Birçok Soru ve Cevapları

  • Konuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
01 Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir? 01 Hz Havva annemiz
02 Hz İbrahim (as)'in ilk hanımı kimdir?
02 Hz Sâre
03 Hz İbrahim (as) Sâre'den sonra kimi nikâhına almıştır?
03 Hâcer validemizi
04 Hz Hâcer kimin annesidir?
04 Hz İsmail'in
05 Hz Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur?
05 Hz İshak'ı
06 Hz Asiye kimin hanımıydı?
06 Fir'avun'un
07 Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir?
07 Hz Nuh veHz Lüt'un
08 Hz Meryem'in anne ve babasının isimleri?
08 Annesi Hanne, babası İmran
09 Hz Meryem, hangi peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir?
09 Hz İsa'yı
10 Peygamber olmadığı halde, Hz Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir?
10 Hz Meryem
11 Hz Meryem'in teyzesi kimdi?
11 Hz Zekerriya'nın hanımı, Hz Yahya'nın annesi İşa
12 Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir?
12 Hz Meryem
13 Peygamberimiz (sav) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur Kimdir bu kadınlar?
13 Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma
14 Onbeş yıl peygamberlikten önce, on yıl da peygamberlikten sonra olmak üzere Rasülullah (sav) ile
yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir?

14 Hz Hatice (ranha) validemiz
15 Hz Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi?
15 Kırk yaşındaydı
16 Rasülullah (sav)'ın, İbrahim dışındaki tüm çocuklarının annesi kimdir?
16 Hz Hatice (ranha) validemiz
17 Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir?
17 Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir

18 Hz Sevde (ranha) annemiz, Rasülullah (sav) ile kaç sene evli kaldı? 18 Hz Sevde (ranha), validemiz, hicretin birinci yılında vefat edinceye kadar,
beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar
19 Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir Babası Hz Ebubekir (ra) dır
Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir
Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,
Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz?
19 Hz Aişe (ranha) validemiz
20 HzAişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
20 53 yaşındaydı
21 Peygamberimiz (sav) Hz Aişe (ra)'den sonra kiminle, ne zaman evlendi?
21 Hz Ömer (ra)'in kızı Hafsa (ranha) ile
22 Bu evlilik, ne zaman yapılmıştı?
22 Hz Peygamber (sav) Hafsa validemizi, kocası Huzafe Oğlu Huneys Bedir savaşında şehir düştükten sonra,
hicretin üçüncü yılında nikahına almıştı
23 Hz Peygamberimiz, Hafsa validemizden sonra, Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde'nin 60 yaşındaki
dul hanımıyla evlenmişti Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu "Yoksulların annesi" lakabıyla da
anılan bu validemiz kimdir?

23 Huzeyme kızı Zeyneb (ranha)
24 Kocası Ebu Seleme ile İslam uğruna Habeşiştan'a hicret etmiş, daha sonra onun Uhud savaşında şehit
düşmesinden sonra 44 yaşında dul kalmıştır Allah Rasülü'nün beşinci eşi olan bu validemiz tanıyor musunuz?

24 Ümmü Seleme (ranha)
25 Hz Peygamber'in halasının kızıdır Rasülullah (sav), Ümmü Seleme'den sonra kendisiyle evlenmiştir
Bu nikahla ilgili olarak ayet nazil olmuştur Kimdir bu cömertliği ile de ünlü olan ve Peygamberimize vefatından
sonra hanımları içinde en önce kavuşan müminlerin annesi?

25 Cahş kızı Zeyneb (ranha)
26 Hz Peygamber (sav) kaç yıl tek eşle yaşamıştır?
26 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır
27 Tanınmış bir kafir olan Safyan oğlu Musafi'nin eşiydi Kocası, Müreysi, savaşında öldürüldü, kendisi ise esir
edildi Savaş esiri demek cariye ya da köle demekti Peygamberimiz (sav) esir kadınlarla hür kadınların eşit
olduğunu bir kez daha göstermek için kendisiyle evlendi Bu evliliğin sonucu olarak bütün esirler serbest
bırakıldı Müminlerin bu annesi kimdir?
27 Haris Kızı Cüveyriye (ranha)
 
