Ödeme vakti

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
Fıtır sadakası ile yükümlü olma vakti (vücûbvakti) Hanefîler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması,çoğunluğa göre ise ramazanın son günü güneşin batması anıdır. Fıtır sadakasınıyerine getirmenin geçerliliği (sıhhati) için hangi zaman dilimi içindeödenmiş olması gerektiği hususunda da farklı ictihadlar vardır.Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramındanbir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalansüre içinde geçerli olarak "edâ" edilebileceği görüşleri hâkimdir. Bu süredenöncesi ve sonrası hakkındaki görüşler özetle şöyledir:Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fıtır sadakası, ramazanayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceğigörüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılmasıhalinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.Şâfiî mezhebine göre, fitre ramazan ayının başlangıcından itibaren ödenebilir,daha önce ödenmez. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise ancakramazan bayramından bir veya iki gün önce verilebilir, daha önce verilemez.Diğer taraftan bu üç mezhebe göre, fitrenin bayramın 1. günü güneşinbatışına kadar eda edilmesi geçerlidir. Özürsüz olarak bu vakitten sonrayabırakılması haramdır ve geciktirmekten ötürü fitreyi yerine getirmekle yükümlüolan kişi günahkâr olur. Fakat fitre borcu zimmetten düşmediği için,daha sonraki günlerde kazâ yoluyla yerine getirilmesi gerekir.Özet olarak, bütün mezheplere göre, fitrenin Hz. Peygamber'in uygulamasınabinaen bayram namazına gitmeden önce verilmesi müstehaptır.Bununla birlikte bilginler, yine Hz. Peygamber'in hadislerinde ifade edilenyoksulların ihtiyaçlarının giderilmesi amacına uygun olarak fitrenin bayramdanbir-iki gün önce ödenmesini teşvik etmişlerdir. Fitrenin bayramınbirinci gününden sonraya bırakılması ise câiz değildir; ancak zamanındaödenmemiş olmasından dolayı fitre yükümlülüğü sona ermez.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst