Mustafa CİLASUN'un Kendi Kaleminden Şiirler...

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Gönüllü köle olacaksam, aklı neyleyim!
Sinsidir tüm şer düzenler
İnsanı kalbinden eden, ruhundan vazgeçiren bedbinlikler
Umutsuz koyan, acziyete salan, takkikten uzaklaştıran ve yıldıran nefisler
İradem için zafiyet zerkeden, imanıma
göz diken, mukaddasıma saldıran nefesler


İnsan ac, susuz yaşamaz
Yaşasa bile umut adına kalbinde şevk bulamaz, ağlamaz
Ne kadar zincire vurulmuşsa farkına varıp,
aşkın sadrıyla kurtulamaz
İdrakinde yaşamadıkça, imanın tadına varamaz, ruh ve kalbin halinden anlamaz


Konuşmak için konuşanlar
Bir hesabın laszasında ki tahkiki hiçe sayanlar, yanmaz
Her cefayı dert sanır, tekebbür etmeyi marifet diye tanır, aklı ve izanı anlamaz
Varlık adına neye sahipse,hesapsızlık içinde boğulan habersiz sanıksa, aklanamaz


Nefsin tadmini bitmez
Kalbin ve ruhun takat getiremez, ömrün kifayet etmez
Dizlerin tutmasa,
gözlerin kararsa, aklın almasada harap etmekten vazgeçmez
Aşk iman için furkandır,tensellik adına hicrandır, akıl niye vardır, hakikatın
aşktır


Hiç bilmeden yaşanmaz
Talim edilmeyen bir ilim idrakin için gerekçe olamaz
Ruhunun ve kalbinin suskun hali, izanın için niye anlaşılmaz, farkı anlaşılmaz
Ruhundan ve kalbinden vazgeçen canın, hak rızası için nur olanı, nar niye yakmaz


Zikretmek kalbin şiarıdır
Fikretmek için azim ve merak ilmin tahsili için şarttır
Nitelik neden aranandır, vasıfsızlık ne müthiç hicrandır, düşünmek sanadır
Aç iken nasıl yiyorsan, susuzken, suya kanıyorsan, kalbin, ruhun iman adına ardır


Nefsini hakir görmeden
Her
insanın zafiyeti olabileceğini akledip düşenmeden
İnsanlarla münasebetini emr-i bil mağruf, nehy-i anıl münker adına hasretmezsen
Ne kadar tefekkür etsen, tesbihatını çekip zikretsen ve uzlete çekilmeyi huşu bilsen


Gönül kapın kapalıdır
Kurak bir sahradır o kalbin, umutların riya için zandır
Takiyen için tuzağındır, varlığın adına kurnazlığındır, şeytan adına bir kazançtır
Mümin ki ferasetiyle ardır,vicdanıyla farktır,
aşkıyla cehdi için vazgeçen furkandırMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
An ruhun için laldir, kalbin için vakittir!
Biliyorum ki çok anlaşılmıyor
Eskimiş
kelimeler izanınızı zorluyor, bazende of dedirtiyor
Lakin şehretmeye müdrik haliniz dikkatimi çekiyor, bu bakımdan zikrediliyor
Meftun olan bir kalbin, mecnunun haline müdrik bir ruhun işaretleri kal ettiriyor


Şevkten nasipsiz kul kalmaz
Umut asla nefsin payesi bulunamaz,
aşkın vecdi unutulmaz
Akidesi berrak olan bir canın hukuku ar olamaz, azimsiz nefes
aşka bahis alamaz
İradesi için var olanın, aklıyla yol alıp, şerden kaçınanın kalbinde ki korku kalmaz


Nardan korkma nefsin içindir
Edebin halinden uzaklaşma kalbinin ve ruhunun rengidir
Kuşku ve gam niyedir, şüphe imanın
aşk olması için tahkik etmeni beklemektedir
Nefesin müddetlidir, kuvvet ve kudretin sahibin olan Rabbinindir, ne dilemekrtedir


Ruhun niçin yaratılan farktı
Aklın ve kalbin için ne müthiş fermandır, iraden için ardı
Nazarın vicdanın olmalıydı, en latif kapıları açan
gülün lafzı okunmalıydı
İhsan ve ihlas neden muteber olan sınavdı, kul olan adına hakikattı, anlaşılmalıydı


Sen şahsına münhasırmısın
Kimseye muhtaç olmayacak kadar kudretin sahibimisin
Vakit için ne söylersin, hangi lahzanın akıbetinde ki nefesin, sual edermisin
Aidiyetin ve hilkatin hangi badiresindesin, neden avuntuların için gayret edersin


Hiç lal olan mevta gördün mü
Ten adına taacüp edip titredin mi, uzuvların halinde eridin mi
Sessizliğin kadrinde tefekkür ettin mi, yalnızlığın yokuşlarında
hüzünlendin mi
Ömür yumağının say
falarında hiç serinledin mi,hesabın vaktinde şöyle titredin mi


Her lahza ruhuna sesleniyor
Kalbinin inşiraha erişmesi için cezbediyor, söyle neyi bekliyor
Rahmet ve mağfiret neden haline nazar ediyor, müddet nefesin için bekletiliyor
Niçin yaratan Rabbin bizzat muhatap kabul ediyor, aklın için fırsatlar halk ediyor


Ne kadar isterdim bilsen
Derdine vakıf olmayı, devasıyla da o halinde sürur katmayı
İçinde ki gamdan uzaklaştırmayı, hissiyatın için fırsatların kapısını aralamayı
Hayırlı olanları yakınlaştırmayı ve hayısız olanları şehretmeyi kalbine başarmayıMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#3
Umut mu sandım, nasıl hayale daldım!

