Hizbul Bahr Duası Okunuşu ve Fazileti

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Hizbul Bahr Duası Okunuşu Fazileti ve arapçası Türkçesi.Meşayihi Tarikat ve hakikat ehlinin büyükleri (R.aleyhim) buyurdular ki:

"Her kim bu Hizbu'l-Bahri bir önemli iş için okursa ve şartlarını yerine getirirse, şeksiz ve şüphesiz elbette muradı ve arzusu yerine gelir."

Hizbu'l-Bahri okumanın şartlarından bazıları:

Oruçlu olmak, abdestli olmak (gusletmek), temiz elbise ile okumak.

Hastalıkların şifası için üç gün, günde yirmi beş kere okursa, o kimse eceli gelmemişse bütün hastalıklardan şifa bulur.

Borç ödemek için, üç gün içinde hergün on beş kere okumalı. Allâh-ü Teâlâ lütfü keremi ile o kişinin borcunu ödeme imkanları bahşeder.

Şeyh Muhammed İzmiri, Hizbul-Bahr üzerine Arapça olarak yazmış olduğu şerhin tercümesinde şöyle buyuruyor;

"Bu hizbi şerif, kalplerin şifası olup üzüntü ve sıkıntıları giderir. Yani kalplerde olan manevi hastalıklara şifa, üzüntü ve meşakkatlere devadır.

Eğer bir yerde, bir mekanda okunursa, orası musibet bela ve afetlerden korunmuş olur.

Okumaya devam edenler boğulmaktan, yanmaktan ve hırsızlıktan emin olur.

Bir kimse her gün güneş doğarken okursa, duası müstecap insanlar arasında kadri, değeri yüksek olur, kendisi sevilen insanlardan olur. Ayrıca insanların, Cinlerin şerrinden gece ve gündüz nazil olan afetlerden emin olur.
Beş vakit namazın peşine okumaya devam edilirse Allâhu Teâlâ o kişiyi mahlûkata muhtaç olmak tan beri kılar.
 

Son düzenleme:
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Hizbul Bahr Duasının Arapçası

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel habsü hasbi.

Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmete fil
harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez
zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.

Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül
münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu
illa ğurura.

{Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra
li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li
davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir
lena külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti
ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey'in ya men bi
yedihi melekutü külli şey'in kaf ha ya ayn sad kez (3.tekrarlanacak)}

Ünsurna fe inneke hayrun nasirin.veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.
vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin. verhamna fe inneke hayrur
rahımin. verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin. ve heblena rıyhan teyyibeten
kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha
hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel
ahırati inneke ala külli şey'in kadir.

Allahümme yessir lena ümurana mearrahati li kulubina ve ebdanina ves
selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi
seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala
mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e ve lel mecie ileyna ve lev
neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna yübsırun.

Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.

{Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin
müstekıym. tenzilel azızir rahim. li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm
fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune
inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve
cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe
hüm la yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar)

Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sin
im. ha mim ayn sin kaf. meracel bahrayni yeltekıyan. beynehüma berzahun
la yabğıyan. ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim,ha
mim.hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mim tenzilül
kitabi minellahil azızil alim. ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil
ıkab.zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.

{ Bismillahi babüna tebarake hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad
kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
hüves semıul alim. ( 3 kez tekrar)

Sitrul arşi mesbulün alyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi
la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt. bel hüve kur'anün mecid.
fi levhın mafuz.

{Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin.(3 kez tekrar)

{İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn.(3 kez tekrar)

{Hasbiyellahü la ilahe illa hü , aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. (3 kez tekrar.)

{ Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semıul alim. (3 kez tekrar)

{Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.(3 kez tekrar)

Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin

Hizbul Bahr Duasının Türkçe Manası

Euzu billahi mine’ş şeytani’r racim
Bismillahirrahmanirrahim
Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey bilen! Sen
benim rabbimsin ve senin ilmin bana yeter. Ne güzel rabdir
benim rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten! Dilediğine yardım
edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin. Hareketlerde,
duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri
gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve
şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma
istiyoruz. “şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir
sarsıntı geçirdiler. O zaman münafıklar ve kalplerinde
hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: Allah ve rasulü bize
aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.” Bize sebat ver, bize
yardım et ve Musa’ya denizi, İbrahim’e ateşi, Davud’a dağları
ve demiri, Süleyman’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın
gibi bu denizi de bize musahhar kıl. Yerde ve gökte, mülkte
ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret
denizlerini bize musahhar kıl. Ey her şeyin melekutu elinde
olan her şeyi bize musahhar kıl. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. (üç
kere)…bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en
hayırlısısın. Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en
hayırlısısın. Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en
hayırlısısın. Bize merhamet et, çünkü sen merhamet
edenlerin en hayırlısısın. Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık
verenlerin en hayırlısısın. Bize hidayet ver, bizi zalim
topluluktan kurtar. İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar
ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay, bizi
onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selametli ve
afiyette olan kimseler olarak taşı. Çünkü senin her şeye
gücün yeter. Allah’ım! Kalplerimizin ve bedenlerimizin
selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile
birlikte işlerimizi bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize
yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın
gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle
sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek
onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu
bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi. Eğer dilesek
oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye
gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!” … “Yasin.
Hikmet dolu Kur’an hakkı için. Sen şüphesiz
rasullerdensin…. sen şüphesiz rasullerdensin ataları
uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir
toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu
gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman
etmiyorlar. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O
halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları
yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set
çektik de onları kapattık, artık göremezler.” … Yüzler bakar
(üç kere)… Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim
olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır. Ta-Sin.
Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Buluşmak üzere iki denizi salı verdi.
Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Hamim.
Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. İş kızıştı
ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar. Hamim.
Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allah tarafındandır. O
günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli
olandır. Sınırsız kudret sahibidir. O’ndan başka ilah yoktur.
Dönüş ancak O’nadır. “Bismillah” kapımız, “tebareke”
duvarımız, “yasin” çatımız, “Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz
(yeter bize), Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir. Onlara karşı
Allah sana yetecektir. O, işitendir, bilendir. (üç kere)… Arşın
örtüsü üzerimize serilmiştir. Allah’ın gözü bize bakıyor
(gözetimindeyiz). Allah’ın kudretiyle bize güç
yetiremeyeceklerdir. Allah, onları ötelerinden kuşatmıştır.

Bilakis o, ulu bir Kur’andır. Levh-i mahfuzdadır. Allah en iyi
koruyandır. O, merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim
Kitabı indiren Allah’dır ve salihleri veli edinir. (üç kere)…
Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül
ettim. O, büyük arşın Rabbidir. (üç kere)…Yerde ve göklerde
ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allah’ın ismiyle.
O, işitendir, bilendir. (üç kere)…Yüce ve azamet sahibi olan
Allah’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. (üç
kere)…Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına
salat ve selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a
hamdolsun. Amin.

EVRADUN USBUİYYEH MUHYİDDİN ARABİ
 

Son düzenleme:
B

Bahri Ucal

Ziyaretçi
Uzun zamandir aradigim bir dua idi hizbul bahr duasi burada çok güzel detaylı anlatim mevcut, rabbim okunan bu hizbul bahr dualarindan sizleride hissedar eylesin.
 

M

Misafir Yorumu

Ziyaretçi
Aminn. Sebeb olup hazırlayanlardan Allah razı olsun.
 

M

Misafir Yorumu

Yeni Üye
Üye
Bu dua hukuki davaları ve mal paylaşımda istediğimi kazanmam için okunur mu?
 

M

Misafir Sorusu

Deneyimli Üye
Bu duada üç defa tekrar diyor yaşın okunuyor üç tekrar
Tekrar dan kastedilen oraya kadar baştan mı yoksa son kelime mi.
 

Üst