Müminlerin Annesi Hz.Ummu Habibe

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Müminlerin Annesi...
Ebu Süfyanın kızı olan Ümmü Habibenin ismi Remledir.Arap örf ve adetlerinden dolayı, ilk evliliğinden doğan kızı Habibeden dolayı Ümmü Habibe künyesini almıştı.Annesi Safiye bint-i Ebu lasdır.Bu hanım Hz.Osmanın baba ve anne bir halası idi.
* İlk evliliği
Zatı İffetpenahileri ilk önce Ubeydullah İbn-i Cuhuş ibni Refah ile evlenmişti. Ümmü Habibe, İslam gelmeden önce Hanif dinine bağlı idi.İslamın ilk günlerinde kocası Ubeydullah ile birlikte, Müslüman olmuş.Bu yüzden kocası ile birlikte müşriklerin eza ve cefasına maruz kalmıştı.Bu eziyetlerden kurtulmak için Habeşistana giden ikinci kafile içinde yer aldı.Ancak dini uğruna yurdunu terk eden Ubeydullah Habeşistana vardığında papazların tesiri ile İslamdan dönerek irtidad Hristiyanlığa girdi.İrtidad olyından önce Hz.Ummu Habibe bir rüya görmüştü.Kocasının suratı gayet çirkinleşip maymuna dönmüştü.Son zamanlardaki hareketlerindeki değişiklikler ve bir rüya ortada bir şeyler olduğunu gösteriyor, ancak bir şey diyemiyordu. Rüyanın ertesi günü kocası onu karşısına alarak: Önceleri din konusunu uzun uzadıya düşünmüştüm. Hristiyanlıktan daha hayırlı bir din görmeyip Hristiyan olmuştum.Sonra Muhammedin dinine girdim ve şimdi tekrar Hristiyanlığa döndüm sözleri ile kocasının gerçekten İslamdan çıktığını anladı.Ümmü Habibe rüyasını kocasına anlatıp onu İslama davet etmeyi çalıştıysa başarılı olamadı.Kocası da onun üzerinde Hristiyanlığa döndürmek için çok büyük baskı uygulamış ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştı.Hz.Ümmü Habibe dininde sebat gösterdi. Kocasından ayrıldı.Ubeydullah ise içki alemlerinde öldü gitti.
* Zatı Saadetleriyle Evliliği
Hz.Ummu Habibe yapayalnız kalmıştı.Habeşistanda gurbet bir ülkede dul bir kadın idi.O Mekkenin yüksek aristokrat bir ailesine mensuptu.Bu yüzden kolay kolay evlenemezdi.Korunmaya muhtaçtı.Babası ebu süfyan henüz Müslüman olmamış, Müslümanların en büyük düşmanlarındandı.Babasının yanına dönemezdi.Resulullah Ümmü Habibenin bu durumunu haber almıştı, iddeti bittikten sonra nikah için kendilerine haber ulaştırdılar.Bunun için Amr İbn-i Umeyye Damari. Habeşistan hükümdarına gönderildi.Zatı saadetlerinin, mümesili gelince, Hükümdar kendi cariyesini Hz.Ummu Habibeye gönderip, meseleyi anlattı: Resulullah s.a.v., senin nikahın hakkında bana bir mektup göndermiştir.Şimdi sen bu işe razı isen, bir vekil tayin eyle de nikah işini tamamlayalım diye bildirdi. Hz.Ummu Habibe de Halid İbn-i Saidi kendisne vekil tayin etti ve nikahın tamamlanmasını bildirdi.Akşam üzeri Habeşistan Hükümdarı, Müslümanları topladı ve Hz.Cafer İbn-i Ebu Talibi de çağırıp, şahitlik ettirdi ve kendisi nikahı kıydı.Aynı mecliste Zatı Risaletpenahilerin ödemesi için dört yüz dirhem mehriye kararlaştırıldı ve bu mehriye nakden Halid İbn-i Saide verildi.Nikah bitip, hakl dağılıp gitmek üzere iken Hükümdar Saide dönüp: Gitmeyin, durun. Enbiyanın sünnetidir ki, nikah zamanında yemek yene ve öyle gidile Hepsi oturdular yemek yedikten sonra ayrıldılar.
