Tavsiye Ettiniz İslami Eserleri Buraya Yazın

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
3003 Hadis
HazırlayanNuri Tatlıdede
Pamuk yayıncılık
Hakkında;31 hadis kaynağından seçmiş.Harf sırasına göre hadisleri sıraya koymuş.


Ey Oğul-
İmam Gazili Hz.
Şerh eden:Süleyman b. Cera
Tercüme eden:Rahmi Serin
Pamuk yayıncılık
Hakkında;Eyyühel Veled adında meşhur eserinin tercüme ve şerhi durumundadır.
1090 adet edep toplanmış ve esere aktarılmış.Ona uygun hareket edilince dünya ve ahiret mutluluğu için ona yeteceği yazmaktadır.

Altın Sayfalar
Fütaı Mekkiyyeden
Muhyiddini Arabi Hz.
Pamuk yayıncılık
Hakkında
Hakkında bu kitap bende parçalara ayrılmıştır hatırladığıma göre çok güzeldi.Tamamını okudummu bilmiyorum.

Ecel Kıyamet Ölüm ve Sonrası
İmam Gazali Hz.
Tercüme Ahmet Yılmaz,Mahmut Coşkun
Hakkında ;Tavsiye ederim.

Mafiretname
Bilgi eklenecek
Ramazül ehadis
Bilgi eklenecek

Yukarıda yazdıklarım eserleri tavsiye ederim.Eserde herhangi bir yanlışlık ve okunması sakıncalı gördünüz varsa bildirirsiniz.
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
3003 Hadis
HazırlayanNuri Tatlıdede
Pamuk yayıncılık
Hakkında;31 hadis kaynağından seçmiş.Harf sırasına göre hadisleri sıraya koymuş.


Ey Oğul-
İmam Gazili Hz.
Şerh eden:Süleyman b. Cera
Tercüme eden:Rahmi Serin
Pamuk yayıncılık
Hakkında;Eyyühel Veled adında meşhur eserinin tercüme ve şerhi durumundadır.
1090 adet edep toplanmış ve esere aktarılmış.Ona uygun hareket edilince dünya ve ahiret mutluluğu için ona yeteceği yazmaktadır.

Altın Sayfalar
Fütaı Mekkiyyeden
Muhyiddini Arabi Hz.
Pamuk yayıncılık
Hakkında
Hakkında bu kitap bende parçalara ayrılmıştır hatırladığıma göre çok güzeldi.Tamamını okudummu bilmiyorum.

Ecel Kıyamet Ölüm ve Sonrası
İmam Gazali Hz.
Tercüme Ahmet Yılmaz,Mahmut Coşkun
Hakkında ;Tavsiye ederim.

Mafiretname
Bilgi eklenecek
Ramazül ehadis
Bilgi eklenecek

Yukarıda yazdıklarım eserleri tavsiye ederim.Eserde herhangi bir yanlışlık ve okunması sakıncalı gördünüz varsa bildirirsiniz.

Ramuzul Ehadis herkesin okuyacağı bir hadis kaynağı değildir.İçinde sahih,hasen,zayıf hatta uydurma rivayetlerde olduğu için herkesin bunları ayırt etmesi zordur.Hadislerin hıfzına ve ilmine sahip kimsenin ancak bunları okuması tavsiye edilir.
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Hadis Kitapları:

1-Kütübü Sitte Tercüme ve Şerhi (Buhari,Müslim,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai,İbn Mace) [7.200 Hadis]
2-İmam Malikin Muvattası [1720 Hadis]
3-Süneni Darimi Tercüme ve Şerhi [3.500 Hadis]
4-Taberâni Mucemus Sağır (Mutlu Yayınları) [817 Hadis]
5-İmam Ahmedin Müsnedi [30.000 Hadis]
6-Mecmauz Zevaid [18.000 Hadis]
7-İbn Ebi Şeybe'nin Musannefi [39.000'den oluşan hadis,sahabe ve tabiin sözü]
8-Abdurrezzak'ın Musannefi [21.000'den oluşan hadis,sahabe ve tabiin sözü]
9-Beyhakî'nin Sünenül Kübra'sı [21.000 Hadis]
10-Hâkim'in El Müstedreki [8.000 Hadis]
11-Sahih İbn Hüzeyme [3.000 Hadis]
12-Süneni Darekutni [4.000 Hadis]
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Fıkıh ve İlmihal Kitapları

