İnternet Sözlüğü

  • Konuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Adobe Acrobat : Masaüstü yayıncılığına elverişli, hypertext özellikleri taşıyan bir dosya formatı Alia: Takma ad.
Anonymous FTP: Her internet kullanıcısının dosya transferi yapabileceği adreslere verilen ad. M bölümüne anonyrnous, şifre bölümüne de elektronik posta adresi yazılarak bu alanlara erişilebilir
AOL : America On-Line Yoğun olarak Amerika kıtasında servis sunmakla birlikte, son zamanlarda diğer kıtalarda da etkin hale gelen, dünyanın en büyük ve en çok aboneye sahip internet kuruluşu.
Archie: Internet üzerinde FTP dosyalarını aramaya olanak veren bir araştırma aracı.
ASCII: American Standard Code for Information lnterchange. Tüm dünyada çok yaygın olarak kullanılan Latin harflerini tanımlamaya yarayan bilgisayar kodlan standardına verilen ad. Bu standart sayesinde, her tür bilgisayar kolayca metin alışverişi yapabilir.
Backbone: Omurga. Bilgisayar ağlarındaki çok yüksek kapasiteli hat ya da seri bağlantı yollarına verilen ad. Omurgalar, şehirleri, ülkeleri ya da kıtaları Internet üzerinde birbirine bağlar.
Bandwidth: Bir şebeke üzerinden gönderilecek sinyalin en düşük ve en yüksek frekansları arasındaki farka verilen ad. Ayrıca, veri haberleşmesinde şebekeden akabilecek maksimum veri hızını belirtmek İçin de kullanılır.
Bps : ölçü birimi, saniyede transfer edilen veri sayısını ifade eder.
Binhex :Genellikle Macintosh bilgisayarların, bilgisayar dosyalarını ASCII formatına dönüştürerek, elektronik posta aracılığıyla göndermesine olanak veren bir yöntem.
Bit : İletilebilen en küçük veri miktarı.
Bookmark : istenen WWW adresinin saklanması
Bounce: Elektronik postanın, gönderilen adrese ulaşamadan geri gelmesi. Bps Bits per second. Veri aktarma hızını ölçme birimi. Bir saniyede geçen bit miktarına verilen ad. 8 bit, 1 byte eder.
Carbon Copy (CC) : Elektronik postanın kopyasının ilgili kişilere gönderilmesi.
CGI: Common Gateway interface. Web sayfalan üzerinden bir başka yazılımla ilişki kurup sonucu yansıtan yazılımların genel adı.
Channel: IRC'deki tartışma alanlarına verilen ad
Client Software : Kullanıcı/sunucu (client/server) yazılımlarda, kullanıcı tarafından çalıştırılarak, sunucuyla ilişki kurup görüntüleyen ve değişik işlevleri yerine getiren bir yazılım.
Compuserve: Tüm dünyada online enformasyon sunan bir kuruluş. Abonelerine Internete erişim imkanı da sağlamaktadır.
Country Code : Domain adreslerinin en son parçası olup, host sunucunun hangi ülkede olduğunu gösterir. ABD'nin kodu "us" olmasına karşın, bu kod kullanılma Ancak, sonunda ülke kodu bulunmayan her sunucunun ABD'de olduğu anlamı da çıkartılmamalıdır.
Dial-up: iletişim kurulacak noktanın telefon hattı üzerinden aranmasıyla kurulan veri haberleşme metodu.
DMS : Domain Name Server. ip (Internet Protocol) adreslerini, ad ve adrese çeviren sunucu. ip adresi rakamlardan oluşur, ancak hatırlanması zor olduğu için bir adla eşleştirilir. örnek 205.231.16.5 olan İP adresi, Superonline.com adresine karşılık gelmektedir. Birden fazla IP adresi, aynı ad ve adrese yönlendirilebilir
DomainSubdomain : internette adresleri düzenleme metodolojisi. Domain'ler geniş bir grubu kaplarken (.com, ticari kuruluşları; .edu, eğitim kurumlarını; .gov, hükümet kuruluşlarını; .net, internete bağlı ağdan temsil eder), subdomain'ler daha dar alanları kaplar
Download: Bağlanılan bilgisayardan, bağlanan bilgisayara veri aktarma işlemi.
