Hadislerin yazılma zamanı

  • Konuyu başlatan İlim Talebesi
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Hadislerin yazılma tarihi : Peygamber(sav) zamanı - Emreden:Resulullah , Yazan: Abdullah b. Amr adlı sahabi

Ebu Hureyre şöyle diyor:Abdullah b. Amrın dışında Resulullahın ashabından hiçbiri benden daha fazla hadis bilmez.Çünkü o hadisleri yazar,ben ise yazmazdım(ezberlerdim)

Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, I-VI, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1413/1992, İlm, 39 (I, 36); Ebu Îsâ Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, I-V, Çağrı Yayınları, 1992/1413, İlim, 12 (V, 39); Muhammed b. Abdullah Abdurrahmân ed- Dârimî, Sünen, I-II, Çağrı Yayınları, 1992, 1413, Mukaddime, 43 (I, 103); Hatîb el-Bağdâdî, Takyîdu’l-İlm, (thk. Yûsuf el-U’ş), Dâru İhyâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, yy., 1949, s. 82-83; Hasan b. Abdurrahmân er-Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-Fâsıl Beyne’r- Râvî ve’l-Vâî’, (thk. Muhammed Accâc el-Hâtîb), Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1971/1391, s. 368- 369.
 

Üst