Kadının islamdaki yeri..

  • Konuyu başlatan sukranterzi
  • Başlangıç tarihi
S

sukranterzi

Ziyaretçi
merak ettiğim soru: hadis olarak bildiğimiz ama benim bir türlü müslümanlığa ve mantığıma oturtamadığım ..ısrarla yalancı hadistir gerçek değildir..dediğim halde insanların bana tövbe et demesi..ben mi yanılıyorum yoksa onlar mı? Hadis şudur ; kadın yatağında erkeğine arkasına dönüp uyursa sabaha kadar melekler ona lanet eder demeleri..bu uydurma bir hadis olduğunu kütüb-i sitte'de böyle bir hadisin olmadığını söylediğim halde ...bana inanmamaları ve dikkatli olmam gerektiğiymiş..Allah melekleri kadınlara lanet etsin diye mi yaratmış dediğimde ..femenitslikle suçlanıyorum..varsın ben feminist olayım bildiğimi söylemekten vazgeçmemm...
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Bunun feministlikle bir alakası yok. Ortada bir haksızlık yok ki, taraflardan birini savunmaya geçelim. Kütüb-ü Sitte'nin ne kadarını okudunuz bilemiyorum ama hadis uydurma değildir.Bu ve benzeri bir çok hadis hem de güvenilir raviler ve kuvvetli delillerle mevcuttur.

283. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lânet ederler.”

Buhârî, Bed’u’l-halk 7; Müslim, Nikâh 122. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 40

Buhârî ile Müslim’in bir başka rivayeti şöyledir:

“Kadın geceyi kocasının yatağını terk ederek geçirirse, melekler sabaha kadar ona lânet ederler.” Buhârî, Nikâh 85; Müslim, Nikâh 120

Bir başka rivayete göre de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bir erkek karısını yatağa çağırır da kadın gelmezse, kocası ondan memnun olana kadar Kâinâtın Sahibi o kadına lânet eder.”Müslim, Nikâh 121Kadın fıtraten zayıf yaratıldığı için erkeğin himayesine muhtaçtır. Fiziksel ve duygusal olarak erkekler daha güçlü bir yapıya sahiptir ve bu onların idareci vasfını almasına sebeptir.

(49/ EL-HUCURÂT -13- Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sâhib çıkmanız için milletlere, sülâlelere ayırdık. Şunu unutmayın ki ALLÂH'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda en ileri olandır. Muhakkak ki ALLÂH herşeyi bilir, her şeyden hakkıyla haberdârdır.)


ayetinde üstünlüğün ancak takva ile olabileceği net olarak belirtilmiştir.Yani alınganlığa ve komplekse girmeye lüzum yoktur.
Ayrıntılı bilgi için:

http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/kocanin-karisi-uzerindeki-haklari.7669/
 

Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye


Kadının Kocasının Döşeğine Girmekten İmtinaının Haram Kılınması Babı


120- (1436) Bize Muhammed "b. El-Müsennâ ile İbni Beşşâr rivayet ettiler. Lâfız îbni Müsenna'nmdır. (Dediler ki) : Bize Muhammed b. Ca'fer rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Şu'be rivayet etti. (Dedi ki) : Kata-de'yi, Zurâratü'bnû Evfâ'dan, o da Ebû Hüreyre'den, o da Peygamber (Salîallahü Aleyhi ve SellemVâen naklen rivayet ederken dinledim. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

«Kadın, kocasının döşeğini terle ederek sabahlarsa, ona melekler sabaha kadar lanet ederler.» buyurmuşlar.


(...) Bu hadîsi bana Yahya b. Habîb dahi rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hâlid yâni İbnil Haris rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Şu'be bu isnadla rivayette bulundu. O : «Yatağına dönünceye kadar» cümlesini de söyledi.