Sanki derin bir hastaydım
Makus talihim için gam içinde bir candım
Kalbin samimiyetiyle inandım, ruhumla yaşamak için kandım
Ne kadar ahmak olduğumu anladım, keşkelere sığınmayı ne sandım, ağladım


Tenhaların efradıda ardım
Her nefesten gizlediğim nazarlarla hicrandım
Suskun kalmak için sanki yaşardım,
hüzün içinde hıçkıran farktım
Derd-i gamımı kmseye anlatmadım, anlayamayacakları adına korku yaşadım


Yıllar sel misali akıp gitti
Yadımda sakladığım ne varsa sanki hayalimdi
Ümit içinde nefeslendiğim bilmem ki ne kadar bilindi ve hissedildi
Sevmenin sessizliği içine çekti, deryanın ahengine kattı, fırtınalar hiç duyulmadı


Sanki b
aşka bir alemdeydim
İçimi titreten için iradeden vazgeçen bir kederdim
Bir ömür ümit ile dirildim, ruhumu firkate salan nefesle irkildim
Asla bir rahatsızlık vermedim, gönlümün figanı hissedilsin diye umutla bekledim


Ne vakit bir saz dinlesem
Bestekarın içten dile getirdiği meram ile yüzleşsem
Hasredemediğim melalimi kal etmeyi hiç korkmadan serdetsem
Her kadresinde beslediğim ümidi dile getirsem, gönlümün hıçkırığını ayan etsem


Artık vakit çok geç oldu
Gün kararmaya yüz tutup, gönlüme kilidini vurdu
Hicran ne kadar müthiş bir olguydu,
hüzün zerkeden bir oktu
Sanki nefesim durdu,
gözyaşlarım kan oldu, içim ne hazin birşeklide burkuldu


Bir kimseye sözüm olmaz
Akidemin ahengi neden kalbimi ülfetiyle korumaz
Yeis sinemden çıkmaz, sabır yakıp kavurmaz, kanaatin serinliğine katmaz
Aşkın edebi ruhuma tesir edip susturmaz, firkatin suskun sancısı içimden çıkmaz


Niye ağlamak istiyorum
Ummanın kuşatan feysiyle yol alıp umutlanmıyorum
Taktir-i ilahiyi ne sanıyorum, nasibi niçin hakkıyla şehredemiyorum
Aklı ve izanı iradem için esir alıyorum, bahtımın nefeslerini hoyratça harcıyorumMustafa CİLASUN

 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#4
İhlas kalbin, aşk halin, edep vecdin ecridir!İnsan aşk için kul olmalıdır
Her saikte merakıyla aklını kullanmaya adanmalıdır
İmanı taklit üzre anlayıp ve bu vecheyle ehliyetinde ki sıkıntıyı anlamalıdır
En mütekamil şekilde yaratıdığının farkına varıp, inşiraha kayıtsız kalmamalıdır


İnsan elbette ki sevecektir
Lakin kalbi şehretmeye malik olmadan nasıl bilecektir
Hissiyatın ritmine hazır hale gelecektir, idraksiz mi seyredip inleyecektir
Nefsiyle mi hemhal olup kederlenecek, emribil mağruf için gayret göstermeyecektir


Umut, kalbin tarifidir
Su misali aziz ve ülfetlidir,
aşk için tanzim edilmiştir
Kul olmak adına nasiptir, narın haşyetinden aridir, vuslat için serdir
İnsan, ne kadar aklederse, ruhunun ve kalbinin edebiyle imanın letafetine erişirse


Furkan üzre nefestir
Gülün ahenginde refiktir, azim ve futuhatıyla ecirdir
Müddet-i nefes için ürperendir, rızay-ı bari için gönlünden geçen ferdir
Ruhunu şehreden ariftir, nefsini esir eden ehliyet sahibidir ve ahsen-i takvimdir


Rabbinin emrinde hürdür
Nefsine köle olursa ne kadar zelildir, farkketmeyen üzülür
Güz niye suskun çehredir, ilkbahar adına umut taşımaktadır, niyazdır
Umudunu kaybetmiş bir
insan ne kadar makbul olan bir candır, akıl niye vardır


Kalp sevsin, nefsin değil
Ruhun refakat etsin, kalıbın ne hükmü varki sadık değil
İnsan kul olmak adına aklından vazgeçen bir sanık değil, kalbin ne latiftir eyil
Avuntuların haline kefil değil,nefesin ne kadar kifayet edecektir evet, hiç belli değil


Tanburun sesine kulak ver
Ta derinden bir meyan geçer, perdesinde ki tefekküre eğil
Hicran bedelsiz olur mu,
hüzün kalbine devada bulunur mu, nefsin umurunda değil
Ne kadar hesapsızlık varsa, kurtulmak için azim ve umutla seyretmek için kim kefil


Haydi artık düşünme vakti
Geçmişin adına, geleceğin icmali şimdi yapılıyor sanki
Okumak aklı ve izanı bereketli kılmak içindir, anlamak yaşamana zemindir inanki
Cahilin ne kadar hükmü varki,hukukundan habersiz can dikkate alnan
insan mı kiMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#7
Ruhum ve kalbim aşkın vecdiyle yol almalı!

Yanmalı gönüller
Sabrın nazarında usanmadan ferahlamalı gözler
Şikayet etmekten, zan içinde nefeslenmekten azat olmalı zihinler
Rabbin rızasında, farzın edasında, nehyin uzağında dem alamlı hisseden kalpler


Nefsin imtihandadır
Ruhunun ve kalbinin refakati furkana olmalıdır
Gülün rendine boyanıp, tevazuu ile solumalıdır, korkmamalıdır
Anlaşılmayan ve tahkikine erişilmeyen akideden kurtulmalıdır, münker niye ardır


Haram iflak etmez
Ne kadar cazip gelse de nefsinin tatmini için yetmez
Aklın ve izanın nardan kurtulman için asla halinde dirilmek için yüzvermez
Ruhun iradene hükmedemez, kalbin terbiye edilmeyen nefsini felaha eriştiremez


Feryad eden sabiye
Hıçkırıklar içinde melülleşen mecnun nefesin haline
Arifin dinmeyen vecdine, ilim ve irfana ram olmuş ve kapısı açık gönüllere
Korkma nazar et, taat ettikleri huşuya dikkat et, feyz aldıkları mihenge rağbet et


Her dilenen fakirdir
Kimisi halin zikrinden, kimizi vaktin icmalindendir
Aç gönüller sefildir, lakin nefsleri onları bu resaletin içine sürüklemektedir
Bu bakımdan akıl ve idrak ferdir, irade sahibi için şereftir, kul olan içinde akidedir


Konuşmak ar ile olur
Kalpsiz kelam ancak nefsin esaretinde sadır olur
Ruhun bu anlamda suskundur, vakit haline irşat eyleyen sabr-ı nutuktur
Korku keder verir, bedelsiz bir amel hangi hesabın cenahında kalbine umut verir


Her vaktin şahidi var
Yoksa ruhun ve kalbin zikrettikleri mana kim için ar
Saklı kalan bilmem ki ne ve hangi zehap var, kalbi olan ecir için yaşar
Aşka ve sevdaya ram olmak için, vuslatın şadında nefes almak için kalbim korkar


İnsan hatasıyla var
Yanlışı olmayan nasıl bir ruhun ve kalbin haliyle bakar
Rahmet ve mağfiret kullar için ne müthiş fırsat, aklemedeyenler adına ne azap
Düşünmek, tefekkür etmek, tahayyül eylemek farkı fark etmek için ne büyük fırsatMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#8
Niye mahzundur nefesler, sessizce figan ederler!
Gecenin matemiyle seni anıyorum
Yokluğunda
sokakları arşınlıyorum
Kuşlara soruyor medetle anlıyorum
Onlara bakıyor, halimi anlatıyorum


Aşk bu mu soruyor çileyi anıyorum
Yârin serencamında aciz kalıyorum
Halin devranıyla, öteleri yaşıyorum
Aşkla kalb dirliğinde sürur arıyorum


Yapraklar bir bir dalları bırakıyorlar
Kelebekler bir vakte kadar uçuyorlar
Güneş çekiliyor mahın hali yaşanıyor
Zaman durmak bilmiyor
aşkla yaşıyor


Ne sen, ne de senin halinde olan ben
Bahşedenin hükmüyle, nefesleri bilen
Nihayetin dirliğinde olacak
aşkı seven
Tenlerden geçen, teriyle bezenmeyen


Bin bir eza ile geçiyor, şu çileli ömrüm
Nasibin kadriyle nefeslenip şükrederim
Ben
aşkı ne bilirim, kalpten habersizim
Muhabbet hasretiyle gönlümü demlerim
Mustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#9
Ruhum ne kadar sessiz, kalbim isteksiz!Nasılsa niyetime almıştım
Ruhumun serencamında yol almaya başlayacaktım
Kalbimin makus talihini anlatan resmi yapmak için hazırlanacaktım
Suskun halimi böyle yazacaktım, kimsenin dikkatini çekmeden
aşkı anlatacaktım


Rengarenk boyalar aldım
Tek tek fırçaları yokladım, sessiz ve sakin bir köşe aradım
Tuval için şöyle bir bakındım, nazar ettikçe yazılmamış kitabın haline girdim
Aldığım nefesin müddetini tefekkür etmek için irkildim, boyun büküp sessizleştim


Kalem ki yazmak içindir
Kelamı hasretmek için farktır, ancak edep ile manalıdır
Akıl ve izan sıratın vecdi için neye muhtaçtır, irade niçin bahtının yazgısıdır
Her nefes niçin yaratılmıştır, görmeyen kalp, hissetmeyen ruh nasıl bir manadadır


Derdin devası
aşktadır
Aşka ram olmayan gönül bilmem ki nasıl firaktadır
Sevda ruhun salası, sabır aklın felahı, kanaat hamdin edeb-i manasıdır
Tok bir nefes, açın halinden ne kadar anlar, pişkin bir nefs
aşka edepli mi bakar


Mevta suskunca bakar
Taziyeye gelenler onun bu sessizliğinden ne anlar
İçinde beslendikleri
dünya her yanlarından akar, maraz lıklar koku saçar
Her uzuv vicdana melülleşerek bakar, nefs köleleştirden sonra bilmem kimi yakar


Mahzun nefes ağlar
Sessiz figanıyla hisseden nice yürekleri dağlar
Tanış oldukları ruh hicran ile hangi yetine bakar, görmeyen
göz neye yarar
Hesap edilmeyen bir paha kimi meraka salar, fırsatçılık nazargah olan kalbi yorar


Emanetindir
çocuklar
Dikkat et kalbleriyle konuşurlar, talime muhtaçlar
Şefkat ve müsamahın haddi bilinmezse, her
zaman taleple sancılanırlar
Yerine getirilmeyen hevesleri için muvazenesiz ağlarlar, senin zafiyetlerini ararlar


Sakın gevşek durma
Bem
beyaz bir sayfayı karakalen misali çıldırtma
Nefeslerinde ki heyacanı, merak içinde ki meramı derinden sorgula
Atilerini prangalara vurdurtma, tahkikin ne kadar elzem olduğunu yaşat kaçınmaMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#10
Gönül niye sessiz, ruhun kefensiz!
Kuşatmışsa dilimi şayet bir hezeyan
Hale tesir etmez, asla idraksiz kalan
Sen oyalan mühlet içinde anlamayan
Anlamadan nefes alan
aşkı solumayan


Dert ki tenin dirliğinde bir nihayettir
Derbeder olan ancak hali bilmeyendir
Kalbin sahibi kimdir hissetmeyen bilir
Hezeyanlar içinde o kendiyle konuşur


Ah Rabbim verensin, sen bahşedensin
Rahmetin için verdiğin süreyi beklersin
Sen en
güzel yârsin ölümü halk edensin
İnsanı bilen ona en
güzel şeref verensin


Düşünmeli bir
insan, lekeleri karşısında
Bitmeyen nefeslerin azameti konusunda
Var olan hukukun muhafazası hususunda
Hükmün sahibinin hoş görüsü noktasında


Anlamalı o
insan hep bağırıp çağırmamalı
Hata karşısında, mağdura mühlet tanımalı
Hemen kararmamalı, muvazeneyi anlamalı
İnsan olduğu için onu bahşedeni hatırlamalı


Ne can ve nede kan
insan içindir her zaman
İnsansız arzı cihan ne kadar anlamlaşır biran
Akledense bir
insan ruhuyla o kalbini anlayan
Sağlık içinde hamd ile kulluğun gereğini yapan
Mustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#11
Yalancı düşleri umut sanıp yakarmak!

Çıkmalıydı nefes birşekilde
Nasıl olsa yaşamak hicranın derinliğinde ki mefkurede
Ümit etsem bile, sabrın narıyla arileşsem kimene, kanaat samimiyeti hani nerde
Yolcunun bir hesabı olmalı, tedbiri elden bırakmadan yol almalı, inşirah kimlerde


Akıl intibak ettiren ferdir
Zikir muhabbet didarında ki kederdir,
aşk için serdir
Kalp ancak nazargah olduğunun farkındaysa makbuldur, yoksa bir yürektir
Ruhun insicamını anlamak, hilkati üzre barışık olarak yaşamak sevda için farktır


Gelmeyin üstüme
Her nefes için umut içinde bekleyen sessiz kalbime
Ruhundan bihaber cahile, müddet-i nefesten bigane olan sefilleşen viraneye
Ağlamak kime yakışır, idrak ile yol almayana
aşkın feyzi karşıdır, hakkıyla biline


Bir yeminin halinde
Koşulsuz bir kararın arefesindesin hangi vakitte
Ne kadar farkındasın, sana en yakından çok uzaksın, ruhun aşikar etsede
Nefsin hala avuntular içinde,iraden zafiyetlerin derdinde, aklın ne kadar ersede


Zalimin bir vakti var
Zülme uğrayan her gönül niye yanar, umut içindedir ar
Kalbin feryadı her nefese ibretle bakar, ehliyet sahibi olan ancak
aşkla anlar
Pişkinleşen nefisler bahane uydurup kaçar, hakkı tespit etmek iman içinde bir nar


Bir divane gibi
gülmeliyim
İçinden çıkamadığım müşkil için kendimle alay etmeliyim
Hissetmeyen nefeslere bilmemki ne söyleyim, sukut etmeyi neden edep bilirim
İrşada muhtaç halin emanetçisinden ne bekleyim, nasibe müdrik olmak için ferim


Haydi çık gel artık bekleme
Hasretin kavuran badiresinde, haşyetin yakan çilesinde
Cennet
özlemi bilmem ki niye, dillenen taat ve zikirle mi, takiye içinde ki ecirleme
Nüfusunu art
ırmak için hesaplan canlar adına mı, menfaati için gönül kırar, niyeArtık yazmayım diyorum
Bir meskun mahalle oturayım istiyorum, duramıyorum
Gün içinde ki suskunluklarımı, içime dert olan kanatlarımı paylaşmak istiyorum
Lal olmuş nefeslerin, sadece nazar eden sakin kederlerin ahını almak istemiyorumMustafa CİLASUN

 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#12
İçimde dinmeyen bir hicran var ey yar!
Yoksun işte
Şimdi ben akşamlar gibi yorgun
Hazanın kadrinde çaresiz yaprak gibi solgunum

Unuttum artık
Baharları, şakıyan kuşların ahını
Sende kaldım, baharımdın, acılar içinde ne bıraktın

Nerde aramadım
Adımlamadığım mekânlar mı koydum
Gecenin sessizliğinde hırçın dalgalardan medet umdum

Tepelerde soluklandım
Şahin misali seni umutsuzca aradım
Çaresizliğime yandım, hasretin içinde halime ağladım

Şimdi nerdesin
Kiminlesin,
özleminle titretirsin
Söyler misin, neden sinemde bir figan ile gezdirirsin

Çekilen hasret
İliklerime nüfus ediyor artık nedamet
Bilmek istiyorum neydi senin çekip gitmene sebep

Varlığımın ne ilk
Sebebi ve ne son kefilisin
Sen kendi dirliğinin peşindesin, tercihinle serbestsin

Sevmek asla
Bilinmeyen değil, gizem hiç değil
Sevmek, onu bahşedeni idrak ederek nefeslenmektir

Onun kudretiyle
Canı, canana ram eylemek
Hayatı anlayarak
aşka bigane kalmadan yaşamaktır

Açtım gönlümü
Hicranın mahzun feryadına
Pak sinelerin dermanı olmak için varlığımı bağışlamaya

Seni bilmediğim
Sebebi tercihinle bıraktım esen yele
Bekleyeceğim nasip ne getire, dilerim hikmeti kavlince

Sen
hecelerinle
Beyan eylemediğin gizeminle
Dağların, ağıtların, artık sevda yolunda haykırışlarınsın
Mustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#13
Taşmı sandın bu kalbi, hiç anlamadın!

Bilmem ki neyin farkındaydın
Nefesin ulviyetine inanan bir canmıydın, nerde kaldın
Sabrın ve kanaatin de bir sınırı var, insan olan zafiyet yaşar niye inanmadın
İman, taat içindir, kulluk iksirinde ki ahenktir, aşka vakıf olmazsa niye şevksizdir


İnsan, hissiyatıyla yaşar
Umutlarıyla nice kapıları zorkar, niye hayal kurar
Kalbin halinden anlamayan bir canan nasıl gönül yakar, feyzini hicrana koyar
Kul olan anlaşılmak için sabrın harında nefes alan bir nazar, yoksa umut niye var


Gönül sırr-ı ummandır
Yalnızca farkı anlamak adına irfan adına aşinadır
Anlamaktan korkan, taklit üzre yol alan, aklın, izanın arını anlamayan kim vardır
Kalp ne müthiş kitaptır,şehredilmedikçe yalnız kan popalayan nedenli bir organdır


İnnanmak, kanmaktır
Aklın ve iraden için tercih ettiğin bir kanaattir
Kolay olana talip olmak, hiç tahkik etmeden teslim olup kurtulmak niye zandır
Ferasat ve ihsan bu manada kapalıdır,ilim merakın turabıdır,iman aşk-ı cenahtır


Hangi çiçeği koklasam
Kopartmadan manasında ki derinliğe gark olsam
Suskun nazarların hicranını kalbimin vecdiyle ve ehliyet saikiyle anlasam
Ağlamak için hiç korkmasam, nederleri umarsamadan açık bir şekilde yakarsam


Ruhumun firkatine aksam
Verdiğin sözleri hiç unutmadan ömrümü adasam
Lakin bu insacamımı aşkın vecdiyle yaşasam, yalan olan hayallere dalmasam
Her nefesin acizliğine müdrik olarak münasepet kurup, hiç kimseyi yargılamasam


Ne kadar ön yargım varsa
Ruhumu esir eden bir halin müdavimi olaktansa
Şekliyet üzre yaşamak bilmem mki ne kadar maksadıma sadık kılan nazarsa
Hüzünle avunmasam, hicranla yol almasan,artık içimde ki burukluktan kurtulsam


Suskun sokakların halinde
Düşen yaprakların sararmış sessiz hallerinde
Toprağın lal olan dilinde, ağacın umut vadeden ve sevdalaşan köklerinde
Yazılmış ayetleri okusam, ibretin vecdiyle ayılsam, ümitlerimi bir an bırakmasamMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#14
Sanki rüyadır,gelip geçmeyen ne vardır!An, saklı bir zamandır
Ruhun ve kalbin didarında ki en anlamlı bir farktır
Akıl bunun için itibarlıdır, virane olan gönül için hicran niye yakındır
Düşünmek elbette ki tedb-i sanattır, hesap edilmeyen bir rüya nasıl bir hakikattır


Neler unutulmuyor
Halin meftun olduğu lahzalar bir ömür ibretle bakıyor
Ah etmek çare mi oluyor, keşkelere bürünmek idrakine seler söylüyor
Geçmiş sanki halimle alay ediyor, sessizlik içinde bak, ne kadar da sinsice gülüyor


Sevmekten korkma
Sevilmek içinde saklı umudundan hiçbir vakit soğuma
Nasip azmin ve niyetin, ferda olduğun kadar cehdinin yanındadır uyuma
Kul olmak, aşkın sadrında ki mana ile yanmak en büyük bahtiyarlıktır, anlasana


Gönül asla deli olmaz
Aklın tutukluluk yaşasa bile vicdanın sesinden kurtulamaz
Lahzanın kadrinde donup kalamaz, yalancı gülümsemeleri kimseye bırakmaz
Ağlayan bir gönül yarsız, niyazsın olamaz, ettiği figanların hülasası yok sayılmaz


Ey can niye sessizsin
Neden düşüncelerin içinde nefes nefese kalan bir badiresin
Günyüzüne hasret umutlarını derle, hicranın yaşları döktüren sahnesinde gülme
Hüzün içinde serinliyeceğine itibar etme, şevk ve sürur kalbinin felahıdır alay etme


Sabır aşktır,farktır
Kanaat ettiren hicran firaktır, umudun lahzasında ki niyazdır
Sevda için bundan gayrı ne vardır, vuslata gebe gönüller kul olmak adına fedadır
Gönlünden vazgeçmeyen, iradesini bu manada kal eylemeyen bir can söyle nasıldır


Başın öne eğilmesin
Yüreğinin burukluğu alıp seni yeisin acizliğine sürüklemesin
Ruhunun sevdası hiç dinmesin, sinende beklettiğin ümitlerin hiç hüzünlenmesin
Kalbinin nazargah olduğu hakkıyla ve feyzin lisanıyla akledilip sabırla beklenilsin


Virane gönül aczidir
İmanın için ne kadar ahenksiz ve ruhuna acı veren kederdir
Akıl ve izan ilminle niteliktir, vecdinle serinliktir, teslimiyetinle ihlas gerekçendir
Aşk, ruhun ve kalbin lisanında ki perdedir, edebin halinden serdedilen bir inceliktirMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#15
Dinmeyecek mi feryadım, güldüren ahım![FONT=Georgia, serif]Kalan günlerim adına yastayım[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]İçinden çıkamadığım her niyazın ahıyla ağlayan bir canım[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Bilmem ki yüreğimi kuşayan bu hicranı kime bırakayım, figanımla kalayım[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Hüznün her sahnesinden bizar nefesimi kurtarayım, gülmek için şevke kavuşayım[/FONT][FONT=Georgia, serif]Ne zamandır kapım çalınmaz[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Gönül muhabbetin lahzasından mahrum kalıp yanamaz[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]İnsan akıldır, hissiyatıyla yaşayan varlıktır, iradesiyle yol alan bir hicrandır[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Kalbi ve ruhu ne müthiş farktır, bilmem ki kapanmış kapılar ne zaman açılacaktır[/FONT][FONT=Georgia, serif]Aşk; halin demi ve ahengidir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Ruhun hilkatinde ki esindir,aklın ve irfanında feyzidir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Ezelin muvacehesi, ebedin umut sahnedinden esindir,çile içinde serinliktir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Umut için esenliktir, vuslat adına gerekçedir, iman babında ne güzel hassasiyettir[/FONT][FONT=Georgia, serif]Düşünmek idrakin vecdidir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Dert edinmek feda olmak adına hülasa edilen ferdir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Ne kadar nefsine tabi isen zillettir, kalbi ve ruhi olmayan ne varsa kederdir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Ehliyet sahibi olmak, bunun önemine binaen müdrik olup yaşamak aşk-ı firkattir[/FONT][FONT=Georgia, serif]Her heves umut değildir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Hangi arzunun tavında yol alıyorsan kim kefildir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Hesap edilmeyen şuur hangi vaktindir, aklın tutukluluk hal nasıl bir bahanedir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]İnsan iradi manada, efekkürün sadrında çok mühimdir,yoksa yaşamak ar değildir[/FONT][FONT=Georgia, serif]İradesini vakfeden kimdir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Aşkın ve sevdanın gönül erbapları bilmem nerdedir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Sekülerleşen insan yüreği neden elem içindedir, hangi vakitte aşka erişecektir[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Azim ve niyeti zuhur etmedikçe kim haline yetişecektir, umut vermek adına şevktir[/FONT][FONT=Georgia, serif]Kalbini şehreden meyletmez[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Dünya nimetleri için asla ve kata kendinden geçmez[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Ruhunu esir etmek için varlığından feragat etmez, nefsine köle olmakla övünmez[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Ecelin haşyeti,nefesin izzeti,ruhunun firkatinden ve kalbin malikinden vazgeçemez[/FONT][FONT=Georgia, serif]İnsan taatiyle makbuldur[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Aklı ve idraki niçin farkı fark ettiren kuşanıştır[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Edebin her hali, inşirahın kalbi açılımı, ruhun ahdinde ki sadakati kurtuluştur[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Yoksa yaşamak, anlamadan ve dert edinmeden yol almak adına korkunç sanıktır[/FONT]
[FONT=Georgia, serif]Mustafa CİLASUN[/FONT]​
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#16
Ne nefesin şiarısın, ne de aşkın farkındasın!


Sanki yalnızca yaşayansın
Farkı fark etmeyecek kadar idrakin firkatinden uzaksın
Kendi adına bir yangınsın, caziben için nefes alan hicransın, ne aldanansın
Kal ediyorsun hiç düşünmüyorsun, gönül kırmayı niye bu kadar çok beceriyorsun


Vakit beklenen esrardır
Bilmem ki seni hangi zamanda vuracak ve dağlayacaktır
Gün ağarmadan sineni yakacaktır, düşlerinde bin hüzün ile ağlatacaktır
Kader kimin kaleminden yazar, cüz-i irade niye bu kadar zafiyet için haline bakar


Çiçekler zahiriyle farktır
İçinde beslediği bin bir umut kalbin inşirahıyle anlaşılacaktır
Ruhun aşina olan ummandır, sığ sular nefsiyle yol alan canların arzularıdır
İraden azmin için vardır, serdettiğin bahanelerin sadece seni kandıran bir hardır


Seven umuda sadıktır
Ruhu ve kalbine yabacı olan ne kadar bu hakikati anlayacaktır
Feda olmak ancak sevdanın firkati için nazardır, aşkın her sahnesinde vecd ardır
Şekliyet için yol alan nasıl bir candır,akıl ve idrak ki bunun için en makbul sanattır


Ey canan nasıl dilersen
Sevebilmeye erişemeyecek kadar muhabbetten ari hicransan
Yalancı umutların için yaşayan bir kansan, taltif edilmek için var olan adaysan
Nasıl itibar etmeliyim ve hangi çehreni muhatap alıp güvenmeliyim şayet insansan


Niye harap ediyorsun
Tarumar etmek adına gayretini esirgemiyor, hasrediyorsun
Söyle nasıl bir maksada hizmet ediyorsun, kul, köle olmak için mi gizleniyorsun
Niçin nefsini önceliyorsun,her zaman bahaneler içinde rekabet ediyor, üzüyorsun


İnsan bir bedel öder
Gerekçesi için neden avuntuları seçer, kalbinden vazgeçer
Ruhunun bizar olmasına şahitlik eder, aklını ve izanını buna hasredip iniler
Muhabbetin her lahzasını hunharca lekeler ve sonra çekilip bir köşeye kıs kıs güler


Artık sana ne deyim
Teslim olduğum umdeler için boynumu büküp düşüneyim
Aklım ve izanımı hissiyata mı havale edeyim, titreten hicrana şimdi meyledeyim
Bahtım için şehr edemediğim esrarın halinde nefesleneyim, Rabbime iltica edeyimMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#17
Kadere mi demeli, iradeyemi dikkat etmeli!


Kal etmek için düşünmeli
Gerekçeleriyle hephal edip, kuşkulardan arileşmeli
Akıl ve izan niçin tevdi edilmiştir diye bir saalle müracaat edilmeli
Kati delillerle, ravilerin samimiyetlerinde ve aşkın vecdinde ki feyizle nefeslenmeli


Tercihin muvacehesi nedir
Her kanaat aklın ve fikrin tabi olduğu an değilmidir
Haline mudrik olunmayan kazalar elbette ki imtihan için bedeldir
Dikkat edilmesi gereken husus, şeri delillere ve iradede ki teslimiyete gerekçedir


Sünnetullah anlaşılmalıdır
Yoksa ilim merakın arı değil, nefsin durağı olarak kalacaktır
Hesap edilmeyen lahza niçin tuğyandır, nefesin müddetinden azat olmak hakmıdır
Ezelin ve ebedin hülalası ruhun firkati için farktır, kalp aşka eriştikçe bir vuslattır


Düşünmek bedelsiz olmaz
Azmin ve tedkikin olmazsa, idrakin vecdi haline müdrik olamaz
İhsan ve aşk aklın ve kalbin hulalasında buluşamaz, iraden için vesile bulmaz
Can maksatsız feda olur mu, aklın tutuklu kalması bahanesi bulunur mu, kaçılmaz


Nasıl keyfin için canlıysan
Heyecanını teskin etmek adına hangi hesabın turabıysan
Ruhunun ve kalbinin lisanını terennüm edecek kadar aşkın vecdine yakınsan
İraden için tutsak olma, zafiyetlerin derdiyle boğulma, yeisin halinden de yakınma


Şiddet ve asabiyet hardır
Kalbini virane kılan buhrandır, ruhun için kadavradır
Aklın adına heyezandır, izanın manasında ülfetsiz sancıdır, bulaşma
Ner kadar ehliyet sahibiysen, tercihlerin nispetinde hülasa edileceğini hiç unutma


Bahtına kahredenler
Bin hüzün ile ah edip acziyet içinde nefeslenen bedenler
Kendinin farkında olmayan, ahsen-i takvimin renğine boyanmayan kederler
Nasıl şevkin halinde dirilecek, azmin icmalinde istikbalde şekillenecek düşünmezler


Her arzu umut olamaz
Maksadını aşan niyetler felahın lahzasında bulunamaz
Hesapsız can, izansız kan, ruhundan bihaber insan, kalbini şehredemeyen utanmaz
İnsan kemale erdikçe edebin erkidir, kelamın hassasiyetinde fikirdir,rızasız olamazMustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#18
Ey kalbiyle yazan, aklıyla yol alan edibe!


