Dua Bölümü

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Yâ Rabb sana hamdediyoruz, ve bu hamdimizi kâfi görmüyoruz; îfâ edilmiş saymıyoruz ve nankörlük etmiyoruz, ni'metlerinin hiç birinden müstağnî değiliz." "Ey Rabbim! Senin ezelî ilminde bir iş benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında hayırlı ise onu bana takdir et ve müyesser kıl. Sonra onun bereketini ver." "Allah'ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine O'nun gadabından, îkabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücûmlarından ve benim yanıma gelmelerinden sığınırım." "Ey Rabbim bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne îmân etdim ey Rabbim!"bağışla beni.amin amin amin ecmain inş.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun azameti önünde küçük kalmıştır. Hamdederim Allah'a ki her şey O'nun izzeti karşısında zelîldir.Hamd ederim Allah'a ki her şey O'nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun kudretine teslîm olmuştur."
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Allah'ım! Kabir azâbından sana sığınırım. Ateş azâbından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccâlin fitnelerinden sana sığınırım" amin amin amin ecmain inş...
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum"
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli


"Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun ni'metlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma." AMİN AMİN AMİN.........ECMAİN İNŞ............
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır."AMİN.........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım"AMİN.........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör." "Seni hamdinle tesbîh ederim ey Rabbim! Senden başka bir ilâh bulunmadığına ve yalnız sen olup şerikin olmadığına şehâdet eder, senin mağfiretini diler, sana tevbe ederim." "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle" "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru." "Senin isminle ey Rabbim yanımı yere koydum. Yine senin yardımınla kaldırırım. Eğer ruhumu alıkorsan rahmet eyle, eğer tekrar verirsen onu sâlihleri muhafaza etdiğinle muhafaza eyle." "Ey Rabbiml Şükrünü edâya, Seni zikretmeye ve Sana güzel ibâdet etmeğe bana yardım et!" "Bana ruhumu geri veren, vücûdumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah'a hamd olsun."amin amin amin ecmain inş.selametle.....ve dua ile.......
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Allahım, tenbellikten, bunaklık vâki' olacak derecede ihtiyarlıktan, ihtiyarlık çöküntüsünden, ma'sıyet mahallerinde bulunmakdan, borçluluktan, kabir fitnesinden, kabir azâbından, ateş fitnesinden, ateş azâbından ve zenginlik fitnesinden sana sığınırım." "Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle." AMİN ECMAİN İNŞ..........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum."
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim Resûlünün senden istediğini istiyorum. Resûlünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum." "Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir." "Ey Rabbim! Senin ezelî ilminde bir iş benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında hayırlı ise onu bana takdir et ve müyesser kıl. Sonra onun bereketini ver."
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ya Rabb! Senin îzzet ve kudretine sığınırım ki, senden başka hiç bir ilâh yoktur. Ve sen ölmezsin. Cin ve insanlar ise ölürler." "Benden bana ezâ veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah'a hamd olsun" "Ey Rabbim bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne îmân etdim ey Rabbim!" AMİN AMİN AMİN ECMAİN İNŞ.....
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl." "Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl." AMİN ECMAİN İNŞ........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Hayy u Kayyum olan Rabbim! Rahmetine tevessül ediyorum ve benim her hâlimi ıslâh etmeni istiyorum. Göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni kendime (nefsime) bırakma."
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."amin ecmain inş.........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."amin..........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Senin isminle ey Rabbim yanımı yere koydum. Yine senin yardımınla kaldırırım. Eğer ruhumu alıkorsan rahmet eyle, eğer tekrar verirsen onu sâlihleri muhafaza etdiğinle muhafaza eyle."amin amin amin ecmain inş..........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittiba' edenlerden kıl." "Ne iyinin ne kötünün tecâvüz edemeyeceği Allah'ın tam kelimelerine yarattığı şekil verdiği ve ektiği herşeyin şerrinden sığınırım"AMİN ECMAİN İNŞ.SELAMETLE...........
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağılardan muhafaza et." "Ey Rabbim Resûlünün senden istediğini istiyorum. Resûlünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum." "Yâ Rabbi! Yapdıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana in'âm ve ihsan etdiğin ni'-metleri ikrar ve i'tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i'tirâf ederim."BAĞIŞLA AFFET BENİ EY RABBİM......"Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma." "Ey Allah'ım! sapmaktan veya sapdırılmaktan, hatâ etmekten yahûd hatâ etdirilmekten, zulmetmekten yahûd zulme uğramaktan, cahillik etmekten yahûd bana cahillik edilmekten, hakkım olmayan bir şeyi istemekten yahûd elimde olmayan bir şeyin benden istenilmesinden sana sığınırım, "AMİN AMİN AMİN AMİN ECMAİN İNŞ.SELAMETLE.........
 

Üst