O`nu da Siz Bilin

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
coollogocom3192531173rm5ph7zb9.gif


Daha çok yere bakardı..
Sürekli olarak düşünceli, hüzünlü bir hali vardı..
Hep tedirgin, hep harekete hazırlanır bir görünüş içindeydi…
Öylesine yavaş ve vurgunlu konuşurdu ki,
isteseniz kelimelerini sayabilirdiniz…

Tatlı yemekleri, meyvaları çok severdi..
Bal en çok sevdiği gıda maddesiydi…

Beyaz giyinmeyi çok severdi,
Yatarken sırtüstü yatmayı da…

Taşlı bir gümüş yüzük taşırdı..
Taşında ne yazıyordu..?
Onuda siz bilin…
ALINTI
 
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Ubeydulla h ve diğerleri Naff yoluyla İbni Ömer (r.a.)’ın şöyle dediğini nakleder:
-Rasûlü Ekrem (s.a.v) altın bir yüzük edinmişti. Bunu sağ eline taktığında yüzük kaşını avcunun içine getirirdi . İnsanlar da altın yüzük takınmaya başladılar. Bunun üzerine Nebi (s.a.v) hutbeye çıkıp oturdu, yüzüğü parmağından çekip attı
ve: «Vallahi bunu bir daha takmmıyacağım.» buyurdu. İnsanlar da altın yüzüklerini çıkardılar. [61]
Bu haberin bir benzeri de Mücahicl ve Muhammed b. Ali tarafından iki ayrı isnadla Mürsel olarak rivayet edilmiştir. [62]


Buharî’de de: “Nebî (s.a.v) altın yüzük takmayı yasakladı. [63]der.
Yine Enes (r.a.)’ın şöyle dediği de sahihtir:
-Rasûlüllah (s.a.v) Kaysere mektup yazmış ve üzerini mühürlememişti. Kendisine “Senin mektubun mühürlü olmadıkça okunmaz.” denildi de Peygamber de kendine gümüş bir yüzük edindi. Üzerinin nakısı “La ilahe illallah, Muhammed Rasûlüllah” yazılıydı. Şimdi bile ben hala Rasûlü Ekrem’in parmağında o yüzüğün aklığına bakar gibi oluyorum. O gümüş ten idi. Kendi yüzüğünün kaşındaki bu (mühür olarak kullandığı Lailahe illallah yazan) nakşı insanların yüzüklerine de kazdırmalarını yasakladı. «O yüzük gümüş idi. Kaşı da ondan idi» [64]
Yine Enes’in “Peygamber imiz (s.a.v) gümüşten bir yüzük yaptırdı. Kaşı Habeşistan taşı olup «La ilahe illallah» nakş edilmişti.” dediği de sahih bir haberdir. [65]
ibni Ömer (r.a.)’m şöyle dediği de sahih bir haberdir:
-Rasûlüllah (s.a.v) gümüşten bir yüzük yaptırdı. Vefatına kadar elindeydi . Sonra Ebû Bekir (t.a.), ardından Ömer’in (r.a.). sonra da Osman (r.a.) parmağında idi. Sonunda Erîs denen kuyuya düştü. Üzerinde «Lâ ilahe illallah» nakşı vardı. [66]
Yine İbni Ömer’den yapılan bir rivayette de “Efendimiz yüzüğün kaşını avucunun içine çevirirdi.” denmekted ir. [67]
Mekhûl ile İbrahim Nehâî’den ayrı ayrı yapılan rivayetle rde de:
-Peygamber (s.a.v)’in yüzüğünün demir olup üzeri gümüş kaplama olduğu, söylenir. [68]
Aynı haberi Ebû Nüaym da. İshak. Saîd, Haîid b. Saîd isnadıyla nakleders e de [69] buradaki Ravi Saîd. Halide yetişmemiştir.
Ahmed b. Muhammed b. El Ezrukî anlatıyor: Bize Amr b. Yahya b. Saîd el Kuraşî dedesi Saîd’in şöyle dediğini anlattı:
-Amr b. Saîd b. el Âs. Habeşistan’dan geri döndüğü zaman, Rasûlüllah (s.a.v)’in huzuruna girdi. Efendimiz onu:
«Bu elindeki yüzük ne oluyor ya Amr?» diye sorunca “bir halka” diye cevap verdi. Efendimiz:
«Nakşında ne var?» deyince Amr, “Muhammedün Rasûlüllah” yazısı var, dedi. Rasûlüllah (s.a.v) de onu Amr’dan alarak takındı. Artık vefatına kadar o hep parmağmdaydı. Sonra onu Ebû Bekir takındı. Sonra da Ömer takındı. Ömer’ den sonra Osman’a geçti. Hz. Osman Medine halkına Erîs adı verilen su kuyusu kazdırdığı sırada bu kuyunun ağzında oturuyor ve kazıyı yönetiyordu. Birden yüzük kuyunun içine düştü. Osman (r.a.)’m yüzüğü sık sık parmağından çıkarma adeti vardı. Uzun süre yüzüğü kuyuda aradılarsa da bulamadılar. [70]
Enes anlatıyor: Peygamber (s.a.v)’in yüzüğündeki nakış üç satır idi. “Muhammed” birinci. “Rasûl” ikinci. “Allah” da üçüncu satırdı. [71]
Enes der ki: Bu yüzük Hz. Osman’ın elinde altı yıl kaldı. Erîs kuyusu başında biz de onunla beraberdi k. Elinde yüzüğü çevirip duruyordu . Birden yüzük kuyuya düştü. Üç gün Osman’la birlikte yüzüğü aradıksa da bulma imkanımız olmadı. [72]
Abdullah b. Cafer de: “Nebi (s.a.v)’in yüzüğü sağ eline taktığını…” anlatır. [73]
Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’tan nakledild iğine göre: Peygamber (s.a.v) yüzüğünü sol eline takarmış [74] İbni Ömer’den de aynısı nakledili r.
İbni Ömer’in de sağ eline taktığı rivayeti sahihtir. [75]


[61] Buharî Libas 77/46, 47: Müslim Libas 11/53; Tirmizî 1741; Ebû Dâvûd 4218; Müsned 2/39, 3/69, 161, 181, 182, 187, 189; Ebuş Şeyh Ahlakın Nebiyyi 131;
Nesâî Ziynet S/17S bab 77; Tahavî Mliskil 2/170; Şerhü Meaniül Asar 4/262; İbni Hibban (Mevarid no) 1469; lîeyhakî Süneni Kübra 4/142; İbni Ebî Şeybe 8/275.
[62] Bu haberleri mürsel olarak şimdilik göremedim.
[63] Buharı Libas 77/45; Müslim 2069, 2078; Ebû Dâvûd 4044; Tirmizî 1739, 2960; Nesâî 4/54; İbni Mâce 3642. 2654; Miisned l/M, 94. 104, 105, 116, 121, 123, 126, 132, 133. 137, 138, 392. 401, 424. 439. 2/462, 4/2S4. 294, 299, 42S. 443; İbni Ebî Şeybe S/277.
[64] Buharı Libas 77/48, 52: İbni Mace 3641: Miisned 2/34, 60, 96, 169, 127: Tirmizî “1794; İbni Sa’d 1/471; Tahavî Şerhü Meaniül Asar 4/264.
[65] Buharı 77/54; Ebû Dâvûd 4216; İbni Mâce 3641: Tirmizî 1739; Miisned 2/68; 4/171; 5/272, 6/11.9: İbni Ebî Şeybe 8/275.
[66] Buharı Libas 77/51, 55; Müslim 2091 (54; Müsned 2/22, 141; ibni SaVl 1/471; İbni Ebî Şeybe Mıısannef S/275.
[67] Buharı Libas 77/53; Ebû Dâvûd 4224; Müsned 1/21; ibni SaM 1/473; ibni Ebî Şeybe S/283; Tahavî ÎVleânî 4/262.
[68] İbni Ebî Şeybe S/275 h.no. 5186, 5188. .
[69] Ebû Nüaym’ın bu rivayetin i göremedim
[70] İbni Sa’d Tabakat 1/474; Hakim Miistedre k 3/250; Taberanî Kebîr 8/196..
[71] İbni Sa’d Tabakat i/474; Tahavî Şerhü Meaniül Asar 4/264; Tirmizî Şemail 46; Tirmizî Sünen 174S; Ebûş Şeyh Ahlakım Nebİyyi 132.
[72] îbni Sa’d 1/476. 477: İbni Ebî Şeybe S/275: Ebû Dâvûd 421S.
[73] Ebû Dâvûd 4226; Tirmizî 1744; İbni Mâce 2647: Müsned 1/204, 205; İbni Sa’d 1/477; İbni Ebî Şeybe S/286; Tahavî Meanî 4/264.
[74] îbni Sa’d Tabakat 1/477; İbni Ebî Şeybe S/2S3-2S5′te “Sol ele yüzük takma babı” diye bir bölüm verirse de haberleri n hepsi Ashab’a mevkuftur .
[75] Ebû Dâvûd 4227; İbni Ebî Şeybe S/284.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, 2/249-252
 
Üst