E-Mail: Elektronik posta. Internet ortamında bilgisayarlar arası mesaj alışverişine imkan tanıyan servis. Elektronik posta, adresi verilen bilgisayar/bilgisayarlara birkaç saniye içinde ulaşır.
Encryption: Internet üzerinde transfer edilen bilgilerin, üçüncü şahıslar tarafından okunmasını engellemek amacıyla şifrelenmesi.
E-zine: Online dergi.
FAQ : Frequendy Asked Questions (sıkça sorulan sorular)Internet üzerinde belli bir konu hakkında sıkça sorulan soruların yayınlandığı sayfanın adı
Flame: Belli bir konuda, kapasiteyi aşmış elektronik posta ya da Usenet mesajlarına verilen ad
Freeware: Bedelsiz dağıtılan ve kullanılan yazılımlara verilen ad.
FTP: File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü).Bu servis sayesinde, internet üzerinde kullanıma açık FTP sunucu (server) bir bilgisayar dosyası ve yazılımı bilgisayara yüklenerek kullanılabilir. Bilgisayar IBM uyumluysa ve bir Macintosh yazılımı bilgisayara kopyalanırsa (downloading), bu yazdım bilgisayarda çalıştırılamaz. FTP'de bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmaya yarayan iki değişik format vardır ASCII ve Binary. Binary bilgisayar yazılımları için, ASCII ise, metin dosyalan için kullanılır ve ikisi de hem Macintosh hem IBM uyumlu bilgisayarlar tarafından okunabilir.
FYI: For Your Information (Bilginize sunulur).
Gateway: İki değişik protokol kullanan bilgisayar ağlan arasında veri transferine olanak tanıyan sistemin adı.
Gif : Sıkıştırılmış bir görüntü formatı
Gopher: WWW'ye çok benzemekle birlikte, multimedya özelliği (yazı, ses ve görüntü) olmadığı için, WWW'nin ardından önemi oldukça azalan bir servistir. Dosya ve metin transferine olanak verir
Hacker : Bilgisayar sistemlerine izinsiz giren kişilerin Internet argosundaki adı
Hit : Web sayfasına bir kez ulaşılması. Hit sayısı, o sayfaya, belirtilen süre içinde kaç kez ulaşıldığını gösterir.
Home Page : Web sitesinin birinci sayfasına verilen ad.
Host : Internet üzerinde bağlanabildiğiniz herhangi bir bilgisayara verilen ad.
HTML : Web sayfaları hazırlamak için kullanılan yazdım dili.
HTML Editor : Web sayfaları hazırlamak İçin kullanılan yazılım.
HTTP : Hyper Text Transfer Protokol Web sayfalarının transfer edilmesine ve okunabilmesine imkan veren protokolün adı.
Inbox: Elektronik postaların geldiği dizine verilen ad.
IRC: Internet Relay Chat, yani Sohbet. Internet kullanıcılarının aynı anda karşılıklı yazışmalarına olanak veren servis.
ISDN: Integrated Services Digital Network (Birleşik Hizmetler Veri Şebekesi). ITU/T tarafından telefon şebekeleri için geliştirilen ve telefon şebekelerinde aboneden aboneye yazı, ses ve görüntü aktarılmasına olanak tanıyan protokollerin tamamı.
ISOC: Internet Society. Tüm dünyada interneti yönlendiren organizasyon.Uluslararası adresi: Internet Society (ISOC) Türkiye adresi: Internet Society Turkey
ISP: Internet Service Provider (Internet Servis Sağlayıcısı).
Java : C+ temeline dayanan, basit, nesne yönelimli, güvenli, yüksek performanslı, yorumlanmış, dağılmış, genel kullanım amaçlı yazılım diline verilen ad. Java, Internet üzerinde bağımsız olarak Java uygulamalarının çalışmasına olanak veren bir yazılım dilidir.
