Sufiyye Adabı

  • Konuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Muhammed b.Abdullah el-Hani tarafından kaleme alınan kitap Nakşibendi’ye tarikatının başucu eserlerindendir.Kitap yedi bölümden oluşur.Giriş bölümünde akşibendi’ye tarikatının silsile-i alileri tanıtıldıktan sonra Şah-ı Nakşibend hz.nin ismi ile ilgili açıklamaya yer verilir.Buna göre Nakşbend “ işlenen nakşı hiç bozulmadan korumak, nakışı sağlam işlemek anlamına gelir.Bu taikatta müridin kalbine hakiki kemalat özellikleri
işlenmektedir.Şah-ı Nakşbend hz ( k.s )ne kadar bu tarikatta zikir usulü “tek başına yapılanların hafi(gizli) , toplu halde yapılanların ise cehri(açıktan) olması” şeklindeydi.Ancak Şah-ı Nakşbend hz ( k.s ) alemi seyirde üstadı olan, mürşidlerin mürşidi Abdulhalık el-Gucdevani (k.s)nin emri ile müridana hafi zikri telkin etmiştir.Böylece Şah-ı Nakşbend hz ( k.s ) ve müridanı, gerek tek başına gerekse toplu bulundukları hallerde zikri, hafi olarak yapmışlardır.Zikirde takip edilen bu usul ile müridanın kalbinde gerçekten derin bir tesir meydana gelmiştir.İşte hasıl olan bu tesire “Nakş” yapılan zikre ise “bend” (sağlamlaştırmak) denilmiştir.
Birinci bölümde edeplerden bahsedilmiştir.Bunlar müridin nefsine karşı edepleri,mürşidine ve ihvanlarına ve Allahu Tealaya karşı dikkat etmesi gereken edepler.
Mürşidlik ve adabından bahsedilerek ikinci bölüme geçilmiş.
İkinci bölüm tarikata girip zikir ve evrad almakla ilgili konuları ihtiva ediyor.
Üçüncü bölümde Nakşinebdiye tarikatında Allaha vasıl olma yolları üzerinde duruluyor.

Allah’a ulaşma yolları dört temel başlık altında toplanıyor:

1.Sohbet yolu
2.Rabıta yolu
3. Zikir yolu
4.Teveccüh ve murakabe yolu

Dördüncü bölümde Nakşbendiye tarikatının temel prensipleri anlatılıyor.
Beşinci bölümde müridin günlük programı,havatırdan korunma yolları,zikirden hasıl olan haller,keramet ,fena-beka halleri ele alınıyor.

Altıncı bölümde Şah-ı Nakşbend ( k.s ),İmamı Rabbani(k.s) , Mevlana Halid-i Bağdadi hz.nin menkıbelerine yer veriliyor.
Son bölümde de İki cihan güneşi Efendimizden (s.a.v) başlayarak Yahyalılı Hacı Hasan Efendimize (k.s) kadar altın silsilenin kısa hayatları yer alıyor.


ZİKİR

İmamı Nevevi hz.el-Ezkar adlı kitabında şöyle der:
“Zikir ya kalp ile yapılır ya da dil ile.Ancak en üstün zikir dil ve kalbin birlikte yaptığı zikirdir.Şayet dil ile kalpten sadece biri ile yetinilecekse kalple yapılan zikir daha faziletlidir”.
Nakşibendiye tarikatının üstadlarına göre zikrin efdali kalp ile olan hafi zikirdir.Buna dair kitap ve sünnette pek çok delil bulunduğu gibi ulemanın sözlerinden çıkan sonuç da bu doğrultudadır.
1.Kur’an-ı Kerimden deliller:

“Gönülden yalvarıp ürpererek, korku ve duyarlık içinde sesini yükseltmeden sabah akşam Rabbini zikret ve sakın gafillerden olma.(Araf 205)

“Rabbinize yalvara yakara ve yüreğinizin ta derinlerinden, için için dua edin.Doğrusu Ohaddi aşanları sevmez.(Araf 55)

2.Sünnetten Deliller

İmamı Suyuti’nin el-Camiu’s Sağir adlı eserinde geçen hadisi şerifte:
“ Zikrin hayırlısı hafi olan,rızkın hayırlısı kafi olandır” buyrulmuştur.


MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ HZ.NİN BAZI MÜRİDLERİNE TAVSİYELERİ

