Farukiyye yolu ve anlayışları

gezgin

Yeni Üye
Üye
ÜSTAD'IMIZIN DİLİNDEN
FARUKİYYE YOLU VE ANLAYIŞLARI
- Konya Tv Röportajı 1995 -

"'Bizim yolumuz Kur’an ve Sünnet yoludur"
- Hoş geldiniz Efendim.
- Hoş bulduk, Allah razı olsun.
- Konya'mıza şeref verdiniz.

- Konya TV ailesine, cemaatine, mensuplarına
- teşekkür ediyorum, bu programı düzenlediğiniz için
- Allah sizlerden ve izleyicilerden razı olsun inşallah.
- Efendim, bize kendinizi tanıtır mısınız? Abdullah
- Çetin Farukî Hazretleri kimdir?
- Ben aslen Bitlisliyim. Hz. Ömer'in soyundanım. Baba tarafım Hz. Ömer'e, anne tarafım Hz. Ali'ye dayan¬maktadır... Baba tarafından Ömerî, anne tarafından da seyyidiz. Tahsillerimi Bitlis'te yaptıktan sonra Malatya'ya göç ettik. Manevî bir işaretle Şeyh Alâeddin Fersafî Hz.lerine intisap ettikten tahminen bir yıl kadar sonra beni veysiliğe1 aldılar, orada terbiye ettiler.
Sene 1982'de Ankara'ya Zülfadıla yani Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinin bulunduğu, doğduğu yere yerleştim. Buraya şimdi Solfasol da diyorlar. Halen orada otur¬maktayız ve Allah'ın izniyle irşada devam ediyoruz. Şimdi de Konya'ya misafirliğe geldik.
- Tarikat nedir, şeriat nedir, açıklar mısınız Efendim?
- Tabii, hay hay. Tarikat; Arapça yol manasına gelen bir kelimedir. Istılahı manası ise Allah'ın (emrettiği) ve Rasûlullah'ın gittiği bir yoldur. Şeriat da Cenâb-ı Hakk'ın emirleridir...
- Tarikatsız şeriat, şeriatsız tarikat düşünülebilir mi?
- Mümkün değil. Nasıl ki bir yol olmadan arabanın dosdoğru gitmediği gibi, bir ray olmadan şimendiferin vagonların oradan gitmediği gibi şeriat olmayan yerde de tarikat olmaz.
- Farukiye kolunu, daha doğrusu tarikatınızı, yolunuzu tanıtır mısınız?
- Tabi. Bizim yolumuz cehrî ve hafîyi ihtiva eder. Yani Kâdirî ve Nakşî kollarına bağlı, "veysî" olarak, Ömerî-Müceddidiyye yollarını kapsar. Çünkü bize gelen silsile, İmam-ı Rabbanî Hazretlerinden gelir. Yani İmam-ı Rabbanî'den bize kadar gelen saadatlarm hepsi Ömerîdir. Hepsi Müceddidîdir. Onun için bu yolun adı "Müceddidî" tarikatıdır. Türkiye'de Müceddidî olarak yal-

7.jpgrosess.gif


nız biz varız. İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin Müceddidî tarikatının böyle icazetli şeyhi yalnızca biz varız. Başka kimse yoktur...
- Efendim, sizin gayeniz nedir? Görüyorum ki birçok kardeşlerimiz, ihvan kardeşlerimiz sizd fade için ders halkalarınızı dolduruyorlar.
- Peygamber Efendimiz (a.s.) bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki: "Cenâb-ı Hakk'ın insanlar arasında en çok sevdiği insan, O'nun kullarına hizmet eden, yardım eden insanlardır." Bu gaye ile biz insanların ahlâklarını tekâmül ettirme, onlan topluma kazandırma, cemaate katma ve insanlara hizmet için onları eğitim sisteminden geçiriyoruz. Dolayısıyla Allah ve Rasûlullah'ı biliyorlar, Allah'a itaat ediyorlar. İnsanlara nasıl hizmet yapılır. Nasıl insanlara şefkatle yaklaşılır. Bu ilimleri alışıyorlar. Dolayısıyla gayemiz, bütün insanlara hizmet etme gaye¬sidir ki bu da Allah rızası içindir. Başka da bir gayemiz yoktur.
- Efendim, her Müslüman'ın mutlaka bir mürşid-i kâmile bağlanması gerekir mi? Bir tarikata girmesi gerekir mi?
- Tarikat Peygamber Efendimiz'in yaşadığı bir yoldur. Bu yol birinci ve üçüncü asra kadar geldi. Ondan sonra bozulmaya başladı. Bozulmaya başlayınca fıkhî yoldan mezhep imamlarımız ortaya çıktılar ve fıkıh dalında Efendimiz'in emirlerini, görüşlerini Kufan ve sünnete uygun olarak topladılar... Belki yetmiş seksen tane belki daha fazla mezhep oluştu, ulema bunları eledi. Dört tanesi Peygamber Efendimize, hadislerine, sünnetlerine

ve Kur'ân-ı Kerime uygun olarak görüldü ve yayıldı... Bu fıkıh dalının uzantısına mezhepler denildi. Tasavvuf yol¬unda da insanları tekâmül ettirmek için büyüklerimiz gerek cehrî olarak gerekse de hafî olarak insanların nefislerini tezkiye ettirdiler, onlara Peygamberimizin güzel ahlâklarını aşıladılar. Onların uzantısına da tasavvuf, tarikat diyoruz. Peygamberimizin manevî ve ahlâkî güzelliklerinin uzantılarına tasavvuf ve tarikatlar denildi...
Müslüman her kişinin tarikata girmesi gerekir. Herkesin nefsini tezkiye etmesi kendisine elbette lazımdır. İnsanda kin var, kibir var, haset var, cimrilik var, kendisini üstün görme var. Şimdi bir Müslüman'ın ken¬dini böyle görmesi tabi ki uygun değildir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuş ki: "Kimde kin varsa, onda din yoktur. Kimde zerre kadar kibir varsa, o mutla-ka cehenneme gidecektir." İşte büyüklerimiz buradaki bu kötü ahlâkları, suî ahlâkları terbiye edip onlann yerine Peygamber Efendimizin güzel ahlâklarına sevk ederler ve dolayısıyla bunların da bütün insanlığa faydası dokunur. Kur'ân-ı Kerim'de Cenâb-ı Hak Şems Sûresinde 8 ve 9. âyette "Herkese iyilik ve kötülüğü bildirdiğini ve (insan şayet) nefsini tezkiye ederse kurtu¬luşa erdi." diyor. Bu âyet-i kerime (ışığında) her insanın nefsini tezkiye etmesi, kötülüklerini atması, Peygamber Efendimizin güzel ahlâkları ile ahlâklanması bir nevî ken¬disine vacip oluyor.
- Mürşidi kâmilde bulunması gereken vasıflar nelerdir?
- 'Mürşid-i kâmil' demek, 'Peygamber Efendimizin vekili1 demektir. 'Halîfetullah' demektir. Yani hem Allah'ın halîfesi, hem de Rasûlullah'ın halîfesidir... Bu mertebeye ulaşan bir insanın mutlaka fena ve beka sırlarına aşına olması gerekir. Sadece 'fena ftş-şeyh' de olmaz, 'fena fit-Rasûf de olmaz. En azından 'fena ffllâh' ve 'bekâbh-lah' olması lazımdır. Daha doğrusu, 'bekâbPIlah' olması lazımdır ki mürşid-i kâmil olabilsin.
Yani bu kişinin doğrudan doğruya Allah'tan ve Rasûlullah'tan emirleri (ilhamla) alabilecek kuvvete gelmesi şarttır. Ondan sonra bu (insan-ı kâmil) Peygamber vekilidir. Allah'ın halifesidir. Bunun hâli Kur'an ve sünnettir. Hangi hareketine baksan, Peygamber Efendimizin sünnetini görürsün. Onda şeri-ata aykırı tek kelime, zerre kadar bir şey göremezsin. Hep sünnet görürsün. Bütün hareketleri sünnettir. İşte bu hâli yaşayan insanlar, bu dereceye ulaşanlar, 'Mürşid-i Kâmil'dir ve bunlar Peygamberin varisleridirler.
- Peki, Efendim sizin soy isminize 'el-Müceddidî' deniliyor. Müceddidîlik ne demektir?
- Müceddid'in kelime manası 'yenileme' demektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bizim hem büyüğümüz,
hem pîrimiz, hem de ceddimizdir. İkinci bin yılın yeni-leyicisidir. Onun zamanında bidatler, haramlar, hurafeler

nız biz varız. İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin Müceddidî tarikatının böyle icazetli şeyhi yalnızca biz varız. Başka kimse yoktur...
- Efendim, sizin gayeniz nedir? Görüyorum ki birçok kardeşlerimiz, ihvan kardeşlerimiz sizd fade için ders halkalarınızı dolduruyorlar.
- Peygamber Efendimiz (a.s.) bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki: "Cenâb-ı Hakk'ın insanlar arasında en çok sevdiği insan, O'nun kullarına hizmet eden, yardım eden insanlardır." Bu gaye ile biz insanların ahlâklarını tekâmül ettirme, onlan topluma kazandırma, cemaate katma ve insanlara hizmet için onları eğitim sisteminden geçiriyoruz. Dolayısıyla Allah ve Rasûlullah'ı biliyorlar, Allah'a itaat ediyorlar. İnsanlara nasıl hizmet yapılır. Nasıl insanlara şefkatle yaklaşılır. Bu ilimleri alışıyorlar. Dolayısıyla gayemiz, bütün insanlara hizmet etme gaye¬sidir ki bu da Allah rızası içindir. Başka da bir gayemiz yoktur.
- Efendim, her Müslüman'ın mutlaka bir mürşid-i kâmile bağlanması gerekir mi? Bir tarikata girmesi gerekir mi?
- Tarikat Peygamber Efendimiz'in yaşadığı bir yoldur. Bu yol birinci ve üçüncü asra kadar geldi. Ondan sonra bozulmaya başladı. Bozulmaya başlayınca fıkhî yoldan mezhep imamlarımız ortaya çıktılar ve fıkıh dalında Efendimiz'in emirlerini, görüşlerini Kufan ve sünnete uygun olarak topladılar... Belki yetmiş seksen tane belki daha fazla mezhep oluştu, ulema bunları eledi. Dört tanesi Peygamber Efendimize, hadislerine, sünnetlerine

leri getirtiyorlar. Artık çareleri bitiyor. Ya doktorlar kendi¬leri getiriyor ya da tavsiye ediyorlar, hastalar geliyorlar. Para da almıyoruz tabi. Çok muazzam bir şey. Birçok kişi para almak için, dünya kadar yalan şeyler uyduru¬yorlar, kâğıtlar yazıyorlar çiziyorlar bilmem neler yapı¬yorlar, dünyanın parasını alıyorlar. Biz de öyle bir şey yoktur. Karşılıksız okuyoruz elhamdülillah.
- Zaman zaman, tarikat adı altında bazı yerlerde, kadınlarla erkeklerin aynı yerde zikir etmeleri, şeyh¬lerin kadınlara ellerini öptürmeleri vb. şeyler duyuy¬oruz. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
- Kadınlarla erkeklerin beraberce ibadet edebilecek¬leri tek yer yalnız Mekke'de Kabe'nin etrafında tavaf ederkendir. Yalnız oraya ruhsat vardır. Bunun haricinde hiçbir yerde kadınlı erkekli yan yana, iç içe ibadet ede¬mezler, etmeleri haramdır. Namaz kıldığı zaman erkekler önde olurlar, kadınlar arkada. Büyük boşluk bıraktıktan sonra arkada kapalı şekilde kılabilirler; fakat oturup da kadın erkek karışık şekilde zikir yapmak, coşmak haramdır.
Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de helâli haramı birbirine karıştırmayın 3 buyuruyor. Allah korusun. Onun için bu haramdır, haramdır, haramdır. Bir ikincisi Peygamber Efendimiz biat zamanı dâhil hiçbir kadına elini öptürmemiştir. Biat ettikleri zaman da kadınlar gelmişler, bir bakraç su getirmişler, ellerini ona sokmuşlar, perde arkasından biat etmişlerdir. Yani hiçbir zaman hür kadın¬lar Peygamber Efendimizin elini vermemiştir... Kim kime helâldir, kim kime haramdır, zaten Kuran bunları açık açık söylüyor. Bizim de yolumuz Kuı"an sünnet yolu olduğuna göre, kadının bir şeyhin, bir erkeğin elini öpmesi haramdır...
Efendim, günümüzde yine duyuyoruz. Kadınlardan evliya olması, bilakis şeyh olması nedir? Dinimizde var mıdır?
- Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif buyur-muşlardır. "Benden sonra iki tanesi de kadın olmak üzere 30 tane yalancı peygamber çıkmadıkça kıyamet kopmaz." Peygamber Efendimiz zamanında iki tanesi çıkmıştır.
Kadınlara gelince, mürşit ve şeyh olabilirler mi?
Olamazlar. Çünkü mürşit, Allah'ın vekili (halifetullah), Peygamberin de vekilidir. Vekil asıl gibidir, aslın görev-lerini yerine getirir. Kadın mürşit ve şeyh olamaz ama) saliha bir kadın olabilir, evliya bir kadın da olabilir. Dinimizde hanım sahabeler vardır. Onlar evliyanın en büyükleridir. Hz. Hatice annemiz, Hz. Fâtıma annemiz, Hz. Âişe annemiz... Kur'ân-ı Kerim'de hakkında birinci derecede âyet-i kerime var. Meryem annemiz de birinci derecede cennete girecek hanım evliyalar içerisindedir... Bu annelerimizin büyüklükleri hadis-i şerifte bildiriliyor, müjdeleniyor. (Kadından velî olur ama mürşit ve şeyh

