Halimi Selim Kimdir

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
1208/1793-94 yılında doğdu. Asıl ismi Şeyh Selîm'dir. Halîmî mahlasını kullandı. İşkodra vilayetinde Draç sancağının Tiran kazasındandır. Babasının ismi Şeyh Yûnus Efendi, onun pederinin ismi Receb Efendi'dir. Receb Efendi'nin babasının ismi Derviş Efendi'dir. Şöhretleri Kubatzâde'dir. Ecdadı kadiriyye ekolüne bağlıdır. Halîmî 13 Receb 1270/11 Nisan 1854 senesinde vefat etti. Zaviyesinde bulunan türbeye defnedildi. Vefatına Ömer Sûzî Efendi'nin oğlu Tiranlı Sa'îd Efendi 13 beyitlik tarih manzumesi kaleme aldı. En son tarih beyti şöyledir: "Şeyhinin didi Saîdî cevher-i târîhini/Şeyh Selîm Efendi kasr-ı Adn'e geldi kâm-rân" 1270/1853-54.

Arapça, fıkıh, cifr, remel, vefk ve hat konularında usta idi. Ali Emîrî, Selîm Halîmî'nin Abdülkâdir Geylanî'nin Fütûhu'l-Gayb kitabını 1242/1826-7 yılında istinsah ettiğini ve yazdığı bazı Arapça kitapları da gördüğünü söyler. Kendisi üç dilde şiir söylemeye kadir bir şair imiş. Nitekim İşkodra Şairleri'nde Arapça bir gazeline de yer verilir.

Kaynakça

Karateke, Hakan T. (hzl.) (1995).Ali Emîrî, İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. İstanbul: Enderun Kitapevi.

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Madde Yazım Tarihi: 30.01.2015
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ziyâde cezbe olur dilber-i hat-âverde
Yazıldı vefk-i sad-ender-sad ol ruh-ı terde

Rümûz-ı vefk müsennâdır ol iki ebrû
Yazıldı hâme-i kudretle levh-i dilberde

Misâl-i vefk-i müselles olur serîü'l-eser
Dü lebleriyle dili nutk edince her yerde

Değil mi vefk-i müretteb o çâr sâf müjgân
Ne pâk yerde ayândır o çeşm-i enverde

Halîmî mahlası vefk-i murabba'a benzer
Aceb mi şi'ri mü'essir olursa dilberde

Karateke, Hakan T. (hzl.) (1995).Ali Emîrî, İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. İstanbul: Enderun Kitapevi. 138.
 
Üst