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
28 İslam dini bu eşitliği daha önce hangi evlenme olayı ile açıklanmıştı? 28 Peygamberimizin Cahş kızı Zeyneb (ranha)'i Zeyd (ra) ile evlendirişiyle
29 Hz Peygamber (sav)'in kaç halası vardı?
29 Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye
30 Annesi, Bedir savaşında Vahşi'ye Hz Hamza (ra)'yı öldürten Hind'tir Kocası Ubeydullah ile beraber
müslüman olmuş, Habeşiştan'a hicret etmiştir Kocasının, dininden dönmesi üzerine kendisinden ayrılmış,
Medine'ye dönüşünden sonra da, Hz Peygamber (sav) ile 55 yaşında evlenmiştir Kendisi ziyarete gelen
Babası Ebu Süfyan'ın Peygamber'in döşeğinde uzanıp dinlenmesine, "Hayır sen oraya layık değilsin, sen
müşriksin, müşrikler pistirler" diyerek izin vermeyen bu hanımı, müminlerin bu annesini tanıyor musunuz?
30 Ümmü Habibe (ranha)

31 Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (sav)'in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır?
31 Habeşiştan'da kral NECAŞİ tarafından
32 Kabilesi Yahudi idi Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı Peygamberimiz onu azat
etti ve kendisine; "istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin"
demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber'e eş olmayı seçmiştir Eskiden Yahudi olması nedeniyle bir ara,
Peygamberimizin diğer eşleri tarafından küçümsendiği duygusuna kapıldı, çok üzüldü, çok ağladı
Durumu Rasülullah (sav)'a üzüntüyle bildirdi Peygamberimiz ise onun bu hüznünü şu sözlerle dindirdi:
Sen o kadınlara; "Benden daha hayırlı ve üstün olduğunuzu nasıl söylüyorsunuz? Benim eşim Muhammed (sav),
atam Hârun (as), amcam da Musa (as)'dır, deseydin ya!", Kimdir bu müminlerin annesi?

32 Safiyye (ranha)
33 Hz Peygamber (sav) ile son evlenen hanımdır İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek amacıyla kadınlardan bir
bölük kurarak kurarak bu bölüğün başına geçen ilk kadındır Tebük savaşında yaralandı Kütübü Sitte'de
kendisinden rivayet edilen 46 hadis vardır Kimdir bu annemiz?

33 Hâris kızı Meymune (ranha)
34 Hz Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler?
34 Rukiyye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb'in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler
İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler
35 Peygamberimiz (sav)'in son ve dördüncü kızıdır Hz Peygamber'e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya
gelmiştir Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz Rasülullah (sav)'a benziyordu ki ona "Ümmü
Ebiha" yani "Babasının annesi" denmiştir
"Eşrefünnisa" yani "kadınların hanımefendisi"; "Zehra" yani "saf ve parlak yüzlü"; "Betül" yani "İffetli" ifadeleriyle de
anılmıştır Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı Biliyor musunuz kimdir?

35 Peygamberimiz (sav)'in sevgili kızı Hz Fatıma (ranha)'dan başkası değildi
36 Hz Peygamberimiz (sav)'in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?
36 Onsekiz aylıkken
37 Rasülullah (sa)'ın Medine'ye gidişinden sonra, Mekke'de ana babasının himayesinden çıkıp, müslüman olarak
Medine'ye ilk hicret eden kadındır Ummu Seleme (ranha) onu sevinçle karşılamış ve: "Allah'a hicret ettin ha?
Rasülullah (sav) tarafına göctün ha? diye, sevinçle bağırmıştı Kimdi bu sahabi hanım?

37 Ümmü Kulsum (ranha)
38 Hz Ali (ra)'nin annesidir Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır
Kimdir?

38 Esed kızı Fatıma (ranha)
39 Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah'ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine
işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım kimdir?

39 Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha)
 
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
40 İkinci Akabe Biatı'nda Medine'yi temsil eden 73 erkek müslüman yanında bulunan iki kadından biriydi Uhud harbi,
Hudeybiye antlaşması, Hayber, Huneyn ve Yemane savaşlarına katılmış, Uhud savaşında müslümanların bozguna
uğradıkları sırada vücudu kanlar içinde, elinde kılıcı, kocası ve iki oğluyla Peygamber (sav)'e kalkan olmuştur
Müseylemetü'l-Kezzab'a karşı verilen Yemane savaşında ise oniki yerinden yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiş ve
oğlu Habib'i şehit vermiştir Bu sahabi hanım kimdir?

40 Künyesi Ümmü Umare, asıl adı Nesibe Bt Ka'b (Ranha)
41 Bu biate katılan ikinci sahabi hanım kimdir?
41 Esma Bt Amr (ranha)
42 Birinci Akabe Biatı'na katılan kadın sahabinin adı?
42 Ubeyd b Sa'lebe'nin kızı Afra
43 Enes b Malik'in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (ranha)'nın diğer adı nedir?
43 Ümmü Süleym (ranha)
44 Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir?
44 "Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin Ancak kafirsin Ben ise müslüman bir kadınım Bu nedenle seninle
evlenem!"
45 Ebu Talha'nın "Mehrin nedir?" sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?
45 "Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM'dır"
46 Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?
46 "Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!"
47 Rasülullah (sav)'ın halasıdır Kardeşi Hz Hamza; oğlu, Zubeyr b el-Avvam'dır Uhud savaşında müslümanlara
su taşıyan, Hz Peygamber (sav)'i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılıp Resulullah (sav)'ı
savunan, kardeşi Hamza'nın parçalanmış vücudu başında, "Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda oldu"
diyen sahabi hanım kimdir?

47 Abdülmuttalib kızı Safiyye (ranha)
48 Çocukluğunda Hz Peygamber (sav)'in dadılığını yaptı Usame (ra)'nin annesidir Yürüyerek hicret etti
Hz Peygamber'in vefatından sonra Hz Ömer (ra) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve "Artık bize
gökten haber gelmeyecek!" derdi Kimdi, tanıyor musunuz?

48 Ümmü Eymen (ranha)
49 Peygamberimiz (sav)'in en büyük kızı kimdi?
49 Zeyneb (ranha)
50 Peygamberimiz (sav)'in kızı Zeyneb kiminle evliydi?
50 Teyzesi Hale'nin oğlu Ebu'l As B Rebi ile
51 Hz Peygamber (sav) Medine'ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke'de bekliyordu?
51 Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü

52 Ebu'l-As, hangi olay üzerine Zeyneb'i Medine'ye gönderdi? 52 Ebu'l-As, Bedir harbinde müslümanların eline esir düşmüş ve Hz Peygamber tarafından fidye alınmaksızın
Zeyneb'i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı
53 Ebu'l-As, ne zaman müslüman oldu?
53 Hicretin 7 yılında Bunun üzerine Hz Peygamber Zeyneb'i ona geri vermişti
54 Nifas (lohusalık) nedir?
54 Çocuk doğduğunda, rahimden gelen kandır
55 Lohusalığın müddeti en çok kaç gündür?
55 40 gündür
56 Lohusalıkta kılınamayan namazların sonradan iadesi gerekir mi?
56 Gerekmez
57 İstihaza (Özür kanı) nedir?
57 İstihaze, ay hali ve lohusalık zamanları dışında rahimden kan gelmesi halidir
58 İstihaze, kadını namazdan, oruçtan, ay hali ve lohusalıkta yapılamayan diğer şeylerden alıkoyar mı? 58 Hayır, alıkoymaz
59 Doğum yapan bir kadının 40 günden önce lohusalığı bitse ne yapar?
59 Yıkanır, namazını kılar, ramazansa oruç tutar
60 Hanımlarda aybaşı müddeti kaç gündür?
60 3 günle 10 gün arasında değişir
 
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
61 Kanama 10 günden fazla olursa hükmü nedir?
61 10'uncu günden sonrası aybaşı sayılmaz
62 Hayızlı (ay halinde) bir hanım neler yapamaz?
62 Hayız halinde namaz kılamaz, oruç tutamaz, mescide giremez, Kur'an okuyamaz ve ona el süremez
Kabe'yi tavaf edemez ve eşi ile cinsel ilişkide bulunamaz
63 Hayız olan kadın, tutamadığı oruç ve kılamadığı namazların sonradan kazasını yapar mı?
63 Orucunun kazasını yapar fakat namazının kazasını yapmaz
64 Lohusalıkta yapılamayan işler nelerdir?
64 Hayız halinde yapılamayan şeyler, lohusalıkta da yapılamaz
65 Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçlarını çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi?
65 Gerekmez Saç diplerini ıslatması yeterlidir
66 Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ?
66 Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz
67 Evli bir hanım hayız bitiminden sonra eşiyle cinsel birliktelik için ne yapması gerekir?
67 Yıkanması gerekir
68 Aybaşı görecek çağa gelen bir genç kız, ilk olarak kanamayı görünce ne yapar?
68 Namazını bırakır, oruçlu ise orucunu bozar ve aybaşı günlerindeki yasaklara uyar Şayet bu kanama 3 günden
az olursa, bunun aybaşı hali olmadığı anlaşılır Bu durumda, bırakılan namazlar ve tutulmayan oruçlar kaza edilir
69 Aybaşılı bir kadın, hangi ibadetleri yapabilir?
69 Dua edebilir, dua ayetlerini ezberden okuyabilir Salavatı şerife getirebilir Radyodan, TV'den ya da (cami dışında)
bir başkasından Kur'an dinleyebilir
70 Temiz olarak yatan bir kadın, uyandığı zaman aybaşı olduğunu anlarsa, ne zamandan itibaren aybaşılı sayılır?
70 Uyandığı andan itibaren aybaşılı sayılır Bu nedenle, yatmadan önce geçirdiği namaz varsa kaza eder
71 Aybaşılı bir kadın, yatıp uyandığında, kanın kesildiğini anlamış bulunursa aybaşı hali ne zaman sonra ermiş sayılır?
71 Uyuduğu andan itibaren aybaşı hali sonra ermiş sayılır Bu nedenle, bu süre içinde geçirdiği namaz varsa kaza eder

72 Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi? 72 Evlenemez
73 "İman edinceye kadar müşrike kadınlarla evlenmeyiniz" hangi ayetin mealidir
73 Bakara Suresi'nin 221 ayeti'nin
74 Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi?
74 Çıkamaz
75 "Rasüle itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur" hangi ayetin açıklamasıdır?
75 Nisa süresinin 80 ayetinin
76 Eş seçmede tercih unsuru nedir?
76 Dindarlık
77 Adetli iken dini nikah kıyılabilir mi?
77 Kıyılır
78 Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler?
78 Cennet'e
79 Çocuğu zararlı örneklerden korumak neden önemlidir?
79 Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir Çocuk, iyiliğe de, fenalığa da örneklerin etkisiyle atılır Hareket haline
gelmiş bir eylem, çocuğun zihnine bir kıvılcım gibi sıçrar Zararlı örnekler, çocuğun iyilii seçmesini engeller Binbir
olumsuz etki, kalbine zalim darbelerle iner Her an karşısına çıkan sefil, iğrenç sahneler, onun zayıf zihnine, hayatın en
doğal gereğiymiş gibi siner
BİR ÇAĞRIŞIM, BİR HATIRLATMADIR ÖRNEK
KONUŞAN, EMREDEN, HÜKMEDEN BİR SESTİR
BU DUYULMAYAN SES: “BENİ İZLE, SEN DE
BENİM GİBİ YAP !” DER 'Kötü örnekler bir kez yolu açarsa, tedbir çaresiz kalır'
80 Küçük şeylere neden önem vermek gerekir?
80 Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür, kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur Bir tek kırıcı sözle
insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara alır içtenlik Hassastır insan kalbi; dikkatli olunmazsa, bir gül bile
incitir Son anda dengeyi bozan, öfkeyi doğuran, olayı başlatan hep küçük şeylerdir
81 Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği veya kuşa ya da kediye taş attığı zaman anne ne yapmalıdır?
81 HAYIR! deyip, çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne
 
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
82 Bir kişi bir gün Peygamberimize gelip, "Hangi sadakanın derecesi daha yüksektir? diye sordu Peygamberimiz (sav)
ona ne cevap verdi?
82 "Darlıkta az şeyden yapılan yardım" buyurdu
83 Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir?
83 Çocuğu zararlı örneklerin, özellikle olumsuz televizyon programlarının, ayıp tanımayan etkisinden korumak; çocuklara
bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından kesitler göstererek, onları iyiye, erdeme yönlendirmek; arkadaş
seçiminde ona yardımcı olmak; Allah’ın varlığını ve yüceliğini, ihsanını anlatmak, Peygamber’i sevdirmek; “Helal” ve
haram” kavramlarıını vermek; “sorumluluk” bilincini işletmek; Onları “Allah’a hizmete coşkusuyla bezemek
84 Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir?
84 0-6 yaş dönemi
85 Gerçek yetim kimdir?
85 Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur
86 Çocuğun doğumunun 7 Gününde ne yapılır?
86 Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir
87 Tahnik nedir?
87 Çocuk doğduktan bir süre sonra ağzına tatlı bir şey dokundurmaktır
88 Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir?
88 Babanındır
89 Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları gerekir?
89 7 yaşında namaza alıştırılmaları, 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması gerekir
90 Peygamberimizin (sav)’in kızı Hz Fatıma’nın çehizi nelerdi?
90 Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas,
bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi

91 Hz Fatıma ile Hz Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?
91 Hz Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi
92 Hz Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne
karşılık almıştı ?

92 “Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem”
93 İsmi Hind olan kadın kimdir? 93 Ebu Süfyan'ın karısıdır Uhud, savaşında Vahşi'ye Hz Hamza'yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür
94 Mekke fethedildiğinde kendisi dahil kimseden intikam alınmadığını gören Hind ne demiştir?
94 "Bu kadar da mı aldanmışız, gerçeği görememişiz" demiştir
95 Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi süre nazil olmuştur?
95 Leheb süresi
96 Kızı annesine "Hayır anne, süte su katamayız, Ömer görmese de Allah görür" diyordu Bu sözleri duyan Hz Ömer
(ra) bu kızı oğlu Asım'a eş olarak almış, bu evlilikten bir kız dünyaya gelmişti Bu kız da sonradan evlenecek ve
adaletiyle ün salacak bir kişiyi doğuracaktır Kimdir bu ünlü kişi?

96 Emevi Halifesi Ömer B Abdülaziz (ra)
97 Ammar b Yasir'in annesidir ve İslam'ın ilk kadın şehididir Kimdir biliyor musunuz?
97 Sümeyye (ranha)
98 Hz Ali (ra)'in kızkardeşini tanıyor musunuz?
98 Fatıma )ranha)
99 Hz Ebubekir (ra)'in hanımının adı nedir?
99 Ümmü Rumman (ranha)
100 Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi?
100 İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer Yani geçersiz olur Bunun için de kocası kadını
yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur
Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder Bu süreye iddet denir Bu yüzden de kadın kocasının
ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz Kadının iddeti
(bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür Yani koca öldüğünde, nikah devam
ettiğinden halen kadının kocasıdır Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir
101 Cünüp kimse ile, ay hali olan kimsenin ölüyü yıkamaları caiz midir?
101 Evet, caizdir
 
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
102 Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi?
102 Caiz değildir
103 Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir?
103 Caiz değildir
104 Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir?
104 Allah sabır veecir versin, hüküm Allah’ındır Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle
105 Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?
105 Gidemez
106 Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler?
106 Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler
107 Telbiye ne demektir?
107 Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle là şerike leke lebbeyk
İnnelhamde venni’mete leke velmülk La şerike lek Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım
şerikin yoktur Davetine içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir
Asla şerikin yoktur”
108 İhrama girdikten sonra söylenecek "telbiye" cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?
108 Hayır Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle
109 Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına kullanabilir mi?
109 Kullanamaz
110 Zekat kimlere verilir?
110 Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan garipler, cihada katılmak isteyen
yoksul mücahitler
111 Zekat kimlere verilmez?
111 Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü
olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat
verilmez

112 Zekatı kimlere vermek daha iyidir?
112 Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra amcalara, halalara, sonra
bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir
113 En az ne kadar altına ya da altından yapılan süs eşyalarına zekat düşer?
113 80,18 gr altına
114 En az ne kadar gümüşe zekat düşer?
114 561,3 gr gümüşe
115 Elmas, inci, yakut, mercan gibi değerli taşlar için zekat vermek gerekir mi?
115 Miktarı ne kadar olursa olsun zekat gerekmez
116 Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır?
116 Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir
117 Paranın zekatı nasıl hesaplanır?
117 Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 8018 gr Altın ya da 561,3 gr gümüş
değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir
118 İnfak nedir?
118 Allah'ın ihsan ettiği maldan O'nun rızası için ve O'nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır
119 Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
119 Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumaları, hayat sınavında yardımlaşmaları
120 Kadın kocasının malı ile hayır yapabilir mi?
120 Kocasının izni ile evet


ALINTIDIR
 
Üst