Nikah kıyıldığında Hicri 6.yıl idi ve Hz.Ummu Habibe 36 yaşında idi.Nikahdan birkaç gün sonra diğer müslümanlarla birlikte iki gemiyle yola çıktılar. Medinenin limanı olan yere geldiler. Resulullah Hayber Gazasında Ketibe Kalesinin fethi ile meşgul idi.Tam o sırada onlarda geldiler Peygamberimiz:
Bilmemki bu iki şeyin hangisi ile sevineyim, Hayberin fethi ilemi ,yoksa Cafer'in gelişi ile mi? diye sevincini belirtmişti.Buarada Hayberden alınan ganimetlerden Habeşistan muhacirlerinede hisse verildi. Peygamberimizin diğer hanımları bu yeni eşi iyi bir şekilde karşılamak istediler. Başlangıçta Hz.aişe onda kendisini kıskandıracak bir şey bulamadı. Zira yaşı fazlaydı. Onu kendi tarafına çekmek istedi. Ebu Süfyanın kızı bunu kabul etmedi.Ebu Süfyan kızının düşmanı ile evlenmesine kızması gerekirken aksine o bir bakıma memnuniyetini ifade etti.O reddeedilemeyecek bir erkektir diyerek bu evlkiliği tasvip ettiğinide gösterdi.Resulullah, Ümmü Habibe için daha önceden bir oda yaptırmıştıki bu oda diğer hanımlarınınkine göremescide en uzak olanı idi. Resulullah'ın emriyle Bilal, Hz.Ümmü Habibeyi odasına götürmüş.O da orada bir süpürge bulmu, yanındaki kölesi ile birlikte odayı temizlemiş, bir kıl yaygı sererek odayı döşemişti.Resulullah eve akşam olup geldiğinde güzel bir koku hissetmiş, odayıda döşenmiş olarak görünce: Kureyş kadınları etrafı döşeyen, yerleşik kadınlardır. Bedevi ve arabi değilerdir buyurarak Hz.Ümmü Habibenintemizlik ve döşeme zevkini takdirt etmişlerdir. Peygamberimizin, onunla evlenmesi, onun sabrının, cihadının ve çektiği sıkıntıların bir mükafatı idi.Ayrıca bu evlilik İslam Hukuku bakımından da önem taşımaktaydı. Çünkü bu nikah Gaybi nikah olarak icra edilmişti.
* Resulullahdan sonraki günleri
Peygamberimiz ile dört yıl evli kaldıktan sonra, Resulullahın vefatından sonra zahidane bir hayat yaşadı.Peygamberimizin diğer hanımları gibi saygı ile karşılandı.İslam tarihinde ortaya çıkan fitne ateşinden uzak kaldı.Ancak bununla beraber, dayısının oğlu olan III.Halife Hz.Osmanın evinin muhasarası esnasında onun evine geldiği, orada bulunan asilerden bir adamın onun baş örtüsünü çektiği, Hz.Ümmü Habibenın ona beddua ettiği, bu bedduanında derhal yerine geldiği kaynaklarda bildirilmektedir.
* Ahlakı
İmanı kuvvetli bir hatun idi.Bu hususta ne yakınını nede akjrabasını kâle alırdı. Babası Ebu sufyan kafir iken bir ara Medineye gelmiş, Resulullah ile anlaşmak istiyordu.Daha evvelki anlaştmayı biraz geniş tutmak istiyordu.O ara kızınıda görmek istedi.Kızının evine gelerek Resulullahın şiltesine oturmak istiyince kızından sert muamele gördü.Hz.Ümmü Habibe şilteyi kaldırdı ve babasının bu şilte üzerine oturmasını istemedi.Ebu süfyan buna çok içerledi:
Kızım, senin bu şilten o kadar kiymetli midirki, babnı onun üzerine oturtmak istemiyorsun? Hz.Ümmü Habibe buyurdu: Evet, çok kiymetlidir, zira bu şilte Zatı Risaletpanahilerininin şiltesidir.Sen müşrik olduğun için pissin, sen oturamazsın. EbuSufyan: Sen benden sonra büsbütün bozulup gitmişsin
Hadislere çok dikkat ederdi.Başkalarınada bu hususta tavsiyede bulunurdu. bir ara yeğeni Ebu sufyan İbni Said onun evine gelmişti Kendisine abdest almasını tavsiye edip şöyle buyurdular:
Resulullah buyurmuşlardır:
* Her kim bir şey pişirecek olursa abdest alması iyidir *
Babası vefat ettiği zaman, güzel kokular, sürünüp, iyi elbiseler giyerek, Resulullah buyurdular:
* İman sahibi bir kadın için her hangi bir şekilde üç günden fazla matemli bulunmak caiz değildir.Ancak kocası için, bunun müddeti dört ve on gündür *
* Vefatı
Hicri sene 44 de Muaviyenin hilafetinde vefat etti.O zaman 73 yaşında idi. Vefatından önce Hz.Ayşeyi çağırarak.Benimle senin ve diğperlerinin arasında münasebet vardı.Her ne kadar aramızda hataen bir şey geçmiş ise, senden afv etmeni isterim.Af ve hayır dua ile yad edip, benim için mağfiret talep et. Hz.Ayşede dua edip:
* Sen beni memnun etmişsin, Hak Teala da seni memnun kılsın buyurdular *
Kaynak :
* Kadın Sahabiler
* Şamil İslam Ansiklopedisi
* Sahih-i Buhari
 

Üst