İhbâr-ı gaybî ne demektir?

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
İhbâr-ı gaybî:
Gayıbdan verilen haber. Geçmiş zamandan veya gelecekten verilen haber. (Bak: Ahbar)

(Daha bunlar gibi pek çok sahih ihbârât-ı gaybiye vuku bulmuş. Meşhur kütüb-ü sitte-i sahiha-i hadisiyede zikredilmiştir ve senetleriyle beyan edilmiştir. Bu risalede beyan edilen vakıatın ekseri, tevatür-ü mânevî hükmünde katidir, yakinîdirler. Başta Buharî ve Müslim-ki, Kur'ân'dan sonra en sahih kitap olduklarını ehl-i tahkik kabul etmiş-ve sair Sahih-i Tirmizî, Neseî ve Ebu Davud ve Müstedrekü'-Hâkim ve Müsned-i Ahmed ibni Hanbel ve Delâil-i Beyhakî gibi kitaplarda ananesiyle beyan edilmiştir. Mek.)


İhbâr:
Haber vermek. Haber almak. Alınan haber. Anlatmak. (Bak: Ahbâr)


İhbârât:
Bildirilen haberler. İhbarlar. Bildirilen hadis-i şerifler.


İhbâriyye:
Haber vermek işi.
* Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para.


İhbarnâme:
f. Yazılı haber. Yazı ile haber vermek.
* Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı.
* Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme.


K:Yeni Lûgat
 

Üst