Allah c.c. kulunu zulmetmek için halketmemiş.

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
ALLAH'ın nurun nuru,

Nuru sende kılmış zuhuru,

Cismin tecelli turu,

Evliyaullah'ın cesedi tecelli turudur.

Çünkü Hz. Musa tecelli turu. Dağda gördü. ALLAH öyle emretti.

- Ya Musa sen-beni göremessin dağa bak. Musa baktığı anda tecelliyi gösterdi. Dağ parça parça parçalandı. Burada ne var?

Dağdan mana Hz. Musa'nın vücudu, cesedi. Dağ ortadan kalkınca, ruhu ile ALLAH'ı görmüş. Cesedin arzuları: Yeme, giyinme çok istekleri var. Ruhunda bir isteği var. Nedir? Nurdur. Esma nuru sıfat nuru Zat nuru.

Evet ALLAH'a inanmışsak, amentüye de inanmışsak inancımızı görmeliyiz.

Cenab-ı Hak ne buyuruyor?

“Olduğumuz gibi görünün

Göründüğünüz gibi olun.”

için dışın bir olacak ki olduğun gibi görünesin. Göründüğün gibi olasın. Göründüğün nedir? Zahir cismin. Ağzından çıkan. içinle dışın bir olacak. Kalbinle dilin bir olacak.

Eğer olduğu gibi görünmezse, göründüğü gibi olmazsa münafık oluyor. Münafık, kâfirden daha şiddetli. Münafık şudur. Zahiren inanmış oluyor. ikrarı var. Tasdiki yok. Vakti saadette Resulullah Efendimizin ashabının içerisinde bunlar varmış. Zahirde Peygamber Efendimizin nübüvvetine inanmışlar. Sohbetinde bulunuyorlar. Arkasında namaz kılıyorlar. Beraber savaşlara gidiyorlar ama içten inanmamışlar. içten sevmiyorlar. Buğuz ediyorlar.

Ehli-Küfürün zaten içide bir dışıda bir. Onlar aşikâr putlara tapıyor.

inceden incedir olunmaz hesap.

Çok hikmet var künfekândan içerü. itikatla amel birleşirse kurtulur. Birleşmezse kurtulamaz.

Bir insanın musalla taşında, kabire konulmadan gelen cemaata “Bu ehl-i sünnettir” dedirebilmesi çok önemlidir. Kurtuluştur. Büyük şehirlerde hocada bilmiyor. Bu insanın ehl-i sünnetten olup olmadığını Hoca bilmiş olsa demesi lâzım.

Vakti saadette malları, canları korunsun diye gösterişi için namaz kılmışlar. Sohbetine gitmişler.

Bir insanın ALLAH'a, peygambere inancı yok. Müslüman bir çevrenin içerisinde yaşıyor. Namaz kılıyor. Niye kılıyor? Maddi menfaat için kılıyor.

Bir insanın hiç ateş görmemesi için itikatla amel birleşecek. Ehl-i sünnet alimlerinin ittifak kararı budur. itikat nedir? inancını amelle işlemesidir. Bunu bir tek ALLAH bilir. Bir de yaşayan bilir. Sen ibadeti ameli yapıyorsun ama niçin yapıyorsun?

Burada da ALLAH'a şükür bizi inananlardan halketmiş. Madem ki inananlar cehennemden çıkabiliyorsa bizde çıkarız demeyelim. Kendimize bir ferahlık vermeyelim. Azaptan korkalım. Bir insan dünya ateşinde elini bir dakika tutamaz. Bu dünya ateşi cehennemden gelmiştir. Ve hadis-i şerifte öyle buyuruluyor:

Cehennemdeki o ateş, o ad... Dünyaya gelen ateş oradan gelmiştir.

itikat ve amel bizi ateşten kurtaracak.

itikatı var. Ameli yok. Ateşe gider. Ameli var, itikatı yok. O da ateşe girer çıkmaz da.

“Her kim dedi Lâ ilahe illallah

Ebed kalmaz cehennemde.”

Yalnız burada ALLAH'ın azabından, gadabından korkmanız lâzım. Bu dünyadaki ateş cehennemden gelmiş. Ama Cenab-ı ALLAH bu odu yetmiş (70) defa rehleti-deryasına batırmış. Sonra dünyaya getirmiş. Dünyadaki ateşin yetmiş misli daha yükseği cehennemdeki ateş inanmak lazım. şimdiden bunların gereğini yapmak lazım. Yoksa sadece ben müslümanım demekle, yaşıyorum demekle olmaz.

Kimi kandıracağız? Kimi kandıracağız. Sen beni kandırırsın. Ben seni kandırırım. ALLAH kanmaz. Muhakkak ve muhakkak itikatla amel bir olacak. Haşa bizim bu cemaatimiz değil.

Münafıklara yatsı ve sabah namazı çetin gelir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş:

Münafıklara yatsı namazı ve sabah namazı çetin gelir.

Hoca ezan okurken ne diyor?

Hayyalesselah!

Kurtuluşa gelin. Feraha gelin diyor. Bunu hiç duyan yok. Düşünen yok. O desin ben söyleyeyim. Böyleyim onun demesi ile olmuyor.

ALLAH'a şükür. Çok şükür. Bin şükür. Rabbımızın lutfuna, keremine, ihsanına çok şükür. Kardeşler şurada altmış-yetmiş sene ömrümüz var. Daha fazla yaşıyacağımıza bir delilimiz mi var? Bu kadar gençler ölüyorlar. Hadi yaşıyalım da 70 sene olsun. 75 yaşasın. 80 yaşasın. Bu 80 in 15 yaşına kadar günahsız yaşantı. Geriye kalan kısımda ibadet ve amelsiz yaşanılmaması için gayretimiz olacak.

Velilerin kelamı:

“Hiç kuluna zulmeder mi Mevlası kulun çektiği kendi cezası.”

ALLAH kulunu zulmetmek için halketmemiş. ALLAH bütün mükevvenatı halketti. Ama ruh taşıyan sadece insanlar. Diğer canlılarda ruh yok. Evet bir canları var. Bir de cesetleri var. Onların canları zikirdir. Aslında hiçbir hayvan yokki ALLAH'ı zikretmeye. Gaflet insanlardadır. Ama gafleti insan atabiliyorsa o zaman kıymetlidir. Eğer insan gaflette ise hayvan ondan daha kıymetli. Niçin? Hayvanın isyanı yok. Günahı yok. Hayvan görevini yapıyor. Nedir görevi?

Bu sırdan bilmeyip eder inad

Sukut eylemeyen şeytan değil mi?

Sır nedir? Cenab-ı Allah ben kendi ruhumdan ruh üfledim buyuruyor. Bu üflediğim ruhu şeytan bilmedi. Secde yapmadı. Bu ruhtan şeytan anlamadı. inat eddi. ALLAH onu reddetti.

insandan başka bütün canlılar bize görevlerini yapıyorlar.

Bizi niye halketmiş ALLAH? itaat edelim diye.

Onların (hayvanların) dünyada iken görevleri bitiyor. Onlara daha görev yok. Ama bizim hem dünyada görevimiz var. Hem ahirette görevimiz var.

Dünyada görevimiz. Ahirette de mükâfatımız-cezamız var. Onun için:

Cenab-ı Hak buyurmuştur ki:

“Hiç kuluna zulmeder mi Mevlası

Kulun çektiği kendi cezası.”

ALLAH kulunu zulmetmek için halketmemiş. Çünkü dilemiş, arzetmiş, halketmiş.

Hatta bir emri vardır.

Ben dilesem bütün isyan edenleri yok ederim. itaat eden halkederim.

Peki niye hep itaat eden halketmemişte isyan edenleri de halketmiş. Onu da sormaya hakkımız yoktur.

Musa Kelimullah peygamber olduğu halde bir defaya mahsus olarak.

- Yarabbi sen bu buzağıya can vermeseydin. Senin kulların senin yoluna girerdi. Demesini ALLAH tenkid etti. Azarladı.

- Ya Kelimim! Sen benim hikmetlerime karışma. Sen memursun. Memuriyetini işle.

Sâmiri isminde bir kişi Hz. Musa Kelimullah Turisina'ya gittiği zaman altınları gümüşleri, ziynet eşyalarını eritti bir buzağı yaptı. Vücudu başka renk. Ayakları, dişleri başka renk. Mücevherat, ALLAH ona can verdi. Can verince insanlara gelin bu bizim rabbımız dedi. Musa Kelimullah Turisina'ya gittiği zaman kardeşine de peygamberlik gelmişti. Oda vekillik yapıyordu. Çünkü halka Tevrat'ı öğretiyordu. Eğitimsiz bırakılmamaları için. Turisina'ya gidince iki-üç günde gelemiyordu. Kardeşi feryat etti.

- Durun Tevrat'ın sahibi Musa'dır. Bu dinin sahibi Musa'dır. Buzağıya tapmayın. Buzağıya sevde yaptılar. Musa geldiğinde baktı ki, gönülleri kaymış buzağıya. Mübarek kızıyor. Kardeşi Harun Aleyhisselam'ın sakalına yapışıyor. Zaten celâlliymiş, mübarek.

- Ey Adem'in oğlu sen niçin bunları bıraktın da buzağıya taptılar. Sallıyor sakalını.

Kardeşi ağladı.

- Niçin beni suçluyorsun? Ben çok feryat ettim bunlara. Dinlemediler beni o zaman Hz. Musa sızlanıyor.

- “Yarabbi bu buzağıya can vermeseydin bunlar ona tapmazlardı” diye.

- O da:

- “Ya Musa sen benim hikmetlerime karışma” diyor. Sen memursun, Memuriyetini işle.

ALLAH'ın celal sıfatı var. Cemal sıfatı var. Celal sıfatı olmasaydı küfür olmazdı. Küfür olmasaydı cehennem olmazdı. Azap olmazdı.

Cemal sıfatıda şudur ki: Madem ki insanları ALLAH kıymetli halketmiş, insanlar için bu mükevvenatta bulunanlar çifttir. Çift olanın da zıddiyeti vardır. Çift olan zıddiyetlerden meselâ; Gece ALLAH'ın celal sıfatından tecelli eder. Gündüz ALLAH'ın cemal sıfatından tecelli eder. Gece olmasaydı, gündüzün kıymeti olmazdı. Karanlık olmasaydı, aydınlığın kıymeti bilinmezdi. Acı olmasaydı, tatlının kıymeti bilinmezdi. Hastalık olmasaydı, sağlığın kıymeti bilinmezdi. Bunlar hep insanlar içindir. Yararlıdır da zararlıdır da. Bize zararlısına talip olmayalım. Yararlısına talip olalım.

Haşa Estağfurullah bir insan, içki içiyor. Diyor ki: ALLAH halketti işliyorum. Hayır ALLAH işletmedi. ALLAH halketmeseydi, camiye gidemezdin. Peki bunun ayırımı seçimi nasıl olacak? ALLAH sana akıl fikir vermiş, akıl vermiş ki, senin için yararlıyı, zararlıyı bilesin. Delilerden ALLAH sormuyor irade vermiş ki: O yararlı şeyleri elde edebilesin. Zararlı şeylerden kaçınabilesin. Madem ki ALLAH'a inandınsa. Bunlar inananlar için, inanmayanlara sözümüz yok zaten, ALLAH seni inananlardan halketmişse akl-ı iradeni inanaraktan kullan inancın nedir? Günah sevabı seçmendir. inanmak değil. Ayırmak var. Hayırı şerri. Günaha-sevaba inanmışsın. inanmak değil. Tasnif etmek var. Helala-harama inanmışsın. inanmak değil. Tasnif etmek var. Eğer iradenle hayırı, şerri seçmiyorsan cehennemin yolundasın. Bildiğin halde ateşe gidiyorsun. Gitme niye gidiyorsun? Gitme! Seni zorla iten yok. Evet doğru. ALLAH ona fırsat vermezse gidemez. Burada hayır amel işliyene bakalım. ALLAH kuvvet vermezse oda işliyemez. Fırsat vermezse işleyemez. Gayret vermezse işliyemez. ALLAH cenneti cehennemi niçin halketmiş. Burada ALLAH'ın celaline, cemaline inanmak lazım. işte bütün bu ayırım. Celâlinden, cemalinden tecelli ediyor. Ama bunu sen istiyorsun. ALLAH'ta halkediyor.

ALLAH hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak taklit imanda koymasın. Taklit imandan tahkik imana (bilerek inanarak) geçmeyi nasip etsin.

Gümansız iman yaşamak

iman ile güman bir arada olmaz derler. iman varsa güman yok. Güman varsa iman yok. Güman nedir? Tereddüt. Olur mu? Olmaz mı? Var mı? Yok mu?

iman nedir? Olur diye hüküm vermek. Vardır diye hüküm vermek. Niye hüküm vereceğiz? “ALLAH vardır” Diye hüküm vereceğiz. Göreceğiz. imanla-güman bir arada olmaz. ALLAH'a şükür ALLAH'ın bir lutfu olmuş. Bu cemaatimize bu cemaat seçkin, seçilmiştir. Nerden seçilmiştir. Küfürden seçilmiştir. Küfürden seçilenlerden seçilmiştir. Seçilenlerden de seçilmiştir. Bir seçkinlik ALLAH bizi müslüman halketmiş. Rabbil Alemin sadece Kabbil-Müslimin değildir. inanan inanmayan bütün alemin Rabbısı. Bu insanları Cenab-ı Hak bir maddeden halketmiş. Bir babadan halketmiş üstadı da birdir. Haliği birdir. inanları halkeden ALLAH'la, inanmayanları halkeden ALLAH başka değildir. Usta bir yapıcısı bir. baba bir. Madde bir. Ruh üflenmiş. Burada iltifat ruha olmuştur. Ruhuda biz bilemeyiz. ilmi ezeliyi ALLAH hiç kimseye bildirmemiş. Velilere değil. Nebilere bile bildirmemiş. ilmi ezeli ALLAH'ın kendi ZAT'ına ait bir ilimdir ALLAH evvel olduğunu kendisi bilmiş. Kimseye bildirmemiş.

Ahir sonunun olmadığını kendisi bilmiş kimseye bildirmemiş. Yalnız Zahirde benim diyor. Görünenler Batında benim diyor. işte burada aldanıyoruz. işte burayı anlayamıyoruz Evet.

Biz ALLAH'ın ezeli olduğuna inandık Ruhları ALLAH ezelde halketmiş. O zaman “belâ” diyen olmuş. Belâ demeyen olmuş. Bizim ruhumuz bela demiş. Madem ki inanaraktan geldik. Küfür ile iman orada ayrılıyor. Belâ diyenler de demeyenlerden ne zaman, ayrılıyor. Hz. Adem'in gelişi ile beraber ayrılıyor. Bu dünyaya ilk defa Hz. Adem geldi. Ceab-ı Hak onu topraktan halketti. Ona ruh üfledi. Hz. Adem'e can geldi. Can geldikten sonra cennette yaşadı. Sonra dünyaya indi. Eğer O cennette kalsaydı bu insanlarda cennette kalırdı. O zaman küfür-iman olmazdı. Cehennemde olmazdı. Madem ki ALLAH cenneti halketmiş cehennem kâfirlerin mülkü, cennette müminlerin mülkü. Müminlerin de azap görenleri var. Eğer müminler azap görmeselerdi.

Bütün inananlar azap görmeselerdi elestü-birabbüküm diyen inanmış. Dünyaya gelmiş. Azap göndermezdi. Peygamber göndermezdi.

Bize ikinci bir ihsan nasıl olmuş? ilmi ezelide bela diyen ruhların içerisinden seçilmemiş olmuş. Ne olmuş? Taa!.. Hz. Adem'den dünyanın sonuna kadar gelmiş geçmiş 124.000 peygambere inananlar imanda. inanmayanlar küfürde. Onlardan seçilmişiz. Bizler Peygamber Efendimize ümmet olmuşuz. Değil biz, bütün peygamberler peygamber efendimize ümmet olmak istediler ALLAH'a yalvardılar.

- “Yarabbi biz peygamber olmayalım habibine ümmet olalım” dediler. Çünkü şefaat onlara olacak, çünkü O “Rahmetel-lil Alemin”.

Alemlerin-Rahmet gücü olarak Allah O'nu halketmiş. Peygamberlere de o şefaat edecek. ALLAH'ın öyle bir gadabı olacak ki, herkes kendi derdinde olacak. Peygamberin, peygamberliği aklına bile gelmeyecek.

Cemii enbiya cümle sana ümmet oldular.

Hüviyyet babının mihtabı sensin

Yaresulullah

Bu kelam buyurulmuş. Ama bir hakikatı var. Nedir?

- Habibim! Seni halketmeseydim. Bu mükevvenatı halketmezdim.

Onun için bizi seçmiş. Peygamberime ümmet etmiş. O'na ümmet etmiş ama inananlar ümmeti. inanmayanlar ümmeti deği. (10) onkişi cennetlikle tebşir edildi. On kişide cehennemlikte ihtar edildi. Kimler bunlar?

On kişi eşereyi-mübeşşere ve dört halife dahil
Hit: 1581 Tarih: 09.06.2003
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
herbir satırı çok çok güzeldi
RABBİM razı olsun kardeşim
okunması gereken harika bir yazı​
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Habibim! Seni halketmeseydim. Bu mükevvenatı halketmezdim.

Onun için bizi seçmiş. Peygamberime ümmet etmiş. O'na ümmet etmiş ama inananlar ümmeti. inanmayanlar ümmeti deği. (10) onkişi cennetlikle tebşir edildi. On kişide cehennemlikte ihtar edildi. Kimler bunlar
RABBİM razı olsun kardeşim HAKİKATEN GÜZEL BİR YAZI
 
Üst