1-Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali
2-Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı,El Ceziri
3-Fetvai Hindiyye
4-El-Hidaye,Merğinani
5-İbn Hacer,İslamda Helaller ve Haramlar
6-Nurul İzah Tercümesi
7-Reddul Muhtar,İbn Abidin
8-Fıkhı Ekber,Ebu Hanife
9-Vehbe Zuhayli,İslam Fıkhı Ansiklopedisi
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Tarih,Siyer,Akaid ve Tabakat Kitapları

1-Vâkidi,El Meğazi
2-İbn Sa'd,Et Tabakatul Kubra
3-İbn Kesir,El Bidaye Ven Nihaye
4-Taberi Tarihi
5-Asım Koksal,Peygamberler Tarihi
6-Asım Koksal,İslam Tarihi
7-Hayatüs Sahabe
8-İbnül Esir,El-Kamili Fit Tarih
9-Fıkhı Ekber,Ebu Hanife
10-Nesefi Akaidi
11-Fedailul A'mâl
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Diğer Kitaplar,Dualar ve Külliyatlar
İmam Gazali,Ahiret Hayatı
İmam Gazali,İhya
İmam Gazali,Kalplerin Keşfi
Bediuzzaman Said Nursi,Risale-i Nur Külliyatı
Suyuti,Kabir Alemi
Abdulkadir Geylani,Fethur Rabbani
Nevevi,Dualar ve Zikirler
Saki Erol,Aile Saadeti
Sahife-i Seccadiye
Mecmuatul Ahzab,Büyük Dua Kitabı
 

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Ramuzul Ehadis herkesin okuyacağı bir hadis kaynağı değildir.İçinde sahih,hasen,zayıf hatta uydurma rivayetlerde olduğu için herkesin bunları ayırt etmesi zordur.Hadislerin hıfzına ve ilmine sahip kimsenin ancak bunları okuması tavsiye edilir.
Çok kıymetli bir eserdir.4000 küsür hadis okudum inşallah tamamını okuyacağım.Sakıncalı bir hadis göremedim kardeşim.Aşağıdaki konuyada bir bakın.Kesinlikle okunmasını öneririm.
http://www.sorularlaislamiyet.com/a...retmistir-o-sakalsizdir-sozu-hadis-midir.html
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Çok kıymetli bir eserdir.4000 küsür hadis okudum inşallah tamamını okuyacağım.Sakıncalı bir hadis göremedim kardeşim.Aşağıdaki konuyada bir bakın.Kesinlikle okunmasını öneririm.
http://www.sorularlaislamiyet.com/a...retmistir-o-sakalsizdir-sozu-hadis-midir.html

Verdiğin linke baktım şöyle yazıyor:

Bu kitabın içinde sahih, hasen ve kuvvetli hadîsler bulunduğu gibi zayıf hadîsler de vardır. Musannif bizzat bunu mukaddimede beyân ediyor. Zayıf hadîs her ne kadar ahkâmı isbat etmek için bir hüccet teşkil etmiyor ise de, ibâdet ve fezaili amal alanında onunla amel edilir. Bu tip hadîslerin bulunması ise ona leke getirmez.
 

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Verdiğin linke baktım şöyle yazıyor:

Bu kitabın içinde sahih, hasen ve kuvvetli hadîsler bulunduğu gibi zayıf hadîsler de vardır. Musannif bizzat bunu mukaddimede beyân ediyor. Zayıf hadîs her ne kadar ahkâmı isbat etmek için bir hüccet teşkil etmiyor ise de, ibâdet ve fezaili amal alanında onunla amel edilir. Bu tip hadîslerin bulunması ise ona leke getirmez.
Evet nasip olursa tamamını okuyabilirsem duaları paylaşıcağım.Önceden 1000nini okumuştum 56 dua vardı paylaştım.Zaten diğerlerindede sakıncalı bir hadis farketmedim okunmanızı tavsiye ederim.

