Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Hadisi sahih midir?

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Efendim, "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423) hadisi hakkında aydınlatır mısınız?

Değerli kardeşimiz,
"Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)
Bu hadis-i şerifi Kütüb-ü Sitte gibi sahih hadis kaynaklarında bulamadık. Ancak zayıf da olsa bu anlamda bazı hadisler vardır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, III/143, 190; VIII/466; XII/310)
Buna göre bu hadisle de amel edilebilir.
Çünkü, zayıf hadislerin helal, haram, akaid ve ahkam ile ilgili olanları hariç, terğib, terhib ve amellerin faziletleri ile ilgili olanlarını zayıf olduklarını açıklamadan da rivâyet etmek câizdir.
Ahmed b. Hanbel, Abdurrahman b. Mehdi ve Abdullah b. el-Mübarek gibi büyük imamların, amellerin faziletlerine dair hadislerin rivâyeti hususunda daha müsamahakâr davrandıkları bir gerçektir. [bk. Zehebî, el-Mükıza, 33-54; Ahmed Muhammed Şakir, el-Bâisu'l-hasîs, 44-102; Ahmed Nâim, Mukaddime, 270-272; 282-349; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri, (trc Prof. Dr. M. Yaş'ar Kandemir), 137-180; 225-236]

Kaynak: sorularlaislamiyet
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst