RisaleiNur Talebeleri Umumi Meşveret Metni 12 Kasım 2016 İstanbul

  • Konuyu başlatan SETR
  • Başlangıç tarihi
SETR

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
UMUMİ MEŞVERET METNİ
12 Kasım 2016 İstanbul​
Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz,

Evvelen; hizmet-i imaniye ve Kur’aniyedeki gayretinizi ruh u canımızla tebrik ediyor, ihlas, sadakat, şevk ve istikamet çizgisinde bu hizmetlerinizin devamını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.
Saniyen; hizmetimizle ilgili tezekkür ettiğimiz meseleleri beray-ı malumat umum kardeşlerimizin nazarı dikkatine arz ediyoruz:

1) Hz. Üstadımızın talebelerine verdiği en son ders, müsbet harekettir. Dahilde, memleket içinde menfi harekete asla izin vermemiştir. Bizim vazifemiz iman hakikatlerini umum insanlara tebliğ etmek, uhuvvet ve muhabbet esasları içerisinde ecir ve ücreti yalnız Allahtan isteyip hizmet-i imaniyenin karşılığında hiçbir maddi ve manevi beklentiye girmeden ihlas ve istikamet çizgisinde iman hizmetini icra etmektir. Bu sırra mebni Hz. Üstadımız : “Risale-i Nur şakirtlerinin mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icrasına karışmamak bir düstur-u esasileridir; çünkü halisane hizmet-i Kur’aniye onlara her şeye bedel kafi geliyor “ buyurmaktadır.

2) Malum olduğu üzere 15 Temmuz gecesi Cenab-ı Hak memleketimizi, millet ve devletimizi dehşetli bir bela ve fitneden muhafaza edip FETÖ örgütünün hain ve alçak teşebbüsünü bertaraf eyledi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın gayret, tedbir ve teyakkuzu ile ve kalb-i külli, vicdan-ı umuminin ittifakıyla bu bela izale oldu. Cenab-ı Hak bütün kalp ve gönülleri FETÖ ye karşı birleştirdi. Gelinen nokta itibariyle bazı sıkıntı ve sancılar zuhur etse bile hükümetimizin tedbir ve icraatıyla bunlar izale edilmektedir. Yapılan bu hakimane faaliyet ve gayretleri tebrik ediyor, binler diller ile dua ediyoruz.

3) Risale-i Nurları basan yayınevlerimizin (Hizmet Vakfı, RNK, Envar, Sözler, İhlas Nur Neşriyat) Risale-i Nurların basımında nüsha ve sayfa birliği gerçekleştirmeleri, vakıf tayinatlarının beraber dağıtılmaya başlanması gibi ortak faaliyetleri takdir ve tahsinle karşılanmıştır. Bu yayınevleri tarafından basılan risalelerin medreselerimizde bulundurulması ve okunmasında hiçbir fark gözetilmemesi hususu ehemmiyetle vurgulanmıştır. Böyle bir hizmetin tahakkuku için yayınevlerinin yapmış oldukları faaliyet ve gayretler bizleri fevkalade memnun ve mesrur etmiştir. Bu manevi birlik ve dayanışmanın zaman içerisinde maddi birlik ve beraberlikleri de beraberinde getirmesini rahmet ve hikmet-i İlahiyeden bekliyoruz. Ancak, gelindiği nokta itibariyle RNK’nın kurumsal kimliğinin ve mevcut statüsünün devam etmesinin faydalı olacağı görüşü, umum cemaat tarafından kabul görmüştür.

4) Ehl-i Hizmet’in, Yurtdışı Hizmetleri Heyeti’nin, Resmi Vakıflar, Akademisyenler ve Din Görevlilerin yaptığı istişareler hakkında malumat alındı. Kardeşlerimizin bu fiili gayret ve teşebbüslerini tebrik ve tahsin ediyoruz.

5) Bazı yanlış ve kasıtlı bilgilendirmeler, FETÖ’cülerin kurmuş oldukları tezgahlar veya din düşmanlarının tahrik, ihbar ve iftiraları sebebiyle az da olsa bir kısım nur talebeleri hakkında işlem yapılmıştır. Bu uygulamaların düzeltileceğine kanaatimiz tamdır. FETÖ örgütü ile hiçbir ilişkisi olmayan bu kardeşlerimize de elimizden geldiği kadar müzahir olmak , mümkün olduğu kadar mahallinde sahip çıkmak, üst mercilere de ulaşmak için gayret sarf etmek vefakarlığın bir icabıdır.

6) Son yıllarda ehl-i sünnet itikadını tahrip ve bozmak kastiyle dessasane bir kısım faaliyetler icra edilmektedir. Müslümanların itikat ve istikamet çizgisini bozmaya teşebbüs eden bu mizansız ve muvazenesiz faaliyetlere karşı, ehl-i sünnet çizgisini muhafaza etmek ve sünnet-i seniyyeye medar hakikatları daha ciddi bir gayretle tamim, tebliğ ve intişarına kuvvet vermek zarureti hasıl olmuştur. Ders ve sohbetlerde bu mevzuya daha fazla ağırlık verilmesinin önemi üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Medyada ehl-i sünnet itikadını bozmak ve tağyir etmek isteyen bir kısım insanların yanlışlarına cevap vermek ve dessasane icraatlarını izale etmek gayesiyle ehl-i ilim ağabey ve kardeşlerimizden müteşekkil ilmi bir heyetin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu heyetin muhtelif vilayetlerde zaman zaman bu konuda panel, sempozyum ve toplantılar düzenlemesinde büyük zaruret vardır.

7) Son yıllarda üniversite yurtlarında barınan gençlerin islami şevk ve gayretleri ile ortaya çıkan hizmet tezahürleri memnuniyet vericidir. İtikatlarını kuvvetlendirmek ve islami bilgilerini pekiştirmek isteyen bu gençlere muin ve müzahir olunması, yeni hizmet alanlarının açılması sebebiyle daha fazla önem kazanmıştır. Bu hakikate mebni bu gençlere muin ve müzahir olmak için gerekli hizmetlerin daha ziyade inkişaf ettirilmesi icab etmektedir . Bu hizmetle alakadar kardeşlerimizin gayretleri şayanı tebriktir.

8) İman, Kur’an ve hakikat-ı islamiyeye medar ciddi konuların ve yapılması zaruret derecesinde lazım olan imani, ahlaki, kudsi faaliyetlerin ilgili devlet erkanına ulaştırılması, islamın mukadderatı ile ilgili ciddi meselelerin görüşülüp aktarılması gayesiyle divan heyetinin tensip edeceği bir heyetin teşekkülünün lüzumu kararlaştırılmıştır. Divan heyeti lüzum gördüğü dönemlerde bu faaliyetleri icra etmeye çalışacaktır.

Elhasıl: “Risale-i Nur, yalnız bir cüz'î tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kal'ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor, belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler ile dehşetli rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mü'minînin istinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılması ile bozulmağa yüz tutan vicdan-ı umumîyi, Kur'an'ın i'cazıyla ve geniş yaralarını Kur'anın ve imanın ilâçları ile tedavi etmeğe çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkalyakîn derecesinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetinde mücerreb ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki; bu zamanda Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır. Kastamonu Lahikası 29.

Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin, bu külli hizmete mazhariyetimizi ziyade kılsın ve ihlas, uhuvvet ve istikametten bizleri ayırmasın. Amin…
 

okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
Allah kabul etsin, rizasi icin calisan hangi tarikat hangi cemaat hangi gonuk insani varsa muvaffak eylesin.
 

Üst