Ayrıca Ahmed Ziyaüddin Hz. hayatı ilimle geçmiş.

"hasen,zayıf hatta uydurma rivayetlerde olduğu için herkesin bunları ayırt etmesi zordur"

dedin Ahmed1 sen okudun mu?Uydurma hadis olduğunu sanmıyorum tespit edebilirmisin?Bu mübarek insanlar Allahın veli kulları yazdıklarıda büyük araştırma ve ilmi çalışmalardır peki bizim ilmimiz ne kadardır ki bu esere uydurma hadis var diyoruz?Bence doğru değil bu okunmaması için yapılan bir düzmece olabilir.Bu yüzden uydurma bir hadis tespit edebilirseniz edin.İçinde birkaç tane tane uydurma hadis bulabilirseniz ki sanmıyorum bu güzel çalışmanın değerini azaltır mı?

Sonuçta eskiden bilgisayarda yoktu birçok kütüphaneden, yazılı eserlerden,alimlerin hafızalarından ,hocalarından binbir emekle yapılmıştır.

1 — İmâm-ı Buhârî “rahmetullahi teâlâ aleyh”:

İsmi, Muhammed bin İsmâ’îldir. Kısaca (H) harfi ile gösterilir. (Sahîh-i Buhârî) ismindeki kitâbında yedibinikiyüzyetmişbeş hadîs-i şerîf vardır. Bunları, altıyüzbin hadîs arasından seçmişdir. Her hadîsi yazacağı zemân, gusl abdesti alıp, iki rek’at nemâz kılar, istihâre ederdi. (Buhârî-yi şerîf)i onaltı senede yazmışdır. [194] de Buhârâda tevellüd, [256] da fıtr bayramı gecesi, Semerkandda vefât etmişdir.

Sonuçta bu kadar çok hadis inceleniyor okunuyor yazılıyor.

Eserlerinden bâzıları şunlardır:

1) Râmûz-ül-Ehâdîs, 2) Garâib-ül-Ehâdîs, 3) Hadîs-i Erbaîn, 4) Câmi-ul-Usûl, 5) Rûh-ul-Ârifîn, 6) Mecmûât-ul-Ahzâb, 7) Kitâb-ul-Ârifîn, 8) Necât-ül-Gâfilîn, 9) Netâic-ül-İhlâs, 10) Câmi-ül-Menâsik, 11) Câmi-ul-Mutûn, 12) Vasiyetleri.
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Evet nasip olursa tamamını okuyabilirsem duaları paylaşıcağım.Önceden 1000nini okumuştum 56 dua vardı paylaştım.Zaten diğerlerindede sakıncalı bir hadis farketmedim okunmanızı tavsiye ederim.

Ayrıca Ahmed Ziyaüddin Hz. hayatı ilimle geçmiş.

"hasen,zayıf hatta uydurma rivayetlerde olduğu için herkesin bunları ayırt etmesi zordur"

dedin Ahmed1 sen okudun mu?Uydurma hadis olduğunu sanmıyorum tespit edebilirmisin?Bu mübarek insanlar Allahın veli kulları yazdıklarıda büyük araştırma ve ilmi çalışmalardır peki bizim ilmimiz ne kadardır ki bu esere uydurma hadis var diyoruz?Bence doğru değil bu okunmaması için yapılan bir düzmece olabilir.Bu yüzden uydurma bir hadis tespit edebilirseniz edin.İçinde birkaç tane tane uydurma hadis bulabilirseniz ki sanmıyorum bu güzel çalışmanın değerini azaltır mı?

Sonuçta eskiden bilgisayarda yoktu birçok kütüphaneden, yazılı eserlerden,alimlerin hafızalarından ,hocalarından binbir emekle yapılmıştır.

