ikindi namazı tesbihatı

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
-Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.


2-İkindi Namazının dört rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunurEstağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm


3-Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur. Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin.


4-Daha sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir.Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym
8Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.5-Tesbihlerden sonraLâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.


6-Duâdan sonra;Fa'lem ennehu denir ve 33 defa
Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.7-Besmele çekilip;İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.


8-Müteakiben;Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn.
denir9-Müteakiben;Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh
Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.
Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur


Bismillâhirrahmânirrahiym.


Subhaneke
ya Allâh
tealeyte
yâ Rahman
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Râhiym
tealeyte
yâ Kerim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Hâmid
tealeyte
yâ Hâkim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Mecid
tealeyte
yâ Melik
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Kuddüs
tealeyte
yâ Selâm
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Mü’min
tealeyte
yâ Müheymin
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Âziz
tealeyte
yâ Cebbâr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Mütekebbir
tealeyte
yâ Hâlık
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Evvel
tealeyte
yâ Âhir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya zâhir
tealeyte
yâ Bâtın
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Bâri
tealeyte
yâ Musâvvir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Tevvâb
tealeyte
yâ Vehhâb
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Bâis
tealeyte
yâ Vâris
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Kâdim
tealeyte
yâ Mukim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Ferd
tealeyte
yâ Vitr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Nur
tealeyte
yâ Settâr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Celil
tealeyte
yâ Cemil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Kâhir
tealeyte
yâ Kâdir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Melik
tealeyte
yâ Muktedir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Alim
tealeyte
yâ Âllâm
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Aziym
tealeyte
yâ Gâfur
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Hâlim
tealeyte
yâ Vedud
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Şehid
tealeyte
yâ Şâhid
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Kebir
tealeyte
yâ Müteâl
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Nur
tealeyte
yâ Lâtif
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Semi'
tealeyte
yâ Kefil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Kârib
tealeyte
yâ Bâsiyr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Hâkk
tealeyte
yâ Mübin
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Râuf
tealeyte
yâ Râhiym
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Tâhir
tealeyte
yâ Müteâhhir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Mücemmil
tealeyte
yâ Mufâddil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Müzhır
tealeyte
yâ Mün’im
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Deyyân
tealeyte
yâ Sultân
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Hânnân
tealeyte
yâ Mennân
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Ehâd
tealeyte
yâ Sâmed
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Hâyy
tealeyte
yâ Kâyyum
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke
ya Adl
tealeyte
yâ Hâkem
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


Subhaneke
ya Ferd
tealeyte
yâ Kuddûs
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Eller açılır, Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.
Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.
E'uzü besmele çekilerek "Nebe Suresi (Amme)" okunur
 
Üst