Haram kazanç ile alınan bir elbiseyi ne yapmalıyım ?

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Haram kazanç ile alınan bir elbiseyi ne yapmalıyım ?

Haram mal ile alınan bir şeyi kullanmak caiz mi?

Öncelikle haram yoldan kazanılan para kişinin malı olmadığı için onu kullanamaz Kullandığı takdirde günah işlemiş olur

Bir kimse, elinde bulunan haram bir para ile bir şey alırsa bakılır: Şayet satın alırken: "Şu para ile bu şeyi bana sat" deyip kendisine haram para teslim ederse o da haramdır Fakat söz konusu olan koyunu satın alırken paraya işaret edilmeden sadece
bedelin miktarı belirtilip meselâ beşbin Türk lirası ile satın aldım denilmiş ise o koyun haram sayılmaz"(1) Fakat para haram olduğu için onun sahibi Allah'ın indinde mesuldür

1- el-Hediyetü'1-Alâiyye, s 227

Halil Günenç Günümüz Meselelerine Fetvalar

Meşru olmayan yoldan kazanılan bir malı, bir parayı şahsın kendisinin yemesi caiz olmayıp, haramdır Eğer bu mal hırsızlık, gasp gibi yollarla haksız yere ele geçirilmişse, insanın onu kazancından ayırması, uzaklaştırması gerekir Bu halde sahibi belli ise, malın ona verilmesi gerekir Esas sahibi ölmüş olunca da hak mirasçılarına verilir Şayet sahibi kaybolmuşsa, ortaya çıkana kadar bekletilir Çıkınca da meydana gelen artışlarla birlikte sahibine teslim edilir

Gerçek sahibi bilinmeyen mal, birkaç şekilde olur Ya sahibi ölmüştür, ya kaybolmuştur veya millet malından haksız bir şekilde alınıp zimmete geçirilmiştir Ayrıca bugün sık sık karşılaşılan bir hal olan faiz yoluyla da geçmiş olabilir Esas olan, mümkün mertebe faiz müesselelerine para yatırmamaktır Fakat çeşitli sebeplerle bankada bulunan paraya faiz tahakkuk etmişse, onun sarfı da yukarıda zikredilen haram mallarla birlikte mütalâa edilebilir

Sahibi bilinmeyen haram malı veya faiz yoluyla ele geçen parayı sarf hususunda İslâm hukukçularının farklı görüşleri bulunmaktadır Bu meseleyi haram malın sarfı bahsinde anlatan İmam Gazalî Hazretleri, iki ciheti dikkate vermektedir Birisi, o malın tasadduk edilmesi, öbürü ise, temiz bir mal olmadığı gerekçesiyle fukaraya sadaka olarak verilemeyeceğidir

İkinci görüşü benimseyen âlimlerden Fudayl bin İyad, eline geçen iki dirhem paranın helâl yoldan kazanılmış olmadığını fark edince onu götürüp taşların arasına koymuş ve “Ben ancak helâl ve temiz olan malı tasadduk ederim Kendim için hoş görmediğimi başkası için de uygun görmem” demiştir

İmam Gazalî, Hz Fudayl’ın bu hâlini anlattıktan ve bu görüşü bir derece kabul ettikten sonra, bu görüşleri destekleyen naklî delilleri sıralamaktadır

Resul-i Ekrem bir ceneza defninden dönüşünde Kureyşli bir kadının verdiği ziyafete davet edilmiş; önüne konulan kızartılmış koyunun haram olduğu bildirilince, “Bunu kaldırın ve esirlere yedirin” buyurmuştur1

Yine bir diğer naklî delil de şöyle: Bizans’ın İranlılara galip geleceğini haber veren Rum Sûresinin ilk âyetleri nâzil olunca, müşrikler Peygamberimizi yalanlayarak alaya aldılar Bunun üzerine Hz Ebû Bekir, Peygamberimizin müsaadesiyle müşriklerle bahse girişti Sonunda Kur’ân’ın verdiği haber doğru çıktı Hz Ebû Bekir de iddiada ortaya konan develeri müşriklerden aldı Ancak bu arada kumar haram kılındığı için, Resul-i Ekrem Efendimiz, “Getirdiğin bu mal şüphesiz haramdır Onu Müslümanlara sadaka olarak ver” buyurdu Bilindiği gibi, karşılıklı bahis de kumara girmektedir

Her iki görüşle ilgili geniş açıklamalarda bulunan İmam Gazalî özet olarak şunları söylemektedir:

Zarurî olarak bilinir ki, bu malı hayırlı bir yere sarfetmek, denize atmaktan daha hayırlıdır Bunun ne atana, ne de malın sahibine bir faydası vardır Halbuki bir fakirin eline verildiği takdirde, o fakir faydalanacağı gibi, mal sahibine de duacı olacaktır “Kendimiz haramı nasıl yemiyorsak, fakirlere de yedirmeyiz” görüşünde olan âlimlere ise Gazalî şu cevabı vermektedir:

“Bu söz doğrudur Fakat bu mal ona ihtiyacımız olmadığı zaman bize haramdır, fakire ise helâldir”2

Bu durumda gerek faizli parayı, gerekse başka yollardan ele geçmiş bulunan parayı fakirlere tasadduk etmek mümkün olduğu gibi, bir hayır kurumuna vermek de mümkündür Sadaka olarak verilen bu paradan ne bir ecir beklenir, ne de sevap Sadece para en uygun bir şekilde elden çıkarılmış olur

1- Tirmizî, Savm: 3
2- İhyâ, 2: 127-132
 

Üst