JPEG: Sıkıştırılmış bir görüntü formatı
LAN: Local Area Network Telefon hattına girmeden, bilgisayarlar arası veri şebekesi.
Leased Line : Kiralık hat Genel telefon şebekesinde, İki nokta arasında, istenen bant genişliğinde kurulan sürekli iletişim yolu.
Link : Web sayfasındaki bir noktadan (sözcük, metin ya da resim) başka bir web sayfasına bağlanma>ı sağlayan arabirim. İmleç bir link'in üstüne geldiğinde, el şekline dönüşür. Link, kullanıcıyı, o konuyla ilgili başka bir sayfaya ya da bilgisayara yönlendirilebilir. Link bir metin parçasının üzerindeyse, metnin bu bölümüne "Hypertext" denir.
Lurker : Bir tartışmaya, sohbete ya da diğer gruplardaki tartışmalara katılmak yerine, yalnızca izleyen kişilere verilen ad. Yeni girilen bir tartışma grubunda bir süre "lurker" olmak, tartışmanın gelişme yönü ve İçeriğini anlamak açısından önerilmektedir.
Mailing List : Kişilerin belli bir konudaki görüşlerini elektronik posta aracılığıyla grup üyelerine dağıtmaları. İki çeşit "mailing list"vardır Birincisinde, her kullanıcı, grup üyelerinin adreslerine sahiptir ve "to" bölümüne herkesin adresini yazarak mesajını gönderir. İkincisinde, mesajlar bir bilgisayara gönderilir ve mesajların dağıtımını bu bilgisayar gerçekleştirir.
Map: Web sayfasındaki bir resmin bir noktasından, resmin o noktasıyla ya da çağrıştırdığı konuyla ilgili başka alanlara link'ler verilmesi. Bir resmin "map" edilmiş olduğunu, internet yazılımının (browser) üzerinde mouse'la dolaştığınızda sol alt köşede beliren koordinatlardan anlayabilirsiniz.
MIME : Muttipurpose lnterchange Mali Extension. Elektronik posta kodlama yöntemlerinden birisi "MIME", kullanıcılarına, bilgisayar dosyalarını elektronik postalarına elde etme imkanı sağlar.
Mirror Site: Çok kullanılan bir adrese alternatif olarak kurulan, asıl adreste sunulan tüm dosyaların kopyalarının bulunduğu ve sık sık yenilenen sitelere verilen ad. "Mirror site" yaratılmasının nedeni, telefon hatlarında oluşan yükü hafifletmektir.
Modem: Modulator/demodulator. Bilgisayarın telefon hattına bağlanarak diğer bilgisayarlarla bağlantı kurmasını sağlayan aygıt.
MSN: Microsoft Network. Microsoft firmasının Windows 95 işletim sistemiyle birlikte hizmete sunduğu, tüm dünyada kullanılabilen online servis ağı. MSN, abonelerine Internet erişimi sağladığı gibi, özel hizmetler de vermektedir.
Netiquette: Internet görgü kuralları
News Groups: Haber Grupları. Belli bir konudaki tartışma grubuna verilen ad.
Nick Neme:Sohbet alanlarında (IRC) kullanılan takma ad.
NNTP: Network News Transfer Protocol. Tartışma grupları protokolüne verilen ad. Usenet tartışma grupları bu protokolle transfer edilir.
Off-Topic : Tartışma grubunun konusu dışında mesaj yazmak.
Online Service: Abonelerine özel elektronik posta, tartışma ve sohbet grupları, bilgi bankaları hizmetleri sunan ve genellikle internete bağlanma olanağı veren ticari bilgisayar ağlarının genel adı.
Packet : TCP/IP protokolünde, dolayısıyla internette, dokümanlar minik daıa paketçiklerine bölünerek gönderilir.
Pıug in: Browser'ın belli bir formattaki veriyi işleyip gerekli formatta sunmasını sağlayan ve yüklendikten sonra browser'ın bir parçası haline gelen kısa yazılım.
POP: Polnt of Presence. Bir bilgisayar ağına erişim için bağlantı kurulacak en yakın nokta ya da telefon numarası.
