Hangi Kitaplar Okunmalı Hangileri Okunmamalı?

  • Konuyu başlatan Mukeka
  • Başlangıç tarihi
Mukeka

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
Çalışmayı yapan kardeşimizden Allah Razı olsun.


Tavsiye Kitap Listesi (Tercüme) – Genel
Ekim 22, 2017 Şükrü Yaşar
TAVSİYE (TERCÜME) KİTAP LİSTESİ – GENEL
Selamun aleykum.
Bu kitap listesi, Ehli Sünnet Hassasiyeti ile, yaklaşık 4-5 ay süren özel bir araştırma, inceleme sonrası ve yaklaşık 5-6 yıllık tecrübe, birikim ışığında hazırlanmıştır. Listedeki isimlerin büyük çoğunluğu tanınan, bilinen isimlerdir.
Nisyânla mâlul olduğumuz için anımsayamadığımız isimler, eserler olabilir. Bize ulaşıldığı takdirde uygun görülen isimler daha sonradan listeye eklenebilir.
Her listenin alt kısmına tavsiye etmediğimiz, sakıncalı kitapları da ekledik, dikkat ediniz.
Araştırma ve incelemelerimiz devam ettiği için, listeye daha sonradan eklemeler yapılacaktır.
Sizden beklentimiz sadece duânızdır.
Fi emanillah
Şükrü Yaşar
———————————————————————
# AKÂİD – KELÂM – MEZHEPLER TARİHİ #
* Muhtasar Tahavî Şerhi – Ebubekir Sifil
* Muvazzah İlm-i Kelâm – Ömer Nasuhi Bilmen
* Mâturidîyye Akâidi – Nureddin es-Sabûnî (Terc: Bekir Topaloğlu)
* Şerhû’l-Akâid Tercümesi – İmam Taftazânî (Terc: Talha Hakan Alp)
* Kelâm’a Giriş – Cağfer Karadaş
* Ehli Sünnet Akâidi – İmam Pezdevî (Terc:Şerafettin Gölcük)
* Tahavî Akîdesi Babertî Şerhi (Terc:İzzet Karasakal , Seydâ Yayınevi)
* el-Fıkhu’l-Ekber- İmam Ebû Hanîfe (Şerh: Molla Aliyyü’l-Kârî, Terc: Hüseyin S. Erdoğan)
* el-Usûli-l Münîfe (İmam-ı Âzam’ın İtikadî Görüşleri) – Beyâzîzade Ahmed Efendi (Terc:İlyas Çelebi)
* İlcâmu’l-Âvâm an İlmi’l-Kelâm – İmam Gazzâlî (Terc: Sabit Ünal)
* El-Munkîzu Min ed-Dalâl – İmam Gazzâlî (Kayıhan Yayınları)
* Mâturîdî Akaid Metinleri – Ali Kara
* Ehli Sünnet Akâidi – Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî
* Akâid Risalesi – Seyda Muhammed Emin Er
* İslam Akâidi – Ömer Nasuhi Bilmen
* İslam Akâidi – Şerafettin Gölcük
* Akaid Risaleleri – Ali Pekcan
* Bahrû’l Kelâm Mâturîdî Akâidi – İmam Ebû’l-Mûin en-Nesefî (Terc: Ramazan Biçer)
* Kitâbû’t-Tevhîd – İmam Mâturîdî (Terc: Bekir Topaloğlu)
* Faysalü’t-Tefrika Beyne’l-İslam Ve’z-Zendeka – İmam Gazzâlî (Terc: Süleyman Uludağ)
* İmam Eş’ârî ve Eş’ârîlik – Mehmet Keskin
* Ehl-i Sünnet İnancı – Dilaver Selvi
* Ehl-i Sünnet Akâidi – Mehmet Zâhid Kotku
* İslâm Akâidi – Seyda Muhammed Konyevî
* Akâid Risâleleri- İtikâda Dair Üç Risâle – İmam Kuşeyrî (Semerkand)
* İ’tikâd Risâlesi – Ahmed Mahmud Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca)
* Akâid Risaleleri – İmam Kuşeyrî (Terc:Mehmet Saki Çakır/Semerkand)
* Lübbü’l-Akâid (Akâidin Kalbi) – Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Semerkand)
* Delilleriyle İslam Akaidi – Hüseyin Okur (Semerkand)
* İtikâdname – Mevlana Abdurrahman-i Camiî (Semerkand)
* Hülâsaî Akâid (Akaidin Özü) – Seyyid Abdullah Şemdînî (Semerkand)
* Nesefî Akâidi Şerhi – Seyyid Muhammed Nurû’l-Arâbî (Terc: Mustafa Tatcı, Burak Anılır)
* Akâid Sohbetleri – Ahmet Yaşar
* Allah’ın Aşkınlığı ( Esâsu’t-Takdîs Fî İlmi’l-Kelâm ) – Fahruddîn-i er-Râzî (Terc: İbrahim Coşkun)
* Peygamberlerin Masûmiyeti – Fahruddîn-i er-Râzî (Terc: Hasan Fehmi Ulus)
* Akâid-i İslâmiyye – Erzurumlu İbrahim Hakkı ( Terc: Ahmet Efe)
* Ömer Nesefi Akaidi Tercüme ve Kelime Manası – Ali Kara
* Ömer Nesefî Akaidi ve Tercümesi (Terc: Fatih Kalender, Hüsameddin Vanlıoğlu)
* Sevâdü’l-Âzam – Hakim es-Semerkandî – ( Terc. Ali Kara veya Talha Hakan Alp)
* Ehl-i Sünnetin El Kitabı – Ali Kara
* el-İktisâd Fi’l-İtikâd (İtikadda Orta Yol) – İmam Gazzâlî (Terc: Osman Demir, Klasik Yayınları)
* Tehâfüt el-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) – İmam Gazzâlî (Terc: Hüseyin Sarıoğlu, Mahmut Kaya)
* Mişkatü’l-Envar – İmam Gazzâlî (Terc: Mahmut Kaya)
* Bâtınîliğin İç Yüzü (Fedâihu’l-Bâtıniyye) – İmam Gazzâlî (Terc: Avni İlhan)
* İman ve İslam Risalesi – Fatih Kalender, Hüsameddin Vanlıoğlu
* Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları – Ömer Nasuhi Bilmen
* Ashâb-ı Kirâm Etrafındaki Şüpheler – Muhammed Salih Ekinci (Terc: Ali Arslan)
* Berââtül Eşariyyin (Ehl-i Sünnetin Müdâfaâsı) – Ebû Hamid Bin Merzûk (Bedir Yayınevi)
* El-Milel ve’n-Nihal (Dinler ve Mezhepler Tarihi) – Abdülkerim eş-Şehristânî (Terc. Mustafa Öz)
* El-Fark Beyne’l-Firâk (Mezhepler Arasındaki Farklar) – Abdülkâhir el-Bağdâdî (Terc: E. Ruhi Fığlalı)
* İslamda İtikâdî Mezhepler Ve Akâid Esasları – İrfan Abdulhamid (Terc: Saim Yeprem)
* İlk Dönem İslam Mezhepleri – Ebu’l Hasen el-Eşârî (Terc: Ömer Aydın – Mehmet Dalkılıç)
* Dinin İnanç İlkeleri (el-İbâne An Usûli’d-Diyâne)- Ebu’l Hasen el-Eşârî (Terc: Mustafa Çevik)
* el-Umde Fi’l-Akâid (İslam İnancının Ana Umdeleri) – Ebu’l-Berekât en-Nesefî (Terc: Temel Yeşilyurt)
* İmam-ı Âzam’ın Beş Eseri – Mustafa Öz
* Şia ve Şiilik Mücadelesi – Musa el-Musavî
* Sahabeye Yapılan İftiralara Cevaplar – Ebubekir İbnû’l Arabî (Terc: Tahir Tural)
* Kendi Kaynaklarına Göre Şia ve Şiilik – İsmail Kaya
* Elhüccetü’z-Zehra – Bediüzzaman Said Nursî (Sözler Neşriyat)
* Şevâhidü’l-Hak’dan Vehhâbîlere Cevaplar – Yusuf b. İbrahim en-Nebhânî (Fazîlet Neşriyat)
* Ebubekir Sifil Hoca’nın yakında neşredilecek olan “Mezhepler Tarihi” adlı kitabı.
* İslam Akidesi, Kelime Manalı Ömer Nesefi Akaidi (Terc: Bekir Sırmabıyıkoğlu, Yasin Yayınevi)
* Ehli Sünnet Akaidi (Tuhfetü’l-Alaiyye’den) – Şeyh Alaeddin Haznevi (Semerkand Yayıncılık)
* Emalî Şerhi – Ebu Hasen Siraceddin Ali b. Osman el-Uşî (Terc: Bekir Topaloğlu)
* Ehl-i Sünnet’i Müdafaa ve Bid’atleri Tenkid – Heyet (Bedir Yayınevi)
* Mezhepsizlik Bidattir – Said R. el-Bûtî ( Bedir Yayınları)
* Ehli Sünnete Göre Müteşabih Sıfatlar – Abdullah Hiçdönmez
* Mezhepler Tarihi – Muhammed Ebû Zehra (İhtiyatlı okunmasında fayda vardır.)
DİKKAT:
AKÂİD-KELÂM ALANINDA TAVSİYE ETMEDİKLERİMİZ

** Genel olarak Guraba Yayınları’ndan, Karınca-Polen Yayınları’ndan, Otto Yayınlarından, Ankara Okulu yayınlarından, Hak yayınlarından çıkan hiçbir kitabı tavsiye etmiyoruz.
* İslam Akaidi – Hasan Karakaya
* el-Akîdetu’t-Tahâviyye, İbn Ebi’l-İzz Şerhi (Terc. Beşir Eryarsoy)
* Muhammed El-Humeyyis’in Akâide dair kitapları (Guraba Yayınları)
* İbn Useymîn’in Akâide dair kitapları (Guraba Yayınları)
* İşte Tevhid – Ziyaeddin el Kudsi
* Tevhid Akidesi – Ahmed Muhammed Davud (Ravza)
* Tevhid – Abdulmecid Zindani
* Ahmed b. Abdurrahman el-Kadi’nin “Ehli Sünnet Akâidi” kitabı (Guraba Yayınları)
* Akaid Risaleleri Kabirler- Ahmed Er Rumi El-Hanefi (Guraba Yayınları)
* Sorulu Cevaplı İslam Akaidi – Hafız B. Ahmed El-Hakemi (Guraba Yayınları)
* Ehli Sünnet Akidesi – Ahmed Ferid el Mısri (Karınca-Polen Yayınları)
* Ehli Sünnet Akidesi – Yasir Burhami (Karınca-Polen Yayınları)
* Ehl-i Sünnet’in Vasıfları – Ahmed Ferid el Mısri (Karınca-Polen Yayınları)
* İslam Akaidi – Şahımerdan Sarı
* Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir – Ziyaeddin el Kudsi
* Tevhid ve Şirk / Akaid Risaleleri – Hasan Karakaya
* Sorularla İslam Akaidi – Alaeddin Palevi
* İslam Akaidi – Seyyid Sabık (Terc: Hanifi Akın)
* El-Akidetü’l-Vasıtıyye ve Şerhi – İbni Teymiyye
* Allah Tasavvuru – Bayraktar Bayraklı
* Selefi Salihin Akidesi – Abdullah Yolcu
* Müslümanın Akaidi İnanç Esaslarımız – Ahmed Kalkan
* Asrın Mürcielerine Reddiye – Ebu Muhammed El Makdisi
* Şeytanın İnanç Konuları İle İlgili Hile ve Tuzakları – Muhammed el-Kahtani
* İman Usulü – Bir Grup Alim (Karınca & Polen Yayınları)
* Tevhid – Feyzullah Birışık
* Ehli Sünnetin İlkesi – İbni Teymiyye (Guraba Yayınları)
* Tüm Rasullerin Ortak Daveti – Ebu Hanzala
* Akidemiz – Ebu Muhammed El Makdisi
* Akaid Dersleri – Ebu Hanzala
* İslama Giriş – Mevdudî
* Mürcie İnancı ve İslam Ümmeti Üzerindeki Kötü Tesirleri – Sefer bin Abdurrahman el-Havali
* Selef-i Salihin Akidesi – Abdullah bin Abdulhamid el-Eseri (Guraba Yayınları)
* İtikatta Orta Yol (el-İktisâd Fi’l-İtikâd) – İmam Gazzâlî adlı kitabın ve yine Tevhid Akidesinin Esasları adlı – yine İmam Gazzâlî’ye isnâd edilen- tercüme kitabın Selefî menhecli mütercimi olan Abdulhalık Duran tercümesini tavsiye etmiyoruz. Mütercim, kitaba İmam Gazzâlî’ye ait olmayan birçok şey ilave etmiş ya da İmam Gazzâlî’nin bazı sözlerini, beyânlarını çarpıtmıştır.
* Sorularla Tevhid Ve Akaid – Mehmet Alptekin (Çıra Yayınları)
* Mâturîdî’nin Düşünce Dünyası – Şaban Ali Düzgün
* Maturidinin Akide Risalesi ve Şerhi – Saim Yeprem
* Şerhû’l Akâid Tercümesi – Süleyman Uludağ
* İmam Maturidi ve Maturidilik – Sönmez Kutlu
* İslam Kelamı – Binyamin Abrahamov (İnsan Yayınları)
* İslam İnancının Temelleri Akaid – Ömer Nesefi’ye isnad edilerek M. Seyyid Ahsen adlı birisi tarafından tercüme edilen bu kitaptaki birçok nakil, görüş Ömer Nesefî’ye ait değildir ve Ehli Sünnet İ’tikâdı ile tearuz/çelişki ihtiva eden birçok görüş vardır. Kitap Bayrak Yayınları tarafından neşredilmiş.
———
****************************************************
# HADİS/SÜNNET ve HADİS USÛLÜ #
Hadis Usûlü

* Hadis Usûlü – Babanzâde Ahmed Nâim Efendi
* Hadis Usûlü – Talat Koçyiğit
* Nuhbetû’l Fiker Şerhi (İbn Hâcer el-Askalânî) – Talat Koçyiğit
* Hadis Usûlü – İsmail Lütfi Çakan
* Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı – M. Mustafa el-A’zâmî
* İslam Hukukunda Sünnetin Yeri – Mustafa es-Sibâî
* Hadis Usûlü – Ahmet Yücel
* Hadis Usûlü – İmam Birgivî (Terc: Talha Alp)
* Hadis İlimleri Ve Hadis Istılâhları – Suhbi Es Salih (Terc: M. Yaşar Kandemir)
* Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi – Ali Osman Koçkuzu
* Hadis Usulü Ve Tarih – İbrahim Canan
* HadisTarihi Ve Usûlü – Kamil Çakın
———————————————–
Hadis Külliyâtları
* Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi – Babanzâde Ahmed Nâim Efendi, Kâmil Miras
* Sahih-i Müslîm Tercüme ve Şerhi – Ahmed Davudoğlu
* Sahîh-i Müslîm Şerhi el-Minhâc – İmam Nevevî (Terc: Beşir Eryarsoy)
* Riyâzü’s-Salihîn Şerhi – İmam Nevevî (Terc: M.Yaşar Kandemir – Erkam Yayınları)
* Kütûb-i Sidde Tercümesi ve Şerhi – İbrahim Canan
* Süneni İbn-i Mâce Tercemesi ve Şerhi – Haydar Hatiboğlu
* Sahih-i Buhârî Tercemesi – Mehmet Sofuoğlu
* Sahih-i Müslîm Tercemesi – Mehmet Sofuoğlu
* Süneni Ebû Dâvud – Ebu Davud es-Sicistânî (Terc: Hüseyin Kayapınar, Necati Yeniel, Şamil Yayınevi)
* Sünen-i Ebû Dâvud (muhtasar) – Ebû Dâvud es-Sicistânî ( Terc: İbrahim Koçaşlı, Erkam)
* El-Câmius Sağîr – İmam Suyûtî (Terc: Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, Hüseyin Yıldız, Ocak Yayınc.)
* Câmiu’l-Usûl (Kütüb-i Sidde) – İbnû’l-Esîr (Terc: Kemal Sandıkçı, Muhsin Koçak)
* El-Müsned – İmam Ahmed b. Hanbel (Terc: Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, Ocak Yayınc.)
* Şuâbü’l-İmân – İmam Beyhâkî (Terc: Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, Hüseyin Yıldız)
* es-Sünenü’l-Kebîr – İmam Beyhâkî (Terc: Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, Hüseyin Yıldız)
* Sünen – İmam Darekutnî (Terc: Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, Hüseyin Yıldız)
* Mecmau’z-Zevâid ve-Menbau’l-Fevâid – İmam Heysemî (Terc: Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız)
* Mişkâtu’l-Mesâbîh – el-Hatîbu’t-Tebrîzî (Terc: Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız, Hüseyin Yıldız)
* Musannef – İbn Ebî Şeybe (Terc: Ocak Yayıncılık)
* Musannef – İmam Abdürrezzak (Terc: Ocak Yayıncılık)
* es-Sünenü’l-Kübrâ – İmam Nesâî (Terc: Ocak Yayıncılık)
* Tergip ve Terhib (Hadislerle İslâm) – İmam Münzirî (Terc: Abdullah Yücel – Huzur Yayıncılık)
* İbn Ebi’d-Dünyâ Hadis Külliyatı (Terc: Yaşar Güngör)
* Ce’mul Fevâid Min Camil Usûl ve Mecmâuz Zevâid – İmam Rudânî (Terc: Ocak Yayıncılık)
* Bulûğu’l-Merâm Şerhi (Ahkâm Hadisleri, İmam Askalânî) – Şerh: Nurettin Itr (Terc: Nurettin Yıldız)
* Bulûğu’l-Merâm Şerhi (Ahkâm Hadisleri, İmam Askalânî) – (Şerh ve Tercüme Ahmed Davudoğlu)
* Sahih-i Buhâri Muhtasarı – Terc: Abdullah Feyzi Kocaer
* Sahih-i Müslîm Muhtasarı – Terc: Abdullah Feyzi Kocaer
* Muttefekun Aleyh Hadisler – Terc: Abdullah Feyzi Kocaer
* Sünen-i Darimî (Terc: Abdullah Parlıyan)
* Muvatta – İmam Mâlik (Terc: Ahmet M. Büyükçınar, Vecdi Akyüz, Abdullah Yücel)
* Câmîu’l-Ulûm V’el-Hikem – İmam İbn Recep el-Hanbelî (Terc: Ali Kaya)
* Şifâi Şerif – Kâdı İ’yâz (Terc: M. Yaşar Kandemir)
* El-Edebü’l Müfred – İmam Buhârî (Terc: M. Yaşar Kandemir)
* İmam Ebû Hanîfe’nin Müsnedi – Zekeriya el-Haskefî (Terc1: Ali Pekcan, Armağan Kitaplar; Terc2: Mustafa Acıoğlu, Kayıhan Yayınları)
* Râmûz El-Ehadîs – A. Ziyâüddîn Gümüşhanevî (Seyit Avcı)
* Râmûz El-Ehadîs – A. Ziyâüddîn Gümüşhanevî (Terc: Abdülaziz Bekkîne) (Not: Bu eser orijinal dilinden tercüme edilirken, eserde yer alan hadislerin tahricleri eklenmediği için, orjinalinde yer alan bazı rivâyetlerin zayıf ve mevzu olduğuna dair Gümüşhanevî Hz.’nin beyânları da tercümede yer almamaktadır.)
———————————————–
Hadis & Sünnet Kitapları
* İslâm Fıkhı ve Sünnet (Oryantalist Schacht’a Reddiye) – M. el-A’zâmî (Terc: Mustafa Ertürk)
* İlk Devir Hadis Edebiyatı – M. Mustafa el-A’zâmî (Terc: Hulusi Yavuz)
* Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı – M. Mustafa el-A’zâmî (Terc: Recep Çetintaş)
* Sünnet’in Tesbiti – Muhammed Acâc el-Hatîb (Terc: Akademi Yayınları)
* İslâm Hukukunda Sünnet’in Yeri – Mustafa es-Sibâî (Terc: Akademi Yayınları)
* Oryantalizm ve Oryantalistler – Mustafa es-Sibâî (Terc: Mücteba Uğur)
* Hücciyyetü’s-Sünne (Sünnetin Delil Oluşu) – Abdulgânî Abdulhâlık (Tercüme – Dilaver Selvi)
* Hadis Tarihi – Talat Koçyiğit
* Hadislerin Toplanması ve Yazı İle Tesbiti – Talat Koçyiğit
* Ebubekir Sifil – Hadis/Sünnet Alanındaki Tüm Kitapları
* Yavuz Köktaş – Hadis/Sünnet Alanındaki Tüm Kitapları
* Hûccet Değeri ve Tedvîn Açısından Sünnet – Muhammed Sâlih Ekinci (Terc: Metin Yiğit)
* İlk Dönem Hanefi Kaynaklarına Göre Ebu Hanife’nin Usul Anlayışında Sünnet – Metin Yiğit
* Hadislerde Görülen İhtilâflar ve Çözüm Yolları – İsmail Lütfi Çakan
* Anahatlarıyla Hadis – İsmail Lütfi Çakan
* Hadis Usûlü – İsmail Lütfi Çakan
* Hadis-Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler – İsmail Lütfi Çakan
* İslami Yapılanmada Siret ve Sünnet – İsmail Lütfi Çakan
* Sünnet Vahiy İlişkisi – Mustafa Genç
* Hadis İlimleri ve Hadis Istılâhları – Subhi es-Sâlih
* İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis – Kemal Sandıkçı
* Sahîh-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar – Kemal Sandıkçı
* Hadis I-II – Kemal Sandıkçı
* Kur’ân’ı Kerim Müdâfaası – İhsan Şenocak
* Sünnet’i Reddeden Kur’ân Müslümanlığı – İhsan Şenocak
* Sünnet’in Bağlayıcılığı – Muhammed Taqi el-Usmânî
* Sünnet’in İslâmdaki Yeri – İmam Suyûtî – (Terc: Enbiya Yıldırım)
* Sünnet’in Dindeki Yeri – Komisyon (İsav Yayınları)
* İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Hadis İlmindeki Yeri – Muhammed Abdurreşid En-Numânî (Derleyen:
Abdulfettah Ebû Ğudde, Terc: Enbiya Yıldırım)
* Rivayet İlimlerinde Haber-i Vâhidlerin İ’tikât ve Teşrî Yönlerinden Değeri – Ali Osman Koçkuzu
* Hadiste Nasih – Mensuh Meselesi – Ali Osman Koçkuzu
* Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler-Literatür) – Ahmet Yücel
* Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi – Ahmet Yücel
* Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi & Hicri İlk Üç Asır – Ahmet Yücel
* Sünnet Müdafaası – Muhammed Ebû Şehbe (Terc: Mehmet Görmez)
* Hz. Peygamber’in Kur’ân Vahyi Dışında Bilgilendirilmesi – Faik Akçaoğlu
* Vahiy-Akıl Dengesi Açısından Sünnet – Mehmet Erdoğan
* el-İ’tisâm (Bidatler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılık) – İmam Şâtıbî (Terc: Ahmet İyibildiren)
* Temel Hadis Meseleleri – Abdulhayy el-Leknevî (Terc: Harun Reşit)
* Sünnet’i Anlamada Yöntem – Sünnet’in Teşrî Değeri – Yusuf el-Karadâvî (Terc: Bünyamin Erul)
* Sünnet ve İslâm Hukuku – Yusuf el-Karadâvî (Terc: İshak Emin Aktepe)
* Sünnetin Anayasal Niteliği – Ebu’l Âlâ Mevdûdî (Terc: Ahmet Asrar)
* Kur’ân’ı Kerîmin Doğru Anlaşılmasında Hadislerin Rolü – Nihat Hatiboğlu
* Hadis Usûlünde İhtilât – Mehmet Fatih Kaya
* Hadis ve Hadisciler – Seyit Avcı
* Ebû Hureyre’ye Yönelik Eleştiriler (Ebû Hureyre Müdâfaası) – Osman Güner
* Hadîsin İlk Yazılı Kaynakları ve Takdiyu’l-İlm Meselesi – Kasım Şulul
* Ehl-i Sünnet ile İmamiye Şiası Arası Karşılaştırmalı Hadis İlimleri – Serdar Demirel
* Nebevî Sünnet – M. Ali es-Sabûnî (Terc: Muammer Bayraktutar)
* Sünnet Hazinelerinden Bazı Hadis-i Şeriflerin Edebî ve Dil Açısından İncelenmesi – M. Ali es-Sabûnî
* Mevzû Hadisler – Abdulfettâh Ebû Ğudde (Terc: Halil İbrahim Kutlay)
* Muhtasar Terğib ve Terhib – İbn Hâcer el-Askalânî (Terc: Halil İbrahim Kutlay)
* Hadiste Sened Tenkidi – Halil İbrahim Kutlay
* Metin Tenkidi – Selahattin Polat
* Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri – Selahattin Polat
* Delil Olma Yönünden Sünnet – Ali Toksarı
* Kur’ân Sünnet Bütünlüğü – Necati Kara
* Muhtâru’l Ehadîsi’n Nebeviyye – Seyyid Ahmed El-Haşimî (Terc: Abdülvehhab Öztürk)
* Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları – İbn Kayyım el-Cevziyye
* Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları – İbrahim Hatiboğlu
* İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu – İsmail Hakkı Ünal
* Müşterek Ravi Teorisi ve Tenkidi – Fatma Kızıl
* Hadis Tetkikleri – Zekeriya Güler
* Hadislerin Kur’ân’a Arzı Meselesi – Kamil Çakın
* Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri – Selahattin Polat
* Hadis Araştırmaları – Tarih, Usûl, Tenkid, Yorum – Selahattin Polat
* Metin Tenkidi – Selahattin Polat
* Hadisleri Tesbitte Yöntem Sorunu – Yavuz Ünal
* Hadis İnkarcılığı – Saffet Sancaklı
* Hadis İnkarcılarına Cevaplar – Yasin Karataş
* Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış – Yavuz Ünal
* Hadis Öğrenimi Tarihi ve Güncel Boyut – İsmail Lütfi Çakan
* Mevzû Hadisler Menşei ve Tanıma Yolları – M. Yaşar Kandemir
* Sünnetin Dindeki Yeri – İmam Suyûtî (Terc: Emin Aşıkkutlu)
* Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi – Hasan Kamil Yılmaz
* Tasavvuf Kültüründe Hadis – Muhittin Uysal
* Recm Cezası – Ayet ve Hadis Tahlilleri – Yusuf Ziya Keskin
* Hadis İnkarcılarına Cevaplar – Yasin Karataş
* Fazlurrahman İle Sünnet Tartışmaları – Ali Kuzudişli
* Sünnete Uymanın Engelleri – Aynur Uraler
* Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık – Aynur Uraler
DİKKAT: Hadis & Sünnet alanında OTTO yayınlarından ve Ankara Okulu yayınlarından çıkan hiçbir kitabı tavsiye etmiyoruz.
**************************************************
# FIKIH ve FIKIH USÛLÜ #
Fıkıh Usûlü

* Hanefî Fıkhının Esasları – İmam el-Kevserî (Abdulkadir Şener, Cemal Sofuoğlu terc.)
* Vehbe Zuhaylî – Fıkıh Usûlü
* Er-Risâle (İslâm Hukukunun Kaynakları) – İmam Şâfiî (Terc: Abdülkadir Şener, İbrahim Çalışkan)
* El-Muvâfakat (İslâmi İlimler Metodolojisi) – İmam Şâtıbî (Terc: Mehmet Erdoğan)
* Hanefîlerde Mezhep Usûlü / Şerhû Ukûdi Resmi’l-Müfti – İbn Âbidin ( Şenol Saylan Terc.)
* Fıkıh Usûlü, Mirkatül Vusûl Tercümesi ve Şerhi – Molla Hüsrev ( Haydar Sadıkoğlu terc.)
* İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usûlü – İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban
* Menâru’l-envâr (Fıkıh Usûlü) – Ebû’l-Berekât en-Nesefî (Terc: Soner Duman, Osman Güman)
* İslam Hukuku Metodolojisi – Muhammed Ebû Zehrâ (Terc: Abdulkadir Şener)
* El-Varakât – İmam Cüveynî (Terc: Adnan Memduhoğlu, Beyan Yayınları)
* İslam Hukuku Teşrî Tarihi – Muhammed El Hudarî (Terc: Haydar Hatiboğlu)
* İslam Hukuku Tarihi – Ekrem Buğra Ekinci
* İslam Hukuku Metodolojisi – Muhammed Ebu Zehra (Terc: Abdulkadir Şener)
* el-Mustasfâ – İmam Gazzâlî (Terc: Yunus Apaydın)
* Mezhep Meselesi ve Fıkhi İhtilaflar – el-Beyânûnî (Terc: Ebubekir Sifil)
* Şerhü’l-Varakat (el-Varakât Şerhi) Fıkıh Usûlü – Celalettin El-Mahallî (Terc: Mithat Acat)
* Fıkıh Usûlü Giriş, Deliller, Hükümler, Hüküm Çıkarma Yöntemleri – Abdullah Kahraman
* Herkes İçin Kolay Usûlü Fıkıh – Faruk Beşer
* Fıkıh Usûlü – Fahrettin Atar
* Fıkıh Usûlü – Zekiyüddin Şaban
———————————————
Fıkıh Külliyât ve Eserleri
* Haleb-i Sağir – İbrahim el Halebî (Terc: Hüsamettin Vanlıoğlu)
* Kudûrî – İmam Kudûrî (Terc: Abdulkadir Yılmaz, Orhan Ençakar)
* İslam Fıkhı Ansiklopedisi – Vehbe Zuhaylî
* Hukûki İslâmiyye ve Istılahâtı Fıkhiyye Kâmusu – Ömer Nasuhi Bilmen
* el-Hidâye Tercümesi – İmam Merginânî (Terc: Hüsamettin Vanlıoğlu)
* Sorulu-Cevaplı İslâm Fıkhı (İsmailağa Fıkıh Heyeti)
* Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı – Abdurrahman el-Cezîrî ( Terc: Mehmet Keskin)
* Reddü’l-Muhtâr – İbn Âbidin (Terc: Mehmet Savaş)
* el-Mebsût – İmam Serahsî (Terc: Cevat Akşit)
* İ’lâüs-Sünen (Hadislerle Hanefî Fıkhı) – Eşref Ali et-Tehânevî – Osman et-Tehânevî
(Terc: Ahmet Yücel, İbrahim Tüfekçi)
* Fetavâyı Hindiyye (Hanefî Fıkhı) – Burhânpûrlu Şeyh Nizâm, Şeyh Vecîhuddîn, Şeyh Celâleddin Muhammed, Kâdî Muhammed Hüseyin, Mollâ Hâmid (Terc: Mustafa Efe)
* El İhtiyâr – İmam Mavsîli (Terc: Mehmet Keskin)
* İslâmî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri – İzz Bin Abdüsselâm (Terc: Soner Duman)
* el-Mustasfâ – İslâm Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi – İmam Gazzâlî (Terc: Yunus Apaydın)
* Ma’ruzat – Şeyhulislam Ebu’s-Suûd Efendi (Terc: Pehlül Düzenli)
* Nûrul İzah – Ebu’z-Zeyd eş-Şiblî – (Terc: İsmailağa Fıkıh Heyeti)
* Mülteka El Ebhûr – İbrahim Halebî (Terc: Hüsamettin Vanlıoğlu veya Ahmet Serdaroğlu)
* İhyâ-i Ulûmid-Din – İmam Gazzâlî ( Terc: Ali Arslan veya Ahmed Serdaroğlu)
* Mizânu’l-Kübrâ – İmam Şa’rânî (Terc: A. Faruk Meyan)
* Şerhû Meâni’l-Âsâr (Hadislerle İslam Fıkhı) – İmam Tahâvî (Terc: Beşir Eryarsoy)
* el-Lübâb Fi Şerhi’l-Kitâb (Kudûrî Şerhi)–Abdulgânî el-Guneymî el-Meydânî (Terc: Orhan Ençakar, Abdulkadir Yılmaz)
* Berika ( Târikât-ı Muhammediyye Şerhi) – Ebu Saîd Muhammed b. Mustafâ Hâdimî
* Fetvâlar – Mehmet Emre
* Sana Dinden Sorarlar (Genel) – Ebubekir Sifil
* Emanet Ve Ehliyet – Yusuf Kerimoğlu (Hüsnü Aktaş)
* Helaller ve Haramlar – İsmailağa Fıkıh Heyeti
* Helaller ve Haramlar – İbn Hâcer el-Heytemî (Terc: Ahmed Serdaroğlu)
* İslamda Giyim Kuşam ve Tesettür – İsmailağa Fıkıh Heyeti
* Günümüz Meselelerine Fetvalar – Halil Günenç
* Sorulu Cevaplı Dini Bilgiler – Ömer Nasuhi Bilmen (Semerkand)
* Kitâbu’l-Kebâir (Büyük Günahlar) – İmam Zehebî (Terc: Sıdkı Gülle, Bedir)
* Kavâidi Fıkhiyye Şerhi – Mustafa Çelik
* İslam Hukuk Tarihi – Ekrem Buğra Ekinci
* İmamların Fıkhî İhtilaflarında Hadislerin Rolü – Muhammed Avvâme (Kayıhan Yayınları)
* Mecelle Şerhi – Ali Haydar Efendi (Terc: Raşit Gündoğdu, Osman Erdem)
* Fıkhî Risaleler – Ali Pekcan
* El-Ahkâmü’s-Sultaniye (İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku) – İmam Maverdî (Terc: Ali Şafak, Bedir)
* Şerhu Meânil Âsâr (Hadislerle İslam Fıkhı) – İmam Tahâvî (Terc: Beşir Eryarsoy)
* Hanefî ve Şafiî Mezhebine Göre İbadetlerin Edep ve Sırları – Seyda Muhammed Konyevî
* Süfyan Es-Sevri’nin Usûlü ve Fıkhî Görüşleri – Dr. Abdülkadir Tekin
* Muhtasar’ul Kudûrî – Ahmed el-Kudûrî (Terc: Soner Duman, Osman Güman)
* Ellidört Farz Şerhi – Ahmed Kemaleddin Üstün (Semerkand)
ŞAFİÎ FIKHI
* Muğnil Muhtâc, Minhâcüt Talibîn Şerhi (Şafiî Fıkhı)– İmam Nevevî ( Terc: Soner Duman)
* Büyük Şafiî Fıkhı – Mustafa el-Hin, Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci (Terc. Ali Arslan)
* Kifâyetül Ehyâr (Temel Şafiî Fıkhı) – Takiyyûddîn el-Hüseynî ed-Dimeşkî eş-Şafiî (Terc: Emin Ulutaş)
* Kürretü’l-Ayn Şerhi Fethü’l-Mu’in – Zeynüddin b. AbdülAziz El-Melebari (Terc: Mithat Acat)
* Temel Şafiî İlmihali – Siracettin Önlüer (Semerkand)
******************************************
# TEFSİR ve TEFSİR USÛLÜ #
USÛL

* Tefsir Usûlü – İsmail Cerrahoğlu
* Tefsir Usûlü – Muhsin Demirci
