İslam Kronolojisi

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i bize bir örnek insan olarak göndermiştir Allah Resulü’nün yaşamış olduğu hayatın her karesinden alacağımız pek çok ders var
Bugün yaşadığımız problemleri O’nun örnek hayatından çıkarılabilecek prensiplerle çözmemiz mümkün Bu da Efendimiz’in hayatını bilmemize bağlı Onun için Allah Resulü’nün hayatını okumalı, başta çocuklarımız olmak üzere etrafımızdaki kişilere okutmalıyız Ve tabii ki O’nun hayatını hayatımıza hayat kılmalıyız Allah Resulü’nün hayatında önemli yer tutan hadiselerden hareketle yılları esas alarak sizin için bir kronoloji hazırladık Bu kronoloji sayesinde Efendimiz’in hayatı kare kare gözümüzde canlanacaktır
571
Rebiülevvel ayının 12′nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyayı şereflendirdi
575
Süt annesi Halime Hatun, Allah Resulü’nü annesi Hz Amine’ye teslim etti
577
Efendimiz, Mekke ile Medine arasındaki Ebva Köyü’nde annesini kaybetti Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı
579
Abdülmuttalib ahirete göç etti Efendimiz, amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başladı
583
Amcası Ebu Talib’le ticaret maksadıyla Şam’a gitti Burada Rahip Bahîra Allah Resulü’nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetti
590
Hilfu’l-Füdul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine iştirak etti
591
Ticarete başladı
596
İkinci kez ticaret maksadıyla Şam’a gitti Üç ay sonra Hz Hatice Validemiz’le evlendi Hz Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu
605
Kâbe’nin yeniden imarı esnasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığı giderdi
610
Hira’da ilk vahiy tebliğ edildi Kendisine peygamberlik görevi verildi
613
Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı
615
Habeşistan’a ilk hicret yapıldı Mekke’deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyulduBaşlarında Efendimiz’in damadı Hz Osman vardı Aynı yıl, Hz Hamza ile Hz Ömer Müslüman oldu
616
Habeşistan’a 2 hicret yapıldı On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz Cafer İbn Ebi Talib önderliğinde Habeşistan’a gitti O dönemde henüz Müslüman olmayan Amr İbn As’ın, Necaşi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşuna çıktı Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı
617
Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz Peygamber’in kendilerine teslim edileceğini umdular Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamaya başladılar Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı
619
Boykot sona erdi Efendimiz’in oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti Kısa bir süre sonra amcası Ebu Talib öldü Ardından da Hz Hatice validemiz irtihal etti
620
Allah Resulü, Taif’e gitti Orada kötü karşılandı
621
İsra ve Miraç hadiseleri yaşandı Aynı yıl birinci Akabe biatı gerçekleşti Medineli 12 Müslüman Allah Resulü’ne biat etti Akabe Tepesi’nde Hz Peygamber (sas)’le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine’ye döndüler Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine’de Müslümanlığı yaymaya başladılar Bir sene sonra, hac mevsiminde Hz Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine’den Mekke’ye 10′u Hazrec, 2’si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi Başkanları Zürâre oğlu Es’ad’dı Medine’li 12 Müslüman “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber’ine itâatten ayrılmayacaklarına” dâir Peygamberimiz’in elini tutarak bîat ettiler Peygamberimiz, Medine’ye İslam’ı anlatması için Hz Mus’ab b Umeyr’i görevlendirdi
622
İkinci Akabe Biatı yapıldı Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiler Mescid-i Nebevi inşa edildi İlk ezan okundu
623
Kıble yönü Cenab-ı Hakk’ın emriyle Kudüs’ten Mescid-i Haram’a çevrildi
624
Mekkeli müşriklerle Bedir Savaşı yapıldı Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine’den çıkarıldı Ramazan orucu farz kılındı İlk bayram namazı kılındıZekat farz oldu Allah Resulü’nün kızı Hz Rukiyye vefat etti Hz Ali ile Hz Fatıma evlendi İlk kurban bayram namazı kılındı 625 Uhud muharebesi yapıldı Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar Mekke’den katılanlarla, 700′ü zırhlı, 200′ü atlı olmak üzere, Ebû Süfyan’ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı Üstelik bunlardan 700′ü zırhlı, 200′ü atlıydı Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı Uhud Savaşı’nda üç safha yaşandı: İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılarİkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimiz’in yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimiz’in etrafında toplanıp, karşı hücûma geçerek, düşman hücûmunu durdurdular 627 Hendek Savaşı yapıldı Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimiz’in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab’dır Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz’le olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine’yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar Fakat bunu yapmadılar Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler Hendek sonra Allah Rasulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti 628 Kabe ziyareti için yola çıkıldı Mekke’ye elçi olarak Hz Osman gönderildi Hz Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı Bu biata Rıdvan biatı denir Bu haberi alan müşrikler, Hz Osman’ı serbest bıraktılar Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılarBunun üzerine Efendimiz’e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler Allah Rasulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti Bu şekilde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye barışı imzalandı Maddelerin detayı şöyleydi: Taraflar 10 yıl harp etmeyecekler Müslümanlar bu yıl Mekke’ye girmeyecekler, gelecek sene Kâbe’ye gelebilecekler Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke’den Medine’ye Müslüman dahi olsalar iltica edenler istendiği takdirde geri verilecek Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimiz’le, isteyen de Kureyş’le birleşmekte serbest olacak 629 Dönemin hükümdarlarına İslam’a girmeleri için mektup gönderildi Peygamber Efendimiz, İslam’a davet maksadıyla ashabından Dihyetü’l-Kelbi’yi Rum Kayseri Heraklius’a, Amr b Ümeyye ed-Demri’yi Habeş Necaşi Ashame’ye, Abdullah b Huzafe’yi İran Kisra’sı Hüsrev Perviz’e, Hatıb b Ebi Beltaa’yı Mısır Firavun’u Mukavkıs’a, Salit b Amr’ı Yemame valisi Hevze b Ali’ye, Şuca’ b Vehb’i Gassan Meliki Münzir b Haris b Ebi Şimr’e gönderdi Aynı yıl Hayber savaşı yapıldı Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu Ayrıca Bizans’la Mute muharebesi de bu yılda yapıldı 630 Mekke fethedildi Kâbe putlardan temizlendi Mekke fethi ile Kureyş’in hemen hemen tamamı İslam’la şereflendi Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu Bununla birlikte gönülleri hâlâ bu sıcak ilgiden mahrum bulunan ve bu mahrumiyetten sıyrılmak arzusu taşımayanlar da vardı: Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn’de karşılaştı Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar 632 Efendimiz veda haccını yaptı Rahatsızlandı ve ardından 8 Haziran’da vefat etti
 
Üst