Vakia Suresi Türkçe Okunuşu

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

(1) izâ vekâatil vâkıatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafıdatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül meş’emeti maashabül meş’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel mukarrebune (12) fiy cennatin naıym (13) sülletün minel’evveliyne (14) ve kaliylün minel’ahıriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maıynin (19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yeştehune (22) ve hurün ıynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn (25) lâ yesmeune fiyha lağven ve la te’siymen (26) illâ kıylen selâmen selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin mahdudin (29) ve talhın mendudin (30) ve zıllin memdudin (31) ve mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin (34) ve füruşin merfuah (35) inna enşe’nahünne inşâen (36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn (39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahıriyn (41) ve ashabüşşimâli mâ ashabüşşimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) ve zıllin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusırrune alelhınsil azıym (47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve ızâmen einna lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne vel’ahıriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min şeçerin min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) feşâribune aleyhi minel hamiym (55) feşâribune şürbelhiym (56) haza nüzülühüm yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun (60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukıyne (61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünşieküm fiy ma lâ talemun (62) ve lekad alimtümün neş’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev neşaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemuğremune (67) bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy teşrebun (69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev neşaü cealnahü ücacen felevla teşkürune (71) efereeytümün narelletiy turun (72) eentüm enşe’tüm şecereteha em nahnülmünşiun (73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbıh bismi rabbikelazıym (75) felâ uksimü bimevâkın nücumi (76) ve innehu lekasemün lev talemune azıymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün (78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun (82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ beleğatil hulkume (84) ve entüm hıyneizin tenzurûne (85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsırun (86) felevlâ in küntüm ğayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikıyn (88) feemma in kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naıym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahıym (95) inne haza lehüve hakkul yakıyn (96) fessebbih bismi rabbikel azıym

Videodan Türkçe mealli bir şekilde dinleyebilirsiniz:

Not: Türkçe meali sayfanın altında.Diğer konularımızı da ziyaret edip bilgi alabilirsiniz. Ayrıca vakıa suresinin Türkçe anlamını alt mesajdan okuyabilirsiniz.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Türkçe meali ise aşağıdaki şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kıyamet koptuğu zaman,

2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

3. O, alçaltıcı, yükselticidir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı,

5. Dağlar parçalandığı,

6. Dağılıp toz duman haline geldiği,

7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,

8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

10. (Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler.

11, 12. İşte bunlar, naîm cennetlerinde (Allah'a) en yakın olanlardır.

13. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

14. Birazı da sonrakilerdendir.

15, 16. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

---> 1 - 15. âyetlerde, kıyamet ve ahiret hayatının bir bölümü açıklanmaktadır. Buna göre, ahirette insanlar, üç sınıfa ayrılacaklardır. Bunların ikisi cennete, biri cehenneme girecektir. Cennete girecek olan «sağdakiler» amel defterleri sağından verilecek olan bahtiyar müminler demektir. «Soldakiler» de, kitapları sollarından verilen ve cehenneme girecek olan inkârcı ve günahkâr kimselerdir. Cennete girecek öteki gurubun adı da «öncüler»dir. Bunlar inanç ve amelleriyle, hayır yarışında önde olanlardır. Allah’a en yakın, rûhî tekâmülde en ileri seviyeye ulaşan kimselerdir. Bunların en makbul zümreyi teşkil ettikleri Kur’ân-ı Kerim’de açıklanmıştır. Ayrıca İslâm’a ilk girenler için de aynı terim kullanılır.

17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20. (Onlara) beğendikleri meyveler,

21. Canlarının çektiği kuş etleri,

22, 23. Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,

24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

26. Söylenen, yalnızca «selâm, selâm»dır.

---> 10-26. âyetler hayır yarışında ileri giden öncülerin (sâbıkûn)un kavuşacağı nimetler sıralanmıştır. Bu nimetlerden biri de, asla bitip eksilmeyen bir kaynaktan akan ve kendisinden kapların doldurulduğu Maîn adlı cennet şarabıdır.

27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

28. Düzgün kiraz ağacı,

29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

30. Uzamış gölgeler,

31. Çağlayarak akan sular,

32, 33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler;

34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.

36, 37. Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık.

38. Bütün bunlar sağdakiler içindir.

39. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir.

40. Birçoğu da sonrakilerdendir.

---> 27-40. âyetlerde sağdakilerin cennetteki hayatları anlatılmaktadır. Âyetlerin tefsirinde, cennet ehlinin 30 veya 33 yaşında gençler olarak cennete girecekleri, hûrilerin, doğum hadisesi olmaksızın yaratılacakları veya dünyadaki yaşlı kadınların, bâkire kızlar haline dönüştürülecekleri rivayetlerine yer verilmiştir.

