Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

Siyer Soru Bankası-Kf Farkıyla..

 1. Münzevi KF Ailesinden Özel Üye

  S:Aleykum
  Yeterlik sınavına girecek arkadaşlar için Diyanetin Önerdiği çalışmasını istediği Siyer kitabı İbrahim SARIÇAM'ın Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı adlı kitaptır.Bende yeterlilik arefesindeyim soruları hocamın vasıtasıyla aldım hocam biz zat bizim için yorulmuş, emek vermiş soruları çıkarmış cevaplarını biz cıkaracaktık ve ben cıkardım bunuda sizlerle paylaşmak istiyorum diğer forumlarda kesinlikle yok bu sorular ve cevapları..
  Ben Konuyu sürekli Güncelliyeceğim..

  Selametle-Kunfeyekun.Org


  1-Arap yarımadası nerededir?

  Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur.Doğuda Basra ve Umman körfezleri, güneyde Hint Okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrilidir.Güneyde Babül-Mendeb Boğazı ile Afrika’dan ayrılırken, kuzeyde Süveyş Kanalı ile bu kıtaya birleşir.
  2-Hicaz neresidir?
  Şam’dan Necran’a kadar uzanan dağları yer yer kesen vadilerden meydana gelir.
  3-Hicazın önemli şehirlerinin isimleri nelerdir?
  Mekke, Medine ve Taif
  4-Hadramut neresidir?
  Yemen’in doğusunda, dağlık olan ve dağlık olduğu kadar da vadilerle yarılmış bölgeye Hadramut adı verilir
  5-İslamın doğuşunda Arabistan’ın meşhur şehirleri hangileridir?
  Mekke, Medine ve Taif
  6-Tubba kime denir?
  Himyer krallarından bazıları, kuvvetli ve kudretli anlamına gelen “tubba” lakabıyla anılırlar.
  7-Ebrehe’nin Sana’da yaptırdığı tapınağın ismi nedir?
  Kulleys tapınağı
  8-Sasanilerin son, İslamın ilk valisi kimdir?
  Bazen
  9-Mekkeye ilk yerleşenler kimlerdir?
  Amelika Kabilesi
  10-Kabeyi kim inşa etmiştir?
  Hz.İbrahim,hanımı Hacer ve oğlu Hz.İsmail
  11-Arabül müstaribe ne demektir?
  Hz.İsmailin neslinden olanlar, yani Araplaşmış Araplar denilen Kuzey Arapları türemiştir.
  12-Putu veya puta tapıcılığı Mekke’ye kim getirmiştir?
  Amr.b.Luhay
  13-Mekke’de Kureyş hakimiyeti ne zaman başladı?
  Huzalılar yenilgiye uğradıktan sonra Kureyş hakimiyeti başladı.
  14-Darun Nedve’yi kim kurdu?
  Kusay
  15-Rifade ne demektir?
  Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi.
  16-Sikaye ne demektir?
  Hacıların su ihtiyaçlarının karşılanması
  17-Hicabe veya Sidane ne demektir?
  Kabenin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır.
  18-Liva ne demektir?
  Kureyşin bayrağını taşıma görevi
  19-Rifade görevini kim yürütüyordu?
  Haşimoğulları
  20-Sikayeyi kim yürütüyordu?
  Haşimoğulları
  21-Nedveyi kim yürütüyordu?
  Abduddaroğulları
  22-Hicabeyi kim yürütüyordu?
  Abdüddaroğulları
  23-Livayı kim yürütüyordu?
  Abdüddaroğulları
  24-Ukab nedir?Kimdedir?
  Kartal veya Karakuş manasına gelen Ukab, Kureyş’in sancağı idi.
  25-Eşnak nedir?Kim yürütüyordu?
  Diyetlerin ödenmesi ve zarar tesbit görevidir.Teymoğullarının elindedir.
  26-Kubbe ve E’inne nedir?Kim yürütüyordu?
  Kubbe:Savaş zamanında bir çadırın kurulması ve Kureyşlilerin orduyu techiz için getirdikleri savaş malzemeleri ve paraları burada toplama görevidir.E’inne:Savaşta Kureyş ordusundaki süvari birliğine kumandanlık yapmaktır.Masumoğullarından Halid b.Velid’in uhdesinde idi.
  27-Sifaret nedir kim yürütüyordu?
  Kureyşin yabancıların nezdinde temsil edilmesi
  28-Eysar ve Ezlam nedir?kim yürütüyordu?
  Bir işe başlamadan önce “ezlam” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Safvan b.Ümeyye yürütüyordu.
  29-Meşura ve meşveret nedir?Kim yürütüyordu?
  Kureyş kabile reislerinin bir işe karar vermeden önce bu işe bakan kimseyle istişare etmeleridir.Esed’den Yezid b.Zem’a bu görevi yürütüyordu.
  30-Hukume veya emvalimuhaccere nedir?Kim yürütüyordu?
  Putlara sunulmuş olan malların saklanmasıdır.Sehmollularından Haris b.Kays buna bakıyordu.
  31-Arabistanın asıl sakinleri kimlerdi?
  Araplardır.
  32-Tarihi bakımdan Araplar kaça ayrılır?
  2’ye ayrılır.Arab-ı baide ve Arab-i bakiye
  33-Arab-ı baide ne demektir?
  Eski devirlerde yaşamış, ancak daha sonra yok olmuş Araplardır.Ad, Semud, Meyden ve Amalika vs.
  34-Arab-ı bakiye ne demektir?
  Soyları devam eden Araplardır.
  35-Arab-ı mustaribe ne demektir?
  Aslen arap olmayan ama sonradan Araplaşan kabilelerdir.
  36-Arabı mustaceme ne demektir?
  İslam’ın ortaya çıkışından sonra çeşitli ülkeleri fetheden Arap ordularının bu memleketlerin asıl sakinleriyle karışması sonucun ortaya çıkan Araplara Arab-ı Müsta’ceme(Acemleşmiş Araplar) denilmektedir.
  37-Bedevi ne demektir?
  Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar-göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara bedevi denir.
  38-Hadari ne demektir?
  Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara da hadari denir.
  39-Kabile ne demektir?
  Aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu ve fetlerinin birbirine kan, neseb yoluyla bağlandıkları topluluktur.
  40-Hilf ve Vela ne demektir?
  Hilf(antlaşma,ittifak), Civar(resmi koruma tezminatı), Vela(dost kılma)
  41-Car ne demektir?
  Resmi koruma altındaki kimseye car denir.

