Kıyamet Alametleri Nelerdir?

  • Konbuyu başlatan Ebu Enes
  • Başlangıç tarihi
E

Ebu Enes

Yeni Üye
Üye
#1
Es seyyid mustafa El bedevinin kalem aldığı "kıyamet alametleri" adlı konusunu siz kardeşlerimiz için maddeler halinde hazırlayıp kardeşlerimizin istifadelerine sunuyoruz...

Kıyamet Alametleri


1. Kıyamnetin yaklaştığının ilk alameti* Hazreti Muhammed (sav)'in ahir zamanda son peygamber olarak gönderilmesi ve ümmetinin zuhur etmesidir.

2. Hainin emin sayılıp kendisine i'timad edilmesi* emin kimsenin ise hain sayılması

3. Binaların Yükseltilmesi

4. Camilerin süslenmesi

5. Cehalet artması ( Ümmetin kuran ve ehadisi Nebeviyyeden uzaklaşıp cahil kalması )

6. İlmin azalması* ( Yani hakiki ehli ilmin azalması demektir.)

7. Çoçukların veya çoçuk tabiatlı insanların idareci olmaları.

8. Kadınların çoğalması* erkeklerin azalması . Hatta o dereceye gelir ki ; elli kadıbna bir erkek nezaret eder

9. Zinanın çoğalması

10. İçkinin ve onu içenlerin çoğalması

11. Faizin çoğalması*( Ahir zamanda herkes* ister istemezbir şekilde faize bulaşacak .)

12. Malların ganimet sayılması*( Yani umuma ait bir malın* şahıslar tarafından ganimet gibi helal sayılması )

13.Zekatın ağır bir borç gibi görülmesi

14.Evladın babasına tahakküm edip galib gelmesi *

15. Yağmurların*mevsiminin dışında yağması*

16. Fey'in ( Ganimet malının ) hak sahibine taksim edilmeden helal sayılması*

17.Düşman tarafından* ehli imanın içine fitne ve fesadın sokulması*

18. Bu hallerden sonra ümmetin içine kıtlık ve bereketsizliğin baş gösterilmesi .

Hazreti Abdullah İbn-i Abbas ( ra)'dan rivayet edildiğine göre; O şöyle demiştir : "Nebiy'yi Muhterem ( sav )* veda haccını ifa ettikten sonra* Kabe kapısının halkasını tuttu ve şöyle buyurdu :

"Ey İnsanlar! Size kıyametin alametlerini haber vereyim mi? O esnada Selman (ar) kalktı ve dedi ki: Anam babam sana feda olsun ya Resullah! haber verin. Peygamber Efendimiz ( sav ) de kıyametin alametlerinden bazılarını şöyle sıraladı :
1. Namazı zayi etmek ( Namazı kılmamak veya vaktinden te'hir etmek .)

2. Hevay-ı nefse meyletmek. ( Nefsin gayr-i meşru hevesatına tabi olmak )

3 .Zenginlere * zenginliklerinden dolayı saygıda bulunmak. Hazreti Selman dedi ki: Ya ResulALLAH bu hal olucak mı ? Peygamber Efendimiz ( sav ) : Evet* Muhammed'in nefsi yed-i kudretinde olan ALLAH'a kasem ederim ki * bunlar hep ahir zamanda vuku'a gelecek. İşte bu zaman ümmetimin başına gelince o vakitte ey selam !

4. Zekat bir yük gibi kabul edilecek . ( Zekat verilmeyecek ya da müstehakkına verilmeyecek )

5. Ganimet malları ( Yani umuma ait olan mallar ) şahsi mallar gibi helal sayılacak

6. Yalancılar tasdik edilcek* doğruyu ve hakkı söyleyenler ise susturulacak* yalanlanacak

7. Hain olanlar* işin başına getirilip* onlara güvenilecek

8. Emin ve güvenilir insanlara i'timad edilmeyecek * işler ehliyetli kişilere verilmeyecek

9.Ahir zamanda halka rüveybitler konuşacak Rüveybitler nedir? diye Resul-i Ekrem (sav)'e sorulunca cevaben :'onlar* çocuk ruhlu kimselerdir. ( Akli dengesi tam yerinde olmayıp istikametsiz kimselerdir ki bunlar konuşup millete yön verecek )

10.İnsanların onda dokuzu hakkı inkar edecek

11. Hakiki manada İslam kalmayacak* İslam'ın sadece ismi kalacak ( şimdi tam bu fitne asrında yaşıyoruz. Batıl şeylere*hak olarak kabul ediliyor. İslamiyyetsiz bir İSLAM telkin ediliyor. Ilımlı İslam adı altında dinde reform yapılmak isteniyor )

12.Kuran kalkacak* sadece resmi* yani maddi şekli kalacak. ( Kuran'ın ismi saygıyla anılacak *fakat içindeki hakikatler ve ilahi hükümler inkar edilecek* tahrif ve tebdil edilmeye çalışılacak. Şu anda aynısı bütün dünyada uygulanmaktadır. Ahkam-ı İlahiyye'yi ihtiva etmeyen bir kuran* halka kabul ettirilmeye çalışılmaktadır )

13. Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ( O zamanda insanlar yemek- içmek gibi şehevani arzularına ve zevklerine dalacak * ubudiyyeti ve cihadı terk edecek )

14. Kadınlarla meşveret yapılacak ( Kadınlar mescidlerde rey sahibi olacak* erkeklerin içine karışacak* fitne ve fuhşiyat çoğalacak* erkekler mağlup olucak )

15. Minberlerde ve kürsüde çocuk çoluk ehliyetsiz kimseler millete hitab edecek ( Hakiki alimler ya kalmayacak veya susturulacak )

16. Mescidlerde konuşmalar* genelde kadınlar yapıcak ( İşin başına naehil olanlar* çocuk ruhlu kimseler gelecek ve böyle mescidlerin konusunu* ekseriyyetle kadınlar teşkil edecek. Hali alem bunun şahididir )

17. İşte o zamanda camiler ; kilise ve havralar gibi lenip tezyin edilcek . Camilerde saflar çoğalacak bununla beraber* kalbler birbirine kin ve buğzla dolu olacak. Kalb birliği ve hakiki İslam kardeşliği bozulacak. Muhtelif diller* ayrı ayrı şeyler söylenecek. Yani kelime-i hakta birleşmeyip heva-i nefislerinde tabi olucaklar
Hazreti Selamn tekrar: Bunların hepsi olacak mı ? Ya ResulALLAH! diye sordu. Resul-i Ekrem ( sav ) Evet bunların hepsi ahir zamanda vuku'a gelecek ( Asrımız bu ihbarı gaybiy'yi tasdik etmiştir. Bunların aynen vuku'a geldiğini müşahede etmekteyiz. )

Resul-i Ekrem (sav ) * böylece cevab verdikten sonra kasemle yemin ederek buyurdu ki : Muhammed (sav)'in nefsi yed-i olan ALLAH'a kasem ederim ki* bu işler meydana geldiği vakit* bu fitne-i ahir zaman döneminde hakiki mü'min olan kimseler öyle bir hale gelecek ki* cariyelerden daha zelil* daha mağlup olacak ( Sözleri dinlenmeyecek ) .Tuzun suda eridiği gibi * o mü'minlerin e( ehli hakkın ) da kalbleri cevflerinde eriyecek ( Bu şiddetli fitneye karşı ellerinden birşey gelmediği * bu münkeratı kaldırıp ona mani olamadkları için ) madden ve manen ezilecekler* hasretlerinden ve gamlarından çok şiddetli bir sıkıntı içinde kalacaklar

18. Bu fitne-i ahir zamanda erkekler- erkeklerle iktifa edecek lutilik çoğalacak ( Şu anda olduğu gibi erkeğin erkekle evlenmesi resmen kabul edilecek ) Kadınlar kadınlarla iktifa edecek ( Zamanımızda olduğu gibi meşru evlenme yerine zina ve fuhşiyat bütün dünyada alenen yayılacak )

İşte bu zamanda ey Selman! Fasık ümeralar ( idareciler ) işin başına gelir . Facir ( günahkar ve asi ) insalar vezir olarak şeçilir. Hainler ( Hem dine hemde millete hain olanlara ) i'timad edilir. Onlar işin başına gelir. Bunlar namazı zayi edip ikame etmezler şehevani arzularına tabi olurlar ( Bütün himmetleri batn ve fecrnlerinin arzusu tatmin etmek olur ) Eğer siz asra kavuşup o insanların dönemine rast gelirseniz hareket tartınız şu olsun : Siz namazlarınızı te'hir ve ihmal etmeden vaktinde eda ediniz. ( Onların şerrinden uzak dur* ibadetlerinizle meşgul olun* ubudiyyetlerinizden taviz vermeyin )

Bu zamanda doğru ve batıdan öyle esirler getirilecek ki* cisimleri insana benzer fakat kalbleri şeytanların kalblerine benzer . Bunlar öyle şefkatsiz ve merhametsiz kimselerdir ki ; ne küçüğü*ne büyüğe* hiç kimseye merhamet etmeycekler. ( ALLAHu Alem ! Bu hadisin bir manası şudur ki ;Alem-i İslam'ın başına öyle idareciler getirilecek ki bunların aslı ve faslı dışarıya yani Yahudi ve Hıristiyanlara dayanacak.Bunlar * Müslümanların başına musallat edilcek . Hakiki Müslümanlara karşı tahakküm ve zulme başlayacaklar* şefkatsiz olup* hem millete* hem memleketlerinehemde dini mübin-i İslam'a hıyanet edecekler. Asrı hazır buna tam masadaktır )

Ey Selman! Bu dönemde Müslümanların idarecileri Kabe-i Muazzama'yı sadece keyf* tenezzüh ve eğlence için haccedip ziyaret edecekler. Zenginleri ticaret fakirleri de dilencilik için hacca gelecekler. Kurralaları(hocaları ) ise riya ve gösteriş için hacca gelecekler.

Selman (ra) Bütün bunlar ahir zamanda olacak mı ? Ey ALLAH'ın Resulü! diye sordu . Resul-i Ekrem (sav ) : Evet Ya Selman! Bunların hepsi vuku'a gelecek* buyurdu ve şöyle devam etti:

Nefsimden yed-i kudretinde olan ALLAH'a kasem ederim ki bu dönemde kizb* yalan* revaç bulup yayılacak. İnsanlar açıktan açığa utanmadan* sıkılmadan yalan söyleyeceklerdir.

19. O dönemde kuyruklu yıldız zuhur edecek

20.Kadın* ticarette kocasıyla beraber ortaklık yapacak ( Kadınlar yuvalarından çıkıp ticarette*sanatta *kısaca her işe erkeklerin içine girecek* her şeye parmaklarını sokacakalr ve böylece fitneye sebebiyyet verceklerdir.Asrımız buna tam şahiddir. )

21.Bu dönemde çarşı ve pazarlar birbirine yakınlaşacak piyasalar birbirine benzeyecek. Sahabe-i İkram ; Pazarların birbirine yakınlaşması ne demektir ? diye sordu .Paygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki ; Yani Müslümanların karı azalacak* kesada bereketsizliğe uğrayacak ( Çarşı* pazar ve işyerleri yan yana ve çokça açılacak ancak insanlar yine fakir* yine sıkıntıda olacaklar. Yani Müslümanların kazanç ve karlarının * servetlerinin ekserisi kafirlerin ve münafıkların cebine girecek Müslümanların ticaretlerinden ve servetlerinden elde ettikleri kar ve kazan. onlata bırakılmayacak* zalimler tarafından gasbedilip Müslümanların aleyhinde kullanılacak . Asrımız buna şahiddir )

İşte insanların*tam bu fitne içinde iken Cenab-ı Hak azab olarak içinden küçük yılan ve akreplerin olduğu öyle şiddetli bir rüzgar gönderir ki bunlar evvela ulema-isu'un ( Dinini dünyaya satıp* hakkı ketmeden alimlerin*din adamlarının ) kafasını koparacak. Zira bu din adamları *bu ulema-i su bu kadar münkeratşirk ve bid'atların gördükleri halde onlara mani olmadılar ve hakkı tebliğ etmediler. ( Bilakis kendileri de Kuran'ı * din-i mübin-i İslam'ı tahrife tağriye ve ahkam-ı Kur'aniyye'yi değştirmeye yeltenip öncülük yaptılar. Asrımızdaki Ulema-i su ve meşayih-i su'un halleri buna şahiddir. Bu yüzden bela* öncelikle onlara gelir .)

Hazreti Selman yine : Bu da olacak mı ? Ya ResulALLAH! deyince. Resul-i Ekrem (sav ) : Evet . Beni hak ile gönderen ALLAH'a kasem ederim ki ; bütün bunlar ahir zamanda meydana gelecek diye cevab verdi ...

Merduveyn bu hadisi rivayet etmiştir.


Es Seyyid Mustafa El Bedevi // Kıyamet Alametleri

Çeviri: A. Özmen

Hazırlıyan : Diriliszamani.com
 

Benzer konular

Üst