* el-Fevzu’l Kebir fi Usuli’t Tefsir – Şah Veliyullah ed-Dihlevî (Terc: Abdullah Samed Afaracı)
* Tefsire Giriş – Râgıp el-İsfehânî (Terc: Celalettin Divlekci)
* Tefsir Usûlü ve Tarihi – Ömer Çelik (Erkam Yayınları)
Tefsir Külliyatları;
* Tefsir-i Kebîr Mefâtihû’l-Gayb – İmam er-Râzî ( Terc: Sadık Kılıç, Lütfullah Cebeci)
* Safvetu’t-Tefâsir – Muhammed Ali es-Sabûnî (Terc: Nedim Yılmaz, Sadreddin Gümüş)
* Tefsîru’l-Münîr – Vehbe Zuhaylî (Terc:Ahmet Efe, Hamdi Arslan,Halil İbrahim Kutlay,Nurettin Yıldız)
* Hak Dini Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirme: İsmail Karaçam, Abdullah Yücel)
* el-Câmiû’l-Ahkâmi’l-Kur’ân – İmam Kurtubî ( Terc: Beşir Eryarsoy)
* ed-Dürrû’l-Mensûr – İmam Suyûtî (Terc: Zekeriya Yıldız)
* Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm (Büyük Kur’ân Tefsiri) – İbn Kesîr (Terc: Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner)
* Te’vilâtül Kur’ân Tercümesi – Ebû Mansur el-Mâturîdî ( Terc: Bekir Topaloğlu, Kemal Sandıkçı )
* Ruhû’l-Beyân – İsmail Hakkı Bursevî (Erkam Yayınları–Terc. Heyeti: Hasan Kamil Yılmaz, Ömer Çelik)
* Beydâvî Tefsiri – Kâdî Beydâvî (Terc: Abdülvehhab Öztürk)
* Taberî Tefsiri – İmam Taberî (Terc: Kerim Aytekin, Hasan Karakaya veya Mehmet Keskin)
* Kur’ân’ı Kerim Tefsiri – Ömer Nasuhi Bilmen (Sadeleştiren: Sadrettin Gümüş, Muhsin Demirci)
* Ebussuûd Tefsiri – Şeyhulislâm Ebussuûd Efendi ( Terc: Ali Akın)
* Nesefî Tefsiri – Ebû’l-Berekât en-Nesefî (Terc: Harun Ünal, Şerafettin Şenaslan)
* Büyük Kur’ân Tefsiri – Ali Arslan
* Hülâsâtü’l-Beyân Fi Tefsiri’l-Kur’ân – Konyalı Mehmed Vehbi
* Bahrû’l-Medîd Tefsiri – İbn Acibe el-Hasenî (Terc: Dilaver Selvi)
* Tefsîru’l-Kur’ân – Ebû’l-Leys Semerkandî (Mehmet Karadeniz)
* Zadü’l Mesir Fi İlmi’t Tefsir – Ebû’l-Ferec İbnü’l-Cevzî ( Terc: Abdulvehhab Öztürk)
* Celâleyn Tefsiri – Celâleddin el-Mahallî, Celâleddin es-Suyûtî (Terc: Ali Rıza Kaşeli ; Mehmet Talu)
* Şifâ Tefsiri – Mahmut Toptaş
* Letâifu’l İşârât – Abdulkerim Kuşeyrî (Terc: Mehmet Yalar)
* Ahkâm Tefsiri – Muhammed Ali es-Sabûnî (Terc: Mazhar Taşkesenlioğlu)
* Ahkâmu’l-Kur’ân (Hadislerle Ahkâm Tefsiri) – İmam Ebû Câfer et-Tahavî (Terc: Mustafa Genç)
* Tibyan Tefsiri – Ahmed Davudoğlu (Akpınar Yayınevi)
* Tibyan Tefsiri – Ayıntâbî Mehmet Efendi (Terc: Abdullah Yücel)
* Rûhü’l-Furkân – İsmailağa Tefsir Heyeti
* Tefsîru Sureti’l-Fâtihâ – Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi (Terc: Uğur İncebilir)
* Fatiha Suresi Tefsiri – Mahmud Sami Ramazanoğlu
* Fatiha Suresi Tefsiri – İskilipli Mehmet Atıf Hoca
* Ayete’l-Kürsi ve Amene’r-Rasulü Tefsiri – Mahmud Ustaosmanoğlu
* El-Esâs Fi’t-Tefsir – Said Havvâ (Terc: Beşir Eryarsoy)
* Yâsin Tefsiri – Hammamî Tefsiri (Terc: Ali EREN)
———————————————-
Kur’ân ve Tefsir İle İlgili Kitaplar
* el-İtkân Fi Ulûmi’l-Kur’ân – İmam Suyûtî (Terc: Sakıp Yıldız, Hüseyin Avni Çelik)
* et-Tibyân Fi Ulûmi’l-Kur’ân – Muhammed Ali es-Sabûnî (Terc: Yaşar Güngör)
* Menahilül İrfan (Kur’ân İlimleri) – ez-Zürkânî (Terc: Halil Aldemir , Ramazan Şahan)
* el-Müfredât Fî Ğârîbi’l-Kur’ân (Kur’ân Kavramları Sözlüğü) – Râgıp el-İsfehânî (A. Güneş, M. Yolcu veya Yusuf Türker)
* Büyük Tefsir Tarihi – Ömer Nasuhi Bilmen (Semerkand)
* Tefsir Tarihi – İsmail Cerrahoğlu
* Kur’ân Tarihi – Muhammed Mustafa el-A’zami (Terc: Ömer Türker)
* Kur’ân Tarihi – Muhsin Demirci
* Tefsirin Doğuşu – İsmail Cerrahoğlu
* Kur’ân’ı Nasıl Anlamalıyız – Talha Hakan Alp
* Kur’an’a Göre Akıl ve Akılcılığın Kur’an Tefsirine Etkisi – Yasin Pişgin (Basılmamış Tez)
* Kur’ân Tercümesi Meselesi – Şeyhülislam Mustafa Sabri (Terc: Süleyman Çelik)
* Tefsir Terimleri Sözlüğü – Muhsin Demirci
* Konulu Tefsire Giriş – Muhsin Demirci
* Kur’ân Tefsirinde Tarihselci Yöntem – Recep Demir
* Ulûmu’l Kur’ân ve Tefsir Usulü – Hidayet Zertürk
* Modern ve Tarihselci Aklın Kur’an Okumaları (Mustafa Öztürk Örneği) – Hidayet Zertürk
* Kur’ân ve Tarihselcilik – Şevket Kotan
* Kur’ân İlimleri –Subhi es-Sâlih (Terc: M. Sait Şimşek)
* Kur’ân ve Oryantalistler – Selahattin Sönmezsoy
* Kıraat İlminin Kur’an Tefsirindeki Yeri – İsmail Karaçam
* Tefsirde Metodolojik Sorunlar – Muhsin Demirci
* Kur’ân ve Yorum – Muhsin Demirci
* Müşkilati’l-Kur’an (Kur’ân’da Müşkil Ayetler) – Hâkim en-Nisâbûrî (Terc: Ömer Aydın
* Kur’an’ın Yeniden Yorumlanması – Şehmus Demir
* Kur’an-ı Kerim’den Dersler ve Öğütler – Ömer Nasuhi Bilmen
* Kur’ân Risalesi – Fatih Çollak
* Suffa Meclisleri Kur’an Dersleri – Muhammed Emin Yıldırım
* Kur’ân’da Hata Yok – Halis Aydemir
* İslam’da İki Ana Kaynak: Kitab ve Sünnet – Asım Köksal
* İslam’ın Ana Kaynakları Kur’an ve Sünnet – İsmail Karagöz
* Sonsuz Mucize Kur’an İlmi ve Edebi Sırları – İsmail Karaçam
* Kur’an’ın Ana Konuları – Muhsin Demirci
* Tefsirde İsrailiyyat – Abdullah Aydemir
* Anlamın Buharlaşması ve Kur’ân – Dücane Cündioğlu
* Kur’ân Çevirilerinin Dünyası – Dücane Cündioğlu
* Akıl ve Kur’ân’ı Anlamak – Hâris el-Muhasîbî ( İşaret Yayınları)
* Fatihin Hocası Molla Gürani ve Tefsiri – Sakıp Yıldız
* 101 Cevapla Kur’an Nedir (Vahyi Hayata Taşımak) – Muhammed Emin Yıldırım
DİKKAT: TEFSİR ALANINDA TAVSİYE ETMEDİKLERİMİZ
* İbn-i Abbâs Tefsiri (Bu çalışmanın İbn-i Abbâs (r.anh)’a ait olmadığı bilinmektedir.)
* Geylânî Tefsiri (Bu çalışmanın da Seyyid Abdulkâdir Geylânî’ye aidiyeti şüphelidir.)
* Fî Zilâil Kur’ân (Seyyid Kutup Tefsiri)
* Füyûzat Tefsiri – Şemsettin Yeşil
* Tefhîmu’l-Kur’ân (Mevdûdî Tefsiri)
* Menar Tefsiri (Abduh ve Reşit Rıza Tefsiri)
* Diyanet’in “Kur’ân Yolu” adlı tefsir çalışması
* Et Tefsirül Hadis (İzzet Derveze Tefsiri)
* Tefsiru’s-Sâdî, Beyanu’l-Hak Tefsiri
* Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri (Süleyman Ateş Tefsiri)
* Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri (Bayraktar Bayraklı Tefsiri)
* Besairul Kuran Tefsiri (Ali Küçük Tefsiri)
* İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri (Celal Yıldırım Tefsiri)
* Kısa Sûrelerin Tefsiri (Mehmet Okuyan Tefsiri)
* Hayat Kaynağı Kuran Tefsiri ( Sait Şimşek Tefsiri)
*******************************************************
# SİYER – SAHABE #
* Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir – İbn Sâ’d (Terc: Siyer Yayınları- Kolektif)
* Fıkhu’s-Siyre – Ramazan el-Bûtî Hocaefendi
* Mevâhib-i Ledünniyye – İmam Kastallânî (Terc: Şair Abdulbaki, Sadeleştiren: İ.Turgut Ulusoy, Hisar Yayınevi)
* Ashâb-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları – Ömer Nasuhi Bilmen
* Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Asfiyâ – Ebu Nuaym el-İsbehânî (Ocak Yayıncılık)
* Sıfatü’s-Safve (Resulullah s.a.v.’in Ashabının ve Allah Dostlarının Hayatı ve Faziletleri) – Ebû’l-Ferec İbnû’l-Cevzi (Terc: Abdülvehhab Öztürk)
* Zâdu’l-Meâd (Resûlullah(s.a.v.)’ın Yolunda) – İbn Kayyım el-Cevziyye (Terc: Şükrü Özen)
* el-İsâbe Fî Temyîzi’s-Sahabe (Muhtasar) İbn Hâcer el-Askalânî (Terc: Seyfullah Erdoğmuş)
* el-İsâbe Fî Temyîzi’s-Sahabe ( 5 cilt) – İbn Hâcer el-Askalânî (Terc: Naim Erdoğan)
* Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız – Muhammed Emin Yıldırım
* Efendimizi Sahabe Gibi Sevmek – Muhammed Emin Yıldırım
* Peygamberimizin Hayatı ve Daveti – Safiyurrahman el Mübarek Fûrî (Terc: Halil İbrahim Kutlay)
* HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFÂ -sallâllahu aleyhi ve sellem- Osman Nûri Topbaş
* İslam Peygamberi – Muhammed Hamidullah (Terc: Mehmet Yazgan)
* el-Esâs Fi’s-Sünne (Hadislerle Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Hayatı) – Said Havvâ (Terc: Ahmet Varol, Recep Çetintaş, Hikmet Yayınları)
* Peygamber Külliyatı – Muhammed b. Sâlih ed-Dımeşkî (Terc: Yusuf Özbek, İbrahim Kaçar, Hüseyin Kaya, Ocak Yay.)
* Şemail-i Şerif Şerhi – M. Yaşar Kandemir
* Şifa-i Şerif Şerhi – Kâdı İ’yâz (Terc1: M. Yaşar Kandemir, Tahlil Yayınları; Terc2: Ali Kara, Arifan)
* Kitâbu’l-Megâzî – el-Vâkıdî (İlkharf Yayınevi)
* Ebeveyn-i Nebî – Burak Kızıldaş
* Tarihü’l İslam – İmam Zehebî (Terc: Muzaffer Can, Cantaş Yayınları)
* Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Hayatı – Mustafa Sıbâî (Terc: M. Sait Şimşek, Kitap Dünyası Yayınevi)
* Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed – Muhammed Emin Yıldırım
* En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri, 82 İl 82 Sahabi – Muhammed Emin Yıldırım
* Nebevi Eğitim Modeli Dar’ul Erkam – Muhammed Emin Yıldırım
* Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları – Adnan Demircan
* Son Peygamber Hz. Muhammed (sas)’in Hayatı – Kasım Şulul
* Resûlullah’ın (s.a.v) Hutbeleri – Ahmed Badla (Terc: Şule Çakmak)
* Hayâtu’s-Sahâbe – Yusuf Kandehlevî
* Örnek Nesil – Şerafettin Kalay
* Nebîler Silsilesi – Osman Nuri Topbaş
* Zâdu’l Meâd (Siyer) – İbn Kayyım el-Cevziyye (Terc: Şükrü Özen, Sağlam Yayınları)
* El Muntekâ, Şiilik Ve Mahiyeti – İbn Teymiyye, İmam Zehebî (Genel olarak İbn Teymiyye kitaplarını tavsiye etmiyoruz fakat bu eser Şia’ya reddiye bağlamında önemli bir eserdir.)
* Sahabeye Yapılan İftiralara Cevaplar- Ebubekir İbnû’l Arâbî (Terc: Tahir Tural)
* Sahabeye Dil Uzatanlara Cevaplar – Muhammed Salih Ekinci
* Sahabe Kıvamı Müslümanlığımızın Aynası – İsmail Lütfi Çakan
* Hanım Sahabeler Büyük İslam Kadınları – Mehmed Emre (Çelik Yayınevi)
* Sahabe Dönemi / Tarihte Metod ve Tarihi Tetkikler Işığında – Muhammed Salih Ekinci
* Hayatüs Sahabe – Mustafa Necati Bursalı
* Fıkhu’s-Sahabe – Mustafa Çelik
* Asr-ı Saadet – Süleyman en-Nedvî (Terc: Eşref Edib)
******************
# TEMEL DİNİ BİLGİLER #
* Büyük İslâm İlmihali – Ömer Nasuhî Bilmen
* Nimet-i İslâm – Hacı Mehmed Zihni Efendi
* Mızraklı İlmihal
* Temel Dini Bilgiler – Fatih Kalender
* İslamî Hayat İçin Temel Esaslar – Seyda Muhammed Konyevî Necmeddin Salihoğlu
* Kadın ve Aile İlmihali – Hanefî ve Şafiî Mezheblerine Göre – Seyda Muhammed Konyevî
* Sana Dinden Sorarlar (Genel) – Ebubekir Sifil
* Büyük Şafi İlmihali – Halil Günenç
* İman-İslam İlmihali – Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmed Hoca)
* Asr-ı Saadet Dersleri – Necmeddin Salihoğlu (Ravza)
* Kadın ve Aile İlmihali – Dilaver Selvi
* Temel İlmihal Bilgileri – Şemseddin Bektaşoğlu (Semerkand)
* Delilleriyle Aile İlmihali – Hamdi Döndüren
* Ayet ve Hadisler Işığında Aile İlmihali – Ali Kara
* Ayet Ve Hadislerle Şafii İbadetler İlmihali – Soner Duman
* Delilleriyle Büyük Şafii İlmihali (Gayetül İhtisâr) – Kadı Ebu Şucâ (Terc: Nizamettin Ersöz)
* Dört Mezhebe Göre İslam İlmihali – Mehmet Keskin
* Açıklamalı Şafi İlmihali (Minhac) – İmam Nevevî (Terc: Mithat ACAT)
* Fetvalar, Akide Kelam ve Fıkhî Meselelere Dair – Muhammed Emin Er
* Dinin Temelleri – Muhammed Emin Er
* İslam’a Giriş – Muhammed Emin Er
**************************
# TASAVVUF – AHLÂK #
* Kuşeyrî Risâlesi – Abdulkerîm el-Kuşeyrî (Terc1: Ali Arslan, Terc2:Dilaver Selvi)
* Mukâşefetu’l-Kulûb ( Kalplerin Keşfi) İmam Gazzâlî
* Avârifû’l-Maârif (Gerçek Tasavvuf) – Şehâbettîn Ömer Sühreverdî ( Terc: Dilaver Selvi)
* İhyâ-i Ulûmi’d-Dîn – İmam Gazzâlî (Terc1: Ali Arslan, Terc2:Ahmed Serdaroğlu)
* Kimyâ-i Saâdet – İmam Gazzâlî (Terc1: A. Faruk Meyan-Bedir Yayınevi, Terc2:Ali Arslan-Merve Yayınevi, Terc3:Ali Kaya-Semerkand Yayınevi)
* el-Lûmâ (İslam Tasavvufu) Ebû Serrac et-Tûsî (Terc: Hasan Kamil Yılmaz)
* Mektûbât-ı Rabbânî – İmam-ı Rabbânî Ahmed Farûk Serhendî (Terc: Talha Hakan Alp, Ömer Faruk Tokat – Hamdi Kasımoğlu – Orhan Ençakar – Abdulkadir Yılmaz, Yasin Yayınevi 8 cilt, Semerkand 3 cilt)
* Mektûbât-ı Rabbânî – İmam-ı Rabbânî Ahmed Farûk Serhendî (Terc: Ali Kara)
* Mebde ve Meâd (Tasavvufî ve İtikâdî Meseleler) – İmam-ı Rabbânî Ahmed Farûk Serhendî (Terc: Mustafa Özgen, Yasin Yayınevi)
* Kitâbu’z-Zühd – İmam Beyhâkî (Terc: Enbiya Yıldırım, Semerkand)
* Şifâ-i Şerif Şerhi – Kâdı İ’yâz (Terc ve Şerh: M. Yaşar Kandemir)
* Kitâbu’l-Envâr – İsmail Hakkı Bursevî (Terc: Naim Avan, İnsan Yayınları)
* Tenbîhü’l-Muğterrîn (Selef-i Sâlihîn’in Yüce Ahlâkı) İmam Şa’rânî (Terc: Sıtkı Gülle)
* Berîka (Târikât-ı Muhammediyye Şerhi) – Muhammed Hâdimî (Terc: Bedrettin Çetiner)
* Kûtu’l Kulûb (Kalplerin Azığı) Ebû Tâlib el-Mekkî (Terc: Dilaver Selvi)
* Tasavvufun Esasları – Şeyh Ahmed Zerrûk (Terc: Muhammet Uysal)
* Kitâbu’z-Zühd ver Rekâik – Abdullah İbn Mübârek (Terc: Abdullah Samed Afaracı)
* İnsan-ı Kâmil – Abdulkerim el-Cîlî (Terc-1: Abdülaziz Mecdi Tolun, Terc-2:Abdulkadir Akçiçek)
* Müzekkin Nüfûs – Eşrefoğlu Rûmî (Semerkand Yayınevi)
* Fusûsu’l-Hikem Şerhi – Muhyiddîn-i İbn Arâbî (Şerh: Ahmed Avni Konuk Terc: Selçuk Eraydın)
* Fütûhât-ı Mekkîyye – Muhyiddîn-i İbn Arâbî (Terc: Ekrem Demirli)
* el-Hikemü’l Atâiyye ve Şerhi – İbn Atâullah el-İskenderî (Terc: Ömer Faruk Hilmi, Sultan Yayın)
* el-Hikemü’l Atâiyye ve Şerhi – İbn Atâullah el-İskenderî (Terc ve Şerh: Yahya Pakiş, Semerkand)
* Hikemi Atâiyye, Tasavvufî Hikmetler – İbn Atâullah el-İskenderî (Terc: Mustafa Kara)
* Tenbîhu’l-Gâfilîn ve Bostânü’l-Ârifîn – Ebû’l-Leys Semerkandî (Terc: Ali Eren Sağlam Yayınevi, Bedir Yayınevi, Semerkand Yayınevi)
* Maârif – Seyyid Burhâneddin Tirmizî (Terc: Abdulbaki Gölpınarlı)
* Tasavvufî Hayat – Şeyh Necmüddîn-i Kübrâ (Terc: Mustafa Kara)
* Divân-ı Hikmet – Ahmed Yesevî (Terc: Hayati Bice)
* el-Mukaddime fi’t-Tasavvuf (Tasavvufa Giriş) – Abdurrahman es- Sülemî (Terc: Ali Akay, İlkharf)
* el-Kemâlâtu’l-İlâhiyye fî Sıfâti’l-Muhammediyye (Hakîkât-i Muhammediyye) – Abdulkerim el-Cîlî
(Terc: Muhammed Bedirhan)
* Arifler Sultanı Bayezîd-i Bistamî – Semerkand Yayınları
* Dürrü’l-Maârif – Abdullah-ı Dihlevî – Semerkand
* Te’yidü’l-Hakîkati’l-Aliyye ve Teşyîdü’t-Târiki’ş-Şâzeliyye (Şazeliyye Târikatı)– İmam Suyûtî (Terc: Ferzende İdiz, Semerkand Yayıncılık)
* Futûhâtu’l-İlâhiyye – İbn Acibe el-Hasenî (Terc: Dilaver Selvi, Semerkand)
* Kitâbû’z-Zühd – Vekî B. Cerrâh ( Semerkand Yayınevi)
* Câliyetü’l-Ekdâr ve’s-Seyfü’l-Bettâr – Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Terc: Bilal Aksoy, Semerkand)
* El-Munkîzu Mine’d Dalâl – İmam Gazzâlî (Terc: Salih Uçan, Kayıhan Yayınları)
* Tasavvufun Esasları – Şihabüddin Ömer es-Sühreverdi (Terc: Hasan Kamil Yılmaz, Erkam)
* Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin 40 Hadis Şerhi – Hasan Kamil Yılmaz
* Hak Yolunun Esasları – İmam Gazzâlî (Terc: Dilaver Selvi, Semerkand)
* Nefis Kusurları ve Tedavileri – Abdurrahman es- Sülemî (Semerkand)
* Dîvan – Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Terc: Abdülcebbar Kavak, Semerkand)
* Nefâhâtu’n-Üns (Evliyâ Menkıbeleri) – Molla Câmî (Terc: Ahmed Murad)
* Fuyûzâtul Vasıta (Mahmud Efendi Hz.’nin Dilinden Rabıta Tevessül ve Teberrük) – Ahıska Yayınevi
* Birgivî Vasiyetnamesi Kadızâde Şerhi – (Terc: Ahmed Kadızade, Sadeleşt: Ahmet Faruk Meyan)
* Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemî’nin Risâleleri – Süleyman Ateş (Not: Süleyman Ateş’in kitaplarını tavsiye etmiyoruz fakat bu eser önemlidir ve Süleyman Ateş’in sapmadan önce yazdığı bir kitaptır.)
* Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatler – Hasan Kamil Yılmaz
* Tasavvuf Meseleleri – Hasan Kamil Yılmaz
* Mehmet Ildırar – Tüm Kitapları
* Seyda Muhammed Konyevî – Tüm Kitapları
* Ehl-i Tasavvuf – Seyyid Mübârek Erol (Semerkand)
* Sohbetler – Mahmud Ustaosmanoğlu
* Altın Silsile – Hasan Kamil Yılmaz
* 300 Soruda Tasavvufî Hayat – Hasan Kamil Yılmaz
* Mârifetullah – Hasan Kamil Yılmaz
* İlim , Amel , Seyrî Sülûk – Aziz Mahmûd Hüdâyî (Terc: Hasan Kamil Yılmaz)
* Mârifet Yolu – Ahmed er-Rufâî (Terc: Hasan Kamil Yılmaz)
* Tasavvuf ve Tarikatler – Selçuk Eraydın
* Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi – Mustafa Kara
* Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri – Mustafa Kara
* Tekkeler ve Zaviyeler – Mustafa Kara
* Tasavvuf Tarihi Literatürü – Mustafa Aşkar
* Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi – Hasan el-Bennâ
* Tehzibu’l Ahlak – Ahlak Eğitimi – İbn Miskeveyh (Terc: Abdulkadir Şener)
* Münebbihât (Tembihler) – İbn Hâcer el-Askalânî (Terc1: Celal Yıldırım, Terc2: Yılmaz ÖZDEMİR)
* Kenz-i Mahfî – İsmail Hakkı Bursevî (Terc: Abdülkadir Akçiçek)
* Özün Özü – Lübbü’l-Lübb – İsmail Hakkı Bursevî (Terc: Hasan Hacak)
* Rûhü’l-Mesnevî – İsmail Hakkı Bursevî (Terc: İsmail Güleç)
* Esmâü’l Hüsnâ Şerhi – İsmail Hakkı Bursevî (Sufi Kitap Yayınları)
* Kitâbu’l-Furûq (Kelimeler Arasındaki Farklar) – İsmail Hakkı Bursevî (Terc: Ömer Aydın)
* Ferahu’r-Rûh/ Muhammediye Şerhi – İsmail Hakkı Bursevî (Terc: Mustafa Utku)
* el-Ezkâr (Duâlar ve Zikirler) – İmam Nevevî
* el-Uhûdü’l-Kübrâ – İmam Şa’rânî (Terc: Selahaddin Alpay, Bedir Yayınevi)
* Mecmuâtü’l Ahzâb (Büyük Dua Kitabı) – Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî
* Mârifetnâme – Erzurumlu İbrahim Hakkı (Terc: Cafer Durmuş, Erkam)
* Delâilû’l-Hayrât Şerhi – Süleyman Cezûlî (Şerh: Kara Dâvud, Çelik Yayınevi, Huzur Yayınevi)
* Ariflerin Menkıbeleri – Ahmed Eflakî (Terc: Tahsin Yazıcı)
* Kaynaklarıyla Tasavvuf – Dilaver Selvi