Alıp götüren bir serencamdı
Her halinde edebin hülasası sanki vicdandı, nasıl ardı
Düşünmek adına sefilliğim aklıma geldikçe içimi burkan bir inşirahtı
Ruhunun firkati ne kadar aşikardı, sevdasına ram olmuş bir hicranın vuslatıydıNe zaman nefesini okusam
Her cümlesinde açık denizlerin insicamında bulunsam
Yüreğimi fetheden iştiyakını hakkıyla anlasam, kalbi fakirliğime yansam
Umudumda, ufkumun sudurunda, efkarın boyun büktüren ahında şevkini bulsamNasıl bir münbit nefessin
Her lahzanın eşiğinde ki aşikar ürperti ve bir ülfetsin
hangi mürebbiyenin taliminden geçerek istikamet bulan bir rehbersin
Titrek nefesinle her vakit cezbeden hikmetsin, alıp götüren bir kalbin de sahibisinNe zaman yazmak istesem
Ruhumun hicran damlalarını bin hüzün ile serdetsem
Edebin sahnesinde fakirliğime nazar edip sukutun vecdinde inlesem
Halin deminde ki feysinizle ülfet etsem, aşka olan hürmetinizi yadedip nefeslensemKorkar oldum kal etmekten
Bir hadsizlik yapmamak adına türlü çekincelerden
Gönül lisanının samimiyetle hasredilmesinde ki niyetten ve edepten
Şekliyet için zamanı tüketmekten ve taltif edilmek adınada bir hesaba girmektenSessizce göçüp gidiyorum
Aklın ve izanın zafiyetlerim için kifayet etmediğini biliyorum
Nefsimin lekelerini ne kadar azmetsemde temizleyemiyorum, korkuyorum
Haşyetin sahnesinden ürperiyorum, mağfireti,rahmeti hakkıyla dert edinmiyorumHer nasılsa ihya ettin
Yüreğimi mest eden hürmetinle serinlememe kefalet ettin
Nasların halinde merakımı celbeden azminle ruhumdan idrakime seslendin
Kalbimi teskin ettin, mahcubiyetimi sakinleştirdin, korkularımdan arileştirendinNe kadar hamdetsem
Ruhumu itminana eriştiren vesileler için niyaz eylesem
Gönlümün kuraklığına, yüreğimin yanıklığına itibar etmeden ceht etsem
İrademden vazgeçip, nedenleri halinde nefeslenip, aşkın sadrında meşkle dirilsem

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa Cilasun

KF Ailesinden
Özel Üye
#19
Artık serdetmeli, sukutu dindirmeliyim!


Sanki mahzun bir nefes gibiyim
Sessiz ve kimsesizliğin eşiğinde nefes nefese acizim
Aklıma geldikçe kalbi fakirliğim, nefsi zafiyetlerim ne kadar yabani biriyim
İnsan süretinde yaşayan, aşkın ve sevdanın firkatini anlamayan berduş misaliyim


İçim acıyor, deva bulunamıyor
Hazanın her rengi hissiyatımı burkup dağlıyor
Okunan ezanlar yüreğime sızı veriyor, davetin şehredilmesi ihmal ediliyor
Ruhum aşkın vecdine hasret, gazyaşlarım narın çehresinde gizleniyor,ne söylüyor


Neden bir boş vaktim olsun
Zamanı hoyratça harcıyan yabanlık kalbimde aklı, izanı hiç bırakmasın
Gün ağarsın, uyuyan idrakim suskun mu kalsın, aşkın feyzi yakamı bırakmasın
Ruhum ahdiyle anlamlaşsın, aklım kat a bir çılgınlık yaşatmasın, aşka yakınlaşsın


Yollar şimdi ne kadar sakin
Terk edilmiş hanların sessizliği, terk edilmişliği hangi yüreklerde kaim
Duvarlara yazılam meramlar şimdi sahipsiz kaldı, zaman kime anlattı, kim mukim
Mazi nasıl bir keder, ibret alınmayınca eleme gark eden değer,ah u zar eder vaktim


Çocuk karakaçan üzerinde
Sanki bin hüznün renginde, umutları solmuş bir vadidin sakinliğinde
Hiçbir yöne bakmıyor, boynu bükülmüş bir şekilde ilerliyor, kimbilir ne düşünüyor
Yılgınlaşan hali çok uzaklardan okunuyor, sanki içinde büyümeyen sevgi kuruyor


Ne kadar hayıflandım
Birde dönüp kendi halimle karşılaştırdım, hicran bana sesleniyor
Yitik umutlar merak ediliyor, solgun nazarlar artık kalbime bir şevk zerketmiyor
Sürurun hasreti var, her nedense yüzümü güldürmüyor,bir ömür niye hasrediliyor


Ahenksiz bir ses dikkatimi çekti
Meğerse karakaçan iştiyaka gelmiş, hemcinsini fark etmiş, ne ilginçti
Çocuk zapdedemiyor, yularını ne kadar çekse durmak bilmiyor, güdüler mi cazipti
İnsan ve hayvan her ikisi de farklı duygularıyla yaşayan,aklı olan ve nefsi bulunan


Çocuk meğer ne kadar şaşkındı
Aklı ve izanı olan bir candı, nefsi muarızlara karşı zayıf bir hicrandı
Bahtının her sahnesinde sözü bulunan hissiyattı, yoksa kul olmak nasıl bir farktı
Aşkın ruha ve kalbe olan yakınlığı azim ve niyetin saflığı ihlas muvacehesince ardıMustafa CİLASUN