Öğle namazı tesbihatı

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Öğle Namazı Tesbihatı
[/color]Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur .

Allahümme rabbe hazihi'd - davet'it - tâmmeh , ve's - salâti'l - kaimeh , âti seyyidina Muhammeden'il - vesilete ve'l -fazilete ve'derecate'r - rafiati'l âliyeh , ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh . İnneke lâ tuhlifu'l - mîâd .

Öğlen Namazının dört rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur

Estağfirullâh , estağfirullâh , estağfirullâh el- azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el- hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh . Allâhumme ente's - selâmü ve minke's -selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l -ikrâm

Arkasından " Salâten Tüncinâ " ya da "Salât-ı Münciye " olarak bilinen duâ okunur .

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l -âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l - hâcât . Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs - seyyiât . Ve terfeunâ bihâ indeke â'led - deracât . Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l - gâyât . Min cemî'il - hayrâti fi'l - hâyâti ve ba'de'l -memât. Âmin yâ mücib'ed - deavât , ve'l - hamdü lillâhi rabb'il -âlemin.

İki rek'at sünnet ve Vitr Namazı kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym

Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.
33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.

Tesbihlerden sonra

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

Duâdan sonra;
Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Besmele çekilip;
İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

Müteakiben;

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ ,

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ ,

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ ,

Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il - enbiyâi ve'l - mürselîn , ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin , âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l -âlemîn.
denir

Müteakiben;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh
Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî , biadedi evrâki'l - eşcâr ve emvâci'l - bihâr ve katarâti'l - emtâr . Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l - tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n - nuru's - sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.Müteakiben İsmi Âzâm Duası okunur

Bismillâhirrahmânirrahiym

Yâ Cemilu Yâ Allâh
Yâ Karîbu Yâ Allâh
Yâ Mücîbu Yâ Allâh
Yâ Habîbu Yâ Allâh
Yâ Raûfu Yâ Allâh
Yâ Atûfu Yâ Allâh
Yâ Ma'rûfu Yâ Allâh
Yâ Latîfü Yâ Allâh
Yâ Azîymü Yâ Allâh
Yâ Hannânü Yâ Allâh
Yâ Mennânü Yâ Allâh
Yâ Deyyânü Yâ Allâh
Yâ Subhânü Yâ Allâh
Yâ Emânü Yâ Allâh
Yâ Bürhânü Yâ Allâh
Yâ Sultânü Yâ Allâh
Yâ Müste'ânü Yâ Allâh
Yâ Muhsinü Yâ Allâh
Yâ Mütealü Yâ Allâh
Yâ Rahmânü Yâ Allâh
Yâ Rahîmü Yâ Allâh
Yâ Kerîmü Yâ Allâh
Yâ Mecîdü Yâ Allâh
Yâ Ferdü Yâ Allâh
Yâ Vitru Yâ Allâh
Yâ Ehadü Yâ Allâh
Yâ Samedü Yâ Allâh
Yâ Mahmûdu Yâ Allâh
Yâ Sadıka'l - vâ'di Yâ Allâh
Yâ Âliyyü Yâ Allâh
Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
Yâ Şâfî Yâ Allâh
Yâ Kâfî Yâ Allâh
Yâ Muâfî Yâ Allâh
Yâ Bâkî Yâ Allâh
Yâ Hâdî Yâ Allâh
Yâ Kâdiru Yâ Allâh
Yâ Sâtiru Yâ Allâh
Yâ Kahhâru Yâ Allâh
Yâ Cebbâru Yâ Allâh
Yâ Gaffâru Yâ Allâh
Yâ Fettâhu Yâ Allâh


Eller açılır, Yâ rabbe's - semâvâti ve'l - ard , yâ zelcelâli ve'l -ikrâm. Es'elüke bi hakkı hâzihi'l - esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin . Rabbenâ inneke hamîdun mecid . Birâhmetike yâ erhâme'r - râhimin . Velhamdü lillâhi rabbi'l -âlemin denir.
E'uzü besmele çekilerek "Lekad sadakallahü" aşri okunur.
 
Üst