Allahtan kork ve muttakş kullardan ol.Ona itaatten ayrılma.İnsanları asla incitme ve özellikle de Harameynde olanlara sıkıntı verme.Senin gıybetini etseler bile sen hiç kimsenin gıybetini yapma.Kendin için dünyalık namına kimseden bir şey alma.Ancak şeraitin müsaade ettiği hallerde almanda bir beis yoktur.Kazandığın malı iyilik yolunda harca, mümin kardeşlerin aç ve muhtaç iken bu kazancı şehevi arzular peşinde kullanmaya kalkışma.Herkesten üstün olduğuna inanarak insanları küçümseme.
Bütün gücünle kalbi ve bedeni ibadetleri ifa etmeye çalış ve hiçlik duygusu içinde adeta hiçbir amel işlemediğini düşün.Zira niyet ibadetlerin ruhu ve özüdür,ihlas olmadan da niyetten söz edilemez.Acizane inancım şudur ki, anam beni doğurduğu günden beri hayır namına işlediğim hiçbir amel yoktur.Ama siz benim sizden daha hayırlı olduğumu düşünüyorsunuz.Kişinin işlediği amelleri beğenerek bir bakıma kendisinde varlık görmesi cehaletlerin en büyüğüdür.Buna karşılık işlediğin amelleri unutursan ümitvar olabilirsin.Çünkü Allah’ın lutfu ve ihsanı kul için bütün isan ve cinlerin amelinden daha üstün ve daha hayırlıdır.
….
Sakın Allahın fazlı ve rahmeti çok engindir diyerek ibadetleri terk etmeye kalkışma.Böyle davrananlar şeytana teslim etmişlerdir.Şeytan ise onlarla dilediği gibi oynamaktadır.
Kalbi zikre hiç ara vermeden ve gevşeklik göstermeden devam et.Yürürken bile kalbin zikirle meşgul olsun.Her işinde Allahın gücüne ve kudretine dayan.Kendini fazla sıkıntıya sokmayacak şekilde Kuran okumakla meşgul ol.
Bütün ilimlerden daha çok fıkıhla ilgilen ve kalbi huzuru elde etme amacı seni fıkıh öğrenmekten alıkoymasın.Zira bu durum bir acziyet alametidir.


SİLSİLE-İ ŞERİF

Halık-ı arz u semaya eyleriz hamd ü sena
Ahmed-i Muhtar’ı kıldı aleme nur-i Huda

Hazreti Sıdık u Selman Kasım u Cafer gibi
Eylemiş neşri hakikat Bayezıd-i reh nüma

Bü’l Hasen zat-ı mükerrem Bu Ali kan-ı kerem
Yusuf-i vala şiyem salar-ı ceyş-i asfiya

Hace Abdul Halık oldu Arifü Mahmud’a pir
Şeyh Ali Baba Külal etti cihanı ruşena


Varis-i taht-ı tarikat şah-ı alem Nakşbend
Eyledi Hace Alauddini halka pi şuva

Oldu Yakub’a Ubeydullahı Ahrar’ı halef
Hazreti Zahidle geldi aleme zevk u safa

Nur-i çeşmi marifet Derviş Muhammed Hacegi
Feyzi Baki ile cihan-ı manevi buldu beka

Hazreti Ahmed Müceddid Urvetü’l Vüska olup
Şeyh Seyfeddin ü Seyyid Nur’a nur-i itila

Şah-ı Mazhar şahı Abdullah –ı Pir i Dehlevi
Hazreti Halidle oldu kalb-i salik pür ziya

Seyyid-i ali neseb Taha’l Hakkari’den sonra
Pirimiz Taha’l Hariri oldu kutb-i evliya

Eyleriz arz-ı dehalet dergeh-i sadata biz
Es’ad u ihvanı dine mağfiret kıl ey Hüda

Hamdederiz Zü’l Celal’e halk eyledi şems-i ruh
Rabt-ı kalp yaptıkça feyzi ol Sami ula

Oldu Kalemdar ser çeşme-i hakikat bizlere
Buldu feyz ihvan-ı ba safa anınla daima

Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedi’n nuran’nur
Subhane’l Meliki’l Azizi’l Kadiri’l Ğafur

Ya Rabb Salli ala Nuri’l Huda Şemsi’d Duha Hayri’l vera
Ve ala alihi ve sahbihi limen bi iktida


Ruhu şerifleri için üç ihlas bir fatiha​


SİLSİLEDE ADI GEÇEN NUR KERVANI

1.Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)

2.Hz.Ebu Bekir (r.a)

3.Selman Farisi (r.a)

4.Kasım b. Muhammed (r.a)

5.Cafer-i Sadık (r.a)

6.Bayezıd-i Bestami (k.s)

7.Ebu’l Hasan Harakani (k.s)

8.Ebu Ali Fermadi(k.s)

9.Yusuf Hemedani(k.s)

10.AbdulHalık Gucdevani (k.s)

11.Arif Rivegeri(k.s)

12.Muhammed Fağnevi (k.s)

13.Ali Ramiteni(k.s)

14..Muhammed Baba Semmasi (k.s)

15.Emir Külal(k.s)

16.Şah-ı Nakşbendi(k.s)

17.Alaüddin Atar(k.s)

18.Yakub Çerhi(k.s)

19.Ubeydullah Ahrar(k.s)

20.Kadı Muhammed Zahid(k.s)

21.Derviş Muhammed Semerkandi(k.s)

22.Hacegi Muhammed İmkenegi(k.s)

23.Muhammed Baki Billah(k.s)

24.İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki(k.s)

25.Muhammed Masum Sihrindi(k.s)

26.Muhammed Seyfeddin Sihrindi(k.s)

27.Nur Muhammed Bedayuni(k.s)

28.Mirza Mazhar-ı Canı Canan(k.s)

29.Abdullah Dehlevi(k.s)

30.Mevlana Halid Bağdadi(k.s)

31.Taha’l Hakkari(k.s)

32.Taha’l Hariri(k.s)

33.Muhammed Esad Erbili(k.s)

34.Ramazanoğlu Mahmud Sami(k.s)

35.Hacı Hasan Efendi (k.s)
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedi’n nuran’nur
Subhane’l Meliki’l Azizi’l Kadiri’l Ğafur

Ya Rabb Salli ala Nuri’l Huda Şemsi’d Duha Hayri’l vera
Ve ala alihi ve sahbihi limen bi iktida

Ruhu şerifleri için üç ihlas bir fatiha
ALLAH RAZI OLA DUADA OKUDUM AMİN
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst