gıybet ve kardeşlikle ilgili hadisler

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
GIYBET VE KARDEŞLİKLE ALAKALI HADİSLER

1- Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” “ Allah ve Resulü daha iyi bilirler” dediler Buyurdular ki: Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” Bir adam dedi ki, “Ya benim söylediğim onda varsa, bu da mı gıybettir?” “Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir”

2- HzAişe Validemiz anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü, sana Safiyye’deki şu hal yeter” demiştim Bundan memnun kalmadı ve şöyle dedi: “Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı, onu ifsad eder, bozardı” Yine Hz Aişe Validemiz der ki: “Ben tahkir(küçük görme) maksadıyla bir insanın taklidini yapmıştım Bana hemen şunu söyledi: “Ben bir başkasını, kusuru sebebiyle, hatta bana karşılık olarak şu kadar dünyalık verilse bile söz ve fiille taklid etmem” (Ebû Davud, Edeb 40)

3- Yine Hz Aişe Validemizin anlattığına göre; bir defasında kendisi biri hakkında söz söyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O’na “tükür” der Tükürünce ağzından bir et parçası çıkar

4- “Ribanın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir (gıybetini yapmaktır)” (Ebû Davud, Edeb 40)

5- “Gıybet zinadan daha kötüdür” Nasıl olur Yâ Resulallah? “Adam zina eder, sonra tevbe eder, Allah mağfiret buyurur Gıybet eden ise gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz” (Beyhaki, Şuabu-l İman, 6740-41-42)

6- Bir Hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Allah, bir müslümana, bir müslümanın kanını, ırzını ve ona su-i zanda bulunmasını haram kılmıştır” (Müslim, birr 32) Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, “Hüsn-ü zan imandandır” buyurur

7- Bir Hadis’te şöyle buyurulur: “Müslümanların ayıbını araştırmayın Zira, her kim müslümanların ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını takib eder, nihayet onu evinin içinde de olsa, rezil rüsvay eder”

8- Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı “Ey Cebrail, bunlar da kim?” diye sordum “Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenler, ayaklar altına alanlardır” (Ebû Davud,Edeb 40)

9- “Kim bir müslümandan, gıybet ve şerefini payimal etmek suretiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun aynısını cehennemden tattıracaktır…” (Ebû Davud, Edeb 40)

10- “Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybetciye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir Kim de, bir müslümana, kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin günahından paklanıp çıkıncaya kadar hapseder” (Ebu Davud, Edeb 41)

11- “Kattât (söz taşıyan) (veya aynı manaya gelen nemmâm) cennete giremeyecektir” (Buhari, Edeb 50 - Müslim, İman 169 - Ebu Davud, Edeb 38)

12- “Ne fasık, ne de mücahir (günahını açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz Mücahir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur” ( Buhari, Edeb 60)

13- “Her kim haya perdesini atarsa, artık onun gıybeti yoktur” (gıybeti caizdir) (Beyhaki, Sünen, x, 210)

14- Ashâb'ım! Biribirinize düş‏manlık etmeyiniz, biribirinize hased etmeyiniz, biribirinizden yüz çevirip ayrılmayınız Ey Allah'ın kulları! Biribirinizle kardeş‏ olunuz (Kardeş‏ sevgisi gösteriniz) Bir müslümanın din kardeş‏iyle üç günden fazla küs durması helâl değildir

15- Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem ş‏öyle buyurmu‏tur: Ashabım, zandan (sebepsiz ithamdan) çekininiz! Çünkü sebepsiz ithâmın içinde yalan çoktur Biribirinizin eksikliğini görmeye ve iş‏itmeye çalışmayınız, husûsî ve mahrem hayâtınızı da araş‏tırmayınız!

16- Berâ' (İbn-i Âzib) radiya'llâhu anh'den şöyle rivâyet edilmiş‏tir: Berâ' demiş‏tir ki:
Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem bize yedi ş‏ey'i iş‏lememizi emretti Yedi ş‏eyden de bizi nehyeyledi Resûl-i Ekrem bize, cenâze arkasında gitmeyi, hastayı ziyâret etmeyi, dâvete icâbet eylemeyi, mazlûma yardımı, yemîni kabûl etmeyi, selâmı karşılamayı başkasına duâ etmeyi emreyledi

17- Aiş‏e radiya'llâhu anhâ'dan Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Allah katında insanlardan en nefret edileni davalaştığı zaman çok gaddar davranandır buyurulduğu rivâyet edilmiş‏tir

18- Yine İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan rivâyet olunduğuna göre:
Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: “Müslaman müslümanın din kardeşidir Müslüman müslümana zulüm etmez; müslüman müslümanı (başına gelen musîbette) terk etmez; bir müslüman, kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını karşılar; bir müslüman bir müslümanın dünyâ darlığını giderip ş‏âd ederse, Allah da kıyamet gününde onun darlığını giderip mutlu kılar Kim ki müslüman kardeş‏inin dünyâda ayıbını örterse, Allah da kıyâmet gününde onun ayıbını örter” buyurmuş‏tur


20- “Allahtan üç şey istedim, ikisini kabul etti, birini kabul etmedi Ümmetimin ittifakını istedim kabul etmedi”

21- “Allah için seviniz, Allah için düşmanlık ediniz, Allah için karar veriniz”

22- “Müslümanlar birbirlerine kenetlenmiş bina gibidirler Birbirlerine sımsıkı tutunurlar”
 

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
Câbir ve Ebû Said radıyallahu anh naklediyor
«Rasûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Gıybetten sakınınız! Zirâ gıybet zinâdan daha şiddetlidir! Çünki zinâ eden kimse tevbe eder, Allâh da afveder Fakat gıybet eden, gıybeti yapılan afvedinceye kadar, afvedilmez! (Gazalî-İhya)

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor:«Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e:-Safiyye'nin şu kusurları, boyunun kısa olması sana yeter!dedim Rasûlü Ekrem:-Öyle bir söz konuştun ki, denize atılsa, denizi bulandırır ve kokuturdu! buyurdu Resûlü Ekrem'e gene bir insandan bahsetmiştim Bana şöyle dedi:-Bana dünyalıktan bir çok şey verilse de, kimseyi kötülükle anmayı sevmem! (Ebû Davud, Tırmızî)

Ebû Hureyre radıyallahu anh naklediyor:Peygamber salla'llâhu aleyhi ve sellem'e sordular:-Gıybet nedir biliyor musunuz?Ashab cevabladı:-Kardeşini hoşuna gitmeyen şeyle anmandır!Birisi sordu:-Dediğim şeyler kardeşimde varsa, ne buyurursun?Resûlullâh:-Söylediğin şayet onda varsa, onu gıybet etmiş bulunursun! Ve eğer onda yoksa ona iftira etmiş olursun! (Müslim)

Amribn-ül As radıyallahu anh'dan nakledilmiştir:Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ölü bir katırın yanından geçerken ashabından bazılarına şöyle buyurmuştur:
-Kişinin karnını doyuruncaya kadar şu (leşden) yemesi, elbette müslüman bir kişinin etini yemesinden (dedikodusunuyapmasından) daha hayırlıdır» (ibni Hibbân)
 
Üst