  42-Arap yarımadasının kanunu nedir?
  Örf ve adet
  43-Mele ne demektir?
  Kabile meclisi
  44-Darun nedve neresidir?
  Melenin toplantı yeri
  45-Nadi nedir?
  Kureyş’in alt kollarının toplantı yeri
  47-Kabile neye dayanır?
  Kabile nizamının esası “asabiyet”’dir.
  48-Eyyamul arap ne demektir?
  Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlara denir.
  49-Araplar arasındaki meşhur savaşlar hangileridir?
  Yevmu Buas, Yevmu Zü-kar, Yevmü Ficar
  50-Ficar savaşları ne demektir?
  Haram aylarda yapılan savaşlar.(Zilkade,Zilhicce,Muharrem ve Recep)
  51-Araplarda kabile bireyleri kimlerden oluşuyordu?
  Hürler, Mevlalar ve Köleler
  52-Mevla veya mevali ne demektir?
  Azad edilen köle
  53-Aile ne demektir?
  Kabilede en küçük birim
  54-Al ve Iyal ne demektir?
  Al:Geniş Aile, Iyal:Çekirdek Aile
  55-Nikah’ı mut’a ne demektir?
  Süreli Nikah
  56-Nikah’ı bedel ne demektir?
  Eşleri karşılıklı değiştirme
  57-Nikah-ı istibda ne demektir?
  Bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşi ona sunma
  58-Nikah-ı makt ne demektir?
  Büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesiyle evlenebilmesi
  59-Nikah-ı şıgar ne demektir?
  Başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi
  60-Cahiliyye Araplarının takvimi nedir?
  Ay takvimi
  61-Kameri ayların isimleri nelerdir?
  Muharrem,Safer,Rebiulevvel,Rebiulahir,Cemaziyelevvel,Cemaziyelahir,Receb,Şaban,Ramazan,Ramazan,Şevval,Zilkade ve Zilhicce
  62-Nesi ne demektir?
  Bir ay eklenir 13 olurdu onuda helal sayarlardı.Başlangıçta hac mevsimini ılımlı bir aya getirmekti daha sonra değiştirtiilmiştir.İslam nesi uygulamasını yasaklamıştır.
  63-Zatü envat nedemektir?
  Büyük yeşil ağaç, bayram yeri..
  64-Mesalibul arap ne demektir?
  Arapların çirkin davranışları “Arapların Ayıpları” denilir.
  65-Fezailul arab ne demektir?
  Arapların güzel davranışları
  66-Cahiliyye dönemi şiirlerin konusu neydi?
  Övgü(medih), övünme(fahr), yergi(hica), mersiye söylemi(risa), kahramanlık(hamase)
  67-Muallakat-i seb’a ne demektir?
  Meşhur 7 kaside, yedi askı
  68-Cahiliye döneminin meşhur şairleri kimlerdir?
  İmrul kays, Nabiğa Ez-Zübyani, Lebid b. Rebia, Ümeyye b.Ebü’s-Salt, Züheyre b.Ebi Sülma, A’şa(Meymun b.Kays)
  69-Cahiliyye döneminin önemli hatipleri kimlerdir?
  Kus b.Saide, Eksem b.Sayfiy, Süheyl b.Amr, Ka’b b.Lüey, Haş,im b.Abdümenaf ve Abdülmuttalib b. Haşim
  70-Araplar hangi yazıyı kullanıyorlardı?
  Müsned adlı yazıyı kullanıyorlardı.
  71-El-arzul hadra nereye denir?
  Yemen toprakları verimli olduğundan dolayı Yemen’e Yeşil toprak (El-Arzul Hadra) denirdi.
  72-Arap yarım adasının tahıl ambarı neresidir?
  Yemame bölgesi
  73-Araplar hangi parayı kullanıyorlardı?
  Dinar ile dirhem
  74-Arapların meşhur panayırlarının isimleri nelerdir?
  Dumatulcendel, Muşakkar, Suhar, Deba, Mehre, Aden, San’a, Ukaz, Zülmecaz, Netat, Hecer, Rabiye, Ezriat ve Busra
  75-Arabistanda hangi semavi din önemlidir?
   