POP3: Post Office Protocol (verslyon 3). Gelen elektronik postaların toplandığı sunucu bilgisayar (server).
PPP: Polnt-to-Point Protocol. SUP'ten daha gelişmiş olan ve belirli bir süre içinde daha fazla veri iletimine olanak tanıyan modem protokolü.
Protocol: Taraflarca kabul edilmiş haberleşme yöntemi.
Queue (Mail): Internete bağlantı sağlandığında gönderilecek elektronik postaların listesi.
Search Engine : Internet üzerinde aranan bir bilgiyi bulmaya olanak veren indeks yazılımları. Bu yazılımlar, çeşitli konularda elde edilen bilgileri veri tabanlarında saklar ve araştırma yapılacak konuyla ilgili ölçütleri esas alarak, bu bilgileri kullanıcıya sunarlar.
Shareware: Belli bir süre ücretsiz denenebilen, bu sürenin bitiminde kullanmaya devam edilmesi halinde, ücrete tabi olan yazılımlara verilen ad.
Signature: İmza. Elektronik postaların ve Usenet mesajlarının sonunda bulunan ve yazar hakkında bilgi veren satırların adı. İmzalarda, elektronik posta adresi dışında, telefon numarası vb. adresler yazılmaz. Bununla birlikte, ldavye işaretleriyle çizilmiş resimlere rastlamanız mümkündür.
SLIP: Serial Une Internet Protocol. Dial-up internet bağlantısı sağlamaya yarayan internet modem protokolü.
Smiley : Internette duyguları sözcüklerle dile getirmek yerine, klavyeyi kullanarak yapılan şekillerle iletme yoluna verilen ad,
SMTP: Slmple Mali Transfer Protocol. Elektronik postaları dağıtmak için kullanılan standart protokol.
Snail Mail : Salyangoz Posta. Alıcıya ulaşma hızının elektronik postaya göre daha düşük olması nedeniyle, normal posta servisine verilen ad
Spamming : Aynı mesajı bir kişiye ya da Usenet adresine sürekli göndermek Bir mesajın birçok tartışma grubuna dağıtılmasına da "spamming" denir. Hiç hoş karşılanmayan bir davranıştır
TCP / IP: Transmlsslon Control Protocol/Internet Protocol. Değişik bilgisayarların haberleşmesine imkan tanıyan bilgisayar ağı protokolü. TCP/IP, standart Internet protokolüdür.
Telnet : Telnet yazılımı aracılığıyla, bir host bilgisayara bağlanma imkanı sağlayan terminal emülasyon protokolü.
Uudecode: Uuencode dönüştürme yönteminin tersi. Uuencode: Bilgisayar dosyalarını, elektronik posta ya da Usenet'le göndermek İçin ASCII karakterlerine dönüştürme yöntemi.
URL : Universal Resource Locator. WWW üzerindeki kaynaklara bağlanmayı sağlayan adresleme düzeni.
Usenet : Internet üzerinde, kullanıcıların belirli konularda düşüncelerini yazabildikleri tartışma gruplarına verilen ad.
VRML : Virtual Reallty Modelling Language (sanal gerçeklik modelleme dili)b Internet üzerinde üçboyutlu ortam yaratma imkanı veren yazılım dili.
WAN: Wide Arse Network Şehirler, ülkeler ya da kıtalar arasında oluşmuş bilgisayar ağlarının genel adı.
Web Browser : WWW üzerinde dolaşmaya ve bilgi transferi yapmaya imkan veren kullanıcı yazılımların genel adı.
Whisper : Sohbet sırasında bir kişiye özel mesaj gönderilmesi.
World Wide Web: WWW ya da Web olarak da geçer. Aynı anda tüm multimedya özelliklerinin (yazı, ses ve görüntü) İletilmesine imkan veren bir internet aracıdır. Kolay kullanımı ve multimedya özellikleri sayesinde, kısa sürede geniş kitleler tarafından benimsenmiştir.
Zip : Sıkıştırılmış dosya formatı
 
Üst