41. Soldakiler; ne yazık o soldakilere!

42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

43, 44. Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;

45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı.

46. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı.

47. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?

48. Önceki atalarımız da mı?

49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,

50. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!

51. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!

52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.

55. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

57. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?

58. Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir?

59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.

61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

62. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.

66. «Doğrusu borç altına girdik.

67. Daha doğrusu, biz yoksul kaldık» (derdiniz).

68. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?

69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

71. Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi,

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.

74. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.

---> 41-73. âyetlerde soldakilerin cehennemdeki hayatı açıklanırken, inkârdaki saçmalık, delilleriyle çürütülmüştür. Meselâ, yaratanın, diriltmeye de gücünün yeteceği mutlaka kabul edilmesi gereken en tabiî durumdur. Meniden yaratılma, ölümün takdiri, ekilenlerin bitirilmesi, yağmurun yağdırılması ilâhî kudretin açık delilleridir. Ayrıca iki yeşil ağacın birbirine sürtülmesiyle hasıl olan ateş de ibret örneklerinden biri sayılmıştır. 74. âyette ise bütün bunları yapıp yaratan Yüce Rabbin ismini tesbih ederek sagımızı dile getirmemiz emredilmiştir.

75. Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

---> Günümüz pozitif bilim araştırmaları ışığında bu âyette uzaydaki «kara delikler»e işaret edildiği yorumu yapılmaktadır.

76. Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

77, 78. Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır.

79. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

---> Âyette geçen kitabın elimizdeki mushaf veya levh-i mahfuzdaki aslı olduğu söylenmiştir. Mushaf olduğu yolundaki yoruma göre Kur’an’ın abdestsiz ele alınamayacağına hükmedilmiştir. Kur’an abdestsiz tutulmaz fakat ezbere okunabilir. Cünüp olan kimse ise, Kur’an’a el süremediği gibi ezbere de okuyamaz.

80. O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82. Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

---> Rivayetlere göre müşrikler yağmurun yağmasını, şu veya bu yıldızın doğmasına ve batmasına bağladıkları için âyet, rızka şükürde bulunma yerine, böyle bir anlayışa sapmayı kötülemektedir.

83. Hele can boğaza dayandığı zaman,

84. O vakit siz bakar durursunuz.

85. (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.

---> Can çekişen kimsenin etrafındakiler bakıp gözlerken, Cenab-ı Hak ona ilim, kudret ve tasarrufuyla daha yakındır. Ama insanlar bunun farkına varıp göremezler.

86. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,

87. Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz!

88. Fakat (ölen kişi Allah'a) yakın olanlardan ise,

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90. Eğer o sağdakilerden ise,

91. «Ey sağdaki! Sana selam olsun!»

92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,

93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!

94. Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır.

95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.

96. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.
 
Son düzenleme:

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Öncelikle selamün aleyküm diye başlamak istiyorum nette gezinirken bayaca bir kaynak araştırmaya başladım vakıa suresi ile alakalı faziletler doğrumudur?

Vealeykumselam
Ne gibi faziletler yazılmış acaba, onları yazarsanız ona göre cevap verilebilir.
Örneğin sorularlaislamiyette benzer bir soru sorulmuş buyrun okuyun:

Vakıa suresinin fazileti hakkında bilgi verir misiniz?

Bu mübarek sûre kıyamet hallerini, kıyamet koparken meydana gelecek olan dehşetli durumları ve insanların üç gruba ayrıldıklarını anlatır. Bu üç grup amel defterleri sağından verilenler, amel defterleri solundan verilenler ve sâbikûn (öndekiler) dur.

Sûre her grubun âkibetini ve Allah'ın onlar için kıyamet günü hazırlamış olduğu âdil mükâfat ve cezayı anlatır. Aynı zamanda insanın yaratılması, bitkilerin çıkarılması, yağmurun indirilmesi ve Allah'ın ateşe vermiş olduğu güçte, onun varlığını, birliğini ve eşsiz yaratma ve meydana getirmedeki sonsuz gücünü gösteren deliller getirir. Daha sonra, Kur'an-ı Kerim'in şanının yüce olduğunu, Âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğini ve insanın ölüm ânında karşılaşacağı sıkıntı ve korkuları anlatır.

Bu mübarek sûre bahtiyarlar, bedbahtlar ve cennet ehlinden hayırda öncülük eden üç grubu anlatır ve bunlardan herbirinin âkibetini açıklayarak sona erer.