  3 kişi bunu beğendi.
 2. Sponsorlu bağlantılar
 3. Münzevi KF Ailesinden Özel Üye

  75-Arabistanda hangi semavi din önemliydi?
  Yahudilik
  76-Hristiyanlık nerede yayılmıştı?
  Arap yarım adası’nın kuzey bölgesinde özellikle Gassaniler ve Hireliler arasında yayılmıştı.
  77-Saabilik ne demektir?

  78-Putperestliğe karşı çıkıp yıldıza tapan kimdi?
  Ebu kebşe
  79-Esnam ve ensab ne demektir?
  Put
  80-Lat kimin putuydu?
  Sakif kabilesinin
  81-Uzza kimin putuydu?
  Kureyş ve kinane kabilerinin
  82-Menat kimin putuydu?
  Medine’de ki evs ve hazrec ile çevresindeki bazı müşrik kabilelerin putu
  83-Kabedeki en büyük ve en önemli put kimin putuydu?
  Hübel
  84-Hübel putunu mekkeye kim getirmiştir?
  Huzalı Amr b. Luhay ve Huzeyme b. Müdrike
  85-Kabede bulunan diğer putların isimleri nelerdir?

  86-Ved, Süva, Yeğus, Yeuk, ve Nesr ne demektir?
  Put adları
  87-Hanif ne demektir?
  Allah’ın varlılığına ve birliğine inanan putları red eden Hz ibrahimin dinini yaşamaya çalışan insanlar
  88-Hz.Muhammed hangi kabileye mensuptur?
  Haşimoğulları
  89-Haşim ne demektir?
  Ufalayan anlamına gelir
  90-Kapatılan zemzem suyunu kim bulup açmıştır?
  Abdulmuttalip
  91-Hz.Peygamberin amcalarının isimleri nelerdir?
  Haris, Zübeyr, Ebu Talip, Ebu Leheb, Hamza ve Abbas.Haris ve Zübeyr islamdan önce vefat etmiştir.
  92-Hz.Peygamberin halalarının isimleri nelerdir?
  Atike, Beyza, Erva, Bere, Safiye ve Ümeyme
  93-Hz.Peygamber nerede ne zaman dünyaya gelmiştir?
  20 Nisan 571 Mekkede Beni Haşim mahallesinde dünyaya gelmiştir.Kameri aylardan Reviulevvel’in 12. gecesi
  94-Hz.Peygamberin annesinin ismi nedir?Hangi kabileye mensuptur?
  Kureyş kabilesinin Zühreoğulları koluna mensup Amine binti Vehb’dir
  95-Hz.Peygamberi kimler emzirmiştir?
  Süveybe,Halime bint Ebu Zueyb
  96-Hz.Peygamberin süt annesi ve süt babasının isimleri nedir?
  Halime,Haris b. Abdüluzza
  97-Hz.Peygamberin süt kardeşlerinin ismi nedir?
  Abdullah, Üneyse, Şeyma
  98-Şakkı sadr ne demektir?
  Göğsünün yarılması olayı
  99-Hz.Amine nerede ve ne zaman vefat etmiştir?
  Hz.Muhammed (sav) 6 yaşında iken Ebva’da vefat etmiştir.
  100-Annesi vefat edince Hz.Peygamber’e kim bakmıştır?
  Abdulmuttalip
  101-Dedesi Hz.Peygamberi kime emanet etmiştir?
  Ebu Talip
  102-Peygamberimiz gençliğinde hangi savaşa katılmıştır?
  Ficar Savaşları
  103-Hıl-ful fudul cemiyeti ne demektir?
  Abdullah b.Cüdan’ın evinde kurula bir cemiyet bir anlaşma
  104-Hz.Peygamber ilk evliliğini kiminle yapmıştır?
  25 yaşında Hz.Hatice evlenmiştir.
  105-Hz Peygamber gençliğinde ticaret için kim adına kiminle nereye gitmiştir?
  Ebu talip adına Meysere ile Suriye’ye gitmiştir.
  106-Hz.Peygamberin evliliğine kim aracılık etmiştir?
  Nefise bint Ümeyye
  107-Hz. Haticeyi kim kimden istemiştir?
  Ebu Talip Hz.Hatice’yi Varaka b. Nevfel’den istemiştir
  108-Hz.Peygamber evlendiğinde kaç yaşında idi? Hz.Hatice kaç yaşında idi?
  Hz.Muhammed 25, Hz.Hatice 40
  109-Hz. Haticeden kaç çocuk dünyaya gelmiştir?
  2 erkek(Kasım,Abdullah), 6 kız(Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm, ve Fatıma)
  110-Hz.Peygamber kaç yaşında kabe hakemliği yapmıştır?
  35 yaşında iken
  111-Mekkeli müşriklere göre kim peygamber olmalıydı?
  Velid b. Muğire veya Taifli Urve b. Mes’ud
  112-Hira neresidir?Tahannüs nedir?
  Nurda Dağındağındaki Hira Mağarası-Tahannüs:İbadet
  113-Bi’set ve Rüyayı sadıka ne demektir?
  Bi’set:Peygamberliğin başlangıcı Rüyayı Sadıka: Vahyin doğru rüyalarla başladığı
  114-Fetretül vahiy ne demektir?
  Bir süre vahyin kesilmesi
  115-Hz.Peygamber ilk daveti kime yapmıştır?
  Hz.Haticeye
  116-Hz.Ebubekir’in davetiyle Müslüman olan sahabiler kimlerdir?
  Osman b.Affan, Zübeyr b.Avvam, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebu Vakkas ve Talha b. Ubeydullah
  117-Mekkede islamı tebliğ için kullanılan yer neresidir?
  Erkam’ın Evi(Darul Erkam)
  118-Darul erkamda Müslüman olanların sonuncusu kimdir?
  Hz.Ömer
  119-Hz.Peygamber açıktan davete ne zaman başladı?
  Peygamberliğinin dördüncü yılından itibaren
  120-Hz.Peygamber darul erkamdan ne zaman ayrıldı?
  Nübevvetin 6.yılında Zilhicce ayında Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla beraber oradan ayrılmıştır
  121-Hz.Peygamberin süt kardeşi olan amcasının ismi nedir?
  Hamza
  122-Hz.Ömer ne zaman Müslüman olmuştur?
  Nübüvvetin 6. yılında Zilhicce
  123-İslamda ilk hicret ne zaman olmuştur?
  5/615 1. Habeşistan11 Erkek 4 Kadın
  124-İlk hicret ne zaman olmuştur?
  5/615
  125-İlk hicret edenler kaç kişiden oluşuyordu?
  15 11 Erkek 4 Kadın
  126-2.Habeşistan hicreti ne zaman olmuştur?
  7/28 2. Habeşistan 82 Erkek 18 Kadın
  127-Mekkeliler habeşistana elçi olarak kimi göndermiştir?
  Amr b. As ve Abdullah b. Ebu Rebia
  128-Habeşistan’dan son kafile ne zaman dönmüştür?
  7/628 Yılında Hayberin Fethi Esnasında
  129-Boykot ne zaman olmuştur?
  616-619 3Yıl
  130-Boykot ne zaman sona ermiştir?
  Peygamberliğin 10.Yılı/619
  131-Boykottan sonra kimler vefat etmiştir?
  Ebu Talip ve Hanımı Hz.Hatice
  132-A’mül hüzün(hüzün yılı) ne demektir?
  Üzüntü yılı
  133-Hz.Hatice ne zaman vefat etmiştir?
  Peygamberliğin 10.yılında, 10 Ramazan/19 Nisan 620 de vefat etmiştir.
  134-Hz.Peygamber taif dönüşü Mekke’ye kimin himayesiyle girmiştir?
  Mutim b. Adiyy
  135-Hz.Peygamber taife ne zaman gitmiştir?
  Nübüvvetin 10. yılında 620
  136-Hz.Peygamber taif dönüşü kimin bağında dinlenmiştir?
  Utbe ve Şeybe
  137-Taif dönüşü bağda Müslüman olan kişi kimdir?
  Addas
  138-İsra ve mirac ne demektir?
  İsra:Mekkede Mescidi Aksaya götürülmesine denir:Mirac:Göklere cıkarılmasına denir
  139-Hz.Peygamber Medinelilerle akabede kaç defa görüşmüştür?
  620, 621, 622 yıllarında Üç yıl üst üsta Medinelilerle görüşmüştür
  140-Akabe görüşmeleri hangi tarihlerde olmuştur?
  620, 621, 622
  141-Birinci Akabe görüşmesi hangi tarihte yapıldı?
  620
  142-Birinci Akabe biatı hangi tarihte yapıldı?Kaç kişi biat etti?
  621 yılında yapıldı 12 kişi biat etti
  143-Medine’ye öğretmen olarak gönderilen sahabinin adı nedir?
  Musab b. Umeyr
  144-İkinci Akabe biatı ne zaman yapıldı?Kaç kişi katıldı?
  622 de yapıldı.75 kişi 2si kadın
  145-Medineye hicret ne zaman başladı?
  622
  146-Hz. Peygamberin hicrette klavuzu kimdir?
  Abdullah b. Ureykıt
  147-Hz.Peygamber hicrette sevr’den kimlerle beraber hareket etti?
  Resuli Ekrem, Ebu Bekir, Amir b. Fuheyre
  148-Hz.Peygamber kubaya ne zaman ulaşmıştır?
  24 eylül 622’de
  149-Hz.Peygamber hicrette yatağına kimi yatırmıştır?
  Hz.Ali
  150-İslamda ilk mescid nerede yapıldı?
  Kuba’da Kuba mescidini yapıldı
  151-İslamda ilk Cuma namazı nerede kılındı?
  Ranuna Vadisinde
  152-Mescidi nebevi nereye inşa edildi?

