Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem
Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân
Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr
Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn
Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn


Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru's-sâdıkîyne fi hizmeti'l-kur’âni ve'l-imân, ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr Âllâhümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrâr Allâhumme edhılnâ ve edhı'l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-kur’ân, el cennete meâ'l-ebrâr, salli alâ nebiyyike'l-muhtar ve âlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr ve sellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin

7-Bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym

8-Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir

33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber

9-Tesbihlerden sonra
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr
denir ve namazın duası yapılır

10-Duâdan sonra; Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir

11-Besmele çekilip;

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir

12-Müteakiben;

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn


denir

13-Müteakiben;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh
Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem
denir

Müteakiben Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası okunur:

Bismillâhirrahmânirrahiym

Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Semi' tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Eller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn
Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin
E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur
 
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#3
Allah razı olsun. Arapçalarını da ekleseydiniz çok güzel olurdu.
 
SETR

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
#4
Allah razı olsun. Arapçalarını da ekleseydiniz çok güzel olurdu.

Arapça Sabah Namazı Tesbihatı

Siz Yeter ki isteyin...


1-Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur:


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.dualarzikirler.com%2Farapcalar%2F105_1.gif&hash=2e2b7e2488520ef55833bcd02bd23590


2-Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fallahumme.gif&hash=98582045b2c161cdc6d04497da8e4919


3-Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cileweb.net%2Fislam%2Fdua%2F131.jpg&hash=7bfd997c07e93e41860fcd1aa57cac3d


4-Müteakiben 1 def'a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Finnallahe.gif&hash=0550d5b3276b854147e58c80493a7438


5-Müteakiben 10 def'a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Flailahe.gif&hash=8113ac104436b334eef0c194a58be359


6-Tevbe istiğfâr duâsı okunur

Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fallahummeecirna.gif&hash=dd927c5c7edaef594565c4f663c67cdb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fallahummeecirna2.jpg&hash=0671e34a24d7ef77a6b058cb575f7846

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fallahummeecirna3.gif&hash=ac6f97ec481c93f2cd272e91d83ac154


7-Bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fnormaltesbihat.gif&hash=ad56b6af78db989a003e00fafedce02d


8-Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ft2.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3A6iaeT_mfk_kfDM%3Ahttp%3A%2F%2Fimg270.imageshack.us%2Fimg270%2F15%2Fayetelkrsibt9.jpg%26t%3D1&hash=e743aa20a24fc532a6881deba93e0af7


33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber

9-Tesbihlerden sonra
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Flailahe.gif&hash=8113ac104436b334eef0c194a58be359


10-Duâdan sonra; Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir

11-Besmele çekilip;

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fteslima.gif&hash=0e9400d61d642ea11238c7c469c0424e
denir


12-Müteakiben;

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftalipcakir.files.wordpress.com%2F2008%2F11%2F9.jpg%3Fw%3D477%26h%3D383&hash=22179919933ad9c96ae71dc37297e19e

denir

13-Müteakiben;

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Felfuelfi.gif&hash=1f5c35daca8b7fcb1885a69c8d5b15be

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fkataratilemtar.jpg&hash=e9f8c5c5f8281ca40bc9281c6b70c903


Müteakiben Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası okunur:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.sarimehmetli.com%2Fkurtlar%2F4--hat-calismasi-rd.jpg&hash=496498ceed6c031b29b0442791090a3aproxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fismiazam.jpg&hash=3e7f19ce3166e7779ea97ca17308c159

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fismiazam1.jpg&hash=eacfc9c7cc07e949502ed7fcb23e096e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fismiazam2.jpg&hash=496d97418a0f7ebac201b9a9c2882f89

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fismiazam3.gif&hash=68cb10d7016affcd2da50d7b2479fcdc


Eller açılır

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fsubhanekeahiyyen.gif&hash=0987e2f1e4196cb7185b7a8f9b7ebba9
E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.risalesohbet.net%2Fimages%2Fsabahasr.jpg&hash=31f35971be7c7c0778a14c047522493f
Bu tesbihat SETR tarafından kunfeyekun ailesine özel olarak derlenmiştir.
 
K

Kayıtsız

Ziyaretçi
#9
sesli tesbihatı indirim kaydedeceğim bi site bile bulamadım.
herkes üye ol diyor.başım döndü.
yazıklar olsun hepinize...
 
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#10
sesli tesbihatı indirim kaydedeceğim bi site bile bulamadım.
herkes üye ol diyor.başım döndü.
yazıklar olsun hepinize...
sitemizde linkler misafirlere açık ve konuda da herhangi bir link mevcut değil. Neye yakınıyorsunuz anlayaladım.
 

Benzer konular

Üst