Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Ebu Enes

Yeni Üye
Üye
Es seyyid mustafa El bedevinin kalem aldığı "kıyamet alametleri" adlı konusunu siz kardeşlerimiz için maddeler halinde hazırlayıp kardeşlerimizin istifadelerine sunuyoruz...

Kıyamet Alametleri

Kıyametin yaklaştığının ilk alameti Hazreti Muhammed (sav)'in ahir zamanda son peygamber olarak gönderilmesi ve ümmetinin zuhur etmesidir.

Hainin emin sayılıp kendisine i'timad edilmesi* emin kimsenin ise hain sayılması

Binaların Yükseltilmesi

Camilerin süslenmesi

Cehalet artması ( Ümmetin kuran ve ehadisi Nebeviyyeden uzaklaşıp cahil kalması )

İlmin azalması ( Yani hakiki ehli ilmin azalması demektir.)

 • Çoçukların veya çoçuk tabiatlı insanların idareci olmaları.
 • Kadınların çoğalması* erkeklerin azalması . Hatta o dereceye gelir ki ; elli kadıbna bir erkek nezaret eder
 • Zinanın çoğalması
 • İçkinin ve onu içenlerin çoğalması
 • Faizin çoğalması*( Ahir zamanda herkes* ister istemezbir şekilde faize bulaşacak .)
 • Malların ganimet sayılması*( Yani umuma ait bir malın* şahıslar tarafından ganimet gibi helal sayılması )
 • Zekatın ağır bir borç gibi görülmesi
 • Evladın babasına tahakküm edip galib gelmesi *
 • Yağmurların*mevsiminin dışında yağması*
 • Fey'in ( Ganimet malının ) hak sahibine taksim edilmeden helal sayılması*
 • Düşman tarafından* ehli imanın içine fitne ve fesadın sokulması*
 • Bu hallerden sonra ümmetin içine kıtlık ve bereketsizliğin baş gösterilmesi .

Hazreti Abdullah İbn-i Abbas ( ra)'dan rivayet edildiğine göre; O şöyle demiştir : "Nebiy'yi Muhterem ( sav )* veda haccını ifa ettikten sonra* Kabe kapısının halkasını tuttu ve şöyle buyurdu :

"Ey İnsanlar! Size kıyametin alametlerini haber vereyim mi? O esnada Selman (ar) kalktı ve dedi ki: Anam babam sana feda olsun ya Resullah! haber verin. Peygamber Efendimiz ( sav ) de kıyametin alametlerinden bazılarını şöyle sıraladı :
1. Namazı zayi etmek ( Namazı kılmamak veya vaktinden te'hir etmek .)

2. Hevay-ı nefse meyletmek. ( Nefsin gayr-i meşru hevesatına tabi olmak )

3 .Zenginlere * zenginliklerinden dolayı saygıda bulunmak. Hazreti Selman dedi ki: Ya ResulALLAH bu hal olucak mı ? Peygamber Efendimiz ( sav ) : Evet* Muhammed'in nefsi yed-i kudretinde olan ALLAH'a kasem ederim ki * bunlar hep ahir zamanda vuku'a gelecek. İşte bu zaman ümmetimin başına gelince o vakitte ey selam !

4. Zekat bir yük gibi kabul edilecek . ( Zekat verilmeyecek ya da müstehakkına verilmeyecek )

5. Ganimet malları ( Yani umuma ait olan mallar ) şahsi mallar gibi helal sayılacak

6. Yalancılar tasdik edilcek* doğruyu ve hakkı söyleyenler ise susturulacak* yalanlanacak

7. Hain olanlar* işin başına getirilip* onlara güvenilecek

8. Emin ve güvenilir insanlara i'timad edilmeyecek * işler ehliyetli kişilere verilmeyecek

9.Ahir zamanda halka rüveybitler konuşacak Rüveybitler nedir? diye Resul-i Ekrem (sav)'e sorulunca cevaben :'onlar* çocuk ruhlu kimselerdir. ( Akli dengesi tam yerinde olmayıp istikametsiz kimselerdir ki bunlar konuşup millete yön verecek )

10.İnsanların onda dokuzu hakkı inkar edecek

11. Hakiki manada İslam kalmayacak* İslam'ın sadece ismi kalacak ( şimdi tam bu fitne asrında yaşıyoruz. Batıl şeylere*hak olarak kabul ediliyor. İslamiyyetsiz bir İSLAM telkin ediliyor. Ilımlı İslam adı altında dinde reform yapılmak isteniyor )

12.Kuran kalkacak* sadece resmi* yani maddi şekli kalacak. ( Kuran'ın ismi saygıyla anılacak *fakat içindeki hakikatler ve ilahi hükümler inkar edilecek* tahrif ve tebdil edilmeye çalışılacak. Şu anda aynısı bütün dünyada uygulanmaktadır. Ahkam-ı İlahiyye'yi ihtiva etmeyen bir kuran* halka kabul ettirilmeye çalışılmaktadır )

13. Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ( O zamanda insanlar yemek- içmek gibi şehevani arzularına ve zevklerine dalacak * ubudiyyeti ve cihadı terk edecek )

14. Kadınlarla meşveret yapılacak ( Kadınlar mescidlerde rey sahibi olacak* erkeklerin içine karışacak* fitne ve fuhşiyat çoğalacak* erkekler mağlup olucak )

15. Minberlerde ve kürsüde çocuk çoluk ehliyetsiz kimseler millete hitab edecek ( Hakiki alimler ya kalmayacak veya susturulacak )

16. Mescidlerde konuşmalar* genelde kadınlar yapıcak ( İşin başına naehil olanlar* çocuk ruhlu kimseler gelecek ve böyle mescidlerin konusunu* ekseriyyetle kadınlar teşkil edecek. Hali alem bunun şahididir )

17. İşte o zamanda camiler ; kilise ve havralar gibi lenip tezyin edilcek . Camilerde saflar çoğalacak bununla beraber* kalbler birbirine kin ve buğzla dolu olacak. Kalb birliği ve hakiki İslam kardeşliği bozulacak. Muhtelif diller* ayrı ayrı şeyler söylenecek. Yani kelime-i hakta birleşmeyip heva-i nefislerinde tabi olucaklar
Hazreti Selamn tekrar: Bunların hepsi olacak mı ? Ya ResulALLAH! diye sordu. Resul-i Ekrem ( sav ) Evet bunların hepsi ahir zamanda vuku'a gelecek ( Asrımız bu ihbarı gaybiy'yi tasdik etmiştir. Bunların aynen vuku'a geldiğini müşahede etmekteyiz. )

Resul-i Ekrem (sav ) * böylece cevab verdikten sonra kasemle yemin ederek buyurdu ki : Muhammed (sav)'in nefsi yed-i olan ALLAH'a kasem ederim ki* bu işler meydana geldiği vakit* bu fitne-i ahir zaman döneminde hakiki mü'min olan kimseler öyle bir hale gelecek ki* cariyelerden daha zelil* daha mağlup olacak ( Sözleri dinlenmeyecek ) .Tuzun suda eridiği gibi * o mü'minlerin e( ehli hakkın ) da kalbleri cevflerinde eriyecek ( Bu şiddetli fitneye karşı ellerinden birşey gelmediği * bu münkeratı kaldırıp ona mani olamadkları için ) madden ve manen ezilecekler* hasretlerinden ve gamlarından çok şiddetli bir sıkıntı içinde kalacaklar

18. Bu fitne-i ahir zamanda erkekler- erkeklerle iktifa edecek lutilik çoğalacak ( Şu anda olduğu gibi erkeğin erkekle evlenmesi resmen kabul edilecek ) Kadınlar kadınlarla iktifa edecek ( Zamanımızda olduğu gibi meşru evlenme yerine zina ve fuhşiyat bütün dünyada alenen yayılacak )

İşte bu zamanda ey Selman! Fasık ümeralar ( idareciler ) işin başına gelir . Facir ( günahkar ve asi ) insalar vezir olarak şeçilir. Hainler ( Hem dine hemde millete hain olanlara ) i'timad edilir. Onlar işin başına gelir. Bunlar namazı zayi edip ikame etmezler şehevani arzularına tabi olurlar ( Bütün himmetleri batn ve fecrnlerinin arzusu tatmin etmek olur ) Eğer siz asra kavuşup o insanların dönemine rast gelirseniz hareket tartınız şu olsun : Siz namazlarınızı te'hir ve ihmal etmeden vaktinde eda ediniz. ( Onların şerrinden uzak dur* ibadetlerinizle meşgul olun* ubudiyyetlerinizden taviz vermeyin )

Bu zamanda doğru ve batıdan öyle esirler getirilecek ki* cisimleri insana benzer fakat kalbleri şeytanların kalblerine benzer . Bunlar öyle şefkatsiz ve merhametsiz kimselerdir ki ; ne küçüğü*ne büyüğe* hiç kimseye merhamet etmeycekler. ( ALLAHu Alem ! Bu hadisin bir manası şudur ki ;Alem-i İslam'ın başına öyle idareciler getirilecek ki bunların aslı ve faslı dışarıya yani Yahudi ve Hıristiyanlara dayanacak.Bunlar * Müslümanların başına musallat edilcek . Hakiki Müslümanlara karşı tahakküm ve zulme başlayacaklar* şefkatsiz olup* hem millete* hem memleketlerinehemde dini mübin-i İslam'a hıyanet edecekler. Asrı hazır buna tam masadaktır )

Ey Selman! Bu dönemde Müslümanların idarecileri Kabe-i Muazzama'yı sadece keyf* tenezzüh ve eğlence için haccedip ziyaret edecekler. Zenginleri ticaret fakirleri de dilencilik için hacca gelecekler. Kurralaları(hocaları ) ise riya ve gösteriş için hacca gelecekler.

Selman (ra) Bütün bunlar ahir zamanda olacak mı ? Ey ALLAH'ın Resulü! diye sordu . Resul-i Ekrem (sav ) : Evet Ya Selman! Bunların hepsi vuku'a gelecek* buyurdu ve şöyle devam etti:

Nefsimden yed-i kudretinde olan ALLAH'a kasem ederim ki bu dönemde kizb* yalan* revaç bulup yayılacak. İnsanlar açıktan açığa utanmadan* sıkılmadan yalan söyleyeceklerdir.

19. O dönemde kuyruklu yıldız zuhur edecek

20.Kadın* ticarette kocasıyla beraber ortaklık yapacak ( Kadınlar yuvalarından çıkıp ticarette*sanatta *kısaca her işe erkeklerin içine girecek* her şeye parmaklarını sokacakalr ve böylece fitneye sebebiyyet verceklerdir.Asrımız buna tam şahiddir. )

21.Bu dönemde çarşı ve pazarlar birbirine yakınlaşacak piyasalar birbirine benzeyecek. Sahabe-i İkram ; Pazarların birbirine yakınlaşması ne demektir ? diye sordu .Paygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki ; Yani Müslümanların karı azalacak* kesada bereketsizliğe uğrayacak ( Çarşı* pazar ve işyerleri yan yana ve çokça açılacak ancak insanlar yine fakir* yine sıkıntıda olacaklar. Yani Müslümanların kazanç ve karlarının * servetlerinin ekserisi kafirlerin ve münafıkların cebine girecek Müslümanların ticaretlerinden ve servetlerinden elde ettikleri kar ve kazan. onlata bırakılmayacak* zalimler tarafından gasbedilip Müslümanların aleyhinde kullanılacak . Asrımız buna şahiddir )

İşte insanların*tam bu fitne içinde iken Cenab-ı Hak azab olarak içinden küçük yılan ve akreplerin olduğu öyle şiddetli bir rüzgar gönderir ki bunlar evvela ulema-isu'un ( Dinini dünyaya satıp* hakkı ketmeden alimlerin*din adamlarının ) kafasını koparacak. Zira bu din adamları *bu ulema-i su bu kadar münkeratşirk ve bid'atların gördükleri halde onlara mani olmadılar ve hakkı tebliğ etmediler. ( Bilakis kendileri de Kuran'ı * din-i mübin-i İslam'ı tahrife tağriye ve ahkam-ı Kur'aniyye'yi değştirmeye yeltenip öncülük yaptılar. Asrımızdaki Ulema-i su ve meşayih-i su'un halleri buna şahiddir. Bu yüzden bela* öncelikle onlara gelir .)

Hazreti Selman yine : Bu da olacak mı ? Ya ResulALLAH! deyince. Resul-i Ekrem (sav ) : Evet . Beni hak ile gönderen ALLAH'a kasem ederim ki ; bütün bunlar ahir zamanda meydana gelecek diye cevab verdi ...

Merduveyn bu hadisi rivayet etmiştir.


Es Seyyid Mustafa El Bedevi // Kıyamet Alametleri

Çeviri: A. Özmen

Hazırlıyan : Diriliszamani.com
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst