el-Vâhid

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
el-Vâhidel-Vâhid, tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla şeriki, ortağı, benzeri, dengi olmayan;
el-Ehad, bir olan, bir tek olan; şebîhi/benzeri ve nazîri/dengi olmayan, iki olma ihtimali bulunmayan;
es-Samed her şeyin kendisine muhtaç olduğu, Kendisinin hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığı, hâcetlerin, ıstırapların giderilmesi için başvurulacak
yegâne merci, arzu ve ihtiyaçları sebebiyle her varlığın Kendisine yöneldiği tek varlık demektir.
Vâhid, sıfatlarında tekliği ifade eder, Ehad, zâtında tekliği ifade eder. Allah Teâlâ’nın sıfatlarında, yaratıklarına mecâzen benzeme vardır, fakat hakîkaten

benzeme yoktur. Zâtında ise yaratıklara ne mecâzen ne de hakîkaten benzeme yoktur. İşte bundan dolayı ‘O, sıfatlarıyla Vâhid’dir, zâtıyla Ehad’dir’, denilir.
Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber’e (sav) gelip, “Bizi kendisine kulluk yapmaya çağırdığın Rabbini, bize tanıt” dediklerinde İhlâs sûresi nazil oldu:
“De ki; O, Allah’dır, bir tektir. Allah Samed’dir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğurulmadı. Kimse de

O’nun dengi değildir.”
el-Vâhid, öyle bir mühürdür ki dostlar, kâinata işlenmiştir! Yaratılmış her şey, tek bir ağızdan O’nun birliğine şahadet ediyor. Göklerin ve yerin

hazineleri, O Vâhid olan Yaratıcının yanındadır.
Bakara sûresi (2), 163: “Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir.”
Enbiyâ sûresi (21), 108: De ki: "Doğrusu ilahınızın tek bir ilâh olduğu bana şüphesiz vahyolundu. Artık müslüman olacak mısınız?"
Hacc sûresi (22), 34-35: “Sizin ilahınız tek bir ilâhdır, O'na teslim olun. Allah anıldığı zaman kalbleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan,

kendilerine verdiğimiz rızıktan sarfeden ve Allah'a gönül vermiş olan kimselere müjde et.”
Ankebût sûresi (29), 46: “…Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir, biz O'na teslim olmuşuzdur."