Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

Hizbul Bahr Duası Okunuşu ve Fazileti

 1. sultan_mehmet © ◄ كُن فَيَكُونُ ► Yönetici Forum Administrator

  Hizbul Bahr Duası Okunuşu Fazileti ve arapçası Türkçesi.

  [​IMG]

  Meşayihi Tarikat ve hakikat ehlinin büyükleri (R.aleyhim) buyurdular ki:

  "Her kim bu Hizbu'l-Bahri bir önemli iş için okursa ve şartlarını yerine getirirse, şeksiz ve şüphesiz elbette muradı ve arzusu yerine gelir."

  Hizbu'l-Bahri okumanın şartlarından bazıları:

  Oruçlu olmak, abdestli olmak (gusletmek), temiz elbise ile okumak.

  Hastalıkların şifası için üç gün, günde yirmi beş kere okursa, o kimse eceli gelmemişse bütün hastalıklardan şifa bulur.

  Borç ödemek için, üç gün içinde hergün on beş kere okumalı. Allâh-ü Teâlâ lütfü keremi ile o kişinin borcunu ödeme imkanları bahşeder.

  Şeyh Muhammed İzmiri, Hizbul-Bahr üzerine Arapça olarak yazmış olduğu şerhin tercümesinde şöyle buyuruyor;

  "Bu hizbi şerif, kalplerin şifası olup üzüntü ve sıkıntıları giderir. Yani kalplerde olan manevi hastalıklara şifa, üzüntü ve meşakkatlere devadır.

  Eğer bir yerde, bir mekanda okunursa, orası musibet bela ve afetlerden korunmuş olur.

  Okumaya devam edenler boğulmaktan, yanmaktan ve hırsızlıktan emin olur.

  Bir kimse her gün güneş doğarken okursa, duası müstecap insanlar arasında kadri, değeri yüksek olur, kendisi sevilen insanlardan olur. Ayrıca insanların, Cinlerin şerrinden gece ve gündüz nazil olan afetlerden emin olur.
  Beş vakit namazın peşine okumaya devam edilirse Allâhu Teâlâ o kişiyi mahlûkata muhtaç olmak tan beri kılar.
   
  Son düzenleme: 31 Aralık 2016
  sahasan ve ömr-ü diyar bunu beğendi.
 2. Sponsorlu bağlantılar
 3. sultan_mehmet © ◄ كُن فَيَكُونُ ► Yönetici Forum Administrator

  Hizbul Bahr Duasının Arapçası

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel habsü hasbi.

  Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmete fil
  harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez
  zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.

  Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül
  münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu
  illa ğurura.

  {Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra
  li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li
  davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir
  lena külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti
  ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey'in ya men bi
  yedihi melekutü külli şey'in kaf ha ya ayn sad kez (3.tekrarlanacak)}

  Ünsurna fe inneke hayrun nasirin.veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.
  vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin. verhamna fe inneke hayrur
  rahımin. verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

  Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin. ve heblena rıyhan teyyibeten
  kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha
  hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel
  ahırati inneke ala külli şey'in kadir.

  Allahümme yessir lena ümurana mearrahati li kulubina ve ebdanina ves
  selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi
  seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala
  mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e ve lel mecie ileyna ve lev
  neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna yübsırun.

  Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.

  {Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin
  müstekıym. tenzilel azızir rahim. li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm
  fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune
  inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve
  cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe
  hüm la yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar)

  Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sin
  im. ha mim ayn sin kaf. meracel bahrayni yeltekıyan. beynehüma berzahun
  la yabğıyan. ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim,ha
  mim.hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mim tenzilül
  kitabi minellahil azızil alim. ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil
  ıkab.zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.

  { Bismillahi babüna tebarake hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad
  kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
  hüves semıul alim. ( 3 kez tekrar)

  Sitrul arşi mesbulün alyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi
  la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt. bel hüve kur'anün mecid.
  fi levhın mafuz.

  {Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin.(3 kez tekrar)

  {İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn.(3 kez tekrar)

  {Hasbiyellahü la ilahe illa hü , aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. (3 kez tekrar.)

  { Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semıul alim. (3 kez tekrar)

  {Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.(3 kez tekrar)

  Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin

  Hizbul Bahr Duasının Türkçe Manası

  Euzu billahi mine’ş şeytani’r racim
  Bismillahirrahmanirrahim
  Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey bilen! Sen
  benim rabbimsin ve senin ilmin bana yeter. Ne güzel rabdir
  benim rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten! Dilediğine yardım
  edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin. Hareketlerde,
  duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri
  gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve
  şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma
  istiyoruz. “şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir
  sarsıntı geçirdiler. O zaman münafıklar ve kalplerinde
  hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: Allah ve rasulü bize
  aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.” Bize sebat ver, bize
  yardım et ve Musa’ya denizi, İbrahim’e ateşi, Davud’a dağları
  ve demiri, Süleyman’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın
  gibi bu denizi de bize musahhar kıl. Yerde ve gökte, mülkte
  ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret
  denizlerini bize musahhar kıl. Ey her şeyin melekutu elinde
  olan her şeyi bize musahhar kıl. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. (üç
  kere)…bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en
  hayırlısısın. Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en
  hayırlısısın. Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en
  hayırlısısın. Bize merhamet et, çünkü sen merhamet
  edenlerin en hayırlısısın. Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık
  verenlerin en hayırlısısın. Bize hidayet ver, bizi zalim
  topluluktan kurtar. İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar
  ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay, bizi
  onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selametli ve
  afiyette olan kimseler olarak taşı. Çünkü senin her şeye
  gücün yeter. Allah’ım! Kalplerimizin ve bedenlerimizin
  selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile
  birlikte işlerimizi bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize
  yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın
  gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle
  sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek
  onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu
  bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi. Eğer dilesek
  oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye
  gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!” … “Yasin.
  Hikmet dolu Kur’an hakkı için. Sen şüphesiz
  rasullerdensin…. sen şüphesiz rasullerdensin ataları
  uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir
  toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu
  gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman
  etmiyorlar. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O
  halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları
  yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set
  çektik de onları kapattık, artık göremezler.” … Yüzler bakar
  (üç kere)… Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim
  olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır. Ta-Sin.
  Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Buluşmak üzere iki denizi salı verdi.
  Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Hamim.
  Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. İş kızıştı
  ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar. Hamim.
  Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allah tarafındandır. O
  günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli
  olandır. Sınırsız kudret sahibidir. O’ndan başka ilah yoktur.
  Dönüş ancak O’nadır. “Bismillah” kapımız, “tebareke”
  duvarımız, “yasin” çatımız, “Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz
  (yeter bize), Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir. Onlara karşı
  Allah sana yetecektir. O, işitendir, bilendir. (üç kere)… Arşın
  örtüsü üzerimize serilmiştir. Allah’ın gözü bize bakıyor
  (gözetimindeyiz). Allah’ın kudretiyle bize güç
  yetiremeyeceklerdir. Allah, onları ötelerinden kuşatmıştır.

  Bilakis o, ulu bir Kur’andır. Levh-i mahfuzdadır. Allah en iyi
  koruyandır. O, merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim
  Kitabı indiren Allah’dır ve salihleri veli edinir. (üç kere)…
  Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül
  ettim. O, büyük arşın Rabbidir. (üç kere)…Yerde ve göklerde
  ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allah’ın ismiyle.
  O, işitendir, bilendir. (üç kere)…Yüce ve azamet sahibi olan
  Allah’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. (üç
  kere)…Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına
  salat ve selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a
  hamdolsun. Amin.

  EVRADUN USBUİYYEH MUHYİDDİN ARABİ
   
  Son düzenleme: 31 Aralık 2016
  sahasan bunu beğendi.
 4. Bahri Ucal Guest

  Uzun zamandir aradigim bir dua idi hizbul bahr duasi burada çok güzel detaylı anlatim mevcut, rabbim okunan bu hizbul bahr dualarindan sizleride hissedar eylesin.
   

Sayfayı Paylaş