İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici


• Ebû Hamza Sümâlî’den şöyle nakledilmiştir: İmâm Zeynü’l-Âbidin’in (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: “Fâtıma bint-i Esed (r.a), tavaf hâlinde olduğu bir sırada doğum sancısı tuttu. Ardından Kâbe’nin içerisine girerek Hz. Emirü’l-Müminin’i (a.s) orada dünyaya getirdi.“[1]
• Attâb b. Üseyd’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Hz. Emirü’l-Müminin Ali b. Ebî Tâlib (a.s), bi’setten on iki yıl önce, Recep ayının on üçüncü gecesi, Cuma günü, Mekke’de Beytullah’il-Harâm’da dünyaya geldi. Resulullah (s.a.a) o sırada 28 yaşındaydı.”[2]
• Hz. Ali (a.s) Fil yılından 30 yıl geçtiği bir sırada Allah’ın halis ayı Receb’in on üçünde, Mekke’de Beytullah’il-Harâm’ın (Kâbe’nin) içinde dünyaya geldi. Beytullah’il-Harâm’da ne ondan önce ne de sonra başka hiçbir kimse dünyaya gelmemiştir. Allah-u Teâlâ onu yüceltmek, rütbesini yükseltmek ve kerametini açığa vurmak için bu fazileti sadece ona has kılmıştır.”[3]
• Yine şöyle rivâyet edilmiştir: “Resulullah’ın (s.a.a) vasîsi ve onun halifesi olan, adil İmâm, mürşid olan seyyid, en büyük sıddık, vasîlerin efendisi ve muvahhidlerin İmâmı, Ebû’l-Hasan Emirü’l-Müminin Ali b. Ebî Tâlib b. Abdi’l-Muttalib b. Hâşim b. Abd-i Menâf (a.s), Mekke’de Beytu’l-Harâm’ın içinde, Fil yılından 30 yıl sonra, Recep ayının 13. gecesinde, Cuma günü dünyaya geldi. Annesi Fâtıma bint-i Esed b. Hâşim b. Abd-i Menâf’dır. O (Hz. Ali) Hâşimîlerden ilk iman eden kimsedir.”[4]
—————-
[1]- Ravzatü’l-Vâizin, c.1, s.81.

[2]- Bihârü’l-Envâr, c.35, s.7.
[3]- Keşfü’l-Ğumme, c.1, s.59, İrşâdü’l-Kulûb, s.211, İ’lâmü’l-Verâ, s.159, Keşfü’l-Yakîn, s.17 (cüz’î farkla); Emirü’l-Müminin Ali (as)’ın Kâbe’de dünyaya geldiği ile ilgili nakilleri bir çok muteber Sünnî kaynakta da bulmak mümkündür. Biz sadece bir kaçına değinmekle yetiniyoruz: Müstedrekü’s-Sahihayn (Hakim Nişabûrî), c.3, s.483; Nuru’l-Ebsâr (Şeblencî), s.76; el-Fusûlu’l-Mühimme, (İbn Sabbâğ Malikî), s.12; Kifayet-ut Tâlib (Gencî Şafiî), s.406; Usdu’l-Gâbe (İbn Abdurab-bih), c.4, s.31; es-Sîretu’l-Halebiyye, c.1, s.139; Tezkiretu’l-Havass, s.10; Menakıb-u Ali b. Ebî Talib (İbn Meğazilî), s.7.
[4]- Ravzatü’l-Vâizin, c.1, s.76; El-İrşâd, Şeyh Müfid, s.9 (az bir farkla)

—————–
Ali Rıza Sabirî’nin “1001 Hadis Işığında İmam Ali” kitabından alıntıdır.
Sayfa: 21
 

Üst