Cennetliklerle Cehennemliklerin Bazı Nitelikleri

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Cennetliklerle Cehennemliklerin Bazı Nitelikleri

Cennetliklerle Cehennemliklerin Bazı Nitelikleri:

Önceki kısımlarda cennetliklerin cennete girmeleri halinde bazı nitelik*lerini; örneğin oraya girerlerken bedenlerinin yedi zira’ genişliğinde ve alt*mış zira’ uzunluğunda olacağını, tüysüz, sürmeli ve otuz üçer yaşında ola*caklarını söylemiştik.

Ebubekir b. Ebi’d-Dünyâ… Enes b. Mâlik’ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennetlikler cennete melik ziraıyla altmış zira’ uzunluğunda (yani) Adem (a.s.)’inboyunda Yusuf (a.s.)’in güzelliğinde, İsâ (a.s.)’ın yaşında (ya*ni) otuz yaşında girerler ve orada Muhammed (s.a.v.)‘in lisanıyla konuşur*lar,”

Dâvud b. Husayn… İbn Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

Cennet ehlinin dili arapçadir.”

Beyhakî… Ebû Kerime Mikdam b. Madikerib’den rivayet etti ki; Rasû*lullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

İnsanlardan düşük olarak doğup ölen, yaşlanarak ölen veya bu ikisinin arası bir durumda ölen herkesi Cenab-ı Allah (ahirette) mutlaka otuz (veya başka bir rivayete göre otuzüç) yaşında diriltir. Kişi eğer cennetliklerdense, Yusuf (a.s.)’ın suretinde, Eyyub (a.s.)’ın kalbi gibi bir kalbe sahib, gözleri sürmeli ve bedeni tüysüz olur. Ama cehennemliklerdense onların vücutları genişletilip büyütülerek dağlar gibî iri hale getirilirler.

Başka bir rivayette şöyle denilmektedir:

Öyle ki, onlardan birinin elinin derisi kırk zira’ kalınlığında ve hatta onlardan birinin sivri dişi Uhud dağı kadar büyük olur.

Sahih bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

Cennetlikler yerler, içerler ama işemez ve dışkı yapmazlar. Onların ye*dikleri, katıksız misk gibi kokan bir ter halinde vücutlarından dışarı çıkar. Nefesleri de tahmid tekbir ve teşbihtir.”

Bir başka sahih hadiste de şöyle Duyurulmuştur:

Cennete girenlerin ilk zümresinin yüzleri ay gibidir. Onlardan sonra gelenlerinkiyse kıymet ve paha bakımından gökteki en parlak yıldız gibidir. Onlar eşleriyle cinsel ilişkide bulunurlar, ama dilemedikçe doğurmaz ve üre-mezler. Ölmezler, uyumazlar… Çünkü lezzetlerinin çokluğu, yiyecek ve içe*ceklerinin sürekliliği nedeniyle yaşantıları eksiksiz ve tamdır. Oradaki ebe*dilikleri arttıkça güzellikleri, gençlikleri, kuvvet ve olgunlukları da artar. Cennet onların hoşluk, yakışıklılık, güzellik ve parlaklıklarını da arttırır. Cennete olan rağbet ve tutkuları daha bir artar. Cennet, onlar için çok kıy*metli, pahalı, lezzetli ve tatlı olur. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: “Orada temelli kalırlar, hiç ayrılmak istemezler.

Fasıl:

Önceki kısımlarda demiştik ki; cennete girecek ilk âdemoğlu, mutlak su*rette Rasûlullah (s.a.v.)’dir. Çünkü o, âdemoğulların mertebece en yüksek olanıdır. Cennete girecek ilk ümmet, onun ümmetidir. Bu ümmetten cennete girecek ilk kişi de Ebubekir es-Sıddik (r.a.)’dır. Önceki sayfalarda da anlatıl*dığı gibi bu ümmet, cennetliklerin çoğunluğunu, oradakilerin üçte ikisini teş*kil edeceklerdir. Nitekim önceki bölümlerde denilmişti ki:

Cennetlikler yüz yirmi saftır. Onların seksen safını bu ümmet teşkil edecektir.”

Kaynak – Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir
 

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
sultan_mehmet CENNET ve CEHENNEM 1
sultan_mehmet CENNET ve CEHENNEM 4

Similar threads


Üst