  153-Hz.Peygamber Medinede kimin evinde misafir oldu?
  Ebu Eyyub el Ensari(Halid b.Zeyd)
  154-Hicret ne zaman ve kim tarafından takvim başlangıcı edildi?
  17/638 Takvim başlangıcı
  155-Medinenin asıl ismi nedir?Hangi ünvanlarla anılmıştır?
  Yesrip’dir.Tabe veya Taybe
  156-Medine’de kimler yaşıyordu?
  Kureyza Kanuka Nadiroğulları Yahudiler Evs ve Hazrec kabileleri
  157-Evs ve hazreç anlaşmazlığı hangi savaşla başlamıştır?
  Sümeyr savaşı


  Konu güncellendi//
   
  2 kişi bunu beğendi.
 4. Münzevi KF Ailesinden Özel Üye

  158-Evs ve hazreç arasındaki savaşların en şiddetlisi hangisidir?
  Buas savaşı
  159-Medineliler hangi puta tapıyordu?
  Menat
  160-Mescidi nebevinin kaç kapısı vardı? İsimleri nelerdi?
  3 kapısı vardır.Babusselam, Babü Cibril Babü Atike
  161-Oyuntulu ilk mihrab kim zamanında yapılmıştır?
  Ömer b. Abdülzaziz
  162-Hz.Peygamber ailesini getirmek üzere mekkeye kimi gönderdi?
  Ebu rafi ve Zeyd b.Harise
  163-Üsyünavetül vüfud ne demektir?
  Elçiler sütunu, elçilerin kabul edildiği yer
  164-Kabe ne zaman kıble tayin edildi?
  Hicretin 2.yılında
  165-İslamda ilk kıble neresidir?
  Kudüs, Mescidi Aksa
  166-Suffe ve suffe ashabı ne demektir?
  Mescidi nebevinin bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapılmış gölgelikti.
  167-Medine vesikası ne demektir? Diğer isimleri nedir?
  Anayasa, Medine anayasası, Medine vesikası,Medine belgesi, Medine sözleşmesi, Medineliler sözleşmesi
  168-Medine vesikası ne zaman yürürlükten kaldırıldı?
  Hendek Svaşından sonra Kureyza’nın cezalandırılmasıyla vesika yürürlükten kaldırılmış oldu
  169-İslamda ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?
  Hicri 1. yılda
  170-İlk nüfus sayımında Müslümanların sayısı kaç kişidir?
  1500
  171-Hz.Peygamber Hz.Aişe ile ne zaman evlenmiştir.?
  Hicretin 1. Yılında (nisan 623) veya 2. Yılın şevval ayında(nisan 624)
  172-Ezan ne zaman yürülüğe konuldu?
  Hicretin 1.(622) veya 2.(623) yılında ezan yürülüğe konulmuştur
  173-Ezan lafızlarını kim rüyasında görmüş ve ilk ezanı kim okumuştur?
  Abdullah b. Zeyd. Sa’lebe
  174-Cuma namazı ne zaman farz kılınmıştır.?
  Hicretin 1.yılında
  175-Namazlar ne zaman 4 Rekata çıkarıldı?
  Peygamberin medineye hicretinden 1 ay sonra Rebiulhir ayında 4 rekata çıkarıldı
  176-Ramazan orucu ne zaman farz kılındı?
  Hicretin 2. Yılında şaban ayında ramazan orucu farz kılındı.
  177-Fıtır sadakası ne zaman emredildi?
  Ramazan bayramaından 1 2 gün önce’de fıtır sadakası emredildi
  178-Byram namazı ne zaman kılındı?
  Aynı yıl Şevval ayının girmesi ile Bayram namazı kılındı
  179-Zekat ne zaman farz kılındı?
  Hicretin 2. Yılında Ramazan ayından sonra Zekat farz kılındı
  180-Savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı kaçtır?
  138
  181-Savaşlarda öldürülen toplam müşrik sayısı kaçtır?
  216
  182-Gazve veya gazevat ne demektir?
  Hz.Peygamberin katıldığı bütün seferlere denir.
  183-Seriye ne demektir?
  Hz.Peygamberin katılmadığı bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere seriye denir.
  184-Hz.Peygamberin emir ve korumasında kaç gazve yapılmıştır?
  27
  185-Hz.Peygamber kaç seriye göndermiştir?
  35 ile 66 arasında değişmektedir..
  186-İlk üç seriyyenin isimleri nedir?
  Siful Bahr(Hz.Hamza),Rabiğ Seferi(Ebuyde b.Haris),Harrar Seferi(Sa’d b.Ebu Vakkas)
  187-Çarpışma meydana gelen ilk seriye hangisidir?
  Batnı Rahle Seriyyesi(Abdullah b.Cahş)
  188-Bedir savaşı hangi tarihte yapıldı?
  624
  189-Bedirde Müslüman askerlerin sayısı kaçtır?
  305
  190-Bedirde müşriklerin sayısı kaçtır?
  1000
  191-Bedir savaşında mübarezede kimler dövüşmüştür?
  Hz.Hamza,Hz.Ali,Ubeyde b.Haris. Hz.Hamza Utbeyi, Hz. Ali Velid’i Ubeyde b.Haris de Şeybeyi öldürdü
  192-Bedirde kaç Müslüman şehit oldu?Kaç müşrik oldu?
  14-70
  193-Bedir esirlerinden hangileri ölüme mahkum edildi?
  Ukbe b.Ebu Muay ile Nadr b. Haris
  194-Bedirden dönerken Hz.Peygamberin hangi kızı vefat etmiştir?
  Hz.Rukiye
  195-Kur’anda bedir savaşından nasıl bahsedilir?
  Ayırtetme günü(Yevmel Furkan), İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün(Yevmel Teka’l Cem’an)
  196-Bedir savaşının en önemli sonucu nedir?

  197-Uhud savaşı hangi tarihte yapıldı?
  625
  198-Uhud savaşında müşriklerin sayısı kaçtır?
  3000
  199-Uhud savaşında Müslümanların sayısı kaçtır?
  1000
  200-Uhud savaşında mübarezede kimler savaştı?
  Ali-Talha b.Ebu Talha’yı,Hz.Hamza-Osman b. Ebu Talha
  201-Hz.Hamzayı kim şehit etti?
  Yahşi b.Harb
  202-Uhudda Müslümanların sancaktarı kimdir?
  Musab b. Umeyr
  203-Uhudda kaç Müslüman şehit olmuştur?

  204-Uhudda kaç müşrik öldürüldü?
  22
  205-Hz.Peygamberin ateş yaktırdığı ilk gazve hangisidir?
  Hamraulesed Gazvesi
  206-70 Kurranın şehit edildiği olayın ismi ve tarihi nedir?
  Bi’r-i Maune Faciası
  207-10 müslüman öğretmenin şehit edildiği olayın adı ve tarihi nedir?
  Re’ci olayı
  208-Reci olayında esir edilip asılanlar kimlerdir?
  Hubeyb ile Zeyd b.Desine
  209-Hendek savaşı ne zaman olmuştur?
  627
  210-Hendek savaşının diğer isimi nedir?
  Ahzab
  211-Hendek savaşında müşriklerin sayısı kaç kişidir?
  10000
  212-Hendek savaşında kazılan hendeğin ölçüsü nedir?
  5500 m. Uzunluğunda, 9m. Eninde ve 4,5m. derinliğinde
  213-Hendeği kim aşmış ve kim ve kim tarafından öldürülmüştür?
  Nevfel b.Abdullah el-Mahzumi
  214-Hendek savaşında anlaşmayı bozan kabile hangisidir?
  Kureyza
  215-Hendek savaşında müşrik-yahudi ittifakını kim bozmuştur?
  Nuaym b. Mesud
  216-Kur’anda hendekle ilgili nazil olan ayetler hangi surededir?
  Ahzab Suresi
  217-Hendek kuşatması hangi tarihte kaç günde bitti?
  1 ocak 627 23 gün sürdü
  218-Hendek savaşında kaç Müslüman şehit düştü kaç müşrik öldü?
  6 müslüman, 3 müşrik
  219-Hendek savaşına daha sonra Müslüman olan kimler katıldı?
  Amr b. As,Halid b. Velid Dırar b. Hattab
  220-Mustalikoğulları gazvesi hangi tarihte oldu?
  627
  221-İfk olayı kaç tarihinde, hangi gazvede meydana geldi?
  Mustalikoğulları Gazvesi sonunda
  222-Hz.Peygamber cüveyriye validemizle ne zaman evlendi?
  Mustalik Reisinin kızı ile evlendi
  223-Hudeybiye barış antlaşması ne zaman imzalandı?
  628
  224-Rıdvan biatı nedir?

  225-Hudeybiye anlaşması kaç yıl için imzalandı?
  10
  226-Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman olup Medineye gelen sahabi kimdir?
  Ebu Cendel
  227-Hudeybiye dönüşü hangi sure nazil olmuştur?
  Fetih Suresi
  228-Hudeybiye anlaşmasının sonucu nedir?
  Müslümanların aleyhine görülmesine rahmen lehlerinde gelişmelere vesile olmuştur.
  229-Umre hangi yıl engellenmiş, hangi yıl yapılmıştır?
  628 de engellenmiş 629’da yapılmıştır.
  230-Bir yıl sonra yapılan bu umrenin ismi nedir?
  Umretul Kaza
  231-Hz.Peygamber umreden sonra kiminle evlendi?
  Meymune
  232-Hudeybiye barışından bir yıl sonra kimler Müslüman olmuştur?
  Halid b.Velid, Amr b. As ve Osman b.Talha
  233-Zatus-selasil gazvesi hangi tarihte yapıldı?
  8. hicri yılın cemaziyelevvel ayında
  234-Mekke ne zaman fethedildi?
  630
  235-Hudeybiye barışı hangi olayla bozuldu?
  Kabilelerin savaşması sonucunda
  236-Medinedeki sefer hazırlığını kureyşe kim bildirmeye çalıştı?
  Hatıb b. Ebu Beltea
  237-Hz.peygamber kabenin anahtarını tekrar kime verdi?
  Osman b.Talha
  238-Mekkenin fethinden sonra kaç kişi af dışında tutuldu?
  17 kişi
  239-Fetihten sonra Mekkenin idaresi kime verildi?

  240-Huneyn, evtas ve taif kuşatması hangi tarihte oldu?
  630
  241-Kur’anda adı açıkça zikredilen savaş hangisidir?
  Huneyn
  242-Huneyn ganimetleri nereye götürüldü?
  Ci’rane
  243-Hz.Peygamber huneynden sonra nerede ihrama girdi?
  Cira’ne de ihrama girdi
  244-Hz.Ebubekir hangi yıl hac emiri tayin edildi?
  631
  245-Medine anlaşmasını ilk olarak hangi kabile bozmuştur?
  Kaynuka?
  246-Kaynukaoğulları hangi tarihte Medine’den çıkarıldı?
  624
  247-Bedirden sonra humus atrılan ilk ganimet hangisidir?
  Yahudi kabilesinden elde edilen ganimet; silahlar zırh vs.
  248-Medineden 2. olarak çıkarılan kabile hangisidir?
  Nadiroğulları
  249-Hangi sure nediroğulları gazvesiyle ilgili olarak inmiştir?Surenin diğer ismi nedir?
  Haşr Suresi(Beni Nadir Suresi)
  250-Nadiroğulları hangi tarihten itibaren medineden çıkarıldı?
  625

  Güncellendi//
  25 şubat 2013
   
  okuryazar, Mektup ve sahasan bunu beğendi.
 5. Mektup Tecrübeli

  teşekkür ederim Vaveyla, işime çok yarıycak
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 6. Zam Guest

  Allah razi olsun bu sorular isime cok yaradi
   
 7. siyeri nebi Guest

  bu sorular sayesinde birçok kişi siyer sınavlarını geçti saolun varolun
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 15 Aralık 2016

Sayfayı Paylaş