Dua, dua, eller karıncalanmış...

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye

dua.jpg


Dua, dua, eller karıncalanmış;
Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...
Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;
İplik ki, incecik, örer boşluğu
''Rabbena zalemna enfusena Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."

"Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette büyük ziyana uğrayanlardan olacağız."
(Araf-23 )


"Rabbic'alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab"

Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et. Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.
( İbrahim–40–41 )


"Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli"

<******> Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni.
( Taha:25-28 )


"Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli"

Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla."
( Kasas-16 )


"Rabbi hebli min ledünke zurriyetten tayyibeten.İnneke semiüddua"

Rabbim bana kendi katından tertemiz ve mübarek bir zürriyet ihsan et. Şüphe yok ki, sen duaları işitensin.


( Âl-i İmran-38 )

"Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kâfirin."

Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et.
( Bakara-250 )


"Rabbena la tuziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhab."


Rabbimiz hidayete erdikten sonra kalplerimizi batıla meylettirme. Şüphesiz sen ziyadesiyle bağışlayansın."
( Âl-i İmran–8,9 )
 

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
"Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette büyük ziyana uğrayanlardan olacağız."
(Araf-23 )
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
147_2.gif


Allah seni hayırla mükâfatlandırsın.

186_2.gifAllah'ı, kendisine mahsus hamd ile, mahlûkatı adedince, Zâtının hoşnutluğunca, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri kadar teşbih ederim.
Allah'ı, mahlûkatı adedince teşbih ederim.
Allah'ı, Zâtının hoşnutluğunca teşbih ederim.
Arşının ağırlığınca Allah'ı teşbih ederim.
Kelimelerinin mürekkepleri kadar
Allah'ı teşbih ederim.
 
Üst