Fazileti:

a) İbn Mes'ûd'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Kim, her gece Vakıa sûresini okursa, asla sıkıntıya düşmez." (Bu hadisi Hafız Ebû Ya'la ve İbn Asâkir tahriç etmiştir.)

b) Hafız İbn Asâkir, Abdullah b. Mes'ûd'un (r.a.) hayat hikayesini anlatırken Ebû Zıbye'den gelen bir senetle, Ebû Zıbye'nin (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Abdullah ölüm hastalığına yakalandı. Osman b. Affân (r.a.) ziyaretine gelerek, "Şikayetin ne?" diye sordu. Abdullah:
- Günahlarım.
- Arzun ne?
- Rabbimin rahmeti.
- Senin için bir doktor getirteyim mi?
- Beni doktor hasta etti.
- Sana ikramda bulunulmasını emredeyim mi?
- İkrama ihtiyacım yok.
- Senden sonra kızlarının olur.
- Kızlarımın fakir kalacağından mı korkuyorsun? Ben kızlarıma, her gece Vakıa sûresini okumalarını emrettim. Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle dediğini işitmiştim:

"Kim, her gece Vakıa sûresini okursa, asla fakir düşmez."

Sonra Ebû Zıbye de bunu hiç bırakmaz oldu. (İbn Kesir Tefsiri, 4/281)

(bk. Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 6/287-288.)


// Sorularla İslamiyet
 

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Allah razı olsun konuyu açan @ömr-ü diyar ve cevaplarıyla ilerleten @sahasan ve @sultan_mehmet .
Online üyeler listesinde konuyu okuyan üyelerin çokluğunu görünce konuya baktım 469598 kişi okumuş , maaşallah barekallah dedim. Ayrıca birşey daha dikkatimi çekti : internet arama sayfasına Vakia Suresi Türkçe Okunuşu yazdığımda bu konu ilk sayfada en üstte çıkıyor, bu da ayrı bir başarı.
Rabbim hep böyle güzel dopdolu konularla müslümanlara yaptığınız hizmetleri artırsın ve daim etsin inşaAllah.
 
V

Vakıa

Ziyaretçi
Vakıa suresi hakkında peygamber efendimizin hadisleri olduğu söyleniyor. Araştırdım, efendimiz'in İbnu Mes'üd (radıyallahu anh)'dan rivayet edilen hadisine göre, her gece bu sureyi okuyan kişiye, fakirlik gelmez şeklinde anlatılıyor. Ayrıca bazı İslam alimleri ise ebediyete intikal etmiş kişilerin üzerine okunması durumunda kabir azabının azalacağını da söylüyor. Vakıa suresi hakkında internette bir çok anlatım var ve çoğunun da kaynağı eksik.

Günümüzde bir çok kişi zengin olmak için bu sureyi fazlaca arayıp soruyor. Konu içerisinde Vakıa suresinin Türkçe okunuşu verilmiş. Fakat, Arapçası üzerinden okunmasını ben tavsiye ederim. Bu doğrultuda site sahipleri Arapça yazılışını konuya eklerlerse daha iyi olacağı kanaatindeyim.
 
B

bereket duası

Ziyaretçi
vakıa süresi okuyunca fakirlik olmaz derdi eskiler, illaki her ayet bir nurdur ayrı bir deryanın kapısını açar, bu nedenle dua ederken ayetleride okuyarak kalbimizi temiz tutarak istemeliyiz, tabi birde hayırlı bol rızıklar istemeliyiz, hayırsız para bizden uzak olsun aman, Allah dualarınızı kabul etsin amin.
Allah bizleri serden belardan musibetlerden korusun
Borclarimiza odeme gucu ihsan etlesin
Hastalarimiza sifa versin
Olenlerimize rahmet etsin
Bizleri esirgesin bagislasin
Allah tum dualarimizi kabul etsin amin
 
V

Vakia Suresi

Ziyaretçi
Son günlerde mobil uygulama marketlerinde yayınlanan Kuran uygulamalarında, Kuran-ı Kerim içerisinde değişiklikler yapılarak insanların yanıltıldığı ve aldatıldığı fark edildi. Bu gibi tuzaklara düşmemek için internet üzerinden Kuran-ı Kerim okurken güvenli sitelerden okumanızı öneriyorum. Bu nedenle internet üzerinden aradığınız vakıa suresi gibi ayetleri mutlaka güvenli bir kaynaktan teyit etmeniz faydalı olacaktır.
Ayrıca Kur'an-ı Kerim arapça harfler üzerinden okunması daha yararlı olacaktır. Türkçe yazılışı ile okumak harfleri tam olarak çıkaramamaya ve anlam değişikliğine sebep olabilmektedir. Vakıa suresi bir zenginlik suresi olup, çocuklarımıza öğretmemiz ve her gece yatmadan önce okumalıyız. Allah bizlere helal kazançlar nasip etsin.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
B

bereket duası

Ziyaretçi
Hayirli gecelerimiz olsun ben bisey soracaktim hocalarim bu vakia suresini turkcesinden okusak olurmu yoksa illa vakia suresinin arapcasinimi okumak gerekir bereket duasi icin vakia suresini nasil okumaliyiz cok sagolun hepinizden
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
B

