Ehl-i Sünnet Vel-Cemâ'at

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
CEHENNEMDEN KURTULAN FIRKA: EHL-İ SÜNNET VEL-CEMÂ'AT
"Ümmetim dalâlet üzerine toplanmaz. İslam cemaati Allâhü Teâlâ'nın muhafazasındadır. Kim İslam cemaatinden ayrılırsa cehenneme ayrılmış olur."
(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)


Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselam yirmi üç sene İslam dinini tebliğ edip yaydılar. Hicretin on birinci senesinde, âhireti teşrif buyurdular. Sonra, Ebû Bekr-i Sıddîk radıyallahü anh halîfe oldu ve Hulefâ-i Râşidîn devri başladı.

Hulefâ-i Râşidîn devri, otuz senedir. Bu otuz sene Peygamberimiz aleyhisselâm zamanı gibi güzel geçti. Bu dört halifeden sonra, Müslümanlar arasında, bid'atler ve yanlış yollar meydana çıkarak, nice kimseler doğru yoldan ayrıldı. Yalnız, Ashâb-ı Kirâmın izinde gidenler kurtuldu ki, bunlara "Ehl-i sünnet vel-cemâ'at" denir. Doğru yol, yalnız budur. Ehl-i sünnet âlimlerinin gösterdiği yol Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve Ashâb-ı Kiram'ın gittiği doğru yoldur. Ehl-i sünnetin amelde dört mezhebi vardır:

Birincisi, Hanefi mezhebi olup, İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe rahmetullahi aleyh mezhebidir.

İkincisi, Mâliki mezhebi olup, İmâm Mâlik bin Enes rahmetullahi aleyh mezhebidir.

Üçüncüsü, Şâfi'î mezhebi olup, İmâm Muhammed bin İdrîs Şâfi'î rahmetullahi aleyh mezhebidir.

Dördüncüsü Hanbelî mezhebi olup, Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh mezhebidir.

Bu dört mezheb, i'tikâdca, birbirinden ayrı değildir. Hepsi Ehl-i sünnet mezhebinde olup, inançları, dinlerinin temeli birdir.

Ehli sünnetin amelde en büyük imamı; İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe rahmetullahi aleyh fıkıh bilgilerini topladığı gibi Resûlullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kiram'ın (radıyallahu anhüm) bildirdiği i'tikâd, îmân bilgilerini de topladı ve yüzlerce talebesine bildirdi. Hz. İmâm-ı A'zam'ın talebesi İmâm Muhammed'in talebelerinden Ebû Bekr Cürcânî ve onun talebelerinden Ebû Nasr İyâd ve onun talebesi Ebû Mansûr Mâtürîdî Hz.'leri İmâm-ı A'zam'dan gelen kelâm bilgilerini kitaplara yazdı.

İmam Mâturîdî ile Ebu'l-Hasen Eş'arî Hazretleri, Ehl-i Sünnetin i'tikâdda mezheb imamlarıdır. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin medih buyurduğu İslâm âlimleri ve binlerce evliyanın hepsi bildiriyor ki, Cehennemden kurtulacağı müjdelenen tek fırka, Ehli sünnet vel-cemâ'attir.

(A. Cevdet Paşa, Malumat-ı Nafia)
 
Üst