el-Kaviyy

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
imaj%20(54).jpg


el-Kaviyy, pek güçlü, pek kuvvetli, tam bir kudret sahibi, hiçbir zaman aczin yol bulamadığı mutlak gâlip, her şeye gücü yeten

demektir.
Zâriyât sûresi (51), 58: “Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir, sağlam olan, kuvvet sahibi olandır.”
el-Kaviyy ismi, Kur’ân-ı Kerîm’deki istimâliyle, fizîkî ve manevî kuvveti, haricî desteği ve ilâhî kudreti içine alan geniş bir anlam zenginliği ile

Allah’ın, kendisi için hiçbir acziyetin söz konusu olmadığı, tam ve mükemmel bir kudretin sahibi olduğunu anlatır, dostlar.
Hz. Âdem’den bu yana, Allah, kullarına peygamberler göndermiş, doğru yolu göstermiş, yalnız kendisine kulluk edilmesini istemiştir. Hz. Allah, zaman içinde,

yeryüzünde iktidar, güç ve servet sahibi olduklarını görerek büyüklenen ve yoldan çıkan kavimleri de, o “üstün gücü” ile yakalayarak, cezalandırmıştır.
Hz. Allah, dilerse bir fırtına ile tüm varlıklarını yerle bir edeceğini; dilerse sellerle ekinlerini helâk edebileceğini, minicik bir mikropla pek çok sayıda

insanın yok olabileceğini göstermiştir dostlar.
Enfâl sûresi (8), 52: “Tıpkı Firavun’un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişâtı gibi onlar da Allah’ın âyetlerini tanımadılar, Allah da kendilerini

günahları yüzünden yakalamıştı. Çünkü Allah Kaviyy (çok kuvvetli) ve azabı çok çetin olandır.”
Hûd sûresi (11), 66: “Ne zaman ki, azap emrimiz geldi, Salih’i ve beraberindeki iman edenleri, tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık, üstelik o günün

perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin Kaviyy (çok kuvvetli), mutlak üstündür.”
Mü’min sûresi (40), 22: “Bunun sebebi şuydu: Onlara peygamberleri apaçık delillerle gelmişlerdi. Ama onlar inkâr ettiler. Allah da bu yüzden kendilerini

yakalayıverdi. Çünkü O, Kaviyy (çok kuvvetli)’dir, azabı şiddetlidir.”
el-Kaviyy isminin, inkâr edenlere bakan yüzü bu, dostlar.
Yüce Yaradan, sonsuz bir gücün sahibidir. İnkâr edenleri o güçle yakalar ve cezalandırır.
Bu ismin, mü’minlere bakan yüzünde ise, ışıl ışıl bir sevgi; dağlar gibi bir destek, muhteşem bir güç ve kuvvetin, mü’min kulun yüreğine yansıttığı güven

duygusu vardır dostlarım. Mü’min kul her zaman Hz. Allah’a (cc) güvenerek, “Benim Rabbim güçlüdür. Beni kimsenin eline bırakmaz. O, benim tek desteğim” der.
Ahzâb sûresi (33), 25: “Hem Allah, kâfirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla defetti. Bu şekilde Allah, mü’minlere savaşta kâfi geldi. Allah Kaviyy

(çok güçlüdür), çok üstündür.”
el-Kaviyy’dir O, dostlar!
Hz. Allah, savaş meydanlarında olduğu gibi, mü’min kulunun “hayat savaşında” da, nefsiyle tutuştuğu iç savaşında da kulunun yanında ve yardımında olandır.
O, muhteşem kelâmında, “Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz.” (Âl-i İmrân sûresi (3), 139) buyurarak, kuluna

inancın gücünü öğretir.
Bakara sûresi (2), 165: “İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onları, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah

sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu

keşke anlasalardı.”
Ey güçlü olan Allah’ım!
Bizleri, el-Kaviyy isminin tecellisiyle, bu dünyada düşmanlarımıza karşı güçlü kıl; imanımızın gücüyle, iman neşesiyle yaşamayı nasip ve müyesser eyle.

Âmîn.
 
Üst