Boran Demir

Ziyaretçi
Selamünaleyküm Türkçe mealini okumakta bir sakınca yok dimi.emin olmak için soruyorum ve resim olarak da paylaşsaydınız daha iyi olurdu.
 
M

Münevver Özonuk

Ziyaretçi
Allahım cümlemizi koku kolla yarabbim şifalarını esirgeme her nerede hasta kulun varsa şifalar borçlulara edelar dertlilere dermanlar ol allahım bizleri bagışla evlatlarımızla sınama evlerimize bereket gönüllerimize kalplerimize bol bol zikrini söylememize yardım et allahım senin dogru yolundan bizleri şaşırtma yüceler yücesi herşeyin sahibi yüce Allah'ım.... Aminnnnnnnnnnnnnnn
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
M

Misafir Yorumu

Ziyaretçi
Arkadaşlar görmezden gelmek diye bir tabirimiz var lütfen böyle güzel konuların altına bu şekilde eleştiride bulunan insanlara cevap vermeyiniz. Görmezden geliniz. Gerçekten merak ediyorsa yüz yüze görüşsün bilir kişilerle. Hem sağlıklı bir açıklama olur hemde daha iyi anlatılır. Biliyoruz ki Allah nezdinde din islamdır. Ve kuran bu dinin kitabıdır. Yetersiz yapılan açıklamalar ve örnekler kin duygusunu aşılamaktan öteye gitmez.
 
M

Misafir Yorumu

Ziyaretçi
Amin. Ben Vakıa Suresi'ne çok inanırım. Her gece de okumaya çalışırım. Öyle darlıklardan bugüne geldim ki inanamazsınız. Her gece okuyun bence, inanarak. Sonra da ne istiyorsanız onu dileyin.
 
R

Ramazan64

Ziyaretçi
Selamün aleyküm din kardeşlerim ablaların bir sorum olacak abdestsiz de okuna bilir mi yoksa abdest şart mı birde yatakta uzanırken de okuna bilir mi yoksa sakıncalı mi
 
E

Emirhan İDİ

Ziyaretçi
bazı şeyler o kadar fazla ilgimi çekiyor ki takılıp kalıyorum yanlış olmasından korkup kitaptan internetten araştırıyorum. geçen gün rasgele belgesel izlerken nibiru diye bir gezegen duydum elimde öyle rast gele sayfalar açıp rast gele sureler okuyor hafızamı güçlendirmeye çalışırken bu surenin 75 ayetinde gözüm kaldı yıldızların yerleri şuan bilime göre yıldızların hepsi ama hepsi belirli bir yol izledikleri ve ne kadar açık söylenmiş bize yıldızların yerleri var diye şu duayı bilmeyen veya arapçasını bilip ne anlama geldiği tam bilmeyen bir dünya insan mevcut. Bence artık orucu ne bozar değilde İnsanlık için kuranda neler var neler diye konuşmalıyız. Geri kalmaktan başka din mensuplarının bulupta isimlerini verdiği şeylerden bıkmadık mı yeni bir gezegenin adı Ali, Osman,Ebubekir olmasın yada bir karadeliğin adı kerbela olmasın biz hala egede anadoluda bzden önceki uygarlıkların şehir isimlerini kullanıyoruz biz neden bir şeyler bulupta inatla dünyaya ezberletmiyoruz. ilk okulda tüm öğrencilere ezberleten gökcisimlerinin hepsinin adı yunan mitolojisinden, mısır yada sümer mitolojisinden onların uydurma hikayeleri neden Hakikatı saklıyor. devir Teknoloji devri ise yüce Kuran-ı kerimi kodlayıp uzaya gönderelim hatta byo kimya ile dnamızdaki sarmala ekletelim hatta ve hatta her şeye karşı mağara duvarlarına bile yazalım eğer biz bu hakikati, gün gibi ortada duran bu hakikati böyle duvarlar da asarak anca yahudilere ve paranın sahiplerine kölelik etmeye devam ederiz Allaha yardımcımız olsun
 
Üst