1 — İmâm-ı Buhârî “rahmetullahi teâlâ aleyh”:

İsmi, Muhammed bin İsmâ’îldir. Kısaca (H) harfi ile gösterilir. (Sahîh-i Buhârî) ismindeki kitâbında yedibinikiyüzyetmişbeş hadîs-i şerîf vardır. Bunları, altıyüzbin hadîs arasından seçmişdir. Her hadîsi yazacağı zemân, gusl abdesti alıp, iki rek’at nemâz kılar, istihâre ederdi. (Buhârî-yi şerîf)i onaltı senede yazmışdır. [194] de Buhârâda tevellüd, [256] da fıtr bayramı gecesi, Semerkandda vefât etmişdir.

Sonuçta bu kadar çok hadis inceleniyor okunuyor yazılıyor.

Eserlerinden bâzıları şunlardır:

1) Râmûz-ül-Ehâdîs, 2) Garâib-ül-Ehâdîs, 3) Hadîs-i Erbaîn, 4) Câmi-ul-Usûl, 5) Rûh-ul-Ârifîn, 6) Mecmûât-ul-Ahzâb, 7) Kitâb-ul-Ârifîn, 8) Necât-ül-Gâfilîn, 9) Netâic-ül-İhlâs, 10) Câmi-ül-Menâsik, 11) Câmi-ul-Mutûn, 12) Vasiyetleri.

Dualar ve faziletli ameller hakkında elbette bu hadis kitabından yararlanılabilir.Buna kimse birşey diyemez.

Fakat helal-haram meselesinde , okuduğunuz bir hadisten etkilenip şu haramdır deme ihtimali var.Belki o rivayet zayıftır.Zayıf hadislerde helal-haram meselesi delil olarak alınmaz.Bu bütün Alimlerin söylediği husustur.

Eser hakkında en yaygın önyargı, ‘daha çok zayıf ve uydurma hadîsleri içine aldığı’ şeklindeki önyargıdır. Bu da eserin sadece Türkçe tercüme kısmına bakan okuyucunun kafasında şekillenmiştir. Oysa Arapça metinde hadîs tenkîdi de vardır. Gümüşhânevî, bazı hadîsler hakkında İbnü’l-Cevzî (ö. 1200)’nin kanâatini / tenkîdini dikkate almış ve bu hadîslerin sonunda “Kâle İbnü’l-Cevzî hadîsün mevdû‘un” (İbnü’l-Cevzî hadîsin uydurma olduğunu söyler.) diyerek hadîs tenkîdine de yer vermiştir.


Geniş Bilgi için :

http://www.yusufiye.net/modules.php?name=News&file=article&sid=72
 

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Dualar ve faziletli ameller hakkında elbette bu hadis kitabından yararlanılabilir.Buna kimse birşey diyemez.

Fakat helal-haram meselesinde , okuduğunuz bir hadisten etkilenip şu haramdır deme ihtimali var.Belki o rivayet zayıftır.Zayıf hadislerde helal-haram meselesi delil olarak alınmaz.Bu bütün Alimlerin söylediği husustur.

Eser hakkında en yaygın önyargı, ‘daha çok zayıf ve uydurma hadîsleri içine aldığı’ şeklindeki önyargıdır. Bu da eserin sadece Türkçe tercüme kısmına bakan okuyucunun kafasında şekillenmiştir. Oysa Arapça metinde hadîs tenkîdi de vardır. Gümüşhânevî, bazı hadîsler hakkında İbnü’l-Cevzî (ö. 1200)’nin kanâatini / tenkîdini dikkate almış ve bu hadîslerin sonunda “Kâle İbnü’l-Cevzî hadîsün mevdû‘un” (İbnü’l-Cevzî hadîsin uydurma olduğunu söyler.) diyerek hadîs tenkîdine de yer vermiştir.


Geniş Bilgi için :

http://www.yusufiye.net/modules.php?name=News&file=article&sid=72

Allah razı olsun.Anladım.
 

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
TEFSİR KİTAPLARI

Seyyid Kutub : Fî Zılâl'il Kur'an
Said Nursi : Nur Risaleleri İşaret'ül İ'câz
Mustafa İslamoglu : Hayat Kitabı Kur'an & Gerekçeli Meal-Tefsir


tavsiye ederim..
 
Üst