121- (...) Bize îbni Ebî Ömer de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Mervân, Yezid'den yâni îbni Keysan'dan, o da Ebû Hâzım'dan, o da Ebû Hüreyre'den naklen rivayette bulundu. Ebû Hüreyre şöyle demiş : Re-sûlüllah ftSallaUahü Aleyhi ve Sellem):

«Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer bir adam karısını yatağına davet eder de kadın razı olmazsa, kocası ondan razı oluncaya kadar Yüce Altah ona gazâb eder.» buyurdular.


122- (...) Bize Ebû Bekr b. EM Şeybe ile Ebû Küreyb rivayet ettiler. (Dediler ki) : Bize Ebû Muâviye rivayet etti. H.

Bana Ebû Saîd-i Eşecc dahi rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Vekî' rivayet eyledi. H,

Bana Zübeyr b. Harb da rivayet etti. Lâfız onundur. (Dedi ki) : Bize Cerîr rivayet etti. Bu râvilerin hepsi A'meş'den, o da Ebû Hâzim'den, o da Ebû Hüreyre'den naklen rivayette bulunmuşlardır. Ebû Hüreyre şöyle demiş: Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

«Bir adam karısını döşeğine davet eder de döşeğe gelmez; bu sebebi e ona dargın olarak yatarsa, sabahlayıncaya kadar melekler o kadına lanet ederler.»

Bu hadîsi Buhârî «ikâh» bahsinde tahric etmiştir.

Yatağa çağırmaktan murad cimâ'dır. Hadîsin zahirine bakılırsa sa-bahîaymcaya kadar kaydından bunun geceye mahsus olduğu zannedi-lirse de maksad gece veya gündüz her ne zaman cima'a davet ederse demektir. Nitekim rivayetlerin birinde «sabahlayıncaya kadar» ibaresinin yerine «dönünceye kadar» denilmiş, diğerinde de «kocası razı oluncaya kadar» buyrulmuştur.

Müslim sarihlerinden Übbî'nin beyânına göre bu hadîsin bir rivayetinde geçen «Semâ» lâfzından murâd yükseklik ve celâldir. Zira Allah Teâlâ Hazretlerini zaman ve mekân ihata edemez. Bâzıları burada «semadaki» tâbirinden Allah ile melekler kasdedilmiştir.

Bu babda tbni Huzeyme ile îbni Hibbân, Hz. Câbir'den şu hadîsi .tahric etmişlerdir : «Üç kişi vardır ki, bunların ne namazları kabul olunur, ne de bir hayırları semaya çıkar. Bunlar evine dönmedikçe kaçak köle, ayılmadığı müddetçe sarhoş ve kocası razı olmadıkça kocası kendisine dargın olan kadındır.»

Burada kocasının dâvetine icabet ve ona itaat etmeyen kadına hangi meleklerin lanet edecekleri suâli hâtıra gelebilir. Bunların ya Hafaza melekleri yâhud başkaları olmaları ihtimal dahilindedir. Çünkü Allah Teâlâ Hazretleri pek çok melek nevileri yaratmıştır. Bunlardan bazıları yağmurlara, rüzgârlara, bulutlara; diğerleri kabirde suâle, bir takımları zikir meclislerini teftişe; bir kısmı da muhtelif işlere vekâlet ederler.

Meleklerin laneti kadının Özürsüz cima'dan imtina' edemiyeceğine delildir. Bu babda kadının hayızlı olması bile şer'an Özür değildir. Çünkü kocası cima'dan başka bir suretle ondan istifade edebilir. Hadîsten mu-râd : Lanetin sabaha kadar devam etmesi, fecrin doğmasiyle yahud kadının yaptığına pişman olarak kocasının yatağına dönmesiyle zeval bulmasıdır.


Bu Hadisten Çıkarılan Hükümler:

1- Hadîs-i şerîf kocasına yardım ve onun rızasını elde etmeye çalışması hususunda kadına irşad'dır.

2- Erkeğin cinsî münâsebete karşı sabrı kadının sabrından daha azdır.

Ahmed Davudoğlu-Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi/ Nikah Babı
 

Similar threads


Üst