Türk Edebiyatında İlkler

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Edebiyatımızda İLK'ler

edebiyat+ilk.jpg»
1 İlk yerli tiyatro eseri:
Şinasi / Şair Evlenmesi /1859


» 2 İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat


» 3 Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu


» 4 İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859


» 5 İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik


» 6 İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül


» 7 İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası


» 8 İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi


» 9 İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis


» 10 İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri


» 11 İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi


» 12 İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra


» 13 İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi


» 14 İlk makaleyi yazan: Şinasi


» 15 Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi


» 16 Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal


» 17 Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren


» 18 İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi


» 19 İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname


» 20 İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai


» 21 İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais


» 22 İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat


» 23 İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye


» 24 İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap


» 25 İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet


» 26 İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim


» 27 İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig


» 28 İlk siyasetname: Kutadgu Bilig


» 29 İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya


» 30 Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul


» 31 Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot


» 32 İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi


» 33 İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati


» 34 Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig


» 35 İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis


» 36 İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi


» 37 Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü


» 38 Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre


» 39 Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret


» 40 Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki


» 41 İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra


» 42 Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim


» 43 Şarkıyı icat eden: Nedim


» 44 İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam


» 45 İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk


» 46 İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki


» 47 İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık


» 48 İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig


» 49 Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri


» 50 Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem


» 51 Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul


» 52 Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin


» 53 Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem


» 54 İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı


» 55 İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi


» 56 Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi


» 57 İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı


» 58 Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal


» 59 Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner


» 60 İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım


» 61 Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa


» 62 Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı


» 63 Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı


» 64 Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi


» 65 Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek


» 66 Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas


» 67 Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos


» 68 İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa


» 69 İlk divan şairi: Hoca Dehhani


» 70 Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay


» 71 En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu


» 72 İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin


» 73 Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler 
Üst