Risale-i nur konu konu eserler

teenni

Deneyimli Üye
RİSALE-İ NUR TEMEL ESERLER

33 Adet Sözler
33 Adet Mektubat
33 Adet Lema’alar

1-32.Söz
33.Söz-----Mektubat
27.Mektup-----Barla, Kastamonu,Emirdağ Lahikaları
30.Mektup -------İşaratül İ’caz
31.Mektup----------Lem’alar
33.Mektup--------33.Söz
32.Mektup Lemaat

31.Lem’a Şualar
33.Lem’a Mesnevi

DERLEME VE YER YER İLAVE İLE BASILAN ESERLER


Asay-ı Musa
Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Tarihçe-i Hayat

Küçük Sözler – Haşir Risalesi – Tabiat Risalesi – Meyve Risalesi- Gençlik Rehberi- Hanımlar Rehberi – Uhuvvet Risalesi- İhlas Risalesi – 23. Söz – Ayetül Kübra – Ramazan İktisat Şükür Risalesi –Hastalar Risalesi –33. Pencere- Zülfikar – Zühretünnur – El Huccetüzzehra-Siracünnur-Müdafaat-Nur Çeşmesi-Hakikat Nurları-Nur Aleminin bir Anahtarı-Nurun İlk Kapısı-Tiryak-İman Hakikatleri-Tılsımlar mecmuası

RİSALE-İ NURDAN ÖNCEKİ ESERLERİ

Hutbe-i Şamiye- Muhakemat- Münazarat-Sünuhat-Tuluat-Kızıl İ’caz-Talikat-İşarat-Hutuvat-ı Sitte( Ulemadaki İngiliz muhabbetini kıran risale ) -Divan-ı Harb-i Örfi-İşarat- Rumuz

TALEBELERİ TARAFINDAN YAZILANLAR

Hizmet rehberi-İman Küfür Muvazeneleri-Sünnet-i seniyye Risalesi – Beyanat ve Tenvirler-Latif Nükteler

SÖZLER
1.Söz
: Besmelenin esrarı
2.Söz: İmanlı bakış açısının özellikleri.( Gaybe iman neler kazandırıyor ? ) ( Şehre giren 2 adam )
3.Söz:İbadetin insan hayatına etkisi ( 2 Farklı yoldan hedefe giden 2 asker ve başına gelenler )
4.Söz:Günde 5 vakit namazın kazandırdıkları ve önemi (Efendisinden 24 altın sermaye ve seyahat emri alan 2 hizmetkar )
5.Söz:Namaz ve ibadetin asıl yaratılış vazifemiz olduğu ( Askeriyede karavana ile geçinmeye kalkan asker-Çalışmak ibadettir gayrısına gerek yok safssatasına cevap )
6.Söz:Varlığını ve imkanlarını Allaha kulluğa ve dinine hizmete ayırmanın önemi ve kazandırdıkları ( Sultanın emaneten verdiği çiftliği geri satan ve satmayan 2 hizmetkarın 5 kar ve 5 zararı )
7.Söz:İnanç ve ibadetin hayatımıza katkısı ve önemi ( Sürgün asılmak üzere olan yaralı adam arslandan nasıl kurtulur başına gelenler )
8.Söz:İnsan ve yaşadığı dünya niçin yaratıldı ? ( Lokanta çöl ve kuyu macerası ile yaratıcısını merak edip bulan adam ile arkadaşının macerası )
9. Söz: Namazın 5 vakte tahsisi
10.Söz: Haşir Risalesi
11.Söz:Evrenin varoluş hikmeti ve insanın konumu .(Saray yapıp 2 gurubu gezmeye davet eden sultan tarif edicinin rolü )
12.Söz:Felsefe ile Kuran ve İslamın hayatı yorumlama biçimi ( Sanatlı ve harika kitap yazan sultanın felsefeci ile Kuran aliminden tefsirini istemesi ve sonuçlar )
13.Söz: İçerik açısından İmani metinlerle felsefi metinlerin kıyaslanması ve etkilerinin incelenmesi Ayrıca bu risale içinde Meyve Risalesinden parçalar-Hüve Nüktesi- var.
14.Söz: Muhtelif Konular: 6 Günde yaratılış- Kader-Meleklerin ve ruhanilerin tesbihi-Vahidiyet-Ehadiye hakikati-Kuran-Ey bu hayatı tatlı görüp...-Zelzele bahsi)
15.Söz:Muhtelif Konular ( Semavat – Melek ve Ruhani ilişkisi-Kuran )
16.Söz: Muhtelif Konular ( Tecelli – Yansıma- Allahın kudreti-Yakınlığı )
17.Söz:Teodise problemi ( Hayır-Şer tartışması )
18. Söz:Teodise- Tecelli gibi zat-ı uluhiyet ile ilgili konular
19.Söz:Risalet-i Ahmediyenin akıl açısından temellendirilmesi ( 14 Reşha halinde )
20.Söz:Kuran ayetlerine yapılan bir itirazın cevabı-Kuran ve ilim
21.Söz:5 Vakit namazın hikmeti ve ihtiyacımıza cevap olduğu ( 5 ikaz ) – Vesvese Bahsi
22.Söz:12 Bürhan ve 12 Lem’anın temellendirmesiyle evrenin Allahın varlığını nasıl gösterdiği
23.Söz:İnsana kazandırdıkları açısından iman-İmanın mahalli olarak insan yapısının imana ihtiyacı
24.Söz:Muhtelif Konular ( Esma- Sıfat bahsi- Katre-Şule-Zühre bahsi ( Gerçek olan ne ? ) Kıyamet alametleri ile ilgili rivayetlerin tahlili-Varlıkların tesbihi-Bülbül bahsi-Sevgi bahsi )
25.Söz:Mucizat-ı Kuraniyye Risalesi ( Belagatı, yazılı ifadedeki zenginliği, uslubundaki eşsizliği, rahatsız etmeyen akıcı ve tatlı söylemi, bir meseleyi açıklamasında emsallerinden üstünlüğü, (medh-zem-zecr-ispat-irşad-ifham), Kuşatıcılığı ( Lafzında-manasında-ilminde-konularında – uslubunda) Cüzi olaylarla külli hakikatleri göstermesi-İhbarat-ı gaybiyyesi- Hâlâ tazeliği –hayata bakışı ve kazandırdıkları açısından günümüz felsefesiyle kıyaslanması-Evrenselliği- İfadelerinin canlılığı-
26.Söz:Kader Risalesi
27.Söz:İctihad Risalesi ( Ayrıca sahabe bahsi )
28.Söz:Cennete dair
29.Söz: Beka-i Ruh- Melaike ve Kıyamet hakkında
30.Söz:Ene ( Ego ) ve Tahavvülat-ı Zerrat ( Atomların hareketleri )
31.Söz:Miraç Risalesi
32.Söz: Muhtelif Konular ( Tevhid-Zat-Sıfat-Şuunat- Sevgi bahsi )
33.Söz:Afakta ve Enfüste Allahın varlığını gösteren 33 Pencereden bakış

MEKTUBAT

1.Mektup
: Muhtelif Suallere cevap ( Tabaka-i hayat-Ölüm nasıl mahluk –Cehennem nerede-Aşk-ı Mecazi-Hakiki )
2.Mektup:Üstadın hediye kabul etmeme sebebi
3.Mektup: Tefekkür
4.Mektup:Tefekkür-Yıldızname
5.Mektup:İman hakikatlerinin tasavvufi hakikatler içindeki yeri
6.Mektup:Gurbet tefekkürü
7.Mektup:Efendimiz sav2ın Hz Zeyneple tezevvücü ile ilgili sorulara cevap
8.Mektup:Rahmaniyet ve Rahimiyet hakikati
9.Mektup:Muhtelif Sorular ( Kerametin izharı-İman –İslam kavramlarının farkı )
10.Mektup:Muhtelif Sorular ( İmam-ı Mübin / Kitab-ı Mübin - Meydan-ı Haşir ? )
11.Mektup:Muhtelif Meseleler ( Vesvese- Miras Ayeti )
12.Mektup: Muhtelif meseleler: ( Hz Ademin cennetten ihracı-Şeytanın yaratılış hikmeti-Umumi gelen musibetlerde masumların da zararının hikmeti)
13.Mektup: Üstadın şu an nasıl geçindiği vb. kişisel hayatı ile ilgili soruların cevabı
14.Mektup.......
15.Mektup
:Muhtelif Sorular ( Hz Osman HZ Ali dönemi karışıklıkları-Mehdi-Deccal bahisleri)
16.Mektup: Ne için siyasetten çekildin vb. sorulara cevap
17.Mektup:Çocuk Taziyenamesi
18.Mektup:Muhtelif Sorular ( Fütuhat-ı Mekkiyedeki ifadelerin garipliği-Vahdet-i vücud meselesi-Şuunat bahsi )
19.Mektup: Mucizat-ı Ahmediye Risalesi ( Rivayetlerin tahlili- Geçmişle ilgili sözlerin hakikat çıkması- Gelecekle ilgili haberlerinin doğru çıkması – Bereket mucizeleri – Su bereketi- Ağaç-( Ağlayan kütük ) dağlar,taşlar, şifa mucizeleri,hayvanlar,ölüleri diriltme,dua bereketi,irhasat,eski kitaplardaki bahisleri,kendi zatı ve ahlaki yapısının mucize oluşu,şakk-ı kamer-Kuran mucizesi,peygamberlik misyonu ile ilgili mucizesi,miraç mucizesi )
20.Mektup: La ilahe illalahu vahdehu la şerike leh.duasından 12 kelime halinde marifet-i ilahi dersleri
21.Mektup:Ana-baba hakkı
22.Mektup:Uhuvvet Risalesi
23.Mektup:Muhtelif Sualler ( Müminin mümine duası nasıl olmalı-Sahabenin dışındaki zatlara RA denir mi?- Müctehidler mi ? aktablar mı ?-Sabır Bahsi- Teffekküri Levha)
24. Mektup : Muhtelif Konular ( Teodise – Esma Sıfat Şuunat bahsi – Dua – Miraç )
25.Mektup:..
26. mektup
:Muhtelif Meseleler ( Kur’an-ı Kerimi bitarafane muhakeme- Ayetlere itiraza cevap-Risaleler Kuranın malıdır – Irkçılık bahsi Kısa muhtelif sorular)
27.Mektup: Barla Kastamonu, Emirdağ Lahikaları
28.Mektup
8 Mesele halinde muhtelif sorulara cevap ( Hizmet-i imaniyyeye ait kerametler-hizmete dair itirazlara verilen cevaplar ( Şükür Risalesi 5. Mesele )
29.Mektup 9 Kısım halinde konular ( Muhtelif Sorular- Na’büdünün nunu, 2. Kısım Ramazan Risalesi 6. Kısım Hücümat-ı Sitte ) 7. Kısım İşarat-ı seba’a ( Tarihi hakikatler ) 8. Kısım Rumuzat-ı semaniye Risalesi 9 Kısım Tasavvuf hakkında Telvihat-ı Tis’a Risalesi )
30. Mektup:İşaratül İ’caz
31.Mektup: Lem’alar
32.Mektup
: Lemaat
33.Mektup:33.pencereli 33. söz

LEM’ALAR

1.Lem’a
:Yunus As kıssası ile günahı itirafın ve kabulün tevbedeki önemi
2.Lem’a:Eyyub As kıssası ile sabır hakikatı
3.Lem’a:Ya Baki Entel Baki zikri ile hayatın ve ölümün anlamı
4.Lem’a: Minhacüssünne Risalesi ( Niçin Ehli-beyte meveddet ? )
5.Lem’a......( Hasbi Risalesi )
6.Lem’a:......( La Havle Vela Kuvvete...)
7.Lem’a:Fetih suresinin sonundaki ayetlerde ihbar-ı gaybi
8.Lem’a:......Keramet- Gavsiyye ( Sikke-i Tasdikte )
9.Lem’a...
10 Lem’a Şefkat Tokatları
11.Lem’a:Mirkatüssünne Sünnet-i Seniyyenin önemi
12.Lem’a:2 Sual ( Rızık taahhüd-ü Rabbani altında diyorlar ama açlıktan ölenlerin durumu- Semavat ve Arzın 7 Tabaka olması meselesi )
13.Lem’a: Şeytandan İstiaze
14.Lem’a: Muhtelif Konular ( Dünya öküz ve balığın üstünde mi ? – Al-i aba - Besmele ile ilgili tefekküri hissi bir bahis)
15.Lem’a:... Fihriste Risalesi
16.Lem’a: Üstadın hizmete ait tarihi ve güncel sorulara cevabı ( Ayrıca sedd-i zülkarneyn-Deccal-Nüzul-i İsa AS bahisleri )
17.Lem’a: Notalar halinde muhtelif konular
18.Lem’a..Keramat-ı Aleviyye Sikke-i Tasdik-i Gaybide geçer. Celcelutiyede geçen risalelere işaret gaybi müjdeler
19.Lem’a:İktisat Risalesi
20.Lem’a: İhlas Risalesi
21.Lem’a:İhlas Risalesi
22.Lem’a:Üstadın hizmeti imaniyyeye dair savunmalarında 2 cevabı
23.Lem’a:Tabiat Risalesi
24.Lem’a Tesettür Risalesi
25.Lem’a:Hastalar Risalesi 25 deva halinde
26.Lem’a:İhtiyarlar Risalesi 26 rica halinde
27.Lem’a:.....Eskişehir Müdafaası Tarihçe-i hayatta
28.Lem’a Muhtelif Sorular
29.Lem’a......Arabi Tefekkür Risalesi
30.Lem’a İsmi-Azamdan marifet dersleri
31.Lem’a:...Şualar
32.Lem’a....
Lemeat
33.Lem’a.....

Mesnevi-i Nuriye

ŞUALAR

2.Şua:
Tevhid bahsi
3.Şua:Münacat
4.Şua:Hasbi Risalesi
5.Şuaeccal ve eşrat-ı saat hadislerinin yorumu
6.Şua:Tehiyyat duasında marifet tefekkürü
7.Şua: Ayetül Kübra Risalesi
8.Şua:..Keramat-ı Aleviyye Risalesi
9.Şua:Haşir akidesine inanmanın kazandırdıkları
10.Şua..Fihrist
11.Şua: Meyve Risalesi
12.Şua Denizli Müdafaası
13.Şua Afyon Müdafaası ve Mektuplar
14.Şua:Afyon Müdafaası ve Mektupları
15.Şua:.....El huccetüzzehra
1.Şua:Risale-i Nura işaret eden Kuran ayetleri


Not: Üstad Risaleleri yazarken “ Sübhaneke Lâ İlmelenâ “ ayetinin tefsirinde kalmış. Bu ayeti 33 söz ile yazarken bitirememiş ki tefsir yazsın. İşaratül İ’caz savaş anında cephede samimi yazıldığından bir daha ele almamış.
Risaleler Kurandan takattur ettiği için tekrar var. Şunu şuraya koyun derken sünuhat. Tarihçe-i hayatta Üstadı bulamayız. Kendini nefyetmiş.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst