Abdest alırken okunacak Dualar

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Abdest Duâlari

1- Abdeste baslarken su düâ okunur: Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-Islâm. Ve alâ tevfîk-il-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yikanir.

2- Sag el ile agiza üç kerre su verirken su düâ okunur:

“Allahümmes-kinî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

3- Sag el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:

Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

4- Avuçlara su alip, alindan çene altina, sakaklara kadar yüzü yikarken su düâ okunur:

Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

5- Sol el ile, sag kol dirsege kadar (üç def’a) yikanirken:

Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsi okunur.

6- Sag ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yikanirken:

Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi simâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben sedîden, düâsi okunur.

7- Her iki kolu yikadikdan sonra, elleri tekrâr yikar ve o yaslikla basi mesh ederken:

Allahümme harrim sa’rî ve beserî alen-Nâr. Ve ezillenî tahte zillî arsike yevme lâ zille illâ zillü arsike,düâsi okunur.

8- Dahâ sonra sag ve sol elin sehâdet parmaklari ile iki kulagin deliklerine su verirken bas parmaklar ile kulaklarin arkasi mesh edilir ve:

Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsi okunur.

9- Ellerin dis yüzü ile enseyi mesh ederken:

Allahümme a’tik rakabetî minen-Nâr, düâsi okunur.

10- Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmagi ile, sag ayagin küçük parmagindan basliyarak, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sag ayagi üç def’a yikarken:

Allahümme sebbit kademeyye ales-sirâti yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsi okunur.

11- Sol ayagi üç def’a yikarken, ayak parmaklarinin arasini küçük parmagi ile bu sefer bas parmakdan basliyarak, küçük parmaga dogru, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle topugu ile birlikde yikarken:

Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sirâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meskûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsi okunur.

Peygamberimiz “sallü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, “Her kim abdest aldikdan sonra, gök tarafina bakip, su düâyi okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eshedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ serîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eshedü en lâ ilâhe ill ve eshedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke, Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günahlarini afv eder ve kabûl imzâsiyla tasdîk edip, Ars-i a’lânin altinda muhâfaza eder. Kiyâmet gününde bu düâyi okuyan sahs gelip, o sevâbin ecrini alir.”

Bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra “Innâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi siddîklardan yazar. Iki kerre okursa, sehîdlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberler ile hasr olur) buyurdular.

Yine bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kisinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâsini kabûl eder; buyurdular.

Abdest alirken bilmiyenler, abdest düâlarini okumasa da olur. Fakat kisa zamanda ezberlemeli ve abdest alirken okumalidir. Çok sevâbdir. Abdestin sonuna dogru veya abdesti bitirdikden sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” düâsini okumak çok sevâbdir.

Abdest düâlarini bilmeyen, her uzvu yikarken “Kelime-i sehâdet” okumali, büyük sevâba kavusmalidir.