40 Hadis!!

#1
1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.




2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.




3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.




4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.




5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.




6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.




7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.




8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.




9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.




10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.




11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.




12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.




13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.




14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.




15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.




16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.




17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.




18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.




19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.




20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.




21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.




22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.




23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.




24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.




25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.




26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.




27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.




28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.




29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.




30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.




31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.




32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.




33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.




34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.




35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.




36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.




37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.




38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.




39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.




40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.