Siyer Kaynakları

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye

 1. Siretü İbn İshak (ö.151) ve Siretü İbn Hişam (ö.218)
 2. Vakıdî (ö. 207), el-Megaziyü’n-Nebeviyye ve Tarih-i Kebir
 3. İbn Sa’d (ö. 230), Tabakâtü’l-Kübrâ
 4. el-Belâzurî (ö. 279), Ensâbu’l-Eşraf ve Fütühu’l-Buldân
 5. Taberî (ö. 310), Tarihu’t-Taberî
 6. İbn Hazm (ö.456), Cevâmi’u’s-Sire ve Cemheretü Ensâbi’l-Arab
 7. İbn Esir (ö.630), el-Kamil fi’t-Tarih
 8. İbn Seyyidünnâs (ö.734), Uyûnü’l-Eser
 9. İbn Kayyim el-Cevziyye (ö.751) Zadü’l-Me’ad
 10. İbn Kesir (ö.774), el-Bidâye ve’n-Nihâye
 11. Markîzî (ö.845), İmtâu’l-Esma ve el-Haber ani’l-beşer
 12. Semhûdî (ö.911), Vefâu’l-Vefa
 13. İmam Kastalani (ö.924), Mevâhibü Ledünniye
 14. Muhammed b. Yusuf ed-Dimeşki (ö.942) Siretü’ş-Şâmiyye
 15. Nûreddin Halebî (ö.1044), es-Siretü’l-Halebiyye (İnsanü’l-Uyûn)
Elbette siyer alanında yazılmış eserler sadece bunlarla sınırlı değildir. Biz birazda en önemli gördüğümüz eserleri sizlerle paylaşmak istedik. Bu eserlere ilave olarak aslında doğrudan siyer ile alakalı olmayıp, özel olarak sahabeyi anlatan kitaplardan dört önemli eseri de burada anmamız gerekmektedir. Değil mi ki; talebeyi anlamak, muallimi anlamaktır; değil mi ki her sahabîye Efendimiz’den bir iz düşmüştür, o halde sahabeyi anlatan bu kitaplar bize siyere dair birçok bilgiye ulaşmamıza imkân sağlayacaktır. Bu alanda yazılmış mühim dört eser ise şunlardır:

 1. İbn Kâni (ö.351), Mu’cemu’s-Sahabe
 2. İbn Abdilberr (ö.463), el-İstiâb fî Ma’rifeti’l-Ashab
 3. İbn Esir (ö.630), Usdu’l-Ğabe fî Ma’rieti’s-Sahabe
 4. İbn Hacer (ö.852), el-İsâbe fî Temyizi’s-Sahebe

Kaynak:SİYER ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 
Üst