olmaz) Onun için kendisini böyle şeyh mürşit ilan eden-lerin işleri tuzaktır. Bunların şerlerinden Allah'a sığınırız.
- Peki, bu tür kadınlar bazı haberler veriyorlar, doğru mudur?
- Bazı süfli cinlerin vasıtasıyla, olan şeyleri haber veriyorlar. Yoksa cinler aslında gaybı da bilmezler. Yalnız olan hadiseleri haber verebilir. Mesela bu gün İstanbul'¬da olan bir hadiseyi ruh kuvveti olduğu için sen daha işitmeden, onlar gidip oradan o andaki haberi bir anda getirip verebilirler.
Hz. Süleyman (a.s.) Mescid-i Aksâ'yı cinlere yaptır-mıştır. Hz. Süleyman'ın (a.s.) canını Cenâb-ı Allah alın-ca, ölü bir vaziyette bir sene asasına dayandı kaldı. İnşaat bitmediği için Hz. Süleyman'ın emrindeki cinler o binanın yapımında bir sene daha çalıştılar ve bitirdikten sonra, Allah bir kurt gönderdi, Süleyman (a.s.)'ın bas¬tonu yedi. Baston kırıldı. Süleyman (a.s.) yere düşünce baktılar ki Süleyman (a.s.) ölmüş. Hepsi birden kaçtılar. İşte Kur'ân-ı Kerim'de anlatılan bu olay cinlerin gaybı bilmediklerinin delilidir.
Ama bazı süfli cinler vardır. Bunlar bu dini bozmak için kötü insanlara alet olurlar. Söyledikleri şeyler, gayb değil, olan şeyleridir. Biz onları görmüyoruz ama ahirette de onlar bizi görmeyecekler. Bunu Peygam-berimiz (s.a.v.) bildiriyor...
- Efendim bizleri kırmadınız, Allah razı olsun. Son olarak sevgili seyircilerimize neler söylemek istersiniz?
- Allah sizden de razı olsun, bu hayırlı hizmeti yap-tınız ve dinleyenlerden de razı olsun...
Cenâb-ı Fahr-i Âlem (s.a.v.) buyurmuş ki: "Ahir zamanda, fitnelerin zuhur edeceği zamanda, kim unutulan sünnetlerimden bir tanesini ihya ederse, yaşar ve yayarsa Allah onun için yüz şehit sevabı verir." Bütün din kardeşlerime tavsiyem: Allah'ın emir¬lerine sımsıkı sarılmaları; hurafelerden, bidatlerden arı¬narak Rasûlullah Efendimizin sünnetlerine yönelmeleri; hadislerini okuma, hadislerini ezberleme, hadisleriyle amel etmeleri ve Rasûlullah Efendimizin ve sahabelerin hayatını okumaları ve onlara göre amel etme, yeniden Rasûlullah Efendimizin hayatını canlandırmalarıdır... İşte insanlık için kurtuluş ancak böyle olur. Başka türlü olması mümkün değildir.

Bütün kardeşlerime selâm ediyorum. Allah'ın rahmeti bereketi size ve bizi dinleyenlerin üzerine olsun Amin.
1. Veysîlik: Tasavvufta ender kişilere nasip olan özel manevî bir terbiye usûlüdür ki, müridin zahirdeki mürşidinden istifadesi yanında silsiledeki zevat-ı kiramın ruhaniyet-lerinde ve nezaretinde manen ruh eğitimi alma, terbiye görme, ilâhî aşk ile hemdem olma ve tasavvufun sırianna aşinalık kazanma bahtiyarlığıdır.
2. el-Maide, 5/35.
3. bkz. en-Nahl, 16/116.

 
Üst