İman ile ölmeye şefaate nail olmaya vesile olan salatu selam

vertyucek

Tecrübeli
Türkçe açıklaması arapça salatu selam’ın altındadır.

17213286575_fd32a0afa2_k.jpg


Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Süllemil Esrâril İlâhiyyetil Müntaviyeti Fîl Hurûfil Kur’âniyyeti Mehbetır Rakâıkır Rabbâniyyetin Nâzileti Filhazretil Aliyyetil Müfassalati Fil Envâri Binnûri; El Mütecelliyeti Fî Lübâbi Bevâtınil Hurûfil Kur’âniyyetis Safâiyyeti; Fehüven Nebiyyül Azîm. Merkezü Hakâikıl Enbıyâi Vel Mürselîn; Müfîzül Envâri İlâ Hazarâtihimül Mahsûsetil Hatmiyyeti; Şâribürrahîkıl Mahtûmi Min Bâtıni Bâtınil Kibriyâi; Mûsılül Husûsiyyâtil İlâhiyyâti İlâ Ehlil Istıfâi; Merkezü Dâiratül Enbiyâi Vel Evliyâi; Münezzilün Nûri Binnûri; El Müşâhidü Bizzâtil Mükâşifü Bissıfâti; El Ârifü Bizuhûril Kur’âniz Zâtiyyi Fil Fürkânis Sıfâtiyyi; Femin Hâhünâ Zaharatil Vahdetânil Müteâkisetânil Hâviyetâni Alettarafeyni. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhibil Latîfetil Kudsiyyetil Meksuvveti Bileksiyyetin Nûrâniyyeti; Essvriyeti Fil Merâtibil İlâhiyyetil Mütekemmileti Bil Esmâi Ves Sıfâtil Ezeliyyeti; Vel Müfîzati Envârahâ Alelervâhil Melekûtiyyeti; El Müteveccihati Filhakâikil Hakkıyyetin Nâfiyeti Li Zulümâtil Ekvânil Ademiyyetil Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedil Kâşifi Anil Müsemmâ Bilvahdetiz Zâtiyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Câmiıl İcmâliz Zâtiyyil Kur’âniyyi; Hâvit Tafsîlis Sıfâtiyyil Fürkâniyyi. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbis Sûratil Mükaddesetil Münezzeleti Min Semâi Kudsi Ğaybil Hûviyyetil Bâtıneti; El Fâtihati Bi Miftâhıhâl İlâhiyyi Li Ebvâbil Vücûdi; El Kâimi Bihâ Min Metleı Zuhûrihel Kadîmi İlastivâi İzhârihâ Lilkelimâtit Tâmmâti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Hakikatis Salavâti; ve Rûhıl Kelimâti; Kıvâmil Meâniz Zâtiyyâti; ve Hakîkatil Hurûfil Kudsiyyâti; ve Suveril Hakâikil Fürkâniyyetit Tafsîliyyâti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Cem’ıyyetil Berzehıyyeti, El Kâşifeti Anil Âlemeyni; Elhâdiyyeti Bihâ İleyhâ Hidâyeten Kudsiyyeten; Li Külli Kalbin Münîbin İlâ Sırâtıhâr Rabbâniyyil Müstekîmi Fil Hazratil İlâhiyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammed Mûsılil Ervâhı Ba’de Ademihâ İlâ Nihâyâti Ğâyâtil Vücûdi Ven Nûri. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Vâsıtatil Ervâhıl Ezeliyyeti Fil Medâriciz Zuhûriyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Hasenâtil Kudsiyyetil Câzibetil Lil Ervâhıl Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Hasenâtil Vücûdiyyetiz Zâhibeti Lizulümâtit Tabâiıl Hıssiyyeti Vel Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Müstekarri Büruzil Meânir Rahmâniyyeti; Minhâ Haracetil Hulletül İbrâhîmiyyetü ve Minhâ Hasalen Nidâü Bil Meânil Kudsiyyeti Lilhakîkatil Mûseviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyydinâ Muhammedinil Lezî Cealte Vücûdekel Bâkî Ivezen An Vücûdihil Fâni Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve Alâ Eshâbihi ve Âlihi ve Sellem.
Eğer vakit ayırmanıza büyük ölçüde yardımı olursa lütfen bu metindeki yanlış yerleri varsa düzelterek okunuşlarını da yazarsanız memnun edersiniz. Sevgiler.
Alıntı : https://disqus.com/by/bosver_bosverr/
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst