Namaz sureleri sırası diyanet

Misafir Sorusu

Deneyimli Üye
4 rekatlık namazda 1. rekatta kevser 2. rekatta ihlas 3. rekatta felak 4. rekatta ise nas surelerini okuyabilirmiyim sıralama doğrumu değilse nasıl olmalıdır?
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Sırasıyla Kur'an sûreleri:

1. Fatiha 58. Mücâdele
2. Bakara 59. Haşr
3. Âl-i İmrân 60. Mümtahine
4. Nisâ 61. Saff
5. Mâide 62. Cum'a
6. En'am 63. Münâfikûn
7. Â'raf 64. Teğabûn
8. Enfâl 65. Talâk
9. Tevbe 66. Tahrîm
10. Yûnus 67. Mülk
11. Hûd 68. Kalem
12. Yûsuf 69. Hâkka
13. Râd 70. Meâric
14. İbrahim 71. Nûh
15. Hicr 72. Cin
16. Nahl 73. Müzzemmil
17. İsrâ 74. Müddessir
18. Kehf 75. Kıyâmet
19. Meryem 76. İnsân
20. Tâhâ 77. Mürselât
21. Enbiyâ 78. Nebe
22. Hac 79. Nâziât
23. Mü'minûn 80. Abese
24. Nûr 81. Tekvir
25. Furkân 82. İnfitâr
26. Şuarâ 83. Mutaffifîn
27. Neml 84. İnşikak
28. Kasas 85. Burûc
29. Ankebût 86. Târık
30. Rûm 87. A'lâ
31. Lokman 88. Ğâşiye
32. Secde 89. Fecr
33. Ahzâb 90. Beled
34. Sebe 91. Şems
35. Fâtır 92. Leyl
36. Yâsîn 93. Duhâ
37. Sâffat 94. İnşirâh
38. Sâd 95. Tîn
39. Zümer 96. Alak
40. Mü'min 97. Kadir
41. Fussilet 98. Beyyine
42. Şûrâ 99. Zilzâl
43. Zuhruf 100. Adiyât
44. Duhân 101. Kâri
45. Câsiye 102. Tekâsür
46. Ahkaf 103. Asr
47. Muhammed 104. Hümeze
48. Fetih 105. Fil
49. Hucurat 106. Kureyş
50. Kaf 107. Mâun
51. Zâriyât 108. Kevser
52. Tûr 109. Kâfirûn
53. Necm 110. Nasr
54. Kamer 111. Leheb
55. Rahmân 112. İhlâs
56. Vâkıa 113. Felak
57. Hadîd 114. Nâs.


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 
E

Eski Toprak

Ziyaretçi
4 rekatlık namazda 1. rekatta kevser 2. rekatta ihlas 3. rekatta felak 4. rekatta ise nas surelerini okuyabilirmiyim sıralama doğrumu değilse nasıl olmalıdır?
Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.
Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.
Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.
 1. 1. Fil Suresi
 2. 2. Kureyş Suresi
 3. 3. Maun Suresi
 4. 4. Kevser Suresi
 5. 5. Kafirun Suresi
 6. 6. Nasr Suresi
 7. 7. Tebbet Suresi
 8. 8. İhlas Suresi
 9. 9. Felak Suresi
 10. 10. Nas Suresi
Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.
 1. 1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.
 2. 2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.
 3. 3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.
 4. 4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.
 
Üst