* Tasavvufî Meselelere Fıkhî Bakış – Orhan Çeker
* Rıhle Dergisi – Tasavvuf (14. Sayı ve 15. Sayı)
* Hikemiyât – Ebubekir Sifil
* Bidâyetü’l-Hidâye (Müslümanca Bir Hayat) – İmam Gazzâlî (Semerkand)
* Ahlâk ve Arınma – Hâris el-Muhâsibî (Semerkand)
* Tasavvufname – Molla Ahmed İlahi (Terc: Mücahid Kaçar, Ahmet Akdağ)
* Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu – Necip Fazıl Kısakürek
* Tasavvuf Bahçeleri – Necip Fazıl Kısakürek
* Çöle İnen Nûr – Necip Fazıl Kısakürek
* Tasavvuf ve Tevhid’de Parlak İnciler – Üstaz İsmail Çetin
* Kudemâ Meclisi – İhsan Şenocak
* İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nuri Topbaş
* Altın Silsile – Osman Nuri Topbaş
* İhlas ve Takva – Osman Nuri Topbaş
* Istılâhâtu’s-Sûfiyye – Abdurrezzak Kaşânî (Terc ve Şerh: Abdurrezzak Tek)
* 100 Soruda Tasavvuf – Abdülbaki Gölpınarlı
* Tasavvuf Risalesi – Cübbeli Ahmet Hoca
* Fıkh-ı Bâtın – Muhammed Emin Er
* Tasavvufa Giriş – Mahmud Erol Kılıç
* Tasavvuf Düşüncesi – Mahmud Erol Kılıç
* Şeyh-i Ekber İbn Arabi Düşüncesine Giriş – Mahmud Erol Kılıç
* Anadolu’nun Ruhu – Mahmud Erol Kılıç
* Hayatın Satır Araları – Mahmud Erol Kılıç
* İbnü’l Arabi – Mahmud Erol Kılıç
* Evvele Yolculuk – Mahmud Erol Kılıç
* Sohbetler – Ömer Tuğrul İnançer
* Niyazi Mısrî – Mustafa Tatcı
* Su Üstüne Yazı Yazmak – Muhyiddin Şekûr
* Gölgeler Koridoru – Bir Sufinin Günlüğü – Muhyiddin Şekûr
* Ta’rifât (Tasavvuf Istılahları) – Seyyid Şerif Cürcânî (Terc: Abdülaziz Mecdi Tolun)
* Kendilerini İbadete Adayan Sûfi Kadınlar – Abdurrahman es- Sülemî (İlkharf Yayınevi)
* Hakiki Vechesiyle Mevlânâ ve Mesnevî – Tahir Büyükkörükçü
* Ahlak Risalesi – Muhammed Emin Er
* Risâletu’n Fî Vahdet-i Vücûd – İsmail b. Mahmud el-Gelenbevî (Terc: Rifat Okudan)
* Mesnevî Şerhi Tahirû’l-Mevlevî – Tahir Olgun (Şamil Yayınları)
* Mesnevî Şerif Süleyman Mehmed Nahîfî Şerhi (Terc: Âmil Çelebioğlu)
* Mesnevî Tercümesi ve Şerhi – Abdülbaki Gölpınarlı
* Dürri-Meknûn – Ahmed Bican Yazıcıoğlu (Terc: Ahmet Demirtaş)
* Envâru’l Aşıkîn – Ahmed Bican Yazıcıoğlu (Terc: Arslan Tekin, Melek Tekin, Bedir Yayınevi)
* Kitâbu’l Menhiyyât – Hâkim et-Tirmizî (İnsan Yayınları)
* Kulluğun Mertebeleri – Hâkim et-Tirmizî (İlkharf Yayınları)
* Nefs Terbiyesi – Hâkim et-Tirmizî (İlkharf Yayınları)
* İmam Suyûtî ve Tasavvuf – Ferzende İdiz
* Ruh Terbiyemiz – Said Havvâ (Kayıhan Yayınları)
* Tasavvufun Ana Esasları – İzzeddîn Kaşânî (Terc: Hakkı Uygur)
* Tarikatname – Aziz Mahmud Hüdâyî (Terc: Nevzat Özkan)
* İslam Tasavvufu Üzerine – Muhammed Tancî (Terc: Bekir Topaloğlu)
* Ta’arruf (Doğuş Devrinde Tasavvuf) – Muhammed b. İbrâhim Kelâbâzî (Terc: Süleyman Uludağ)
* Mişkâtü’l-Envâr (Nur Metafiziği) – İmam Gazzâlî (Terc: A. Cüneyd Köksal)
* Ma’ârif-i Ledünniyye / İmam-ı Rabbanî (Terc: Necdet Tosun)
* Tezkiretu’l-Evliyâ – Ferîdüddîn Attâr (Terc: Süleyman Uludağ, Erkam Yayınları)
* El-Fethû’r Rabbanî / Alemlerin Anahtarı – Seyyid Abdulkâdir Geylânî (Terc: Osman Güman)
* Tasavvuf ve Tarikat Adabı – Seyyid Abdulkâdir Geylânî (Terc: Osman Güman)
* İlahi Armağan – Seyyid Abdulkâdir Geylânî (Terc: Abdulkadir Akçiçek)
* Ğunyet’üt Tâlibîn – Seyyid Abdulkâdir Geylânî (Terc: Abdulkadir Akçiçek)
* İmam-ı Rabbanî Risaleleri – Necdet Tosun
* İmam-ı Rabbanî (Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri) – Necdet Tosun
* Bahaeddin Nakşîbend (Hayatı, Görüşleri, Tarikatı) – Necdet Tosun
* Zikir ve Tefekkür – Necdet Tosun
* İrfan Bahçesi – Necdet Tosun
* Hadislerle Tasavvuf Kültürü – Mehmet Demirci
* Sûfi İtikâdı – Cağfer Karadaş
* Alimlerin Ahlakı – Ahlâku’l-Ulema – Ebubekir El Acurri (Semerkand)
* Minhâcü’l-Kâsıdîn ve Müfîdu’s-Sâdıkîn (Ahlâkın İncelikleri) – Ebû’l-Ferec İbnû’l Cevzi (Terc: Fatih Mehmet Albayrak)
* Aziz Mahmud Hüdâyî Divânı – Mustafa Tatcı
* Cilâü’l-Kulûb Zikrullah – İsmail Hakkı Erzurûmî (Terc: Ferzende İdiz)
* Mir’âtü’l-Ahlâk – Şemseddîn Sivasî (Terc: Birgül Toker)
* Niyazi-i Mısrî – Mustafa Aşkar
* İzdivaç ve Mahremiyetleri – Ali Eren
* Zikir – Vahit Göktaş, Erkam
* Medâricu’s Sâlikîn (Kur’ânî Tasavvufun Esasları) – İbn Kayyım el-Cevziyye (Terc: Adil Bebek, Muharrem Tan, Ali Durusoy, Ali Ataç, Muhammed Deniz, Mehmet Özşenel)
* Tasavvuf Akademisyenleri İle Konuşmalar 1 – İSTAM (İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi)
DİKKAT: TASAVVUF & AHLÂK KİTAPLARI ARASINDA Ahmet Hulusi, Cemalnur Salgut, Uğur Koşar, Abdülaziz Bayındır, Yaşar Nuri Öztürk, İbrahim Sarmış v.b. şahısların kitaplarını tavsiye etmiyoruz.
****************************************
# MUHTELİF #
* Mukaddime – İbn Haldûn (Terc: Aslan Tekin/İlgi Yayınları, Süleyman Uludağ/Dergah Yayınları)
* Din Tahripçileri – Ahmed Davudoğlu
* Ehli Sünneti Müdafaa ve Bidatleri Tenkid – Komisyon/Bedir Yayınevi
* Teori ve Pratikte İslam – Fethi Yeken (Terc: İsmail Hakkı Işık)
* Oryantalistler Ve İslam – Muhammed Kutub (Terc: Beşir Eryarsoy)
* Allah Katında Din – Muhammed Emin Er
* Ehli Sünneti Savunuyorum – Mehmet Şevket Eygi
* Çareler Çözümler Teklifler Tenkitler – Mehmet Şevket Eygi
* Dinde Reformistler – Ali Eren
* Hakk Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar – Ömer Faruk Mesci
* Cemaleddin Efganî’nin Gerçek Yüzü – Ali Nar
* Hanımefendi Tesettür Ederim – Burak Kızıldaş
* Selef Müdâfaası – Ekrem Doğanay
* Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle – Ahmet Şimşirgil, Ekrem Buğra Ekinci
* Dini Mihraptan Yıkanlar – Harun Çetin
* Muhammed Esad Erbilî – Harun Çetin
* Eş-Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye – Muhyiddîn-i İbn Arâbî (Terc: Harun Çetin)
* İttihattan İhtilafa – Harun Çetin
 

duadostu

duadostu

Üye
Üye
Teşekkürler paylaşım için. Bana kalırsa kişi doğruyu yanlışı ayırt edebilecek bir okur ise. Yanlış bilgi veren kitaptan etkilenmez yani.
 

Üst